Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2022

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 2. 67.408 А72 Антикорупційні закони України : від 7 квітня 2011 року / [ Укл. Хавронюк М. І.]. - К. : Атіка, 2011. - 56 с.
 3. 67.401 А72 Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [За ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 524 с.
 4. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.1. - К., Одеса : НАДУ, 2012. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T1.rar
 5. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.2. - К., Одеса : НАДУ, 2013. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T2.rar
 6. 67.408 Д36 Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / [За заг. ред. О. С. Саєнка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.
 7. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 18 жовтня 20 19 року. - К. : Алерта, 2019. - 88 с.
 8. 67.408 З-33 Запобігання корупції. Законодавство : практич. посіб. / [Упоряд.Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 280 с.
 9. 67.408 К69 Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. - К. : Москаленко О.М., 2019. - 464 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Havronuk_Kor_shemy.rar
 10. 67.411+67.51 К69 Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посіб. / [За заг. ред. О. Г. Колби]. - К. : Кондор, 2019. - 444 с.
 11. 67.408 К69 Корупція. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю.І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 344 с.
 12. 67.408 Н34 Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" : практ. посіб. / [За заг. ред. Пєткова С. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 13. 67.408 Н72 Нове антикорупційне законодавство України: збірник законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 січня 2020 р. - К. : Паливода, 2020. - 280 с. - (Закони України).
 14. 67.408 О-64 Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / [За ред. Черевка О. В., Мігус І. П., Гнилицької Л. В. та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 466 с.
 15. 67.400+67.408 О-95 Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції : практич. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 144 с.
 16. 67.7 П68 Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні : навч. посіб. / [Заросило В. О., Курко М. Н., Литвиненко В. І. та ін.]. - К. : Персонал, 2017. - 360 с.
 17. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів : навч. посіб. / [Зарубинська І. С., Толочко О. М., Матвієць А. А. та ін.]. - К. : Алерта, 2013. - 550 с.
 18. 67.412+67.408 Б65 Бисага, К. В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) : наук.-практич. рекоменд. / К. В. Бисага. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - 200 с.
 19. 67.408+67.411 Б75 Боднарчук, О. Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України : монографія / О. Г. Боднарчук. - К. : ЦУЛ, 2016. - 462 с.
 20. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Протидія корупції в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / В. І. Литвиненко. - К. : МП Леся, 2015. - 491 с.
 21. 67.408+67.412 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційна інфраструктура країн світу: контроль, моніторинг, представництво : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, В. О. Заросило, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 200 с.
 22. 67.408 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2019. - 240 с.
 23. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні : наук.-аналіт. доп. / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов. - К. : Персонал, 2016. - 89 с.
 24. 67.404.3+67.0 Л63 Лісовська, Ю. П. Правова держава як кіберінфраструктурне забезпечення інформаційного капіталу : монографія / Ю. П. Лісовська. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 25. 66.3+67.408 М69 Михальченко, М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз : монографія / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. - 615 с.
 26. 67.408+67.401 П18 Пархоменко-Куцевіл, О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл. - К. : Персонал, 2019. - 308 с.
 27. 67.408 С13 Савченко, А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. / А. В. Савченко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 168 с.

  3 грудня - 300 років від дня народження
Григорія Савича Сковороди

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : Короткі біограф. нариси. Історич. та худож. портрети: Довід. вид. / Гусєв В.І., Дрожжин В.П., Калінцев Ю.О, та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 91 Г83 Григорій Сковорода 1722-1794 : Бібліографічний покажчик. - К., 2002. - 136 с.
 4. 87.3(4 Укр) І-90 Історія української філософії : підручник. - К. : Академвидав, 2008. - 624с.
 5. 74.03 П27 Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних педагоги : Підручн. / Бойко А.М., Бардінова В.Д., Борщ Ж.В. та ін. - К. : Професіонал, 2004. - 576 с.
 6. 87.3(4Укр) Ф68 Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність : Матеріали Міжнар. наук. круглого столу, м. Київ, МАУП, 2-3 груд. 2005 р. / За наук. ред. Сагач Г. М. - К. : МАУП, 2006. - 136 с.
 7. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 8. 87 Ф56 Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / [Ред. Губерський Л. В.]. - К. : Знання, 2009. - 621 с.
 9. 87.3(4 Укр)+83.3(4Укр) Б14 Багалій, Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода : монографія / Д. Багалій ; [Багалій Д. І.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Вид-во "Орій" при УКСП, 1992. - 472 с.
 10. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода, Гоголь, Шевченко / Ю. Я. Барабаш ; Передм. Панченка В. - К. : КМ Академія, 2006. - 744 с.
 11. 83.3(4Укр) Б61 Білоус, П. В. Історія української літератури ХІ - ХVІІІ ст. : навч. посіб. / П. В. Білоус ; Білоус П. В. - К. : Академія, 2009. - 424 с. - (Альма-матер).
 12. 83.3(4Укр) Б61 Білоус, П. В. Українська література ХІ - ХVІІІ ст. : навч. посіб. для самостійної роботи студента / П. В. Білоус, О. П. Білоус. - К. : Академія, 2010. - 360 с. - (Сам).
 13. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 14. 87.3(4 Укр) Г70 Горський, В. С. Історія української філософії : Підручник / В.С.. Кисляк К. В. Горський. - К. : Либідь, 2004. - 488 с.
 15. 83.3(4 Укр) Д31 Демченко, С. А. Давня українська література ( Х-ХVIII століття ). Практикум : навч. посіб. / С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. - К. : Знання, 2013. - 231 с.
 16. 83.3(4 Укр) Д99 Дяченко, С. І. Українська література: для іноземних студентів : підруч. / С. І. Дяченко, О. В. П'ятецька. - К. : Академія, 2010. - 312 с.
 17. 84(4 Укр) Є96 Єшкілєв, В. Усі кути Трикутника:апокриф мандрів Григорія Сковороди / В. Єшкілєв ; [Єшкілєв В.]. - К. : Академія, 2012. - 248 с.
 18. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 19. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 20. 87 П44 Подольська, Є. А. Філософія : Підручник / Є. А. Подольська. - К. : ЦНЛ, 2006. - 704 с.
 21. 87 П77 Причепій, Є. М. Філософія : підруч. / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - Вид. 3-тє, стереотип. - К. : Академвидав, 2009. - 592 с. - (Альма-матер).
 22. 84(4Укр)+87.3(4 Укр) С44 Сковорода, Г. Сад божественных песен / Г. Сковорода ; [Сковорода Г.]. - Х. : ФОЛИО, 2009. - 286 с.
 23. 84(4Укр) С44 Сковорода, Г. Сад пісень : вибрані твори; для старшого шкільного віку / Г. Сковорода. - К. : Веселка, 1983. - 528 с.
 24. 84(4Укр) С44 Сковорода, Г. Твори у 2-х томах. Т.1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Г. Сковорода. - К. : Обереги, 2005. - 528 с.
 25. 84(4Укр) С44 Сковорода, Г. Твори у 2-х томах. Т.2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Г. Сковорода. - К. : Обереги, 2005. - 480 с.
 26. 84(4 Укр) С76 Стадниченко, В. Іду за Сковородою: Сповідь у любові до вчителя : документальна повість-подорож / В. Стадниченко ; Стадниченко В. - К. : Криниця, 2002. - 176 с. - (Моя книгозбірня).
 27. 92 Т48 Ткаченко, А. Знаменитые украинцы / А. Ткаченко. - К. : Аристей, 2005. - 444 с.
 28. 83.3 (4 Укр) У95 Ушкалов, Л. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду / Л. Ушкалов. - Х. : Акта, 2001. - 222 с.
 29. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Григорий Сковорода / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые украинцы).
 30. 87.3(4 Укр) Ф32 Федів, Ю. О. Історія української філософії : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. - К. : Україна, 2001. - 512 с.
 31. 87.3(4 Укр)+83.3(4Укр) Х85 Хоткевич, Г. Григорій Савович Сковорода (український фільософ) : Короткий його життєпис і вибрані місця з творів та листів / Г. Хоткевич. - Х. : Глас, 1997. - 128 с.
 32. 87.3(4 Укр) Ч-59 Чижевський, Д. Філософія Г.С.Сковороди / Д. Чижевський. - Х. : Акта, 2003. - 432 с.

  26 листопада - День пам'яті жертв Голодомору

  21 листопада - День гідності і свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 4. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Є люди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 5. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 6. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 7. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 8. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 9. 84(4 Укр) Ж79 Жолдак, Б. Укри : бойова проза / Б. Жолдак. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с.
 10. 84(4 Укр) М61 Мимрук, О. В. Олег Сенцов / О. В. Мимрук. - Х. : Фоліо, 2018. - 396 с.
 11. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 12. 84(4 Укр) П56 Пономаренко, Б. Й. Полігон : повісті, / Б. Й. Пономаренко. - К. : Жнець, 2021. - 320 с. : іл.
 13. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.

  HISTORY OF UKRAINE

  17 листопада - Міжнародний день філософії

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 4. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 5. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Prakt_z_dysc_Filosofiya.rar
 6. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 7. 87 Ф68 Філософія : Навч. посіб. / Вільчинський Ю.М. та ін. - К. : КНЕУ, 2019. - 368 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Vilchinskiy_Filosofiya.rar
 8. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 9. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 10. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 11. 92 Ф68 Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки : Словник-довідник. В 2-х ч. Ч.1 / Упор. А.В.Сакун, Т.І.Кадлубович, Д.С.Черняк. - К. : КНУТД, 2018. - 188 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Fil_pol_sociologiya_slovnyk_1.rar
 12. 92 Ф68 Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки : Словник-довідник. В 2-х ч. Ч.2 / Упор. А.В.Сакун, Т.І.Кадлубович, Д.С.Черняк. - К. : КНУТД, 2019. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Fil_pol_sociologiya_slovnyk_2.rar
 13. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 14. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 15. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.2 : Теоретична та практична філософія / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 431 с.
 16. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 17. 87 Б24 Баранник, М. В. Лекції з філософії / М. В. Баранник ; навч. посіб. - К. : Ліра-К, 2022. - 166 с.
 18. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 19. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 20. 87 В75 Воронюк, О. Л. Основи філософських знань : навч.-метод. посіб. / О. Л. Воронюк. - К. : Медицина, 2018. - 120 с.
 21. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 22. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 23. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 24. 87 К82 Кривуля, О. М. Філософія : Навч. посіб. / О. М. Кривуля. - Х. : ХНУ, 2010. - 592 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Kryvulya_Filosofiya.rar
 25. 87 Л64 Литвинчук, О. В. Філософія : Навч. посіб. / О. В. Литвинчук, В. І. Муляр. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. - 403 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Lytvynchuk_Filosofiya.rar
 26. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 27. 87 Н54 Нерубасська, А. О. Філософія : навч. посіб. / А. О. Нерубасська. - Одесса : ОНАЗ ім.О. С. Попова, 2014. - 204 с.
 28. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 29. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 30. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 31. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 32. 87+66.0+60.5 С15 Сакун, А. В. Філософія, політологія, соціологія : Навч.-метод. посіб. / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк. - К. : КНУТД, 2019. - 264 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Sakun_Fil_pol_sociologiya.rar
 33. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія самотності / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Svendsen_Filos_samotnosti.rar
 34. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Svendsen_Filos_svobody.rar
 35. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 36. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 37. 87 Ц81 Цофнас, А. Ю. Философский минимум бакалавра : учеб. пособ для дистанц. обучения / А. Ю. Цофнас. - Одесса : Наука и техника, 2011. - 120 с.
 38. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 39. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Арийские цивилизации: древняя Индия и ее религии : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2021. - 712 с.
 40. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.
 41. 86.3 Щ92 Щокін, Г. Людство і віра: витоки народів і релігій : наук.-публ. вид. У 4 т. / Г. Щокін. - третє вид. - К. : МАУП, 2020. - 2220 с.

  9 листопада - День української писемності та мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 6. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 7. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 16. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 17. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 18. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 20. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 21. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 22. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 23. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 24. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 25. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 26. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 27. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 28. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 29. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 30. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 31. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 32. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 33. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 34. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 35. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
 36. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 37. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 38. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 39. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 1 : Вступний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2010. - 126 с.
 40. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 41. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 42. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 43. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 44. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 45. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 46. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 47. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 48. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 49. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 50. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 51. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 52. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 53. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 54. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 55. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 56. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 57. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 58. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 Риторика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.4 Л69 Логика и риторика: хрестоматия : учеб. пособие / [Авт.- сост. Берков В. Ф., Яскевич Я. С. ]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Мн. : ТетраСистемс, 2007. - 736 с.
 2. 74.26 М54 Методика навчання риторики в школі : навч. посіб. / [Уклад. В. А. Нищета]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 200 с.
 3. 83.7 О-63 Ораторське мистецтво : підруч. / [Требін М. П., Клімова Г. П., Осипова Н. П. та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 208 с.
 4. 83.7 П24 Педагогічна риторика : монографія / [Кучерук О. А., Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. та ін.]. - К. : КНТ, 2016. - 258 с.
 5. 83.7 Р55 Риторика : навч. посіб. / [Уоряд. Нищета В. А.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 220 с.
 6. 83.7 А16 Абрамович, С. Д. Мовленнєва комунікація : Підруч. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - К. : ЦНЛ, 2004. - 472 с.
 7. 83.7 Б81 Бондаренко, Г. Л. Історія педагогічної риторики : навч. посіб. / Г. Л. Бондаренко. - К. : Персонал, 2012. - 276 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/83/83.7/Bondarenko_Ist_ritoriki.rar
 8. 83.7 Є-51 Єлісовенко, Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення / Ю. П. Єлісовенко. - К. : Атіка, 2008. - 204 с.
 9. 83.7 К12 Кавера, Н. В. Практикум з риторики : навч. посіб. / Н. В. Кавера. - К. : Кондор, 2015. - 178 с.
 10. 83.7 К30 Кацавець, Р. С. Ораторське мистецтво : підруч. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2014. - 238 с.
 11. 83.7 К61 Колотілова, Н. А. Риторика : Навч. посіб. / Н. А. Колотілова. - М. : ЦНЛ, 2007. - 232 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/83/83.7/Ritorika-Kolotilova.rar
 12. 83.7 К91 Куньч, З. Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посіб. / З. Куньч ; [Куньч З.]. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 248 с.
 13. 83.7 Л63 Лісовський, П. М. Суспільна риторика : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2018. - 244 с.
 14. 81.2 Ісп М12 Магушинець, І. І. Вступ до риторики (іспанська мова) : Навч. посіб. / І. І. Магушинець. - К. : ВПЦ" Київський ун-т", 2004. - 109 с.
 15. 83.7 М36 Мацько, Л. І. Риторика : Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - К. : Вища шк., 2003. - 311 с.
 16. 83.7 М42 Медвідь, А. М. Ораторське мистецтво правників : навч. посіб. / А. М. Медвідь, Ф. М. Медвідь. - К. : Міленіум, 2005. - 336 с.
 17. 83.7 М75 Молдован, А. В. Судова промова : навч. посіб. / А. В. Молдован, Л. С. Богдан. - К. : Алерта, 2014. - 288 с.
 18. 83.7 О-54 Олійник, О. Ораторське мистецтво юриста : навч. посіб. / О. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Кондор, 2009. - 210 с.
 19. 83.7 О-54 Олійник, О. Сучасна ділова риторика : навч. посіб. / О. Олійник ; [ Олійник О.]. - К. : Кондор, 2010. - 166 с.
 20. 83.7 О-54 Олійник, О. Юридична риторика. Теорія та практика : навч. посіб. / О. Олійник, В. Молдован. - К. : Кондор, 2009. - 214 с.
 21. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Алерта, 2008. - 304 с.
 22. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник ; Олійник О. Б. - К. : Кондор, 2009. - 170 с.
 23. 83.7 О-59 Онуфрієнко, Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2019. - 624 с.
 24. 83.7 П72 Препотенська, М. Риторика.10 ключових тем : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2009. - 254 с.
 25. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 26. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Риторика / Г. М. Сагач. - Навч. посіб.;2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2000. - 568 с.
 27. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Риторичний квітник: афористичний золотослів : навч. посіб. / Г. М. Сагач. - К. : Слово, 2004. - 264 с.
 28. 83.7 С32 Серажим, К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / К. Серажим ; [Серажим К.]. - К. : Паливода А. В., 2010. - 352 с.
 29. 83.7 Ф53 Филлипс, Л. Дискурс-анализ. Теория и метод : Пер. с анг. / Л. Филлипс, М. В. Йоргенсен. - Х. : Гуманитарный центр, 2004. - 336 с.
 30. 83.7 Х76 Хоменко, І. В. Еристика : підручник / І. В. Хоменко ; Хоменко І.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/83/83.7/Erystyka.rar
 31. 83.7 Ш62 Шинкарук, В. Д. Основи риторики : навч. посіб. / В. Д. Шинкарук, В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2021. - 320 с.

 8 жовтня - День юриста

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2021. - 448 с.
 2. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 3. 67.404 З-19 Закон України " Про бюро економічної безпеки" : чинне законодавство станом на 06 квітня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 52 с.
 4. 67.400 З-19 Закон України "Про всеукраїнський референдум" : станом на 14 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 156 с.
 5. 67.412 М58 Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя : підруч. - К. : Алерта, 2021. - 276 с.
 6. 67.410 Н85 Нотаріальний процес: Інтерактивний курс (з практикумом) : підруч. / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Бордюг Т. О. та ін.]. - К. : Алерта, 2021. - 480 с.
 7. 67.410 Т33 Теорія доказового права : наук.-практ. посіб (монографія) / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2021. - 426 с.
 8. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.1 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 330 с.
 9. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.2 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 572 с.
 10. 67.7 Б14 Баганець, О. В. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / О. В. Баганець. - К. : Алерта, 2019. - 258 с.
 11. 67.401 Б83 Бородін, І. Л. Адміністративне право України : підруч. / І. Л. Бородін. - К. : Алерта, 2019. - 548 с.
 12. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : практикум дистанц. навчання; навч.-метод. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 110 с.
 13. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 7-ме вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2021. - 500 с.
 14. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.1 : Вчення про кримінальне правопорушення / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 434 с.
 15. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.2 : Вчення про покарання / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 468 с.
 16. 67.404 Ж86 Жуков, С. В. Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства : наук.-практич. посіб. / С. В. Жуков. - К. : Алерта, 2021. - 292 с.
 17. 67.404.5 К95 Кухарєв, О. В. Спадкове право України : підруч. / О. В. Кухарєв. - К. : Алерта, 2020. - 362 с.
 18. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 9-те вид.. доп. і перероб. - К. : Алерта, 2021. - 458 с.
 19. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 8-ме вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 406 с.
 20. 67.410 Ф95 Фурса, С. Я. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, А. О. Дика. - К. : Алерта, 2021. - 288 с.
 21. 67.404.5 Ш65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2021. - 228 с.

 Українознавство

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.5 Е88 Етнографія України : навч. посіб. / [За ред. проф. С. А. Макарчука]. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - Л. : Світ, 2004. - 520 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Etnohrafia_Ukrainy.rar
 2. 63.5 Е88 Етнографія українців / За ред. С.А.Макарчука. - 3-є вид., переоб. і доп. - Л. : ЛНУ, 2015. - 711 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Makarchuk_Etnogr_ukrainciv.rar
 3. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 4. 63.5 У45 Українознавство : Навч. програм. - К. : Міленіум, 2004. - 152 с.
 5. 63.5 У45 Українознавство в системі освіти : Навч. просіб. - К. : Міленіум, 2004. - 312 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри : Колл. монографія / Ред. Іщенко М. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. - 396 с.
 7. 63.5 У45 Українське народознавство : Навч. посіб. / Ред. Павлюк С.П. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 570 с.
 8. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 9. 92 Б14 Багнюк, А. Символи українознавства : художньо-інформаційний довідник / А. Багнюк ; Багнюк А. - Тернопіль : Новий колір, 2008. - 826 с.
 10. 63.5 Б61 Білан, М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. - Л. : Фенікс, 2000. - 326 с.
 11. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 12. 63.3(4 Укр) Г64 Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) : монографія / О. Є. Гомотюк ; Гомотюк О.Є. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 552 с.
 13. 63.5 Г91 Грушевський, М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; Грушевський Марко. - К. : Либідь, 2006. - 256 с.
 14. 63.5 Д54 Дністрянський, М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : монографія / М. С. Дністрянський ; Дністрянський М.С. - Л. : Літопис; Видавничий центр ЛНу ім. І.Франко, 2006. - 490 с.
 15. 63.5 З-13 Завальнюк, А. Ф. Українські літні обряди та пісні : навч. посіб. / А. Ф. Завальнюк ; [ Завальнюк А. Ф. ]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 304 с.
 16. 63.5 К18 Камінська, Н. М. Костюм в Україні від Київської Русі до ХХІ століття / Н. М. Камінська, С. І. Нікуленко. - Х. : Золоті сторінки, 2004. - 208 с.
 17. 63.5 К30 Кафарський, В. І. Етнологія : підруч. / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук. - К. : ЦНЛ, 2006. - 432 с.
 18. 63.5 К64 Кононенко, П. П. Українознавство - наука любові, етики, життєтворчості : збірка наукових праць / П. П. Кононенко. - Л. : Сполом, 2006. - 458 с.
 19. 63.5 К64 Кононенко, П. П. Українознавство : Конспект лекцій / П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. - К. : МАУП, 2005. - 392 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/nw59.pdf
 20. 74.26 К68 Коротаєва-Камінська, В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навч. посіб. / В. О. Коротаєва-Камінська. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 21. 63.5 Л72 Лозко, Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. - 5-е вид., зі змін та доп. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 512 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Ukrainske_narodoznavstvo.rar
 22. 63.5 М69 Михайличенко, О. В. Українознавство: оповіді про Україну та українців / О. В. Михайличенко. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 213 c.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Ukrainoznavstvo_opovidi_pro_Ukrainu.rar
 23. 63.5+71.1 М69 Михайлова, Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р. Д. Михайлова ; Михайлова Р.Д. - К. : Слово, 2007. - 496 с. : іл.
 24. 63.5+74.200 С29 Сележан, Й. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : Хрестоматія / Й. Сележан. - Чернівці : Книга - ХХІ, 2005. - 306 с.
 25. 63.5+74.200 С29 Сележан, Й. Основи національного виховання. Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців : Хрестоматія / Й. Сележан. - Чернівці : Книга - ХХІ, 2005. - 272 с.
 26. 63.5 С32 Середюк, О. Український рік. Історія, традиції, звичаї, обряди. Сценарії проведення свят : науково-популярне вид. / О. Середюк. - К. : ФОП Стебеляк, 2018. - 384 с.
 27. 63.5 С59 Соколовська, К. М. Практикум з українознавства : навч. посіб. / К. М. Соколовська ; [Соколовська К. М.]. - К. : Персонал, 2011. - 68 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Ukrainoznavstvo.pdf
 28. 63.5 С59 Соколовська, К. М. Українська етнологія : Навч. посіб. / К. М. Соколовська. - К. : Персонал, 2014. - 438 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Ukr_etnolog.rar
 29. 63.5 С79 Стефанюк, С. К. Українське народознавство (практичне народознавство) : навч.посібник / С. К. Стефанюк ; [Стефанюк С.К.]. - Х. : ББН, 2003. - 272 с.
 30. 74 У74 Усатенко, Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. Українознавчий вимір / Т. П. Усатенко. - К. : Наукова думка, 2003. - 285 с.
 31. 63.5 У84 Утвенко, В. В. Етнологія : Навч. посіб. / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2014. - 244 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Etnologij_Utvenko.rar
 32. 63.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Етногенез українського народу / М. Ф. Юрій ; 3-є вид., доп. і перероб. - К. : Кондор, 2008. - 262 с.
 33. 63.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Етнологія : навч. посіб. / М. Ф. Юрій ; Юрій М.Ф. - К. : Дакор, 2006. - 360 с.

 Країнознавство

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 К78 Країни світу і Україна : енциклопедія в 5 т. Т.1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / [Наук. ред. 1-го тому Бульвінський А. Г.]. - К. : Фенікс, 2017. - 564 с.
 2. 26.89 К78 Країнознавство : підруч. / [Крижанівський В. П., Дорошко М. С., Головченко В. І. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 439 с. - карти.
 3. 26.89 К78 Країнознавство: теорія та практика : підруч. / [Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.
 4. 26.89 Т33 Теоретичні основи країнознавства : підруч. / [Антонюк Н. В., Мальська М. П., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 326 с.
 5. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Куделко С. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 6. 92 Д21 Дахно, І. І. Історія країн світу : Довідник / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2007. - 816 с.
 7. 92 Д21 Дахно, І. І. Країни світу : Енциклопед. довідник / І. І. Дахно, С. М. Тимофієв. - К. : МАПА, 2011. - 608 с.
 8. 26.89 Д69 Дорошко, М. С. Країнознавство. Країни СНД : Навч. посіб. / М. С. Дорошко. - К. : МАУП, 2007. - 286 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/26/p08_17.pdf
 9. 92 Д79 Дубович, І. А. Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 839 с.
 10. 26.89 К56 Ковальчук, Ю. А. Країнознавство: Корея : навч. посіб. / Ю. А. Ковальчук. - К. : Київський університет, 2011. - 350 с.
 11. 26.89 Л55 Лизогуб, В. А. Країнознавство : навч. посіб. / В. А. Лизогуб. - Х. : Право, 2015. - 624 с.
 12. 26.89 Л63 Лісовський, П. М. Країнознавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 264 с.
 13. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : Навч. посіб. / М. П. Мальська ; Мальська М. П. - К. : ЦНЛ, 2009. - 224 с.
 14. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 15. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦНЛ, 2010. - 224 с.
 16. 26.89 М31 Масляк, П. О. Країнознавство : Підруч. / П. О. Масляк. - К. : Знання, 2007. - 292 с.
 17. 26.89 П16 Панкова, Є. В. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб. / Є. В. Панкова ; Панкова Є. В. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2007. - 352 с.
 18. 26.89 П30 Петранівський, В. Л. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2008. - 575 с.
 19. 26.89 С78 Стафійчук, В. І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2009. - 427 с.
 20. 92 С91 Сухомозський, М. Україна у світі : Енцикл. довід. / М. Сухомозський, Н. Аврамчук. - К. : МАУП, 2007. - 872 с.
 21. 26.89 У18 Уварова, Г. Ш. Туристське країнознавство : навч. посіб. / Г. Ш. Уварова ; [Уварова Г. Ш.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 152 с.
 22. 26.89 У69 Уривалкін, О. М. Історичне краєзнавство : Навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 296 с.

 Академічна доброчесність

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 А22 Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 2. 74.58 А38 Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : Кол. моногр. / За заг. ред. Н.Г.Сорокіної та ін. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 169 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Monografiya_Akad_dobrochesnist.rar
 3. 74.58 А38 Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / За заг. ред. Т.В.Фінікова. - К. : Таксон, 2016. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Akadem_chesnist.rar
 4. 81 А38 Академічне письмо : Навч. посіб. / Уклад. С.К.Ревуцька, В.М.Зінченко. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/Revucka_Akadem_pysmo.rar
 5. 87.7 Е88 Етика ділового спілкування : навч. посіб. / [За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 344 с.
 6. 74.58 З-19 Закон України "Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 23 січня 20 20 року. - К. : Алерта, 2020. - 108 с.
 7. 67.404.3 З-19 Закон України про авторське право і суміжні права : Офіц. вид. - К. : Ін Юре, 2002. - 56 с.
 8. 67.404.3 В22 Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. - К. : Дакор, 2016. - 564 с.
 9. 81.2 Укр В67 Волкотруб, Г. Й. Стилістика ділової мови : Навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. - К. : МАУП, 2002. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Stilistika_dilov_movi(Volkotrub).pdf
 10. 81.2 Укр В67 Волкотруб, Г. Й. Українська ділова мова : Практикум / Г. Й. Волкотруб, А. М. Венцковський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : МАУП, 2007. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_Mov_volk.pdf
 11. 72+74.58 Г85 Грипич, С. Н. Науково-дослідницька діяльність студентів : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. - К. : Кондор, 2021. - 288 с.
 12. 81.2 Укр К49 Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : Навч. посіб. / К. Я. Климова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2007. - 240 с.
 13. 72 К70 Корягін, М. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. - К. : Алерта, 2014. - 622 с.
 14. 81.2 Укр М36 Мацько, Л. І. Стилістика української мови : Підручн. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. - К. : Вища шк., 2003. - 462 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Stylistyka_ukrainskoi_movy.rar
 15. 67.404.3 М59 Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2014. - 242 с.
 16. 72 П14 Палеха, Ю. І. Основи науково-дослідної роботи : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К. : Ліра-К, 2013. - 336 с.
 17. 81.2 Укр П43 Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2013. - 350 с.
 18. 81 Р32 Ревуцька, С. К. Курс лекцій з дисципліни "Академічне письмо" / С. К. Ревуцька. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - 81 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/Revucka_Kurs_lek_akadem_pysmo.rar
 19. 78.5 Р69 Романюк, М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / М. М. Романюк ; [Романюк М. М.]. - Львів : Світ, 2003. - 96 с.
 20. 81.2 Укр Р83 Рудницький, Я. Як говорити по літературному? / Я. Рудницький. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 104 с.
 21. 81.2 Укр+60.56 С13 Савойська, С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри : монографія / С. В. Савойська. - К. : Просвіта, 2015. - 688 с.
 22. 73+78.3 С24 Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Свістельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 23. 81.2 Укр С32 Сербенська, О. Культура усного мовлення : Навч. посіб. / О. Сербенська. - К. : ЦНЛ, 2004. - 216 с.
 24. 87.7 Ч-15 Чайка, Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : Навч. посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2005. - 422 с.
 25. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.

 8 вересня - Міжнародний день грамотності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 3. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 4. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 5. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 6. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 13. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 16. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 17. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 18. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 19. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 20. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 21. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 23. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 24. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 25. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 26. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 27. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 28. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 29. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 30. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 31. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 32. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 33. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 34. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 35. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 36. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 37. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 38. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 39. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 40. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 41. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 42. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 43. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 44. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 45. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 46. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 47. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 48. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 49. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 50. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 51. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 52. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 Вам, першокурсники

 

 24 серпня- День Незалежності України

 28 липня - День Української Державності

 21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.1 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 559 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_1.rar
 5. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.2 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_2.rar
 6. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 7. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.1 : А-Б / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2010. - 911 с.
 8. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 9. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 10. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 14. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 15. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 16. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 17. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 18. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 20. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 21. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 22. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 23. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 24. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 25. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 26. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 27. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 28. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 29. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 30. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 31. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 32. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 33. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 34. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 35. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 36. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 37. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 38. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Kozachenko_Ukr_mova.rar
 39. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 40. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 41. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 42. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 43. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 44. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 1 : Вступний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2010. - 126 с.
 45. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 46. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 47. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 48. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 49. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 50. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 51. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 52. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 53. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 54. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 55. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 56. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 57. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 58. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 59. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 60. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 61. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 62. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 4-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.
 63. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 64. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 20 лютого - День Героїв Небесної сотні

 Економічна теорія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 В85 Вступ до економічної теорії : Підручник / [Ред. Ватаманюк З.]. - 3-тє вид., доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 504 с.
 2. 65.01 Е45 Економічна теорія : підруч. / [Якобчук В. П.. Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 449 с.
 3. 65.01 Е45 Економічна теорія : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 290 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Ekon_teoriya.rar
 4. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Касьяненко Л. М., Назаров В. В., Савченко Л. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 224 с.
 5. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая]. - К. : Персонал, 2016. - 520 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Ekonom_teoria.rar
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [За заг. ред. Л. С. Шевченко]. - Х. : Право, 2016. - 268 с.
 7. 65.01 Е45 Економічна теорія / [За ред. Соколова М. О., Горлач М. І.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 532 с.
 8. 65.01+65.012.2 Е45 Економічна теорія. Макроекономіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 9. 65.01+65.5 Е45 Економічна теорія. Міжнародна економіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 143 с.
 10. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [Ред. Семененко В. М., Коваленко Д. І.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 11. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ За ред. В.Д. Базилевича ]. - 9-е вид., доп. - К. : Знання, 2014. - 710 с. - (Класичний університетський підручник).
 12. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [За ред. В. М. Тарасевича ]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 13. 65.01 Е45 Економічна теорія: політекономія: практикум : навч. посіб. / [ Ред. Базилевич В. Д. ]. - К. : Знання, 2010. - 494 с.
 14. 65.01 Е45 Економічна теорія:політична економія. Навчальні форми контролю та презентації : навч. посіб. / [ Юрій С. І.,Козюк В. В., Возьний К. З. та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 266 с.
 15. 65.01 Е45 Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. / [Манелюх Н. П., Максименко І. А., Мартиненко В. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 226 с.
 16. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 17. 65.01 Н35 Національна економіка : навч. посіб. / [Мельник А. Ф., Васіна А. Ю., Желюк Т. Л. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 463 с.
 18. 65.01 Н35 Національна економіка : Навч. посіб. / [Ред. Носова О. В.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 512 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Nosova_Nac_ekonomika.rar
 19. 65.01 О-75 Основи економічної науки : навч. посіб. / [Мацелюх Н. П., Розум О. М., Максименко І. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 324 с.
 20. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 21. 65.01 П50 Політична економія : навч. посіб. / [Ред. Башнянин Г. І..Шевчук Є. С.]. - 4-те вид., перероб і випр. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 280 с.
 22. 65.01 П50 Політична економія : Навч. посіб. / [Ред. Башнянин Г. І., Шевчук Є. С.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 477 с.
 23. 65.01 Э40 Экономическая теория : учеб. пособие / [Ред. Горняк О. В., Доленко Л. Х.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 328 с.
 24. 65.01 Э40 Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие : Учебник / Под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестрова. - М. : Дашков и К, 2012. - 876 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Ekonom_teor_Ekonom_sys.rar
 25. 65.01 Б75 Бодров, В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. - К. : Академвидав, 2010. - 520 с.
 26. 65.01 Б86 Бочан, І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : Навч. посіб. / І. О. Бочан. - К. : Знання, 2012. - 211 с.
 27. 65.02 В23 Ващишин, А. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 436 с.
 28. 65.01 В65 Войтов, А. Г. Экономическая теория : Учебник для бакалавров / А. Г. Войтов. - М. : Дашков и К, 2012. - 392 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Ek_teor_Voitov.rar
 29. 67.3(0)+65.01 В68 Воловик, О. А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу : монографія / О. А. Воловик. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 272 с.
 30. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с.
 31. 65.01 Г86 Гродский, В. С. Экономическая теория : Учебное пособие / В. С. Гродский. - С.Пб. : Питер, 2013. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Ekonom_teoriya_Grodskiy.rar
 32. 65.01 З-12 Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький ; [Заблоцький Б. Ф.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 582 с.
 33. 65.01 З-95 Зухба, О. М. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. М. Зухба, Л. І. Ляшенко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 276 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Zuhba_Osn_ek_teorii.rar
 34. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 632 с.
 35. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, Цзе Гао Лі, Л. А. Останкова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 524 с.
 36. 65.02 К78 Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2014. - 504 с.
 37. 65.01 К78 Краус, Н. М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2016. - 596 с.
 38. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 39. 66.1+65.02 Л93 Любохинець, Л. С. Історія політичних та економічних вчень : Навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич. - К. : ЦУЛ, 2013. - 294 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.1/Istoriia_polit_ta_ekonom_vchen.rar
 40. 65.01 М86 Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : підруч. / С. В. Мочерний, В. Г. Скотний. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 600 с.
 41. 65.02 М86 Мочерний, С. В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко ; [За ред. Мочерного С.В.]. - Вид. 2-ге, доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 480 с.
 42. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - 2-ге вид. переробл. та доп. - К. : Знання, 2013. - 334 с.
 43. 65.01 П31 Петруня, Ю. Е. Основы экономической теории : учеб. пособ. / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Знання, 2011. - 359 с.
 44. 65.01 П99 Пястолов, С. М. Экономическая теория : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С. М. Пястолов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 272 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Pyastolov_Ekonom_teoriya.rar
 45. 65.01 Р47 Решетило, В. П. Экономическая теория : Учеб. пособ. / В. П. Решетило, Н. В. Можайкина, О. Ю. Егорова. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 210 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Reshetilo_Ekon_teoriya.rar
 46. 65.01 С21 Сафонова, В. Є. Основи ринкової економіки і підприємництва : В 2-х ч. Ч.1 / В. Є. Сафонова, В. Я. Бобров. - К. : Персонал, 2014. - 346 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Osnovi_rink_ekonom.rar
 47. 65.01 С34 Сидоров, В. А. Экономическая теория / В. А. Сидоров. - Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2014. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Ekonomich_teoriya_2014.rar
 48. 65.01 С40 Сірко, А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко. - К. : ЦУЛ, 2014. - 416 с.
 49. 65.495 С60 Солоненко, Н. Д. Економіка охорони здоров'я : навч. посіб. / Н. Д. Солоненко. - К. : Персонал, 2014. - 408 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.495/Ekonomika_zdorov.rar
 50. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. - К. : Кондор, 2013. - 464 с.
 51. 65.01 У68 Уразов, А. У. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 328 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Urazov_Osn_ekonom_teor.rar
 52. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Економічна теорія : Підруч. / В. Г. Чепінога ; [Чепінога В. Г.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 656 с.
 53. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 54. 65.01 Ч-49 Чернявська, О. В. Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - К. : Алерта, 2018. - 502 с.
 55. 65.02 Ш37 Шевченко, О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко ; [Шевченко О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 288 с.
 56. 65.01 Ш37 Шевчик, Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; [Шевчик Б. М.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 352 с.
 57. 65.01 Я46 Якобчук, В. П. Економічна теорія : навч. посіб. / В. П. Якобчук. - 3-тє вид., перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 408 с.

 Всесвітня історія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0)я2 В84 Всемирная история в лицах: От Гомера до Энштейна. Анекдоты, остроты,шутки. Энциклопедия для школьника / Под ред. В.П. Бутромеева. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 2. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 3. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Навч. посібник / Б.М. Гончар, Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. - 3-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 4. 63.3(0) И90 История Древнего Востока: От ранних государственных образований до древних империй / Ред. Седов А.В., Бонгард-Левин Г.М. - М. : Восточ. лит., 2004. - 895 с.
 5. 63.3(0)4 І-90 Історія західноєвропейського середньовіччя : Хрестоматія / Упоряд. Рудь М.О. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.
 6. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Куделко С. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 7. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 1 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Возницький Б. Г.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 8. 26.89 У45 Україна і світ (країна/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / [Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В., Сахаров В. Є. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416с.
 9. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.4. Ч.1 : Від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.) / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 224 с.
 10. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.3 : Від початку нашої ери до Великого переселення народів / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 216 с.
 11. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина (500 р. до н.е. - початок н.е.). Т.2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А.]. - К. : Кріон, 2009. - 216 с.
 12. 26.89 У45 Україна і світ: прагнення змін : монографія / [Ред. Висоцька Н.]. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. - 448 с.
 13. 63.3(0) У45 Україна і світ: стародавні цивілізації ( з давніх часів до 500 р. до н. е.). Т.1 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А.]. - К. : Кріон, 2009. - 216 с.
 14. 63.3(0) Х91 Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян (Давня доба, Середньовіччя) : навч. посіб. / [Ред. Яровой В. І.]. - К. : Либідь, 2011. - 416 с.
 15. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 1 : Стародавня Греція / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 656 с. : іл.
 16. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 2 : Стародавній Рим / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 848 с.
 17. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 3 : Практикум / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 544 с.
 18. 63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історія середніх віків : курс лекцій у 2-х т. Т. 1 : Раннє Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 496 с.
 19. 63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історія середніх віків : курс лекцій у 2-х т. Т. 2 : Високе і пізне Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 616 с.
 20. 63.3(0)3+63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історичні портрети античності та середньовіччя / В. О. Балух, І. П. Возний, В. П. Коцур ; підручник. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. - 502 с. : іл.
 21. 83.3(0)3 Б43 Бєлаш, Г. О. Історія античної літератури : навч. посіб. / Г. О. Бєлаш ; [Бєлаш Г. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 236 с.
 22. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: XIX-XX века. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 23. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: XVII - XIX века. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 24. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Книга 2. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 25. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 26. 63.3(0)6я2 Б93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Новое время. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 27. 63.3(0)я2 Б93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: От Гомера до Эйнштейна. Анекдоты, остроты, шутки. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 28. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Позднее средневековье. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 29. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Раннее средневековье. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 30. 63.3(0) В75 Воронянский, А. В. Всемирная история ХХ в. : учеб. пособие для школьников и студентов / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Х. : Парус, 2005. - 352 с.
 31. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : Навч. посіб. / С. О. Голованов ; Ред. Алексеев Ю.М. - К. : Каравела, 2006. - 272 с.
 32. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С. О. Голованов ; Голованов С. О. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с.
 33. 63.3(0)5 Е15 Евдокимова, А. А. История раннего нового времени. Эпоха реформации / А. А. Евдокимова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 288 с.
 34. 63.3(0)3 К17 Калашников, В. Загадки истории: Античность / В. Калашников. - М. : Белый город, 2004. - 48 с. - (Энциклопедия тайн и загадок).
 35. 63.3(0)4 К82 Крижановська, О. О. Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : Кур лекцій: Навч. посіб. / О. О. Крижановська, О. П. Крижановський. - К. : Либідь, 2004. - 368 с.
 36. 63.3(0) П12 Павленко, Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ / Ю. В. Павленко. - 2-е изд. - К. : Феникс, 2004. - 760 с.
 37. 63.3(0)3 П50 Полибий. Всеобщая история / Полибий ; пер.Пер. Мищенко Ф.Г. - М. : Олма-Пресс, 2004. - 576 с.
 38. 66.4 П93 Пшик, П. Україна і світ відкритими очима і серцем українцям в Америці. Частина аналітичних спостережень і коментарів: листи, дописи, і есеї на різні теми : наукове-популярне видання / П. Пшик ; упоряд. і ред. Бойко В. - Львів : Каменяр, 2007. - 320 с.
 39. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.

 22 січня - День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 2. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 3. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки / [Ред. Борисенко В.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 16. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 17. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 18. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 19. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 20. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в дзеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 21. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 22. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 23. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 24. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 25. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

 Кримінологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.51 К82 Криминология : Учеб. / Ред. Бурлакова В.Н., Кропачева Н.М. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с.
 2. 67.51 К82 Криминология = Criminology / Ред. Шелли Дж.Ф. - 3-е междунар. изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 864 с.
 3. 67.51 К82 Криминология / Под ред. В.Д.Малкова. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2006. - 528 с.
 4. 67.51 К82 Криминология : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 734 с.
 5. 67.51 К82 Криминология = Criminology / [Ред. Аванесов Г. А.]. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
 6. 67.51 К82 Кримінологія : навч. посіб. / [Ред. Джужа О. М.]. - К. : Атіка, 2010. - 312 с.
 7. 343.9 К82 Кримінологія : підруч.; практикум / [Ковальський В. С., Костенко О. М., Семаков Г. С. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 344 с.
 8. 67.51 К82 Кримінологія : Навч.-метод. посібник / Джужа О.М.,Моісеєв Э.М., Василевич В.В. та ін. - К. : Атіка, 2003. - 400 с.
 9. 67.51 К82 Кримінологія : академічний курс / [За заг. ред. О. М. Литвинова]. - К. : Кондор, 2018. - 588 с.
 10. 67.51 К82 Кримінологія : Навч. посіб. / Джужа О.М. та ін. - К. : Прецедент, 2004. - 208 с.
 11. 67.51 К82 Кримінологія. Загальна та Особлива частина : підручник / за заг. ред. В.В. Голіни. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Право, 2009. - 288 с.
 12. 67.51 О-60 Оперативне розпізнання : Монографія / Некрасов В. А., Мацюк В. Я., Філіпенко Н. Є та ін. - К. : МАУП, 2007. - 216 с.
 13. 67.51 А46 Александров, Ю. В. Кримінологія : Практикум / Ю. В. Александров. - К. : МАУП, 2004. - 56 с.
 14. 67.408 А66 Андрушко, А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А. В. Андрушко ; [Андрушко А. В.]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 248 с.
 15. 88.4-11 Б70 Блэкборн, Р. Психология криминального поведения = The psychology of criminal conduct / Р. Блэкборн ; пер.Буткевич Ю., Мальгина Н. - С.Пб. : Питер, 2004. - 496 с.
 16. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : підруч. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2018. - 352 с.
 17. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2016. - 140 с.
 18. 67.51 Г47 Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений" / Я. Гилинский. - С.Пб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 520 с.
 19. 67.51 Д76 Дрьомін, В. М. Кримінологія : навч.-метод. посіб. / В. М. Дрьомін, В. О. Туляков, Н. А. Орловська. - Одеса : Юридична література, 2003. - 172 с.
 20. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : посіб. для підгот. до іспитів / Ю. Ф. Іванов ; Іванов Ю. Ф. - К. : Паливода А.В., 2008. - 164 с.
 21. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - 2-ге вид., доповн. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2008. - 292 с.
 22. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - К. : Паливода А.В., 2006. - 264 с.
 23. 67.0 К72 Костенко, О. М. Культура і закон - у протидії злу : монографія / О. М. Костенко ; Костенко О.М. - К. : Атіка, 2008. - 352 с.
 24. 67.51 К93 Курило, В. І. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій : Навч. посіб. / В. І. Курило, О. Є. Михайлов, О. С. Яра. - К. : Кондор, 2006. - 192 с.
 25. 67.51 Л64 Литвак, О. М. Держава і злочинність : Монографія / О. М. Литвак ; Наук. ред. М.Й. Коржанський. - К. : Атіка, 2004. - 304 с.
 26. 67.51 М69 Михайлов, О. Є. Кримінологія : навч. посіб. / О. Є. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. - К. : Знання, 2012. - 565 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 27. 67.51 Т85 Тупчієнко, Д. Л. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / Д. Л. Тупчієнко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.

 Логіка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.7 Л69 Логико-риторические аспекты диалога : монография / [Берков В. Ф., Колотилова Н. А., Комаха Л. Г. и др.]. - К. : Київський університет, 2011. - 173 с.
 2. 87.4 Л69 Логіка для юристів : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 150 с.
 3. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 4. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 5. 87.4 А53 Алфьоров, С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальна. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 136 с.
 6. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 6-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 168 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Logika_bogdanovskiy.rar
 7. 87.4 Г44 Гетманова, А. Д. Логика : учебник / А. Д. Гетманова ; Гетманова А.Д. - 13-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 415 с. : ил., табл.
 8. 87.4 Д85 Дуцяк, І. З. Логіка : підруч. / І. З. Дуцяк ; [Дуцяк І. З.]. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 9. 87.4 Ж59 Жеребкін, В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін ; Жеребкін В. Є. - 10-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 255 с.
 10. 87.4 К21 Карамишева, Н. В. Логіка ( теоретична і прикладна ) : навч. посіб. / Н. В. Карамишева ; [ Карамишева Н. В.]. - К. : Знання, 2011. - 455 с.
 11. 87.4 К44 Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2016. - 92 с.
 12. 87.4 К63 Комаха, Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. - К. : ЦУЛ, 2015. - 360 с.
 13. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : Підруч. для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; [Конверський А. Є.]. - 3-тє вид, перер. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 14. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський. - 5-те вид, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 15. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 304 с.
 16. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 536 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lohika_tradytsiina_ta_suchasna.rar
 17. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна логіка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 18. 87.4 М74 Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб / Н. Г. Мозгова ; Мозгова Н. Г. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 248 с.
 19. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 20. 87.4 П12 Павлов, В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч. посіб. / В. І. Павлов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 408 с.
 21. 87.4 П37 Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями : Учеб. пособие / В. П. Плавич ; [Плавич В. П.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 208 с.
 22. 92 П42 Повторева, С. М. Словник з логіки / С. М. Повторева ; [Повторева С. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 196 с.
 23. 87.4 П89 Пустовит, А. В. Введение в логику : курс лекций / А. В. Пустовит. - К. : Персонал, 2013. - 200 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Pustovit_Vvedenie_v_logiku.rar
 24. 87.4 Р99 Ряшко, В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; Ряшко В. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 328 с.
 25. 87.4 Т63 Тофтул, М. Г. Логіка : підручник / М. Г. Тофтул ; Тофтул М.Г. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2008. - 400 с.
 26. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; [Хоменко І. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lohika_teoriia_ta_praktyka.rar
 27. 22.12 Ш66 Шкільняк, С. С. Математична логіка. Основи теорії алгоритмів : навч. посіб. / С. С. Шкільняк ; [ Шкільняк С. С. ]. - К. : Персонал, 2009. - 280 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Shkilnyak_Mat_logika.rar


Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: