Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2018

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Держане управління в умовах євроінтеграції

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 2. 67.401 Г34 Гендерні аспекти державної служби : Монографія / Пірен М., Грицяк Н., Василевська Т. та ін.; Кравченко Б. - К. : Основи, 2002. - 335 с.
 3. 67.401 Д36 Державне управління : Навч. посіб. / Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2004. - 342 с.
 4. 67.401 Д36 Державне управління в умовах європейської та євроантлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія. (Моніторинг наукових досліджень і розробок;) : навч. посіб. - Ужгород : Ліра, 2007. - 343 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 2).
 5. 67.401я2 Д36 Державне управління та державна служба : Словник-довідник / Уклад. Оболенський О.Ю. - К. : КНЕУ, 2005. - 480 с.
 6. 67.401 Д36 Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер`янов В.Б., Дерець В.А., Школик В.А. та ін]; за заг. ред. Авер`янова В.Б. - К. : Юстініан, 2007. - 288 с.
 7. 87 Д36 Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : Монограф. / Ред. Князєв В.М. - К. : Міленіум, 2003. - 320 с.
 8. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 12 листопада 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 9. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 11. 67.401 П81 Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії / Ред. Ларсон Т., Номден К., Петітвілль Ф. - К. : К.І.С., 2003. - 346 с.
 12. 67.401+88.4-4 А39 Акімов, О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2014. - 176 с.
 13. 67.401 К49 Клименко, І. В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. В. Клименко, О. О. Акімов, Е. А. Афонін. - К. : ЦУЛ, 2016. - 176 с.
 14. 67.401 М19 Малиновський, В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський ; Малиновський В. Я. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
 15. 67.401 М19 Малиновський, В. Я. Державне управління : Навч. посіб. / В. Я. Малиновський. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2003. - 576 с.
 16. 67.401я2 М19 Малиновський, В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. - К. : Атіка, 2005. - 240 с.
 17. 67.401 М48 Мельник, А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К. : Знання, 2009. - 582 с.
 18. 67.401 Н49 Неліпа, Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підруч. / Д. В. Неліпа. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 376 с.
 19. 67.401 О-66 Орленко, В. І. Історія державного управління в Україні : Навч. посіб. / В. І. Орленко. - К. : КНТЕУ, 2001. - 268 с.
 20. 67.401 П58 Попович, Н. Г. Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації : монографія / Н. Г. Попович. - К. : ЦУЛ, 2013. - 360 с.
 21. 32.81 С31 Сендзюк, М. А. Інформаційні системи в державному управлінні : Навч. посіб. / М. А. Сендзюк. - К. : КНЕУ, 2004. - 339 с.
 22. 66.3 Т35 Тертичка, В. Державна політика України: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. - К. : Основи, 2002. - 750 с.
 23. 66.0 Ц27 Цвєтков, В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія і практика : монографія / В. В. Цвєтков ; Цвєтков В.В. - К. : ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2007. - 336 с.
 24. 67.401 Ц27 Цвєтков, В. В. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти : Монографія / В. В. Цвєтков, І. О. Кресіна, А. А. Коваленко. - К. : Ін Юре, 2003. - 496 с.
 25. 67.401+66.0 Ц27 Цвєтков, В. В. Державне управління і політика : монографія / В. В. Цвєтков, В. М. Селіванов, О. В. Скрипнюк. - К. : "Абрис", 2006. - 312 с.

  Мистецтво реклами

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 Р36 Реклама в памяті культур. Кн.1 : Креатив стародавніх цивілізацій / [Саух П. Ю., Ліфінцев М. Л., Чуприна В. В. та ін.]. - К. : Альтерпрес, 2013. - 426 с.
 2. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
 3. 76.006.5 Б12 Бабаев, А. Контекстная реклама : Учеб. / А. Бабаев, Н. Евдокимов, А. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2013. - 304 с.
 4. 76.006.5 Б20 Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підруч. / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. - К. : ЦУЛ, 2013. - 392 с.
 5. 76.006.5 Б76 Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 6. 76.006.5 Б90 Бугрим, В. Креатив у рекламі : навч. посіб. з інтерактивом / В. Бугрим. - К. : Київський університет, 2012. - 303 с.
 7. 65.42+76.006.5 В19 Васильев, Г. А. Электронный бизнес и реклама в Интернете : учеб. пособ. / Г. А. Васильев, Д. А. Забегалин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 183 с.
 8. 76.006.5 В19 Васильев, Г. А. Основы рекламы : Учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719 с.
 9. 76.006.5 Г62 Голуб, О. Ю. Социальная реклама / О. Ю. Голуб. - М. : Дашков и К, 2010. - 180 с.
 10. 76.006.5 Д40 Джефкинс, Ф. Реклама = Advertising : учеб. пособие / Ф. Джефкинс ; Джефкинс Ф. ; пер.Еремин Б. Л. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 11. 76.006.5 Д40 Джефкінс, Ф. Реклама = Advertising : практич. посіб. / Ф. Джефкінс ; Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д. ; пер.О.О. Чистяков. - 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 565 с.
 12. 92 З-14 Загородній, А. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк, І. Комарницький. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 312 с.
 13. 76.006.5 И20 Иванов, А. Реклама. Игра на эмоциях / А. Иванов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 250 с.
 14. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 15. 88.4-8 И37 Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности : Практическое пособие / М. А. Измайлова ; Измайлова М.А. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 240 с.
 16. 76.006.5 К56 Коваленко, О. В. Реклама : навч. посіб. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко. - К. : Персонал, 2010. - 98 с.
 17. 76.006.5 К72 Костина, А. В. Основы рекламы : учеб. пособие / А. В. Костина ; Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. - 2-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 400 с.
 18. 76.006.5 Л55 Лидовская, О. П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения / О. П. Лидовская. - С.Пб. : Питер, 2008. - 141 с. : ил.
 19. 32.973+65.290-21 Л64 Литовченко, І. Л. Інтернет-маркетинг : навч. посіб. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. - К. : ЦУЛ, 2008. - 184 с.
 20. 87.7 Л75 Ломова, О. С. Деловое общение специалиста по рекламе : учебн. пособие / О. С. Ломова ; [Ломова О. С.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 239 с.
 21. 88.4-8 М75 Мокшанцев, Р. И. Психология рекламы / Р. И. Мокшанцев ; Науч.-ред. М.В. Удальцова. - Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009. - 230 с.
 22. 66.0+76.006.5 Н40 Невмержицкая, Е. А. Политическая реклама : Учебное пособие / Е. А. Невмержицкая. - Иркутск : ЦентрНаучСервис, 2014. - 126 с.
 23. 76.006.5 П16 Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - 11-е изд. перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 548 с.
 24. 76.006.5 Р69 Ромат, Е. В. Реклама в системе маркетинга / Е. В. Ромат. - К. : Студцентр, 2008. - 608 с.
 25. 76.006.5 Т48 Ткаченко, Н. В. Креативная реклама : Учеб. пособие / Н. В. Ткаченко, О. Н. Ткаченко ; Под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с.
 26. 76.006.5 Т80 Трушина, Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы : Учебник / Л. Е. Трушина. - М. : Дашков и К, 2012. - 248 с.
 27. 76.006.5 У 91 Ученова, В. В. История рекламы : учебник / В. В. Ученова, Н. В. Старых. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с.
 28. 76.006.5 У98 Уэллс, У. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт ; пер.под ред. Л. Богомоловой. - 7-е, испр. - С.Пб. : Питер, 2008. - 736 с. : ил.
 29. 88.4-8 Ф39 Фельсер, Г. Психология потребителей и реклама / Георг Фельсер ; Фельсер Георг ; пер.Шипилова О. А. - Х. : Гуманитарный центр, 2009. - 704 с.
 30. 76.006.5 Ш26 Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : Учебник / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина ; Под общ. ред. Ф.И. Шаркова. - М. : Дашков и К, 2011. - 408 с.

  Художня література

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(7 CША) А37 Айхенвальд, К. Информатор : роман / Курт Айхенвальд. - С.Пб. : Азбука-классика, 2009. - 736 с.
 2. 84(4 Укр) Б14 Багряний, І. Огненне коло. Повість про трагедію під Бродами / І. Багряний. - К. : Знання, 2015. - 192 с. - (Скарби).
 3. 84(4 Фра) Б21 Бальзак, О. Баламутка = La Rabouilleuse / О. Бальзак ; Пер. з фр. Лісняк Ю. ; пер.Лісняк Ю. - К. : Основи, 2003. - 354 с.
 4. 84(4 Іта) Б78 Бокаччо, Д. Декамерон / Дж. Бокаччо ; Пер. з італ. Лукаш М. - Х. : Фоліо, 2003. - 671 с.
 5. 84(7США) Б87 Браун, Д. Втрачений символ / Д. Браун ; пер.с англ. Н. В. Рейн. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 608 с.
 6. 84(7) Б87 Браун, Д. Код да Вінчі / Д. Браун ; пер.з англ. Анжели Кам'янець. - Х. : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. - 480 с.
 7. 84(4 Англ) В27 Веллс, Г. Машина часу : Романи: Пер. з англ. / Г. Веллс. - Х. : Фоліо, 2003. - 479 с.
 8. 84(4 Укр) В55 Вишня, О. Мисливські усмішки / О. Вишня. - К. : ЦУЛ, 2018. - 172 с.
 9. 84(4 Чех) Г24 Гашек, Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Я. Гашек. - Х. : Фоліо, 2002. - 701 с.
 10. 84(4 Нім) Г43 Гессе, Г. Степовий вовк = Der Steppenwolf : Роман / Г. Гессе ; Пер. з нім. Є. Попович ; пер.Попов Є. - К. : Основи, 2003. - 351 с.
 11. 84(4 Нім) Г44 Гете, Й. В. Фауст / Й. В. Гете. - Х. : Фоліо, 2003. - 400 с.
 12. 84(0)я2 Г64 Гомер. Илиада. Иллюстрированное энциклопедическое издание к 3000-летию литературной деятельности человечества / Гомер ; Ред. Бутромеев В.П., Бутромеев В.В., Бутромеева Н.В. - М. : Белый город, 2002. - 672 с.
 13. 84(0) Г64 Гомер. Одіссея / Гомер ; Пер. із старогрецької Тена Б. - Х. : Фоліо, 2002. - 574 с.
 14. 84(4 Рос) Д70 Достоевский, Ф. М. Идиот : Роман / Ф. М. Достоевский. - Х. : Фолио, 2003. - 572 с.
 15. 84(4 Рос) Д70 Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание : Роман / Ф. М. Достоевский. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 448 с.
 16. 84(4 Рос) Е82 Есенин, С. Избранное / С. Есенин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 352 с.
 17. 84(4 Укр) К32 Квітка-Основ'яненко, Г. Сватання на Гончарівці. Салдацький патрет / Г. Квітка-Основ'яненко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 103 с.
 18. 84(7 Бра) К57 Коельйо, П. Алхімік : роман / П. Коельйо ; пер.з порт. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 288 с.
 19. 84(4 Укр) К72 Костенко, Л. Мадонна Перехресть / Л. Костенко ; [Костенко Л.]. - К. : Либідь, 2011. - 112 с.
 20. 84(4 Укр) К72 Костенко, Л. Річка Геракліта / Л. Костенко ; [Костенко Л.]. - К. : Либідь, 2011. - 288 с.
 21. 84(4 Укр) К72 Костенко, Л. В. Берестечко : іст. роман / Л. В. Костенко. - К. : Либідь, 2010. - 232 с.
 22. 84(4 Рос) Л65 Ліханов, А. Лабіринт : Хлоп'ячий роман / А. Ліханов ; пер.Плющ О. - К. : Молодь, 1973. - 220 с.
 23. 84(4 Укр) О-57 Омельченко, І. Випадок в офісі : оповідання / І. Омельченко. - К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2014. - 232 с.
 24. 84(4 Укр) О-60 Опарій, Я. Мудра кішка Варшава : роман / Я. Опарій. - К. : Ліра-К, 2018. - 140 с.
 25. 84(7США) П41 По, Е. А. Чорний кіт та інші історії / Е. А. По ; пер.з англ. Г. Пехник. - К. : Знання, 2015. - 190 с. - (English library).
 26. 84(4 Укр) С17 Самчук, У. Марія : повість / У. Самчук. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 176 с.
 27. 84(4 Укр) С77 Старицький, М. За двома зайцями : Комедія з міщанського побуту зспівами і танцями в 4-х діях / М. Старицький. - К. : ЦУЛ, 2018. - 92 с.
 28. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Руфін і Прісцілла: драма у п'яти діях / Л. Українка. - К. : Либідь, 2011. - 200 с. : іл.
 29. 84(7) Ф66 Фіцджеральд, Ф. С. Великий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер.з англ. Андрія Пехника. - К. : Знання, 2014. - 198 с.
 30. 84(4 Укр) Х30 Хвильовий, М. Я ( Романтика ). Вальдшнепи : вибрані твори / М. Хвильовий. - К. : Знання, 2016. - 319 с. - (Класна література).
 31. 84(4 Рос) Ц27 Цветаева, М. Лирика / М. Цветаева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 352 с.
 32. 84(4 Англ) Ш41 Шекспір, В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, prince of denmark / В. Шекспір ; З англ. пер. Гребінка Л. - К. : Основи, 2003. - 198 с.

  Ціноутворення та інфляція

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Г89 Гроші та кредит : навч. посіб. / [Ільїна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І. та ін.]. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.
 2. 65.262 Д34 Деньги, кредит, банки : учебник / [ред. Лаврушин О. И.]. - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 560 с.
 3. 65.01 Д46 Динаміка зростання та ризики нестабільності України в 2008 році : наукове видання / [Ред. Воротіна В. Є.]. - К. : НІСД, 2008. - 108 с.
 4. 65.262(2) О-75 Основи ціноутворення : підруч. / [Ред. Олійник Д. І., Кириченко О. А., Денисенко М. П.]. - К. : Професіонал, 2009. - 384 с.
 5. 65.262(2) О-75 Основи ціноутворення : Навч. посіб. / Верхоглядова Н. І., Ільіна С. Б., Іваннікова Н. А. та ін. - К. : Кондор, 2007. - 252 с.
 6. 65.262(2) Ц37 Ценообразование. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 196 с.
 7. 65.262(2) Ц75 Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. / [ Літвінов Ю. І., Останкова Л. А., Літвінова Т. М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
 8. 65.262 А49 Алєксєєв, І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. - К. : Знання, 2009. - 253 с.
 9. 65.262 А79 Аранчій, В. І. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко, Л. В. Черненко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 300 с.
 10. 65.262(2) Б17 Баздникин, А. С. Цены и ценообразование : учебное пособие / А. С. Баздникин ; Баздникин А.С. - М. : Юрайт-Издат, 2008. - 332 с.
 11. 65.262(2)+65.43 Б48 Березін, О. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі : навч. посіб. / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. - Суми : Університетська книга, 2016. - 168 с.
 12. 65.290-21 Б44 Бєлявцев, М. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 332 с.
 13. 65.262 Д30 Демківський, А. В. Гроші та кредит : Навч. посіб. / А. В. Демківський. - К. : Дакор, 2007. - 528 с.
 14. 65.290-21 Д80 Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. І. Дугіна. - К. : КНЕУ, 2005. - 393 с.
 15. 65.262 І-23 Івасів, Б. С. Гроші та кредит : підруч. / Б. С. Івасів ; Івасів Б.С. - 3-тє вид., змін. й доп. - Тернопіль: К. : Карт-бланш, Кондор, 2008. - 528 с.
 16. 65.262.6 К38 Кизилов, В. Инфляция и ее последствия / В. Кизилов, Г. Сапов. - М. : РОО "Центр "Панорама", 2006. - 146 с.
 17. 65.262 К56 Коваленко, Д. І. Гроші та кредит : навч. посіб. / Д. І. Коваленко ; Коваленко Д. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 320 с.
 18. 65.262 К56 Коваленко, Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко ; Коваленко Д. І. - 3-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 352 с.
 19. 65.290-21 К56 Ковальчук, С. В. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л. : Новий Світ- 2000, 2011. - 352 с.
 20. 65.262(2) К60 Колесников, О. В. Ціноутворення : навч. посіб. / О. В. Колесников ; Колесников О.В. - 3-е вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 144 с.
 21. 65.262 К61 Колодізєв, О. М. Гроші і кредит : підруч. / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К. : Знання, 2010. - 615 с.
 22. 65.290-21 К66 Корінєв, В. Л. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. - К. : ЦНЛ, 2007. - 200 с.
 23. 65.262.6 К84 Круш, П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 288 с.
 24. 65.262 Л38 Левченко, Л. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Л. В. Левченко ; [Левченко Л. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 25. 65.290-21 Л81 Лошенюк, І. Р. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінська. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 184 с.
 26. 65.262(2) М13 Мазур, О. Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. / О. Є. Мазур ; [Мазур О. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 480 с.
 27. 65.290-21 М48 Мельник, Л. Г. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / Л. Г. Мельник, Л. В. Старченко, О. І. Карінцева. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 240 с.
 28. 65.262.6 М48 Мельник, О. М. Інфляція: теорія і практика регулювання / О. М. Мельник. - К. : Знання, 1999. - 291 с.
 29. 65.262.6 Н20 Найденов, В. С. Инфляция и монетаризм. Уроки антикризисной политики / В. С. Найденов, А. Ю. Сменковский. - Белая церковь : Белоцерк. книж. ф-ка, 2003. - 352 с.
 30. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 31. 65.42 О-52 Оксанич, О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг : Навч. посіб. / О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 326 с.
 32. 65.262(2) П36 Пінішко, В. С. Ціно- і тарифоутворення : навч. посіб. / В. С. Пінішко. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 303 с.
 33. 65.262 Р98 Рябинина, Л. Н. Деньги и кредит : учеб. пособие / Л. Н. Рябинина ; Рябинина Л.Н. - К. : ЦУЛ, 2008. - 602 с.
 34. 65.262 Ч-38 Челноков, В. А. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие / В. А. Челноков ; Челноков В. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2007. - 447 с.
 35. 65.262(2) Ш66 Шкварчук, Л. О. Ціноутворення : підручник / Л. О. Шкварчук ; Шкварчук Л.О. - К. : Кондор, 2008. - 460 с.
 36. 65.262(2) Ш95 Шуляк, П. Н. Ценообразование : Учебно-практическое пособие / П. Н. Шуляк. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 196 с.
 37. 65.262 Щ70 Щетинін, А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін ; Щетинін А.І. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.

  24 листопада - День пам'яті жертв голодоморів

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 8. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 10. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 11. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 13. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 14. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 15. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 16. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 17. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 18. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 19. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 20. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 21. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 22. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 23. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 24. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 25. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 26. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.

  17 листопада - День студента

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 2. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. / Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 3. 74 О-64 Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 3 / Ред. Салмай Н.М., Патока Н.В. - К., 2004. - 201 с.
 4. 74.58 О-64 Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в освіті України : Зб. інформ.-довід. матеріалів / Уклад. К.М.Лубинець та ін. - К. : Європ. ун-т, 2003. - 353 с.
 5. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 6. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 7. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 8. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. : ил.
 9. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с. : ил.
 10. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 11. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 12. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 13. 74.26 К72 Костриця, Н. М. Методика навчання студентів спілкування в управлінський діяльності : Навч. посіб. / Н. М. Костриця, В. І. Свистун, В. В. Ягупов. - К, : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 14. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с. - (Альма-матер).
 15. 74.58 М64 Мирошниченко, Н. А. В помощь молодому преподователю : Мотод. пособ. / Н. А. Мирошниченко, С. А. Стефанов. - Одесса : Юридична література, 2003. - 96 с.
 16. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 17. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 18. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 19. 74.58 П32 Пионова, Р. С. Педагогика высшей школы / Р. С. Пионова. - Мн. : Университетское, 2002. - 256 с.
 20. 74.58 С47 Слєпкань, З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с.
 21. 74.58 Т26 Тверезовська, Н. Т. Практика студентів у соціальних установах України : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, Л. А. Сатановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 378 с.
 22. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 23. 74.58 Ф66 Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; [ Фіцула М. М. ]. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с.

  9 листопада - День української писемності та мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 2. 76.1 К53 Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соловецкого монастыря / [Отв. ред. С. А. Семячко]. - С.Пб. : Дмитрий Буланин, 2004. - 493 с.
 3. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 8. 81 Д69 Дорошенко, С. І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С. І. Дорошенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 9. 76.1 З-30 Запаско, Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: українська рукописна книга : монографія / Я. П. Запаско. - Л. : Світ, 1995. - 480 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 12. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 13. 81.2Укр Л52 Лєута, О. І. Старослов'янська мова : Підручн. / О. І. Лєута. - К. : "Фірма""ІНКОС"., ЦУЛ, 2007. - 256 с.
 14. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 15. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 16. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 17. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 18. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 19. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручн. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2010. - 696с.
 20. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С.В.]. - 7- ме вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2011. - 307 с.

  З мови починається і зміцнюється держава

 

  14 жовтня - День українського козацтва

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 2. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 3. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-2 / [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. - К. : КМ академія, 2007. - 724 с. : іл. - Бібліогр.: с. 590-700.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-1. - К. : КМ Академія, 2006. - 781.
 6. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 7. 67.404 Н83 Нормативно-правові документи ВГО "Всеукраїнське козацьке військо" : навч. посіб. / [Авт.- упоряд.:Каленяк В. П., Каленяк Р. В., Михайлич О. В. - К. : МАУП, 2006. - 160 с.
 8. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська Запорізького 1649 року (алфавітний покажчик прізвищ) / [Упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - К. : Пріоритети, 2014. - 284 с.
 9. 84(4 Укр) С47 Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків / [Ред. Полідович О. А.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2009. - 640 с.
 10. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4 : На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Горобець В. М. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 864 с.
 12. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 13. 92 У45 Українське козацтво : Мала енциклопедія. - К.; Запоріжжя : Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 14. 63.3(4 Укр) Б67 Білоцерківський, В. Я. Історія України : Навч. посіб. / В. Я. Білоцерківський. - К. : ЦНЛ, 2007. - 536 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 18. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2012. - 330 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ-ХХІ вв. / Л. М. Головешко. - Мариуполь, 2010. - 376 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Минуле та сьогодення козацтва Приазов'я / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2011. - 356 с.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Традиції, звичаї та побут козаків XV-XXI : Посіб. / Л. М. Головешко. - Маріуполь, 2009. - 168 с.
 22. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: козацькі війни, 1618-1638 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 268 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 24. 63.3(4 Укр) Д67 Донцов, Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Д. Донцов. - К. : МАУП, 2005. - 568 с.
 25. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 26. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 27. 63.3(4 Укр) К13 Каденюк, О. С. Історія України : навч. посіб. / О. С. Каденюк ; Каденюк О. С. - К. : Кондор, 2008. - 408 с.
 28. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 29. 83.3(4 Укр) К68 Корпанюк, М. Слово. Хрест. Шабля. (Українське манастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст. компіляціх козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) / М. Корпанюк. - К. : Смолоскип, 2005. - 904 с.
 30. 67.3(4 Укр) М89 Музиченко, П. П. Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. - 5-те вид, випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 31. 67.3(4 Укр) М89 Музыченко, П. История государства и права Украины : Учебн. пособие / П. Музыченко. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 570 с.
 32. 82.3(4 Укр) Н20 Найден, О. С. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти / О. С. Найден ; [Найден О.С.]. - К. : Стилос, 2005. - 260 с.
 33. 63.3(4 Укр) Н30 Нартов, В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 352 с.
 34. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 35. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 36. 74.03 Р83 Руденко, Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.
 37. 63.3(4 Укр) С13 Савченко, Н. М. Історія України: модульний курс : Навч. посіб. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. - К. : Фірма"ІНКОС", ЦНЛ, 2006. - 544 с.
 38. 67.3(4 Укр) С32 Середа, А. М. Історія держави і права України : навч. посіб. Ч.1 / А. М. Середа. - Запоріжжя; Суми : ФОП Зеленкевич Л. П.; Університетська книга, 2016. - 332 с.
 39. 63.3(4 Укр) С59 Сокирко, О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Наук. вид. / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.
 40. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк ; [Терлюк І. Я]. - К. : Атіка, 2011. - 944 с.
 41. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навч. посіб. / І. Я. Терлюк. - К. : Атіка, 2006. - 400 с.
 42. 63.3(4Укр) У69 Уривалкін, О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти) / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 408 с.
 43. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 44. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 45. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 46. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 47. 63.3(4 Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины. ч. 1 : С древнейших времен до конца ХІХ ст. / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2006. - 48 с.
 48. 63.3(4 Укр) Я47 Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко ; 3-тє вид., перероб. та розш. - К. : Критика, 2006. - 584 с.

  Охорона здоров'я та фармація

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 2. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
 3. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 4. 67.404+51.1 О-92 Охорона здоров'я в Україні : навч. посіб. / [Під заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : Скіф, 2017. - 288 с.
 5. 67.404 О-92 Охорона здоров'я в Україні. Нормативна база / Упоряд. Пашутинський Є. К. - 2-е вид. - К : КНТ, 2006. - 480 с.
 6. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 7. 67.5 П68 Права людини в сфері охорони здоров'я : практикум / [За ред. Р. А. Майданика]. - К. : Алерта, 2013. - 116 с.
 8. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації / Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с.
 9. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации : Учеб. пособие / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю. - Х. : Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 10. 58 П78 Проблеми військової охорони здоров'я : Зб. наук. праць. Вип. 10 / [ред. Білий В.Я.]. - К. : Укр.військово-мед. академія, 2002. - 318 с.
 11. 51.1 С37 Сімейна медицина. У 3 кн. : підручник. Кн. 1 : Організаційні основи сімейної медицини / [О.М. Гиріна, П.В. Грішило, Т.Г. Лемзякова та ін.]; за ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.М. Гиріної. - К. : Медицина, 2007. - 392 с.
 12. 65.290-2 У67 Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров'я : Монографія / Баєва О.В., Білинська М.М., Жаліло Л.І. та ін. - К. : МАУП, 2007. - 376 с.
 13. 65.290-2 У67 Управління фармацією : Підруч. / Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 14. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 15. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: общий технический документ для лицензирования лекарственных средств в ЕС / Ред. Стефанов А.В.; Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 256 с.
 16. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе / Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 96 с.
 17. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 18. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 19. 51.1 Б15 Баєва, О. В. Страхова медицина і медичне страхування : Навч. посіб. / О. В. Баєва. - К. : Персонал, 2013. - 432 с.
 20. 65.29 Б15 Баєва, О. В. Економіка та підприємництво в охороні здоров'я : Навч. посіб. / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 360 с.
 21. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
 22. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
 23. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров`я : навч. посіб. / О. В. Баєва ; Баєва О.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 640 с.
 24. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 25. 67.5 Б87 Братанюк, Л. Є. Основи права і законодавства в охороні здоров'я : підруч. / Л. Є. Братанюк ; [Братанюк Л. Є.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Медцина, 2011. - 544 с.
 26. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 27. 67.404 Г52 Гладун, З. С. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу : Навч. посіб. / З. С. Гладун. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 222 с.
 28. 5 Г56 Гніткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Гніткевич. - Львів : Афіша, 2004. - 368 с.
 29. 51.1 Г63 Голяченко, О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров`я / О. М. Голяченко ; [Голяченко О. М.]. - К. : Медицина, 2011. - 208 с.
 30. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 31. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 32. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 33. 88.4-7 Л38 Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 372 с.
 34. 51 М74 Мойсак, О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я : Навч. посіб. / О. Д. Мойсак. - 3-тє вид. - К. : Арістей, 2006. - 588 с.
 35. 32.973+5 М76 Момоток, Л. О. Основи медичної інформатики : підручник / Л. О. Момоток, Л. В. Юшина, О. В. Рожнова. - К. : Медицина, 2008. - 232 с.
 36. 53 О-26 Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела : практикум / Т. П. Обуховец ; Обуховец Т. П. - 7-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 603 с.
 37. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 38. 52.82 С30 Семенченко, В. Ф. История фармации : Учеб. пособ. / В. Ф. Семенченко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 640 с.
 39. 67.5 С79 Стеценко, С. Г. Медичне право України : підруч. / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. - К. : Правова єдність, 2008. - 507 с.

  8 вересня - Міжнародний день письменності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 63.3(2 Рос) М82 Московская деловая и бытовая письменность ХVII века. - М. : Наука, 1968. - 338 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 5 : Галицько-Волинська Русь / Котляр М.Ф. - К. : Альтернативи, 1998. - 336 с.
 5. 83 Б61 Білоус, П. В. Теорія літератури : навч. посіб. / П. В. Білоус. - К. : Академвидав, 2013. - 328 с. - (Альма-матер).
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 87.3(0) Г13 Гадамер, Г. Герменевтика і поетика / Ганс-Георг Гадамер. - Вибрані твори; Пер. з нім. - К. : Юніверс, 2001. - 288 с.
 8. 81 Г85 Гриневич, Г. С. Праславянская писменность.Результаты дешифровки. Т.2 / Г. С. Гриневич. - М. : Летопись, 1999. - 165 с. - (Энциклопедия русской мысли).
 9. 81 Д36 Деррида, Ж. О грамматологии / Жак Деррида ; Вступ. ст. Н. Автономовой. - Пер. с фр. - М. : Ad Marginem, 2000. - 512 с.
 10. 81 Д67 Донских, О. А. К истокам языка / О. А. Донских ; Донских О. А. - Новосибирск : Наука. Сиб отд-ние, 1988. - 192 с. - (Литературоведение и языкознание).
 11. 81.2 Грец З-43 Звонська, Л. Л. Історія грецької мови : підруч. / Л. Л. Звонська. - К. : Київський університет, 2011. - 384 с.
 12. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 13. 81 К32 Квіт, С. Основи герменевтики : Навч. посіб. / С. Квіт. - К. : КМ Академія, 2003. - 192 с.
 14. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 15. 83 Т88 Тураев, Б. А. Египетская литература / Б. А. Тураев. - СПб : Нева;Летний Сад, 2000. - 336 с.
 16. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 17. 83.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. В 2 кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 728 с.
 18. 81 Ш77 Шницеръ, Я. Б. Всеобщая исторія письменъ / Я. Б. Шницеръ. - С.Пб. : Изданіе А.Ф.Маркса, 1903. - 264 с.
 19. 81.2 Укр Ю99 Ющук, И. Ф. Я выучу украинский язык: Фонетика. Лексика. Словообразование. Морфология. Украинская литература до 1917 года : учеб. пособие / И. Ф. Ющук ; [Ющук И. Ф.]. - К. : Рад. школа, 1991. - 288 с.

  Вам, першокурсники

 

  Політологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.0 П50 Политология : учеб. пособие / [Ред. Радугин А. А.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Библионика, 2008. - 336 с.
 2. 66.0 П50 Политология / Под ред. В.К. Батурина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 567 с.
 3. 66.0 П50 Политология : Учеб. пособие / Ред. Тургаев А.С., Хренов А.Е. - С.Пб. : Питер, 2005. - 560 с.
 4. 72 П50 Політична наука: методи досліджень : Підруч. / [Ред. Габрієлян О. А.]. - К. : Академія, 2012. - 320 с.
 5. 92 П50 Політологічний енциклопедичний словник / [За ред. М. П. Требіна]. - Х. : Право, 2015. - 816 с.
 6. 92 П50 Політологічний словник : Навч. посіб. / Ред. Головатий М.Ф., Антонюк О.В. - К. : МАУП, 2005. - 792 с.
 7. 66.0 П50 Політологія : Підруч. / Панов М.І., Герасіна Л.М., Журавський В.С. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2006. - 520 с.
 8. 66.0 П50 Політологія : підруч. / [За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Академія, 2010. - 568 с.
 9. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г. та ін. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Фірма "ІНКОС", 2007. - 288 с.
 10. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [ред. Дем'яненко Б. Л.]. - 3-тє вид., доп. і уточ. - К. : ВЦ Софія, 2008. - 754 с.
 11. 66.0 П50 Політологія. Навчально-методичний комплекс : підручник. - 2-е, перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 704 с.
 12. 92 С48 Словник геополітичних термінів і понять / за заг. ред. О. С . Власюка, П. П. Кононенка. - К. : ПЦ "Фоліант", 2008. - 208 с.
 13. 66.0 С75 Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Ред. Бакирова В. С., Сазонова Н. И. - Х. : ХНУ им. Каразина В. Н., 2005. - 592 с.
 14. 66.0 Т33 Теория политики : Учеб. пособие / Ред. Исаев Б. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 464 с.
 15. 66.0 Б61 Білецька, І. Б. Політологія : Навч. посіб. / І. Б. Білецька. - К. : Знання України, 2005. - 182 с.
 16. 66.0 В23 Ващенко, К. О. Політологія для вчителя : навч. посіб. / К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко. - К. : Вид-во ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 406 с.
 17. 66.3 В65 Войналович, В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс / В. А. Войналович ; [Войналович В. А.]. - К. : Світогляд, 2005. - 741 с.
 18. 66.0 Г31 Гелей, С. Д. Політологія : Навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 8-ме вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 348 с.
 19. 66.0 Г69 Горлач, М. І. Політологія: наука про політику : підруч. / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К. : ЦНЛ, 2009. - 840 с.
 20. 66.0 Д27 Дей, М. О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посіб. / М. О. Дей, О. І. Ткач. - К. : Ліра-К, 2014. - 172 с.
 21. 66.0 Д75 Дробінка, І. Г. Політологія : навч. посіб. / І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький. - К. : ЦУЛ, 2007. - 292 с.
 22. 66.0 Ж73 Жиро, Т. Политология = Wstep do politologii / Т. Жиро ; пер.Пер с польс. - Х. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. - 428 с.
 23. 66.0 И85 Исаев, Б. А. Политология / Б. А. Исаев. - 5-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 174 с.
 24. 66.4 К64 Кононенко, С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : Монографія / С. В. Кононенко. - К. : НАН України, 2012. - 899 с.
 25. 66.0 Л22 Ланцов, С. А. Политология : учеб. пособ. / С. А. Ланцов ; [Ланцов С. А.]. - С.Пб. : Питер, 2011. - 544 с.
 26. 66.0 П36 Піча, В. М. Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - 5-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 304 с.
 27. 66.0 П43 Погорілий, Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Д. Є. Погорілий ; Погорілий Д.Є. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.
 28. 66.0 П75 Прибутько, П. С. Політологія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько ; Прибутько П С. - К. : Паливода А.В., 2008. - 172 с.
 29. 66.0 П75 Прибутько, П. С. Політологія : Посіб. / П. С. Прибутько, С. І. Вировий, Р. В. Михайлеко. - 2-ге вид., доп. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2006. - 152 с.
 30. 66.0 Р83 Рудич, Ф. М. Політологія : підруч. / Ф. М. Рудич ; [ Рудич Ф. М. ]. - вид. 2-ге , стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 480 с.
 31. 92 Р98 Рябов, С. Політологія: словник понять і термінів / С. Рябов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КМ Академія, 2005. - 256 с.
 32. 74.58 Р98 Рябов, С. Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку : Дослідження / С. Г. Рябов. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 103 с.
 33. 66.0 С45 Скрипникова, Л. В. Політологія : навч. посіб. / Л. В. Скрипникова, Л. С. Тутік, М. О. Гринчак. - К. : ЦУЛ, 2014. - 272 с.
 34. 66.0 Х35 Хейвуд, Э. Политология = Politics : Учебник / Э. Хейвуд ; пер.с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 544 с.
 35. 66.0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи сучасної політології : підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська. - К. : Кондор, 2009. - 354 с.
 36. 66.0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи загальної та воєнної політології : Підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинський. - К. : Кондор, 2013. - 512 с.
 37. 92 Ш34 Шведа, Ю. Політичні партії : Енциклопедичний словник / Ю. Шведа. - Л. : Астролябія, 2005. - 488 с.
 38. 66.0 Ш70 Шляхтун, П. П. Політологія: історія та теорія : підручн. / П. П. Шляхтун ; [ Шляхтун П. П. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 472 с.
 39. 66.1 Щ92 Щокін, Г. Український консерватизм як сутність національної ідеї / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 64 с.
 40. 66.0 Ю71 Юрій, М. Ф. Основи політології : навч. посіб. / М. Ф. Юрій ; Юрій М. Ф. - К. : Кондор, 2009. - 340 с.
 41. 66.0 Ю71 Юрій, М. Ф. Політологія : підручник / М. Ф. Юрій ; Юрій М.Ф. - К. : Дакор, КНТ, 2006. - 416 с.

 

  Практична психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 М54 Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг : Учеб. пособ. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 256 с.
 2. 88.4-7 О-75 Основи практичної психології : Підручн. / Панок В.,Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. - К. : Либідь, 2003. - 536 с.
 3. 88.4-7 О-75 Основи практичної психології : Підручн. / Панок В.,Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Либідь, 2006. - 536 с.
 4. 88.2 П86 Психодиагностика и психокоррекция / под ред . .А..А. Александрова. - С.Пб. : Питер, 2008. - 384 с. : ил.
 5. 88.4-4 Т66 Тренинг профессиональной идентичности / автор-составитель Л.Б. Шнейдер. - М.-Воронеж : МПСИ; НПМ "МОДЭК", 2008. - 208 с.
 6. 88.4-7 А58 Альтшуллер, А. А. Практическая психология для менеджеров / А. А. Альтшуллер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 384 с.
 7. 88.4-7 А58 Альтшуллер, А. А. Стрессоустойчивый менеджер / А. А. Альтшуллер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
 8. 88 Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія: вступ до спеціальності : Навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : ЦНЛ, 2007. - 288 с.
 9. 88 В22 Вачков, И. В. Введение в профессию "психолог" / И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников ; Гл. ред. Д.И.Фельдштейн. - М.-Воронеж : МПСИ, Модек, 2004. - 464 с.
 10. 88.6 Г67 Горбушина, О. П. Психологический тренинг.Секреты проведения / О. П. Горбушина. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 11. 88.6 Г67 Горбушина, О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения / О. П. Горбушина ; Горбушина О. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176с. : ил.
 12. 88.4-7 Г80 Грецов, А. Выбираем профессию. Советы практического психолога / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 217 с.
 13. 88.3 Д69 Дорфман, Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологиям : Учеб. пособ. / Л. Я. Дорфман. - М. : Смысл: Академия, 2005. - 288 с.
 14. 88.4-7 Д84 Дуткевич, Т. В. Практична психологія: Вступ до спеціальністі : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2010. - 256 с.
 15. 88.4-7 Д84 Дуткевич, Т. В. Практична психологія: Вступ у спеціальність : Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - К. : ЦУЛ, 2007. - 256 с.
 16. 88.4-7 Е41 Ежова, Н. Н. Рабочая книга практического психолога / Н. Н. Ежова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 17. 88.4-7 З-12 Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : справочник / Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян ; [ Под общ. ред. Забродина Ю. М. ]. - М. : Эксмо, 2010. - 384 с.
 18. 88.4-8 К21 Карамушка, Л. М. Психологія освітнього менеджменту : Навч. посіб. / Л. М. Карамушка. - К. : Либідь, 2004. - 424 с.
 19. 88 М82 Москальова, А. С. Психологія: вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. - К. : Персонал, 2012.
 20. 88.4-7 П12 Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование : учеб. пособие / В. Э. Пахальян ; Пахальян В.Э. - С.Пб. : Питер, 2008. - 256 с.
 21. 88.4-7 П12 Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование : Учеб. пособие / В. Э. Пахальян. - С.Пб. : Питер, 2006. - 256 с.
 22. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. В. Практична психологія: Введення у професію : навч. посіб. / Ю. В. Приходько ; [Приходько Ю. О.]. - К. : Каравела, 2010. - 232 с.
 23. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2012. - 248 с.
 24. 88.4-7 Р59 Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособ. в 2-х кн. Кн.1 : Система работы психолога с детьми разного возраста / Е. И. Рогов. - М. : Владос, 2003. - 384 с.
 25. 88.4-7 Ш23 Шапарь, В. Б. Курс практической психологии / В. Б. Шапарь. - Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 416 с.

  28 червня - День Конституції України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 2. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 3. 67.71 К65 Конституційна юрисдикція : підруч. / [Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 168 с.
 4. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб. / [За ред.Ю. Г. Барабаш]. - Х. : Право, 2012. - 304 с.
 5. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 218 с.
 6. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 7. 67.400 К75 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2013 року. - К. : Паливода А.В., 2013. - 64 с.
 8. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 9. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 10. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 11. 67.400 Л33 Лебідь, В. І. Конституційне право України : посіб. для складання адвокатського іспиту / В. І. Лебідь. - К. : Правова єдність, 2015. - 40 с.
 12. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 13. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 14. 67.400 С85 Стрижак, А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.
 15. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 16. 342(477) Ф33 Федоренко, В. Л. Конституційне право України : підруч. / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2016. - 616 с.
 17. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 18. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.
 19. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.

  Філософія - любов до мудрості

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 В24 Введение в философию : кредитно-модульній курс / под ред. Л.Н. Никитина. - 3-е изд., дополн. и перераб. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 4. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 5. 72 И90 История и философия науки : учебное пособие для аспиранотов / под. ред. А.С. Мамзина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 304 с. : ил.
 6. 87.3(4 Укр) І-90 Історія української філософії : підручник. - К. : Академвидав, 2008. - 624с.
 7. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 8. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 9. 87.3(0) Ф56 Философия религии: хрестоматия : учеб. пособие / [Сост. и отв. ред. Гуревич П. С.]. - М., Воронеж : Изд-во Московского психолого-соц ин-та, НПО "МОДЭК", 2008. - 600 с.
 10. 94.8 Ф56 Философская мысль в афоризмах IV-XVIII веков / [Сост. Лавренова Л. Е.]. - С.Пб. : Паритет, 2008. - 352 с.
 11. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - К. : Знання, 2009. - 891 с.
 12. 87 Ф56 Філософія : навч. посібник / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 7-те вид., стереотип. - К. : Вікар, 2010. - 455 с.
 13. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 14. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 15. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 16. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 17. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2009. - 368 с.
 18. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 19. 87 Х91 Хрестоматия по философии : Учеб. пособ. / Сост. П.В. Алексеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 576 с.
 20. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 21. 87.3(0) А86 Артемюк, Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Б. Артемюк ; Артемюк Б. - К. : Абрис, 2008. - 176 с.
 22. 87 Б17 Базилевич, В. Д. Философия экономики / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. - К., М. : Знання; Рыбари, 2011. - 927 с.
 23. 87 Б20 Балашов, Л. Е. Философия : учебник / Л. Е. Балашов ; Балашов Л.Е. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 664 с.
 24. 81 Б31 Бацевич, Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2008. - 248 с.
 25. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 26. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 27. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.2 : Средние века. Возрождение. Новое время / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 455 c.
 28. 87 Г95 Гуревич, П. С. Философская антропология : учеб. пособие / П. С. Гуревич ; Гуревич П. С. - М. : Омега-Л, 2008. - 607 с.
 29. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 30. 87 Д75 Дробжева, Г. М. Введение в философию : Электронный ресурс / Г. М. Дробжева, О. А. Бурахина. - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 84 с.
 31. 87 К19 Канке, В. А. Современная философия : Учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2014. - 329 с.
 32. 87 К43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк ; [ Кирилюк Ф. М. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 520 с.
 33. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 34. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія: модульний курс : навч. посіб. / К. В. Кислюк ; Кислюк К. В. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 416 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 35. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 36. 87 М29 Мартинюк, І. В. Філософія : навч.-метод. посіб. для вступників до аспірантури та аспірантів стаціонар. і заоч. форм навчання / І. В. Мартинюк ; Мартинюк І. В. - К. : Персонал, 2009. - 56 с.
 37. 87.3(0) О-66 Орлов, С. В. История философии / С. В. Орлов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с.
 38. 92 П31 Петрушенко, В. Тлумачний словник основних філософських термінів / В. Петрушенко ; [Петрушенко В.]. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 264 с.
 39. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 40. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 41. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 506 с.
 42. 88.4-10 П47 Позднев, М. М. Психология искусства. Учение Аристотеля / М. М. Позднев. - С.Пб. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. - 816 с. : ил.
 43. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 44. 87 П77 Причепій, Є. М. Філософія : підруч. / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - Вид. 3-тє, стереотип. - К. : Академвидав, 2009. - 592 с. - (Альма-матер).
 45. 87 Р83 Рузавин, Г. И. Философия науки : учебн. пособие / Г. И. Рузавин ; Рузавин Г.И. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 400 с.
 46. 87.3(0) Р95 Рьод, В. Шлях філософії: з XVII по XIXстоліття : посібник / В. Рьод ; [Рьод В.]. - К. : Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 47. 87.3 С19 Сапронов, П. А. Русская философия. проблема своеобразия и основные линии развития / П. А. Сапронов ; Сапронов П. А. - С.Пб. : ИЦ" Гуманитарная академия", 2008. - 480 с.
 48. 87 С38 Синицына, А. В. Философия : учеб. пособ. / А. В. Синицына. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 352 с.
 49. 87.3(0) С59 Соколов, В. В. Европейская философия XV - XVII веков : Учеб. пособ. / В. В. Соколов ; [ Соколов В. В. ]. - Изд. 4-е, испр. - М. : Академический проект, 2009. - 511 с.
 50. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
 51. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 2-е изд. - М. : Гардарики, 2009. - 736 с.
 52. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 53. 72 С79 Степин, В. С. История и философия науки : Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - М. : Академический Проект, Трикста, 2011. - 423 с.
 54. 87.6 Т19 Таран, В. О. Соціальна філософія : навч. посіб. / В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова. - К. : ЦНЛ, 2009. - 272 с.
 55. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 56. 87.3(4Укр) Ш37 Шевченко, В. Українська філософія в системі українознавства : теорет.-метод. комент. до курсу філос. у вищ. навч. закл. / В. Шевченко ; Шевченко В. - К. : Персонал, 2008. - 240 с.
 57. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.

  Управління персоналом

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(2) К13 Кадрова безпека субєктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : монографія. - Черкаси : МАКЛАУТ, 2012. - 258 с.
 2. 65.290-2 К68 Корпоративный менеджмент : учеб.пособ. / [ Мазур И. И.. Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. и др. ]. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 781 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підруч. / [Шатило В. Й., Копетчук В. А., Гордійчук С. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.
 4. 88.4-8 О-64 Организационная психология / [Ред. Власов П. К., Маничев С. А., Суходольский Г. В.]. - 2-е изд. испр. и доп. - С.- Пб., Х. : Изд-во С.- Петербургского ун-та, Гуманитарный Центр, 2008. - 480 с.
 5. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 6. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 7. 65.290-2(2) С69 Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. А.Л. Афендик. - К. : Персонал, 2008. - 84 с.
 8. 65.290-2 У66 Управление организацией : Учеб. / [ред. Поршнев А. Г., Румянцев З. П., Саломатин Н. А.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 736 с.
 9. 65.290-2(2) У67 Управление персоналом в ракурсе современных социальных трансформаций : монография / [Михайлева Е. Г., Недогонов Д. В., Митина А. Н и др.]. - Х. : Щедра садиба плюс, 2013. - 284 с.
 10. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом организации : учеб. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - 3-изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 638 с.
 11. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом: курсовые проекты, практика, государственный экзамен, дипломный проект : учеб. пособ. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 431 с.
 12. 65.290-2(2) А65 Андерсен, Э. Как вырастить отличных сотрудников и превратить обыкновенных людей в замечательных исполнителей = Growing great employees. Turning ordinary people into extraordinary performers / Э. Андерсен ; Андерсен Э. ; пер.с англ. Корнев С. А. - М. : Эксмо, 2008. - 368 с.
 13. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учеб пособ. / Т. Ю. Базаров ; Базаров Т. Ю. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 239 с.
 14. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. Ю. Базаров. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 320 с.
 15. 65.290-2(2) Б20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : ЦУЛ, 2011. - 468 с.
 16. 88.4-8 В31 Верещагина, Л. А. Психология персонала. Потребности, мотивация и ценности / Л. А. Верещагина. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 212 с.
 17. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом : учеб. пособ. / В. Р. Веснин ; Веснин В.Р. - М. : Проспект, 2008. - 240 с.
 18. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В. Р. Веснин ; Веснин В.Р. - М. : Проспект, 2009. - 688 с.
 19. 65.290-2(2) В49 Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
 20. 65.290-2(2)+88.4-8 Г67 Горбунова, М. Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс лекций : учеб. пособ. / М. Ю. Горбунова ; Горбунова М. Ю. - М. : Владос-Пресс, 2008. - 223 с.
 21. 65.290-2(2) Д56 Добровинский, А. П. Управление персоналом в организации / А. П. Добровинский. - Томск : Изд-во Томского политического университета, 2011. - 416 с.
 22. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учеб.пособие / А. П. Егоршин ; Егоршин А.П. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 23. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Организация труда персонала : учебник / А. П. Егоршин, А. К. Зайцева. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 320 с.
 24. 60.56 З-41 Зборовский, Г. Е. Социология управления : учеб. пособие / Г. Е. Зборовский, Н. Б. Костина. - М. : Гардарики, 2008. - 272 с.
 25. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 26. 65.24 К30 Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами : Учебное пособие / В. В. Кафидов. - С.Пб. : Питер, 2012. - 208 с.
 27. 65.290-2(2) К38 Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : Учебник / А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 447 с. - (Высшее образование).
 28. 65.29 Л69 Логинова, Е. Ю. Искусство управления в малом бизнесе : учеб.-практич. пособ. / Е. Ю. Логинова, О. Д. Прянина. - М. : ИТК " Дашков и К ", 2009. - 296 с.
 29. 65.290-2(2) Л84 Лук'янихін, В. О. Менеджмент персоналу = Management of staff : навч. посіб. / В. О. Лук'янихін. - Суми : Університетська книга, 2016. - 592 с.
 30. 65.24 Л84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич ; [Лукашевич В. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Л. : Новий світ-2000, 2012. - 424 с. - CD.
 31. 65.290-2(2) Л84 Лукичева, Л. И. Управление персоналом : Учеб. пособие / Л. И. Лукичева ; Под ред. Ю.П. Анискина. - 6-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2011. - 263 с.
 32. 88.4-4 М15 Маклаков, А. Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика : учебник / А. Г. Маклаков ; Маклаков А.Г. - С.Пб. : Питер, 2008. - 480 с. : ил.
 33. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 34. 65.290-2(2) М91 Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб / М. І. Мурашко ; Мурашко М. І. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, КОО, 2008. - 435 с.
 35. 65.290-2(6) О-52 Оксинойд, К. Э. Организационное поведение : учебник / К. Э. Оксинойд ; [Оксинойд К. Э.]. - М. : Кнорус, 2009. - 480 с.
 36. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Кадрове діловодство : навч. посіб. / Ю. Палеха ; [ Палеха Ю. ]. - 5-те вид., доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 476 с.
 37. 65.290-2(2) П14 Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Ліра-К, 2015. - 338 с.
 38. 65.290-2+67.401 П16 Пантюхин, В. А. Административное управление: теоретико-инновационный аспект : учеб. пособ / В. А. Пантюхин. - Луганск : Пресс-экспресс, 2015. - 372 с.
 39. 65.290-2(7) П30 Петрова, І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. - К. : КНЕУ, 2013. - 466 с.
 40. 65.290-2(2) П31 Петюх, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко. - 3-тє вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 320 с.
 41. 65.290-2(2) П84 Прохорова, М. В. Персонал, приносящий прибыль. Технологии рационального управления персоналом / М. В. Прохорова, Ю. И. Кондратьева. - М. : Эксмо, 2009. - 624 с.
 42. 65.290-2(2) Р83 Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу: практические рекомендации / Е. Р. Рудавина, В. В. Екомасов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с.
 43. 65.290-2(2) Р85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 310 с.
 44. 65.290-2(2) С32 Сербиновский, Б. Ю. Управление персоналом : учебник / Б. Ю. Сербиновский ; Сербиновский Б. Ю. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 464 с.
 45. 65.290-2(2) С41 Ситник, Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. І. Ситник ; Ситник Н. І. - К. : Інкос, 2009. - 472 с.
 46. 60.56 С90 Сурмін, Ю. П. Соціологія управління : підруч. / Ю. П. Сурмін, І. П. Бідзюра. - К. : Освіта України, 2012. - 687 с.
 47. 65.290-2(2) С91 Сушко, Н. М. Менеджмент персоналу в банках : навч. посіб. / Н. М. Сушко ; Сушко Н.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 146 с.
 48. 88.4-4 Т52 Толочек, В. А. Современная психология труда : учеб. пособ. / В. А. Толочек ; Толочек В.А. - Изд. 2-е. - С.Пб. : Питер, 2008. - 432 с. : ил.
 49. 65.290-2(2) Ф47 Фёдорова, Н. В. Управление персоналом организации : учеб. пособие / Н. В. Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 512 С.
 50. 65.290-2+88.4-8 Ч-15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2015. - 167 с.
 51. 65.290-2(2) Ч-49 Чернышёва, Л. И. Управление персоналом : учеб. пособ. / Л. И. Чернышёва, Е. М. Лукьянчук. - К. : ЦУЛ, 2018. - 166 с.
 52. 65.290-22 Ш35 Швець, І. Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 159 с.
 53. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щёкин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.

  Інформаційні системи та технології

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 И74 Информационные системы в экономике : учебник / под ред. Титоренко Г. А. - Изд. 2-е., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463 с.
 2. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Симоненко Ю. Г., Бондар В. П. та ін. ]. - К. : Каравела, 2008. - 616 с.
 3. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 4. 32.81 І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. / [Скопень М. М., Сукач М. К., Будя О. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 764 с.
 5. 32.81 І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / [Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 6. 32.81 А64 Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 7. 32.973 Б48 Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань : навч. посіб. Кн. 1 : Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 456 с.
 8. 32.81 Г67 Горбенко, А. О. Информационные системы в экономике / А. О. Горбенко. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 295 с.
 9. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев. - 6-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2013. - 462 с.
 10. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев ; [Исаев Г. Н.]. - 3-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 462 с.
 11. 32.973 К44 Киселев, В. И. Основы информатики / В. И. Киселев. - Хабаровск : ХГИИК, 2014. - 147 с.
 12. 32.81 К93 Курков, М. С. Інформаційні системи у фінансах : навч. посіб. / М. С. Курков, О. П. Степаненко. - К. : КНЕУ, 2010. - 374 с.
 13. 32.81 О-52 Оксанич, А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.
 14. 32.81 О-54 Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : навч. посіб. / А. В. Олійник, В. М. Шацька. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 436 с.
 15. 32.81 О-66 Орленко, Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. С. Орленко ; Орленко Н.С. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с.
 16. 32.81 П30 Петренко, В. Р. Інформаційні системи і технології маркетингу. Лабораторний практикум : навч. посіб. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 464 с.
 17. 32.81 П34 Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 18. 32.81 С14 Сазонець, О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 256 с.
 19. 32.973 С14 Сазонець, О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку : навч. посіб. / О. М. Сазонець ; Сазонець О.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.
 20. 32.973 С24 Світличний, О. О. Основи геоінформатики : навч. пос. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. - 2-ге вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2016. - 294 с.
 21. 32.81 С40 Сиротинська, А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : навч. посібник / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - К. : ЦУЛ, 2008. - 264 с.
 22. 32.81 С64 Сопко, В. В. Моделювання інформаційних систем обліково-фінансових процесів : Навч. посіб. / В. В. Сопко, М. М. Матюха, М. Т. Левочко. - К. : Персонал, 2013. - 314 с.
 23. 65.290-2 С65 Сорока, П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока ; за наук. ред. О.Д. Гудзинського. - К. : Ун-т "Україна", 2008. - 535 с.
 24. 32.81 С90 Сусіденко, В. Т. Інформаційні системи в обліку : навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 224 с.
 25. 32.81 Ф96 Фуфаев, Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Фуфаев. - М. : Академия, 2014. - 304 с.

  27 травня - День Києва

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.11+30.18 А87 Архітектура й ландшафтний дизайн Києва та регіону / [Уклад. Сєдак О. І.]. - К. : Ін-т реклами, 2002. - 198 с.
 2. 92 В42 Визначні пам'ятки Києва : Енциклопед. довідник / Івакін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю. - К. : Фенікс, 2005. - 496 с.
 3. 92 В55 Вічне місто Київ : Фотоальбом / авт. вступна ст. Уманцева Е. - К. : Спалах, 2003. - 159 с.
 4. 20.1я6 Е45 Екологічний атлас Києва / Ред. Осика В.Г. та ін. - К., 2003. - 60 с.
 5. 91 І-99 Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик у виданнях від XVII ст. до 2000 року у 3-х томах, 14-ти книгах. Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва. Кн. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року / Ред. Дехтярьова Л. А. - К., 2006. - 394 с.
 6. 92 К38 Київ. - Енциклопедичне видання. - К. : Альтернативи, 2001. - 620 с.
 7. 87.3(4 Укр) К38 Київ в історії філософії України / Горський В.С.,Стратій Я.М., Тихолаз А.Г., Ткачук М.Л. - К. : КМ "Akademia"; ТОВ Університетське видавництво "Пульсари", 2000. - 264 с.
 8. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 9. 92 К46 Кияни : Біографіч. словник / Ред. кол.. Безгін І.Д. та ін. - К. : Фенікс, 2004. - 460 с.
 10. 85.11+63.3 (4Укр) К90 Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища : Науково-інформаційний збірник / (Ред. Барандич С.П). - К. : АртЕк, 2003. - 136 с.
 11. 66.3 Н37 Наша столиця - погляд у майбутнє. - К., 2000. - 50 с.
 12. 86.3 П41 По святым местам от Киева до Иерусалима / Ред. Глаголев А. - К. : Дух и литера, 2005. - 128 с.
 13. 63.3(4 Укр) П44 Подвиг на віки: Книга пам'яті України, місто-герой Київ / Гол. ред. А.І. Тимчик. - К. : Пошуково-видавниче агенство "Книга пам'яті України", 2000. - 912 с.
 14. 92 Р32 Регіональна влада в Україні. Київщина : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Болгов В. В., Болгов І. В. - К. : Новий Світ, 2004. - 218 с.
 15. 63.3(4 Укр)я6 С77 Старий Київ : Фотоальбом. - К. : Вид. Ашот Арутюнян, 2005. - 311 с.
 16. 92 Т91 Тут був Євбаз, а потім Площа Перемоги : Історико-інформаційний фотоальбом / Упоряд. Малаков Д. - К. : Амадей, 2004. - 144 с.
 17. 26.89 У45 Украина. 30 легенд = Ukraine. 30 legends / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 18. 26.89 У45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 19. 92 Х97 Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони. Т.4 / Упор. Болгов В. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2002- 2003. - 464 с.
 20. 92+85.1 Х98 Художники Києва : творчо-біографічний довідник. Вип. 1. - К. : Іпрез, 2000. - 199 с.
 21. 66.2 Б48 Березовский, Б. Мой Майдан незалежности : Сб. статей, интервью, писем / Б. Березовский ; Сост. Фельшинский Ю. - К. : Нора-Друк, 2007. - 270 с.
 22. 63.3(4 Укр) В42 Відейко, М. Ю. Повість про князя Кия / М. Ю. Відейко ; [Відейко М. Ю.]. - К. : Кріон, 2009. - 112 с.
 23. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Київ: люди і будинки / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : іл.
 24. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Магдебурзьке серце Києва / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2014. - 88 с. : іл. - (Твій Київ).
 25. 79 Г12 Грицак, Е. Н. Памятники древнего Киева / Е. Н. Грицак. - К. : Вече, 2004. - 240 с. : ил. (16 с.).
 26. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко, М. М. Київ тепер і колись : репринтне видання / М. М. Захарченко ; Захарченко М.М. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 27. 85.11 И24 Ивашко, Ю. Модерн Европы и Киева / Ю. Ивашко ; [Ивашко Ю.]. - К., 2004. - 96 с.
 28. 63.3 И75 Ионина, Н. А. 100 великих городов мира / Н. А. Ионина. - М. : Вече, 2003. - 480 с. - (100 великих).
 29. 63.3(4 Укр) К17 Кальницький, М. Б. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова. - К. : Генеза, 2002. - 384 с.
 30. 26.89+86.3 К67 Корнієнко, В. В. Коридори часу: середньовічні київські графіті / В. В. Корнієнко. - К. : Либідь, 2016. - 64 с. - (Твій Київ).
 31. 63.3(4 Укр) Л17 Лазаревський, Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
 32. 26.89 М18 Малаков, Д. Від Кудрявця до Лук'янівки / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 33. 26.89 М18 Малаков, Д. Лук'янівка. Татарка / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2017. - 80 с. - (Твій Київ).
 34. 26.89 Н64 Никонорова, Н. А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримичательностей / Н. А. Никонорова ; [Никонорова Н. А.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 576 с.
 35. 63.3(4 Укр) П20 Паталєєв, О. В. Старий Київ: Зі спогадів Старого грішника / О. В. Паталєєв ; [Паталєєв О. В.]. - К. : Либідь, 2008. - 432 с.
 36. 92 С34 Сигалов, А. Вулиці Києва : (Довідн.) / А. Сигалов. - К. : АП "Журналіст", 2002. - 194 с.
 37. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Фортеці Києва VI-XIX століть / О. Силин ; за заг. ред. к. ек.н., доц. Салія М.І., д. філ. н., проф. Недюхи М.П. - К. : "МП Леся", 2003. - 144 с. : іл.
 38. 63.3(4 Укр) С75 Стависький, В. Київ і київське літописання в ХІІІ столітті / В. Стависький ; Ін-т історії України НАН України. - К. : КМ Академія, 2005. - 107 с.
 39. 65.261 С88 Студінський, В. А. Фінанси Києва: історія та сьогодення : інформаційно-аналітичний довідник / В. А. Студінський, Д. В. Верба, О. В. Терещенко. - К. : Фенікс, 2010. - 320 с.
 40. 26.89 Т66 Третьяков, А. П. Привіт з Хрещатика / А. П. Третьяков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 41. 63.3(4 Укр) Ш19 Шамурина, З. Кієвъ : репринтне видання / З. Шамурина ; Шамурина З. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 87 с.
 42. 26.89 Ю83 Юрченко, О. А. Страноведение. Украина : Курс для иностранцев / О. А. Юрченко. - К. : МАУП, 2004. - 80 с.
 43. 26.89 Ю83 Юрченко, О. А. Страноведение. Украина : Курс для иностранцев / О. А. Юрченко. - 2-е изд. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.

  17 травня - День вишиванки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 5. 63.5 У45 Українське народне мистецтво. Вбрання = Украинское народное искусство. Одежда : альбом / [Упор. Колос С. Г., Гургула І. В., Лобановський Б. Б. та ін.]. - К. : Держ. вид-ва образотв. м-ва і музич. літ. УРСР, 1961. - 326 с.
 6. 85.126+85.125 У45 Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки = Украинское народное искусство. Ткани и вышивки / [Упор. Манучарова Н. Д., Сидорович С. Й.,Красицька І. Ф.]. - К. : Держ. вид-во образотв. м-ва і музичн. літ. УРСР, 1960. - 240 с.
 7. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 8. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 9. 85.12 Ж85 Жук, А. К. Сучасні українські художні тканини : монографія / А. К. Жук ; [Жук А. К.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 117 с.
 10. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 11. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 12. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 14. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 15. 85.128 Н64 Никорак, О. Українська народна тканина ХІХ - ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості = The ukrainian traditional folk cloths of XIX - XX cc. Typology, spreading, artistic peculiarities. Ч.1 : Інтер'єрні тканини ( за матеріалами західних областей України ) / О. Никорак. - Л. : Ін-т народознавства, 2004. - 583 с.
 16. 85.12 С29 Селівачов, М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation / М. Селівачов ; [Селіванов М.]. - К. : АНТ, 2005. - 400 с.
 17. 85.125 С34 Сидорович, С. Й. Художня тканина західних областей УРСР / С. Й. Сидорович. - К. : Наук. думка, 1979. - 153 с.
 18. 85.12 Т47 Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ( ХІІІ - ХVІІІ ст. ) : навч. посіб. / О. Р. Тищенко ; [Тищенко О. Р.]. - К. : Либідь, 1992. - 192 с.
 19. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.
 20. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  Міжнародний день пам'яті Чорнобиля

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 20.1 М58 Міжнародний Чорнобильський центр в Славутичі : 5 років. - Славутич, 2001. - 67 с.
 5. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 6. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 7. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 8. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 9. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 10. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 11. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 12. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження / НАН України. - Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 2001. - 539 с.
 13. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 14. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 15. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 16. 20.1 Y53 Yevdokimov, Y. V. The Chernobyl Accident and Soviet Economy : Monograohy / Yuri V. Yevdokimov. - Sumy : University Book Publ., 2001. - 142 p.
 17. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 18. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 19. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 20. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дамоклів саркофаг : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 288 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 35. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти. Воспоминания : Трилогия. Кн. 3. Ч.ІІ : На ступенях власти / А. Ляшко ; Ляшко А. - К. : Деловая Украина, 2001. - 544 с.
 36. 67.405.2+65.272 М21 Малюга, Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : навч. посіб. / Л. Ю. Малюга. - К. : Алерта, 2016. - 324 с.
 37. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 38. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 39. 20.1 С88 Студінський, В. А. Чорнобильський аспект економіко-екологічного розвитку / В. А. Студінський, Г. Я. Студінська. - Одеса; Житомир;Малин : Журфонд, 1997. - 104 с.

 

  Релігійні традиції світу

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 2. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 3. 86.3 П41 По святым местам от Киева до Иерусалима / Ред. Глаголев А. - К. : Дух и литера, 2005. - 128 с.
 4. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 5. 86.2 Р36 Религиоведение / Ред. Шахнович М. М. - С.Пб. : Питер, 2006. - 432 с.
 6. 86.2 Р36 Релігієзнавство : Навч. посіб.для студентів ВНЗ / Ред. Петрушенко В. Л., Петрушенко О. П. - 3-тє вид., стереот. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 328 с.
 7. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Ред. Сидоренко О. П. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 470 с.
 8. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ За ред. Мозгового Л. І., Бучми О. В. ]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦНЛ, 2009. - 264 с.
 9. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ Баканурський А. Г., Баканурський Г. Л., Ковальова Н. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 10. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 11. 87.3(0) Ф56 Философия религии: хрестоматия : учеб. пособие / [Сост. и отв. ред. Гуревич П. С.]. - М., Воронеж : Изд-во Московского психолого-соц ин-та, НПО "МОДЭК", 2008. - 600 с.
 12. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 13. 86.3 А55 Альбедиль, М. Индуизм / М. Альбедиль. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 14. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 15. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 16. 86.3 В54 Вихнович, В. Иудаизм / В. Вихнович. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 17. 26.89 В78 Востокова, А. Страна Восходящего Солнца. От древности до наших дней / А. Востокова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 256 с. - (Золотой фонд).
 18. 63.3(0)3 Г20 Гарни, О. Р. Хетты. Разрушители Вавилона / О. Р. Гарни. - М. : Центрполиграф, 2009. - 267 с.
 19. 86.2 Г95 Гурська, Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Л. І. Гурська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 20. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 21. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 22. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Історія релігій : підруч. / В. І. Лубський, М. В. Лубська. - 2-ге вид., доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 776 с.
 23. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 24. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія релігії : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 222 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 25. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 26. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 27. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. На шляху до віри: основи Православ'я : Навч. посіб / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : ДП "ВД Професіонал", 2010. - 184 с.
 28. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 29. 86.2 П75 Прибутько, П. С. Релігієзнавство : Посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. - К. : Паливода А.В., 2006. - 152 с.
 30. 86.3 Р49 Рижкова, С. А. Типологія релігій : Навч. посіб. / С. А. Рижкова. - К. : Кондор, 2005. - 448 с.
 31. 86.2 С51 Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 232 с.
 32. 86.2 Х23 Харьковщенко, Є. А. Релігієзнавство : підруч. / Є. А. Харьковщенко ; Харьковщенко Є.А. - К. : Наук. думка, 2007. - 380 с.
 33. 60.56 Х81 Хоронжий, А. Г. Соціологія релігії : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий ; [Хоронжий А. Г.]. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 170 с.
 34. 71+86.2 Ц27 Цвєтков, О. П. Культура і релігія : навч. посіб. / О. П. Цвєтков ; [Цвєтков О. П.]. - К. : Академвидав, 2011. - 192 с.
 35. 86.2 Ч-75 Чорненький, Я. Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс : Навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. - К. : Професіонал, 2005. - 544 с.
 36. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 37. 86.3 Ш95 Шугаєва, Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; [Шугаєва Л. М,]. - К. : Академвидав, 2011. - 256 с. - (Альма-матер).
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.
 39. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 423 с.

  Дитяча психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.8 Д38 Дети группы риска в общеобразовательной школе / Ред. Титова С. В. - С.Пб. : Питер, 2008. - 240 с.
 2. 88.8 Д38 Детская практическая психология / под ред. Т.Д. Марцинковской. - М. : Гардарика, 2000. - 254 с.
 3. 88.8 Д38 Детская практическая психология / Под ред. Т.Д. Марцинковской. - Учебник. - М. : Гардарики, 2000. - 255 с.
 4. 88.4-7 П69 Практическая психология образования : Учеб. пособие / Ред. Дубровина И.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2006. - 592 с.
 5. 88.8 П86 Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. и общ. ред. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. - С.Пб. : Питер, 2001. - 384 с.
 6. 88.8 С71 Специальная психология : учеб. пособие / Лубовский В.И., Розанова Т.В., Солнцева Л.И.[ и др.]; под. ред. В.И. Лубовского. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 464 с.
 7. 92 С74 Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С.Ю. Циркина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер, 2004. - 896 с.
 8. 88.8 А91 Астапов, В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапов. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 9. 88.31 В42 Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. Г. Видра ; [Видра О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 112 с.
 10. 88.8 В67 Волков, Б. С. Практические вопросы детской психологии / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с. : ил.
 11. 88.4 Г77 Грановская, Р. М. Психология в примерах / Р. М. Грановская. - С.Пб. : Речь, 2002. - 247 с.
 12. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; [Дуткевич Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 424 с.
 13. 57.3 Е41 Ежова, Н. В. Педиатрия / Н. В. Ежова, Е. М. Русакова, Г. И. Кащеева. - 4-е изд., испр. и доп. - Мн. : Вышэйшая шк., 2002. - 560 с. : ил.
 14. 88.8 И85 Исаев, Д. Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. - С.Пб. : Речь, 2004. - 384 с.
 15. 88.8 К61 Коломинский, Я. Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 480 с.
 16. 88.8 К61 Колосова, С. Л. Детская агрессия / С. Л. Колосова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 17. 88.8 К93 Куртышева, М. Как сохранить психологическое здоровье детей / М. Куртышева. - С.Пб. : Питер, 2005. - 252 с.
 18. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2017. - 352 с.
 19. 88.8 М36 Махлышева, С. Д. Краткий курс по детской психологии : учеб. пособ. / С. Д. Махлышева ; Махлышева С. Д. - М. : Окей-книга, 2009. - 128 с.
 20. 88.8 Н64 Никольская, И. М. Психологическая защита у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская. - Спб. : Речь, 2000. - 507 с.
 21. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 400 с. - (Альма-матер +).
 22. 88.8 П32 Пиаже, Ж. Психология ребенка = La Psychologie de l'enfant / Ж. Пиаже, Б. Инхельдер ; пер.Пер. Бондарь И., голованова А. - 18-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 160 с. - (Концентрированная психология).
 23. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук ; [Поліщук В. М.]. - 3-тє вид., випр. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. - 352 с.
 24. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : Навч. - метод. посіб. / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 330 с.
 25. 88.8 П50 Поліщук, В. М. Криза 13 років: феноменологія, проблеми : Монографія / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 187 с.
 26. 88.8 П77 Приходько, Ю. О. Дитяча психологія: нариси становлення та розвитку : Навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - К. : Міленіум, 2004. - 192 с.
 27. 88.31 С13 Савчин, М. В. Вікова психологія : навч. посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2011. - 384 с.
 28. 88.8 С21 Сатмари, П. Дети с аутизмом / П. Сатмари. - С.Пб. : Питер, 2005. - 224 с.
 29. 88.8 С38 Синягин, Ю. В. Детский суицид: психологический взгляд / Ю. В. Синягин, Н. Ю. Синягина. - С.Пб. : КАРО, 2006. - 176 с.
 30. 88.8 С50 Смирнова, Е. О. Детская психология : учеб. для вузов / Е. О. Смирнова ; Смирнов Е. О. - 3-е изд., перераб. - С.Пб. : Питер, 2009. - 304 с.
 31. 88.8 У74 Усанова, О. Н. Специальная психология / О. Н. Усанова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 400 с.
 32. 88.8 Ф86 Фрейд, А. Детский психоанализ / А. Фрейд. - СПб : Питер, 2003. - 477 с. - ((Хрестоматия по психологии)).
 33. 88.8 Ч-92 Чуприков, А. П. Ранній дитячий аутизм : навч.-метод. посібник / А. П. Чуприков, М. І. Винник, Я. Т. Багрій. - Івано-Франковськ : Вид-во Івано-Франківської державної медичної академії, 2005. - 40 с.
 34. 88.3 Ч-92 Чуприкова, Н. И. Умственное развитие. Принцип дифференциации / Н. И. Чуприкова. - С.Пб. : Питер, 2007. - 448 с.

  Екологія і сучасність

Список літератури до книжкової виставки

 1. 51.2 Г46 Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах : учеб. пособ. / [Москаленко В. Ф., Яворовский А. П., Ластков Д. О. и др.]. - К. : Медицина, 2012. - 208 с.
 2. 67.407.2 Е45 Екологічне законодавство України : Зб. нормат.-прав. актів. Станом на 1 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 420 с.
 3. 20.1 Е45 Екологічні проблеми землеробства / [Примак І. Д., Манько Ю. П., Рідей Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 456 с.
 4. 20.1 Е45 Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. / [ Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г. та ін. ]. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 328 с. - (Вища освіта в Україні).
 5. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 6. 20.1 П81 Промислова екологія : навч. посіб. / [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ]. - вид. 4-те, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 374 с.
 7. 65.01 С38 Синя & зелена економіка: сучасні інноваційні тренди та концепції соціально-економічного розвитку = Blue & green economy: current innovative trends and concepts socio-economic development : матеріали ІІ-го Українсько-японського симпозіуму (25.08.2011) та І-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (10.11.2011) / [За заг. ред. А. В. Кожаної]. - К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. - 120 с.
 8. 20.1 А67 Аніщенко, В. О. Основи екології : навч. посіб. / В. О. Аніщенко ; [Аніщенко В. О.]. - К. : Персонал, 2011. - 148 с.
 9. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Основи экології : Підручник / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.
 10. 26 Б37 Бегей, С. В. Екологічне землеробство : Підручн. / С. В. Бегей ; [Бегей С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 429 с.
 11. 20.1 Б77 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : Навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-те вид, випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 12. 67.407.2 Б81 Бондар, Л. О. Екологічне право України : навч. посіб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова. - 2-ге вид., доп. та переробл. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 368 с.
 13. 20.1 Б88 Бровдій, В. М. Закони екології : Навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Ред. Бровдій В. М. - К. : Освіта України, 2007. - 380 с.
 14. 20.1 В20 Васюкова, Г. Т. Екологія : підруч. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - К. : Кондор, 2009. - 524 с.
 15. 20.1 Г16 Галушкіна, Т. П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління : монографія / Т. П. Галушкіна, Є. Г. Гордійчук. - Х. : Бурун-Книга, 2010. - 288 с.
 16. 20.1 Г85 Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 292 с.
 17. 20.1 Д13 Давиденко, В. А. Ландшафтна екологія : Навч. посіб. / В. А. Давиденко, Г. О. Білявський, С. Ю. Арсенюк. - К. : Лібра, 2007. - 280 с.
 18. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 19. 20.1 Ж68 Жигуц, Ю. Ю. Інженерна екологія : Навч. посіб. / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2012. - 170 с.
 20. 20.1 З-13 Заверуха, Н. М. Основи екології : авч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 304 с.
 21. 20.1 З-33 Запольський, А. К. Основи екології : Підручн. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. - 4-те вид. доп. і переоб. - К. : Вища школа, 2010. - 399 с.
 22. 67.407.2 І-99 Ільків, Н. В. Екологічне право : Навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296 с.
 23. 20.1 К38 Кизима, Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизима ; [Кизирма Р. А.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 24. 20.1 К49 Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 294 с.
 25. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 26. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Основы экологии : учеб. пособие / Г. Д. Коваленко, Г. С. Попенко. - Х. : ИНЖЭК, 2009. - 280 с.
 27. 28.6 К56 Ковальчук, Г. В. Зоологія з основами екологій / Г. В. Ковальчук ; Ковальчук Г.В. - 2-е вид., випр. та доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 615 с.
 28. 20.1 К60 Колесников, С. И. Экология : учеб. пособие / С. И. Колесников ; Колесников С.И. - 2-е изд. - М.: Ростов н/Д : Дашков и К; Наука-Пресс, 2008. - 384 с.
 29. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. - гриф.
 30. 20.1 М65 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О. О. Мислюк ; [Мислюк О. О.]. - К. : Кондор, 2012. - 660 с.
 31. 20.1 М99 Мягченко, О. П. Основи екології : підруч. / О. П. Мягченко ; [ Мягченко О. П. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 32. 28.0 Н47 Некос, А. Н. Екологія людини : Підручник / А. Н. Некос, Л. О. Багрова, М. О. Клименко. - Х. : ХНУ ім. Каразіна В.Н., 2007. - 336с.
 33. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 120 с.
 34. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 249 с.
 35. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 36. 85.118 Ш67 Шкодовський, Ю. М. Урбаністика : підруч. / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський. - Х. : БУРУН і К, 2013. - 248 с.

  Економічна історія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.02 Е45 Економічна історія зарубіжних країн : навч. посіб. / [Ред. Уперенко М. О.]. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 560 с.
 2. 65.02 Е45 Економічна історія України : Навіч. посіб. / Уперенко М.О., Кузнєцов Е.А., Парієнко Г.К. та ін. - 2-ге вид. - Х. : Одіссей, 2005. - 496 с.
 3. 65.02+87.3(0) И90 История и философия экономики / под ред. д-ра экон. наук, проф. М.В. Конотопова. - Изд. 2-е, стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 664 с.
 4. 65.02 И90 История мировой экономики : учебник / [ред. Поляк Г. Б., Маркова А. Н.]. - 3-е изд., стереот. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 671 с.
 5. 65.02 И99 Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. / За ред. С.В.Степаненка. - К. : КНЕУ, 2010. - 743 с.
 6. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 7. 65.02 І-90 Історія економічних учень : підручник / [Корнійчук Л.Я.,Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін].; pа ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. - К. : КНЕУ, 2005. - 564 с.
 8. 65.02 І-90 Історія економічних учень. У 2 ч. : Підручн. Ч. 2 / Ред. Базилевич В.Д. - 3-тє вид. випр. - К. : Знання, 2006. - 575 с.
 9. 65.02 І-90 Історія економічних учень:У 2 ч. : Підручник:У 2-х ч. Ч. 2 / Ред. Базилевич В.Д. - 2-ге вид. випр. - К. : Знання, 2005. - 567 с.
 10. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 11. 65.02 А50 Аллен, Р. Глобальная экономическая история : Краткое введение / Р. Аллен. - М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. - 224 с.
 12. 65.02 Б79 Болотіна, Є. В. Економічна історія. Методичний посібник до вивчення курсу : Навч. посіб. / Є. В. Болотіна. - К. : ЦНЛ, 2006. - 120 с.
 13. 65.02 В61 Вощанова, Г. П. Экономическая история : учеб пособие / Г. П. Вощанова ; Вощанова Г.П.,Годзина Г.С. - М. : Инфра-М, 2007. - 255 с.
 14. 65.02 З-36 Заславская, М. Д. История экономики : Учебное пособие для бакалавров / М. Д. Заславская. - М. : Дашков и К, 2013. - 296 с.
 15. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С. М. Злупко. - К. : Знання, 2006. - 367 с.
 16. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Історія економічної теорії : Підручник / С. М. Злупко. - 2-ге вид., випр., і доп. - К. : Знання, 2005. - 719 с.
 17. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. - К. : Знання, 2008. - 647 с.
 18. 65.02 К78 Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2014. - 504 с.
 19. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 20. 65.02 Л22 Лановик, Б. Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. - 6-те вид., стер. - К. : Вікар, 2006. - 405 с.
 21. 65.02 Л22 Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу : Підручн. / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; Ред. Б.Д. Лановик. - 8-ме вид., перероб. і доп. - К. : Вікар, 2006. - 495 с.
 22. 65.01 М36 Мацелюх, Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 382 с.
 23. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Економічна історія : Навч. посіб. / П. І. Юхименко. - 2-ге вид., стер. - К. : Вікар, 2006. - 341 с.
 24. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Економічна історія : підруч. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання-Прес, 2008. - 567 с.
 25. 65.02 Я46 Якобчук, В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 476 с.

  9 березня - день народження Т.Г.Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 85.1 Ш37 Тарас Шевченко: Альбом 1845 року / Упоряд. Гальченко С.А. - К. : Наук. думка, 2000. - 40 с. : 34 іл. - + Альбом.
 4. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 5. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 6. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
 7. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 8. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 9. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 10. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 11. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 12. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко ; [Мельниченко В.]. - К. : Либідь, 2009. - 740 с.
 13. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 14. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 15. 83.3(4Укр) П40 Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Л. Плющ. - К. : Факт, 2001. - 384 с.
 16. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 17. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 18. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 19. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 20. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 21. 85.14 Ш37 Шевченко, Т. Живописная Украина : Альбом офортів / Т. Шевченко. - К. : "Ділова Україна", 1993.
 22. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2004. - 472 с.
 23. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Три літа. Вибране. Поезії. Драми. Повісті. Листування / Т. Г. Шевченко ; Шевченко Т.Г. - К. : Книговид. центр "Посредник" Ltd, 1994. - 413 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Художник : Повісті / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1985. - 368 с.
 25. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

  Україна - шлях до свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 4. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 5. Минуло три роки, а біль не минає // Голос України. - 2017. - № 21 лютого. - С.1., 3.
 6. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 7. Бодня, Т. Розстріл на Інститутській спланували заздалегідь / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.1-2.
 8. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 9. Власенко, В. У Києві створять Музей - меморіал Героїв Небесної Сотні / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 листопада. - С.2.
 10. Вовк, Л. Пам'ять Небесної Сотні буде гідно увіковічнено / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 23 лютого. - С.3.
 11. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 12. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 13. Жежера, В. На порозі омріяного дому / В. Жежера // Голос України. - 2015. - № 21 листопада. - С.1,9.
 14. Ковалів, І. Революція крізь призму облич / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.3.
 15. Ковальова, В. Обличчя Майдану оживають в портретах / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 квітня. - С.6.
 16. Конарєва, Л. Я і революція / Л. Конарєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 17. Мацегора, К. Вимога одна: покарати злочинців / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 19 лют. - С.1-2.
 18. Мацегора, К. Майдан символізує вільну націю / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 19. Медуниця, Ю. Країну врятовано від колапсу / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 грудня. - С.2.
 20. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 21. Моісеєва, Т. Час, коли цементується нація / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 21 листоп. - С.5.
 22. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 23. Пекний, О. Під час Революції Гідності постраждали понад дві тисячі протестувальників / О. Пекний // Голос України. - 2015. - № 18 листопада. - С.4.
 24. Петрушенко, М. Ми разом були в бою / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 лют. - С.3.
 25. Поліщук, І. Суддів майдану ще можна покарати / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 4 березня. - С.1.,4.
 26. Романюк, Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати / Т. Романюк // Віче. - 2015. - №5. - С.32-33.
 27. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 28. Шевченко, А. Є історична можливість, щоб ідеї революції Гідності стали реальністю / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 9 грудня. - С.1-2.
 29. Шевченко, А. Революція гідності - як боротьба добра зі злом - ще триває / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 30. Шевченко, А. У розслідуванні справ щодо злочинів на Майдані крапки ще не розставлено / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 16 квіт. - С.1,3.
 31. Юрченко, М. Герої Майдану стояли заради майбутнього / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.2.

 

  У світі дизайну

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.3 М34 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : підруч. / [Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А. та ін.]. - Вид. 2-ге, перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 592 с.
 2. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 3-4 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2004. - 246 с.
 3. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
 4. 85.128+30.18 А25 Агранович-Пономарева, Е. С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий / Е. С. Агранович-Пономарева, Н. И. Аладова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 348 с.
 5. 30.18+78 Б20 Балашова, Е. В. Библиотечный дизайн : Учеб. пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. - М. : Гардарики, 2004. - 288 с.
 6. 30.18 Б25 Баркер, Л. VIP-дизайн вашего дома / Л. Баркер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Это модно).
 7. 30.18 Б43 Белочкина, Ю. Ландшафтный дизайн / Ю. Белочкина ; [Белочкина Ю.]. - Х. : Фолио, 2006. - 317 с.
 8. 30.18 Б61 Білодід, Ю. М. Основи дизайну : Навч. посіб. / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 9. 30.18 Г46 Гиббс, Д. Настольная книга дизайнера интерьера / Д. Гиббс ; пер.с англ. - М. : ЗАО "БММ", 2006. - 112 с.
 10. 30.18 Г86 Грожан, Д. В. Практикум начинающего дизайнера. Интерьерные подробности / Д. В. Грожан. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 348 с.
 11. 76.006.5+30.18 Д84 Дурняк, Б. В. Розробка і дизайн рекламних видань : навч. посіб. / Б. В. Дурняк, А. Є. Батюк. - Л. : Українська академія друкарства, 2006. - 315 с.
 12. 30.18 Е30 Егоров, Б. В. Технический дизайн : учеб. пособ. / Б. В. Егоров, Л. А. Иванова, С. В. Котлик. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 336 с.
 13. 30.18 К82 Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижанівська. - К. : Ліра-К, 2009. - 218 с. - CD.
 14. 30.18+76.006.5 К93 Курушин, В. Д. Дизайн и реклама / В. Д. Курушин ; [Курушин В. Д.]. - М. : ДМК Пресс, 2006. - 272 с.
 15. 30.18 Л38 Легенький, Ю. Історія дизайну / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 16. 85.11+85.128 Л38 Легенький, Ю. Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера ) / Ю. Г. Легенький ; [Легенький Ю. Г.]. - К. : КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 17. 30.18 М69 Михайленко, В. Є. Основи біодизайну : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко. - К. : Каравела, 2011. - 224 с.
 18. 37.24-2 Н63 Ніколаєва, Т. В. Тектоніка формоутворення костюма : навч. посіб. / Т. В. Ніколаєва ; [Ніколаєва Т. В.]. - К. : АРІСТЕЙ, 2005. - 224 с.
 19. 30.18+85.128 П39 Плотникова, Т. В. Дизайн для ленивых / Т. В. Плотникова ; [Плотникова Т. В.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с.
 20. 30.18+65.290-2 П73 Пресс, М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя = The design experience. The role of design and designers in the twenty-first century / М. Пресс, Р. Купер ; пер.с англ. Поплавская А. Н. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 21. 76.006.5+30.18 П81 Пронин, С. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе / С. Пронин ; [Пронин С.]. - М. : Бератор, 2004. - 168 с.
 22. 30.18 П91 Пушкар, В. В. Дизайн квітників : навч. посіб. / В. В. Пушкар ; [Пушкар В.В.]. - К. : Альтерпрес, 2007. - 336 с.
 23. 30.18 Р64 Розенсон, И. А. Основы теории дизайна : Учеб. / И. А. Розенсон. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер Пресс, 2013. - 256 с.
 24. 30.18 С94 Сьомкін, В. Дизайн, тенденції та напрямки розвитку : Монографія / В. Сьомкін. - К. : Альтерпрес, 2009. - 528 с.
 25. 30.18 У80 Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формирования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В. Б. Устин ; [Устин В.Б.]. - 2-е изд., уточ.и доп. - Л. : АСТ; Астрель, 2007. - 239 с. : ил.
 26. 38 Ш46 Шемседінов, Г. І. Проектування мобільних будівель : навч. посіб. / Г. І. Шемседінов ; Шемседінов Г. І. - К. : КНУБА, 2007. - 144 с.
 27. 30.18 Ш96 Шумега, С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра : навч. посіб. / С. С. Шумега ; [Шумега С. С.]. - К. : ЦНЛ, 2004. - 300 с.

 

  Дипломатія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.4 Д46 Дипломатия иностранных государств : Учеб. пособие / Ред. Зоновой Т.В. - М. : РОССПЭН, 2004. - 352 с.
 2. 66.4 И90 История дипломатии / Сост. Лактионов А. - М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. - 943 с.
 3. 65.42 К63 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право = Commercial diplomacy: trade policy and law : Навч. посіб. / Доусон Л. Р., Мальський М., ВанДузер Е. та ін. ; пер.з англ.Зарума-Панських О. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Астролябія, 2006. - 704 с.
 4. 92 К68 Короткий український дипломатичний словник / Упоряд. Серкіз Я.; Ред. Мальський М. - Львів : ЛНУ, 2002. - 176 с.
 5. 66.4 У45 Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 16 / [Голов.ред. Денисенко А.]. - К., 2015. - 1007 с.
 6. 92 У45 Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. Т.1 : А-Л / Ред. Губерський Л.В. та ін. - К. : Знання України, 2004. - 760 с.
 7. 92 У45 Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. Т.2 : М-Я / Ред. Губерський Л.В. та ін. - К. : Знання України, 2004. - 812 с.
 8. 92 У45 Український дипломатичний словник / [За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.
 9. 66.4 А47 Алексеев, И. С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить / И. С. Алексеев ; Алексеев И. С. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 284 с.
 10. 66.4 В88 Вуд, Д. Дипломатический церемониал и протокол / Д. Вуд, Ж. Серре ; пер.Ю. П. Клюкин, В. В. Пастоев. - 2-е изд. - М. : Междунар. отношения, 2003. - 416 с.
 11. 66.4+63.3(4 Укр) Г61 Головченко, В. Дипломатична історія України (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) / В. Головченко, В. Матвієнко, В. Солдатенко ; навч. посіб. - К. : Київський університет, 2011. - 527 с.
 12. 66.4 Г85 Гриневский, О. Тайны советской дипломатии / О. Гриневский. - М. : Вагриус, 2000. - 335 с.
 13. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2007. - 224 с.
 14. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби : Навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2004. - 248 с.
 15. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. - Навч. посіб. - К. : Либідь, 2001. - 255 с.
 16. 66.4 З-63 Зінченко, А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу : Навч. посіб. / А. Зінченко. - К. : Нова книга, 2002. - 564 с.
 17. 66.4 З-67 Зленко, А. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических перемен / А. Зленко. - Х. : Фолио, 2004. - 559 с.
 18. 66.4 М29 Марущак, М. Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі / М. Й. Марущак ; [ Марущак М. Й. ]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 368 с.
 19. 67.412 Р41 Репецький, В. Дипломатичне і консульське право : Підручн. / В. Репецький. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 372 с.
 20. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 295 с.
 21. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підруч. / О. П. Сагайдак ; [ Сагайдак О. П. ]. - К. : Знання, 2010. - 398 с.
 22. 66.4 С20 Сардачук, П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навч. посіб. / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. - К. : Україна, 2001. - 176 с.
 23. 66.4 Т12 Табачник, Д. В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990 рр.) : Навч. посіб. / Д. В. Табачник. - К. : Либідь, 2006. - 768 с.
 24. 66.4 Ф39 Фельтхэм, Р. Д. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм ; Пер. с англ. В.Е. Улаховича. - 4-е изд. - Мн. : Новое знание, 2004. - 304 с.
 25. 92+66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин : словник-довідник / Л. Д. Чекаленко. - Д. : МАУП, 2007. - 176 с.
 26. 6.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк ; [Чекаленко Л.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2011. - 290 с.

    Менеджмент

  Список літератури до книжкової виставки

  1. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
  2. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Заг. ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2016. - 550 с.
  3. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
  4. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
  5. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
  6. 5.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
  7. 65.290-2 М50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підруч. / [Шатило В. Й., Копетчук В. А., Гордійчук С. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.
  8. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
  9. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
  10. 65.290-2 М50 Менеджмент. Ситуаційні вправи = Management. Cases / [Відповід. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харчових технологій, 2015. - 430 с.
  11. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / [Кузнецова Т. О., Янковська Л. А., Савіна Н. Б. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 293 с.
  12. 005 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2017. - 528 с.
  13. 65.290-2 О-91 Офісний менеджмент : Навч. посіб. / [Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 616 с.
  14. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
  15. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
  16. 65.290-2 Б81 Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар ; [ Бондар О. В. ]. - 2-ге вид., прероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с.
  17. 65.290-2 Д72 Драчева, Е. Л. Менеджмент : Учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с.
  18. 65.290-2 Д75 Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 152 с.
  19. 65.290-2 Д81 Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
  20. 65.290-2 К88 Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : пдруч. / Н. Є. Кудла ; [Кудла Н.Є.]. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
  21. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент: 1001 тест : збірник тестових завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун. - Л. : Львівська політехніка, 2012. - 284 с.
  22. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
  23. 65.290-2 Л15 Ладонько, Л. С. Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. - К. : Кондор, 2015. - 268 с.
  24. 65.290-2 М69 Михненко, П. А. Теория менеджмента : Учеб. / П. А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 640 с.
  25. 65.290-2 О-66 Орликовський, М. О. Самоменеджмент: практикум : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
  26. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К. : Кондор, 2015. - 563с.
  27. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
  28. 65.290-2 Ф33 Федоренко, В. Г. Менеджмент : підруч. / В. Г. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 492 с.
  29. 65.290-2 Х66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : Навч. посіб. / В. В. Хмурова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 286 с.
  30. 65.290-2 Ш95 Шульга, М. А. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).

  Медична психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4-5+67.5 М42 Медицинская и судебная психология. Курс лекций : Учеб. пособ. / [Ред. Дмитриева Т. Б., Сафуанов Ф. С.]. - М. : Генезис, 2004. - 606 с.
 2. 88.4-5 М42 Медицинская психология : Учеб. пособие / Важенин М.М., Гайдук Ф.М., Григорьева Н.К. и др. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 125 с.
 3. 88.4-5 М42 Медична психологія : підруч. / [Ред. Максименко С. Д.]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 520 с.
 4. 88.4-5 П86 Психологічні аспекти медичної праці / Уклад. І.В.Федік. - К. : Персонал, 2015. - 126 с.
 5. 88.4-5 А16 Абрамова, Г. С. Психология в медицине / Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц. - Учеб. пособие. - М. : Кафедра-М, 1998. - 272 с.
 6. 88.4-5 В55 Вітенко, І. С. Медична психологія : підруч. / І. С. Вітенко ; [Вітенко І. С.]. - К. : Здоров'я, 2007. - 208 с.
 7. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 8. 88.8 И85 Исаев, Д. Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. - С.Пб. : Речь, 2004. - 384 с.
 9. 88.4-5 К43 Кирпиченко, А. А. Основы медицинской психологии / А. А. Кирпиченко, Б. Б. Ладик, А. А. Пашков. - 2-е изд., стер. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 144 с.
 10. 88.4-5 К71 Косенко, В. Г. Медицинская психология для медсестер и фельдшеров / В. Г. Косенко, Л. Ф. Смоленко, Т. А. Чебуракова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 416 с.
 11. 88.4-5 К80 Кречмер, Э. Медицинская психология = Medizinische psychologie / Э. Кречмер ; пер.с нем. - С.Пб. : Союз, 1998. - 464 с.
 12. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология. Основы патопсихологии и психопаталогии / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков. - Учебн. для вузов. - М. : Логос, 1999. - 232 с.
 13. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 320 с.
 14. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2003. - 320 с.
 15. 88.4-5 С32 Середина, Н. В. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Н. В. Середина, Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с.
 16. 88.4-5 С74 Спринц, А. М. Медицинская психология с элементами общей психологии : Учебник / А. М. Спринц, Н. Ф. Михайлова, Е. П. Шатова. - С.Пб. : СпецЛит, 2005. - 447 с.
 17. 88.4-5 Ф91 Фролова, Ю. Г. Медицинская психология / Ю. Г. Фролова. - 2-е изд., испр. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 383 с.
 18. 88.4-5 Ш67 Шкуренко, Д. А. Общая и медицинская психология / Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352 с.


  Фармація

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 2. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації / Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 448 с.
 4. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 5. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 6. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації / Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с.
 7. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации : Учеб. пособие / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю. - Х. : Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 8. 65.290-2 У67 Управління фармацією : Підруч. / Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 9. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 10. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: общий технический документ для лицензирования лекарственных средств в ЕС / Ред. Стефанов А.В.; Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 256 с.
 11. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе / Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 96 с.
 12. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 13. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 14. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 15. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 16. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 17. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 18. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 19. 52.81+24 Н60 Ніжник, Г. П. Фармацевтична хімія : підруч. / Г. П. Ніжник. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2015. - 352 с.
 20. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 21. 52.82 С30 Семенченко, В. Ф. История фармации : Учеб. пособ. / В. Ф. Семенченко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 640 с.Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: