Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2019

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Бухгалтерський облік

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік : навч. посіб. / [За заг. ред. Вериги Ю. А.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 520 с.
 2. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік (Загальна теорія) / [Бачинський В. І., Куцик П. О., Медвідь Л. Г. та ін.]. - Л. : Магнолія-2006, 2016. - 319 с.
 3. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / [Лаговська О. А., Легенчук С. Ф., Кузь В. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2018. - 418 с.
 4. 65.052 М54 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практич. посіб. / [Упоряд. Безверхий К. В.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 76 с.
 5. 65.052 О-17 Облік зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / [Рудницький В. С., Бачинський В. І., Хомедюк В. О. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 280 с.
 6. 65.052 О-17 Облік і аудит : навч.- метод. посіб. / [Уклад. Смоляр Л. Г., Овчарик Р. Ю., Кам'янська О. В. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2015. - 618 с.
 7. 65.052 О-17 Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування : навч. посіб. / [Огійчук М.Ф., Гуторов О. І., Гуторова О. О. та ін.]. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 306 с.
 8. 65.052 П69 Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 " Облік і аудит " освітнього ступеня " Магістр " / [Матвієнко В. П., Фурман В. М., Калюга Є. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 200 с.
 9. 65.052 Т33 Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / [Партин Г. О., Загородній А. Г., Коригін М. В. та ін.]. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 240 с.
 10. 65.052 Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підруч. / [За ред. М. Ф. Огійчука]. - 7-ме вид, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2016. - 1040 с.
 11. 65.052 А92 Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас, О. П. Атамас. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2018. - 392 с.
 12. 65.052 Б73 Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : Учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 510 с.
 13. 65.052 Г56 Гнатишин, Л. Б. Організація обліку : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 432 с.
 14. 65.052 Г93 Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. - 2-е вид, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2019. - 424 с.
 15. 65.052 З-36 Засадний, Б. А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Б. А. Засадний. - К. : Кондор, 2015. - 248 с.
 16. 65.052 К56 Ковальчук, Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. - К. : Ліра-К, 2018. - 216 с.
 17. 65.052 К95 Куцик, П. О. Бухгалтерський облік у торговлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 504 с.
 18. 65.052 Л46 Лень, В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2017. - 272 с.
 19. 65.052 Л63 ЛисиченкоО, О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. ЛисиченкоО, П. Й. Атамас, О. П. Атамас. - К. : ЦУЛ, 2019. - 356 с.
 20. 65.052 Л84 Лукашова, І. О. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : навч.-практич. посіб. / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. - друге вид., перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 288 с.
 21. 65.052 Л88 Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет / Н. А. Лытнева, Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.
 22. 65.052 М42 Медвідь, Л. Г. Облік у банках : навч. посіб. / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 360 с.
 23. 32.973+65.052 М48 Мельник, М. В. 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерский учёт для Украины : самоучит.-практикум / М. В. Мельник. - К. : Алерта, 2016. - 192 с.
 24. 65.052 М48 Мельник, Т. Г. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посіб. / Т. Г. Мельник. - Вид. друге, доп. і перероб. - К. : Кондор, 2017. - 269 с.
 25. 65.052 М69 Михайлов, М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 384 с.
 26. 65.052 О-74 Осмятченко, Л. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л. М. Осмятченко, В. С. Шевчук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 196 с. - (Вища освіта в Україні).
 27. 65.052 О-77 Островерха, Р. Е. Організація обліку : навч. посіб. / Р. Е. Островерха. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 568 с.
 28. 65.052 П19 Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. - Суми : Університетська книга, 2016. - 128 с.
 29. 65.052 С33 Серпенінова, Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. С. Серпенінова. - Суми : Університетська книга, 2016. - 336 с.
 30. 65.052 С79 Стельмащук, А. М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 679 с.
 31. 65.052 С89 Сук, Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - 3-тє вид.,перероб. і доп. - К. : Знання, 2016. - 663 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 32. 32.81 С90 Сусіденко, В. Т. Інформаційні системи в обліку : навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 224 с.
 33. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Оновлена фінансова звітність в Україні : навч.-практич. посіб. / Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2015. - 66 с.
 34. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2015. - 186 с.
 35. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2017. - 174 с.
 36. 65.052 У84 Утенкова, К. О. Облік у торгових підприємствах : навч. посіб. / К. О. Утенкова. - К. : Алерта, 2017. - 222 с.
 37. 65.052 Ч-49 Чернікова, І. Б. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності / І. Б. Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко. - Х. : Форт, 2015. - 200 с.
 38. 65.052 Я72 Яремко, І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / І. Й. Яремко. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 240 с.

  Наукові основи логістики

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.40 Л69 Логистика : учеб. / под ред. В.А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 368 с.
 2. 65.40 Л69 Логістика : навч. посіб. / [Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина І. І. та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 566 с.
 3. 65.40 Л69 Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / [Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 4. 65.40 М74 Модели и методы теории логистики : учеб. пособие / под. ред В.С. Лукинского. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 448 с.
 5. 65.40 О-64 Організація та проектування логістичних систем : підручник / [Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 336 с.
 6. 65.40 О-75 Основы логистики : Учеб. для вузов / Под ред. В.А.Гудкова. - 3-е изд., доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 386 с.
 7. 65.40 Т60 Торговельна логістика : навч. посіб. / [Балабан П. Ю., Тягунова Н. М., Місюкевич В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 148 с.
 8. 65.40 А94 Афанасенко, И. Д. Коммерческая логистика : учебник для вузов / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - С.Пб. : Питер, 2012. - 352 с.
 9. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 10. 65.40 В29 Венгеренко, А. Н. Логистика : учеб. пособ. / А. Н. Венгеренко, В. И. Проценко. - Бендеры-К. : Полиграфист, 2013. - 288 с.
 11. 65.40 В67 Волгин, В. В. Склад: логистика, управление, анализ / В. В. Волгин. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 736 с.
 12. 65.40 Г13 Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский ; Гаджинский А.М. - 15-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 472 с.
 13. 65.40 Г13 Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский ; Гаджинский А.М. - 17-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 484 с.
 14. 65.40 Г15 Галанов, В. А. Логистика : учебник / В. А. Галанов ; Галанов В.А. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
 15. 65.40 Г95 Гурч, Л. М. Логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Гурч ; Гурч Л. М. - К. : Персонал, 2008. - 560 с.
 16. 65.40 Д81 Дудар, Т. Г. Основи логістики : навч. посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2012. - 176 с.
 17. 65.40 З-91 Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорах. - К. : ЦУЛ, 2018. - 312 с.
 18. 65.40+65.01 І-45 Ільєнко, О. В. Геологістика : навч. посіб. / О. В. Ільєнко, О. К. Катерна. - К. : Кондор, 2016. - 284 с.
 19. 65.40 К56 Ковалев, К. Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров, П. Е. Щеглов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 20. 65.40 К82 Крикавський, Є. В. Логістика: компедіум і практикум : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. - К. : Кондор, 2007. - 340 с.
 21. 65.40 М80 Мороз, О. В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : монографія / О. В. Мороз, О. В. Музика. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2007. - 165 с.
 22. 65.40 Н-54 Неруш, Ю. М. Логистика в схемах и таблицах : учеб. пособие / Ю. М. Неруш. - М. : Проспект, 2008. - 192 с.
 23. 65.40 О-50 Окландер, М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер ; Окландер М.А. - К. : ЦУЛ, 2008. - 346 с.
 24. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 25. 65.40 С59 Сокур, І. М. Транспортна логістика : навч. посіб. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К. : ЦУЛ, 2009. - 222 с.
 26. 65.40 С89 Сумец, А. М. Логистика : Учеб. пособие / А. М. Сумец. - К. : Хай- Тек- Пресс, 2008. - 320 с.
 27. 65.40 Т98 Тюріна, Н. М. Логістика : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. - К. : ЦУЛ, 2016. - 392 с.
 28. 65.40 Х21 Харрисон, А. Управление логистикой. Разработка стратегий логистических операций = Logistics management and strategy / А. Харрисон, Р. Хоук ; Ред. Михейцева О. Е. ; пер.с англ. Сомило В. А. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 368 с.

  9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 2. 67.408 А72 Антикорупційні закони України : від 7 квітня 2011 року / [ Укл. Хавронюк М. І.]. - К. : Атіка, 2011. - 56 с.
 3. 67.401 А72 Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [За ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 524 с.
 4. 67.408 Д36 Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / [За заг. ред. О. С. Саєнка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.
 5. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека : навч. посіб. / [ За ред. О. М. Джужі ]. - К. : Правова єдність, 2010. - 368 с.
 6. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 18 жовтня 20 19 року. - К. : Алерта, 2019. - 88 с.
 7. 67.408 З-19 Законодавство України про боротьбу з корупцією : збірник законодавчих актів. - К : Алерта, 2014. - 124 с.
 8. 67.408 З-33 Запобігання корупції. Законодавство : практич. посіб. / [Упоряд.Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 280 с.
 9. 67.408 З-33 Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій. - К. : Центр громадської експертизи, 2009. - 72 с.
 10. 67.411+67.51 К69 Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посіб. / [За заг. ред. О. Г. Колби]. - К. : Кондор, 2019. - 444 с.
 11. 67.408 К69 Корупція в Україні, як побороти цю хворобу. - К. : Молодіжна альтернатива, 2015. - 94 с.
 12. 67.408 К69 Корупція. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю.І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 344 с.
 13. 67.408 Н72 Нове антикорупційне законодавство України: збірник законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 лютого 2019 р. - К. : Паливода, 2019. - 216 с. - (Закони України).
 14. 67.408 П78 Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та котрабандою : Аналіт. розробки, пропозиції наук. та практич. працівників. Т 29. - Наукове вид. - К. : НДІ "Проблеми людини", 2003-2004. - 725 с.
 15. 66.3 Ж91 Журавський, В. С. Корупція в Україні- не політика : монографія / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. - К. : Фенікс, 2007. - 408 с.
 16. 67.401 К56 Ковальчук, А. Ю. Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект : монографія / А. Ю. Ковальчук. - К. : Людмила, 2017. - 400 с.
 17. 67.408 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2019. - 240 с.
 18. 67.408 М48 Мельник, М. І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія / М. І. Мельник. - К. : Юридична думка, 2004. - 400 с.
 19. 67.408 М48 Мельник, М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії / М. І. Мельник. - Монографія. - К. : Атіка, 2001. - 304с.
 20. 66.3+67.408 М69 Михальченко, М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз : монографія / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. - 615 с.
 21. 66.0 М60 Мілер, В. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В. Мілер, О. Грелеланд, Т. Кочешкіна ; Пер. з англ. Столяренко Д. - К. : КІС, 2004. - 328 с.
 22. 67.408 Н40 Невмержицький, Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія / Є. В. Невмержицький ; Невмержицький Є.В. - К. : КНТ, 2008. - 368 с.
 23. 67.412 Н90 Нуруллаєв, І. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією : монографія / І. С. Нуруллаєв ; [Нуруллаєв І. С. О.]. - К. : Правова єдність, 2009. - 160 с.
 24. 67.408+67.401 П18 Пархоменко-Куцевіл, О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл. - К. : Персонал, 2019. - 308 с.
 25. 67.408 С13 Савченко, А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. / А. В. Савченко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 168 с.
 26. 67.52 Т66 Трепак, В. М. Розслідування хабарництва, що вчиняється суддями : монографія / В. М. Трепак. - К. : Атіка-Н, 2012. - 200 с.

  4 грудня - Міжнародний день інформатики

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.973 П78 Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів : підруч. / [Костирко В. С., Костенко А. В., Плеша М. І. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 2. 32.973 Р65 Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic 6.0 : навч. посіб. / [Мартиненко Т. В., Турупалов В. В., Фонотов А. М. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 312 с.
 3. 32.973 А45 Албахари, Д. C# 7.0. Карманный справочник / Д. Албахари, Б. Албахари ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Альфа-книга, 2017. - 224 с.
 4. 32.973 Б19 Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 312 с.
 5. 32.81 Б27 Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 390 с.
 6. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : ЦУЛ, 2018. - 204 с.
 7. 32.973 Б89 Брюханова, Г. В. Комп'ютерні дизайн-технології : навч. посіб. / Г. В. Брюханова. - К. : ЦУЛ, 2019. - 180 с.
 8. 32.973 Б90 Бублик, В. В. Об'єктно-орієнтоване програмування : Підручник / В. В. Бублик. - К. : IT-книга, 2015. - 624 с.
 9. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 10. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2017. - 382 с.
 11. 32.973 Г16 Галкін, О. В. Мова програмування C++ : Конспект лекцій / О. В. Галкін, М. М. Верес. - К. : Персонал, 2015. - 260 с.
 12. 32.973 Г86 Грофф, Д. Р. SQL: полное руководство : 3-е изд. / Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг, Эндрю Дж. Оппелъ. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2015. - 960 с.
 13. 32.973 К56 Ковалюк, Т. В. Алгоритмізація та програмування : підруч. / Т. В. Ковалюк. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 400 с.
 14. 32.973 К59 Козак, Л. І. Основи програмування : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. Л. Стасевич. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 328 с.
 15. 32.973 К64 Конакова, И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD : Учеб. пособие / И. П. Конакова, И. И. Пирогова. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 148 с.
 16. 32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2018. - 208 с.
 17. 32.973 Л77 Лопотко, О. В. Інформатика. Excel. Visual basic for applications : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 246 с.
 18. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2016. - 340 с.
 19. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розан. - К. : Ліра-К, 2015. - 192 с.
 20. 32.81 М35 Матюха, М. М. Комп'ютерний аудит : Опор. курс лекцій для студ. екон. спец. дистанційної форми навчання / М. М. Матюха. - К. : Персонал, 2015. - 228 с.
 21. 32.973+65.052 М48 Мельник, М. В. 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерский учёт для Украины : самоучит.-практикум / М. В. Мельник. - К. : Алерта, 2015. - 192 с.
 22. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 23. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Сховища даних : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 492 с. - (Комп'ютинг).
 24. 32.973 П24 Пекарський, Б. Г. Основи програмування : навч. посібн. / Б. Г. Пекарський. - К. : Кондор, 2018. - 364 с.
 25. 32.973 П27 Перепелица, Ф. А. Компьютерное конструирование в AutoCAD 2016. Начальный курс : Учеб.-метод. пособие / Ф. А. Перепелица. - С.Пб. : НИУ ИТМО, 2015. - 194 с.
 26. 32.973 С34 Сідоров, Д. Е. Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран : навч. посіб. / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 27. 32.973 Т18 Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. - С.Пб. : Питер, 2015. - 1120 с.
 28. 32.973 Ф36 Фейерштейн, С. Oracle PL/SQL. Для профессионалов / С. Фейерштейн, Б. Прибыл. - С.Пб. : Питер, 2015. - 1024 с.
 29. 32.973 Ч-49 Чернега, В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - К. : Кондор, 2018. - 238 с.
 30. 32.973 Ш32 Шаховська, Н. Б. Алгоритми і структури даних : посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 214 с.
 31. 32.973 Ш84 Шпортько, О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access : практикум / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. - К. : Кондор, 2018. - 184 с.

  23 листопада - День пам’яті жертв голодоморів

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 8. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 10. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 11. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 12. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 13. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського селянства. В 2-х т. : Нариси. Т.2 / Андрощук О.В., Баран В.К., Блануца А.В.та ін. - К. : Наукова думка, 2006. - 656 с.
 14. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 15. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 16. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 17. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 18. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 19. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 20. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 21. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.1 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2003. - 296 с.
 22. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2004. - 443 с.
 23. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна і комунізм. У 2-х кн. Кн.2. Ч.3 : Сталінізація України (1924-1953) / І. Белебеха. - Х. : Факт, 2003. - 607 с.
 24. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 25. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 26. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 27. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 28. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 29. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 30. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 31. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 2 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2001. - 638 с.
 32. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 33. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 34. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 35. 63.3(2 Рос) К72 Костюк, А. Парвус, Ленін, Троцький і Голодомор або Організація жовтневого переороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр. / А. Костюк. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 36. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. ; пер.Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 37. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 38. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 39. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 40. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 41. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 42. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 43. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 44. 63.3(0) Н83 Норман, М. Н. Геноциди Сталіна : [Норман М. Наймарк] / М. Наймарк Норман ; пер.з англ. В. Старка. - К. : КМ Академія, 2011. - 135 с.
 45. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 46. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Д. Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 47. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (. Піст від диявола / (ігуменя) Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с. : іл.
 48. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 49. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 50. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 51. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 52. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 53. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.

  9 листопада - День української писемності та мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.3(4 Укр) Д85 Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку : У 3-х кн. Кн. 3 : Освіта і наука як базова основа розвитку духовного життя суспільства / [Ред. Михальченко М., Скотний В.]. - К., Дрогобич : Інформаційно-редакційни відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. - 174 с.
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [За ред. Павлової О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 4. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
 5. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
 6. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 7. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 8. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
 9. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 10. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 11. 81 Д69 Дорошенко, С. І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С. І. Дорошенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 12. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 13. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
 14. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 15. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 16. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 17. 81 Л37 Левицький, А. Е. Вступ до мовознавства : Навч. посіб. / А. Е. Левицький, А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 104 с.
 18. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 19. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 20. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 21. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 22. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 23. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 24. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевченко, В. В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. В. Шевченко ; Шевченко В.В. - К. : Світ Знань, 2008. - 572 с.
 25. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 26. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.
 27. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Українська мова : підручн. / І. П. Ющук ; [ Ющук І.П. ]. - 4-те вид. - К. : Либідь, 2009. - 640 с.

  Страхування

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.271 Є-33 Єдиний соціальний внесок: нові правила соціального страхування / [Змієнко В., Клиженко Я., Кононенко О. та ін.]. - Х. : Фактор, 2011. - 336 с.
 2. 67.404.2 З-19 Закон України " Про страхування " : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2012 р. - К. : Паливода А. В., 2012. - 40 с.
 3. 67.404.2 З-19 Законодавство України про страхування : збірник офіційних документів станом на 3 вересня 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 410 с.
 4. 65.271 П69 Практикум зі страхування : навч. посіб. / [Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Пікус Р. В. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 479 с.
 5. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 160 с.
 6. 65.052 Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підруч. / [За ред. М. Ф. Огійчука]. - 7-ме вид, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2016. - 1040 с.
 7. 51.1 Б15 Баєва, О. В. Страхова медицина і медичне страхування : Навч. посіб. / О. В. Баєва. - К. : Персонал, 2013. - 432 с.
 8. 65.271 Б40 Безугла, В. О. Соціальне страхування : Навч. посіб. / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - К. : ЦУЛ, 2011. - 208 с.
 9. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 412 с.
 10. 65.271 В61 Вовчак, О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак ; [Вовчак О. Д.]. - К. : Знання, 2011. - 391 с. - CD.
 11. 65.271 Г57 Говорушко, Т. А. Страхові послуги : Підручник / Т. А. Говорушко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 376 с.
 12. 65.271 Г59 Годин, А. М. Страхование : Учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 504 с.
 13. 65.271 Д57 Добрянський, І. А. Страхування : підруч. / І. А. Добрянський, В. С. Рижиков, І. М. Серватинська. - К. : Університет сучасних знань, 2014. - 315 с.
 14. 65.271 Д64 Долгошея, Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / Н. О. Долгошея ; [Долгошея Н. О.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 318 с.
 15. 65.271 З-14 Загребной, В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной ; Загребной В. Н. - К. : Украинское агенство финансовогоразвития, 2010. - 480 с.
 16. 67.404.2 П21 Пацурія, Н. Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 17. 65.271 П38 Плиса, В. Й. Страхування : підруч. / В. Й. Плиса ; [Плиса В. Й.]. - К. : Каравела, 2010. - 472 с.
 18. 67.404.2+65.271 С79 Стеценко, В. Ю. Обов'язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження) : монографія / В. Ю. Стеценко ; [Стеценко В. Ю.]. - К. : Атіка, 2010. - 320 с.
 19. 65.290-2 С89 Супрун, А. А. Страховий менеджмент : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 301 с.
 20. 65.271 Т66 Трегубов, Е. Спори у сфері страхування / Е. Трегубов, О. Брижко. - Х. : Фактор, 2011. - 656 с.
 21. 65.271 Ф63 Фисун, В. І. Страхування : Навч. посіб. / В. І. Фисун, Г. М. Ярова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 232 с.
 22. 65.261 Ч-48 Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 496 с.
 23. 65.271 Ш64 Шірінян, Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Л. В. Шірінян. - К. : ЦУЛ, 2018. - 458 с.
 24. 65.271 Ш64 Шірінян, Л. В. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? = Microinsurance in Ukraine: to be or not to be? : монографія / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян. - Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю. А., 2012. - 208 с.
 25. 65.261 Ш66 Шклярук, С. Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2018. - 528 с.
 26. 67.407.2+67.404.2 Ш82 Шоха, Т. П. Правові аспекти екологічного страхування в Україні : монографія / Т. П. Шоха. - К. : Алерта, 2019. - 236 с.

  Стратегічний менеджмент

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2 Б59 Бізнес-менеджмент : Навч. посіб. / Ред. Федулової Л.І. - К. : МАУП, 2007. - 632 с.
 2. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 4. 65.290-2+65.43 М50 Менеджмент готелю : Навч. посіб / [Ред. Мунін Г. Б.]. - К. : Кондор, 2011. - 443 с.
 5. 65.290-2+65.43 М50 Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб / під заг. ред. Поплавського М.М., Гаца О.О. - К. : Кондор, 2008. - 460 с.
 6. 65.5 М50 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред. Кириченка О.А. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.
 7. 65.5 М58 Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Зінчук]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 512 с.
 8. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 9. 65.290-2(7) С83 Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 376 с.
 10. 65.43+65.290-2 Т88 Туроперейтинг : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я. Брича]. - К. : Кондор, 2015. - 276 с.
 11. 65.261 Ф59 Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стояновой Е.С. - 6-е изд. - М. : Перспектива, 2010. - 656 с.
 12. 65.290-2(7) А71 Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание = Strategic management / И. Ансофф ; Ансофф И. ; пер.c англ. - С.Пб. : Питер, 2009. - 344 с. : ил.
 13. 65.290-2 Б32 Бачурина, С. С. Стратегия корпоративного менеджмента в градостроительстве / С. С. Бачурина, В. И. Ресин, В. А. Трайнев ; под общ. ред. В.И. Ресина. - М. : "Дашков и К", 2007. - 512 с.
 14. 65.290-2(7) Б88 Бровкова, О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова ; [Бровкова О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.
 15. 65.290-2(7) В67 Волков, В. В. Стратегічний будівельно-архітектурний менеджмент / В. В. Волков, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К., 2007. - 36 с.
 16. 65.290-2(7) В67 Волков, В. В. Стратегічний виборно-проривний менеджмент / В. В. Волков, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : МП Леся, 2007. - 140 с.
 17. 65.290-2(7) Д51 Длігач, А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач ; [Длігач А. О.]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 18. 65.290-2(7) Д95 Дюков, И. И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход / И. И. Дюков ; Дюков И. И. - С.Пб. : Питер, 2008. - 236 с. - (Владельцам бизнеса).
 19. 65.290-2(7) З-91 Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учеб. / А. Т. Зуб ; А.Т. Зуб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2008. - 432 с.
 20. 65.290-2(7) І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підручник / І. А. Ігнатьєва ; Ігнатьєва І.А. - К. : Каравела, 2008. - 480 с.
 21. 65.290-2(7) К41 Кіндрацька, Г. І. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька ; [Кіндрацька Г. І.]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 22. 65.290-2(7) М18 Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент : учеб. / Ю. А. Маленков ; Маленков Ю. А. - М. : Проспект, 2009. - 224 с.
 23. 65.290-2 М48 Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; За ред. Мельник А. Ф. - К. : Професіонал, 2008. - 464 с.
 24. 65.290-2(7) М58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент : навч.посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 376 с.
 25. 65.290-2 О-54 Оліховська, М. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / М. В. Оліховська, Л. І. Лелик, В. Я. Оліховський. - Львів : Ліга-Прес, 2018. - 372 с.
 26. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2008. - 664 с.
 27. 65.290-2(9) П87 Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 28. 65.290-2 Р85 Рульєв, В. А. Менеджмент : Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
 29. 65.01+65.5 С47 Слабковський, Ю. М. Соціальна економіка: стратегія управління господарською структурою в умовах глобалізації світових ринків : монографія / Ю. М. Слабковський. - К. : ТОВ "Юрка Любченко", 2015. - 396 с.
 30. 65.290-2(7) С47 Сладкевич, В. П. Стратегічний менеджмент організацій : підруч. для студ. / В. П. Сладкевич ; Сладкевич В. П. - К. : Персонал, 2008. - 496 с.
 31. 65.290-2(7) С89 Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 240 с.
 32. 65.290-2(7) Т21 Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент: практикум : навч. посіб. / Н. Тарнавська, О. Напора. - Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 287 с.
 33. 65.290-2(7) Х19 Хангер, Д. Д. Основы стратегического менеджмента = The Essence of Strategic Management : учебник / Дж. Д. Хангер, Т. Л. Уилен. - 4-е изд. - М. : ЮН6ИТИ-ДАНА, 2008. - 319 с.
 34. 65.290-2(7) Ч-46 Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 334 с.
 35. 65.290-2(7) Ш65 Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учеб. пособ. / М. Б. Шифрин ; Шифрин М. Б. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 320 с.

  8 жовтня - День юриста України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.75 А28 Адвокатський іспит. Підготовчий курс : навч. посіб. / [Баулін О. В., Лебідь В. І., Матвєєв П. С. та ін.]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2016. - 772 с.
 2. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 3. 67.404 А72 Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 174 с.
 4. 68 В42 Військове право : підруч. / [За ред. Коропатніка І. М., Шопіної І. М.]. - К. : Алерта, 2019. - 648 с.
 5. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 11 вересня 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 172 с.
 6. 67.404.2 Д59 Договірне право України : навч. посіб. для підгот.до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 192 с.
 7. 67.404.2 Ж74 Житлове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 250 с.
 8. 67.401 З-14 Загальне адміністративне право : підруч. / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухлецька А. А. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 9. 67.75 З-19 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : чинне законодавство станом на 07 листопада 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 46 с.
 10. 67.408 З-19 Закон України "Про національну поліцію" : чинне законодавство станом на 09 жовтня 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 78 с.
 11. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. / [За заг. ред. Мироненко В. П.]. - К. : Алерта, 2018. - 350 с.
 12. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 184 с.
 13. 67.3(0) І-90 Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 172 с.
 14. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 04 листопада 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 312 с.
 15. 67.404 К64 Конкурентне право України : навч. посіб / [За ред. В. С. Щербини, І. В. Лукач]. - К. : Ліра-К, 2017. - 380 с.
 16. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 17. 67.404 К68 Корпоративне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 256 с.
 18. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 208 с.
 19. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 332 с.
 20. 340 П68 Правознавство : підруч. / [ Відпов. ред. О.В. Дзера]. - 11-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 632 с.
 21. 67.7 П68 Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні : навч. посіб. / [Заросило В. О., Курко М. Н., Литвиненко В. І. та ін.]. - К. : Персонал, 2017. - 360 с.
 22. 67.3(0) Р51 Римське приватне право : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 136 с.
 23. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 176 с.
 24. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 202 с.
 25. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 202 с.
 26. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 04 листопада 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 316 с.
 27. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 09 вересня 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 240 с.
 28. 67.402 Б12 Бабін, І. І. Податкове право : навч. посіб. / І. І. Бабін. - К. : Кондор, 2018. - 488 с.
 29. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 392 с.
 30. 67.412.2 В55 Вишновецька, С. В. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. - К. : ЦУЛ, 2019. - 164 с.
 31. 346 В48 Вінник, О. М. Господарське право (загальна частина) : курс лекцій / О. М. Вінник. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 32. 67.0 Г41 Герц, А. А. Правознавство : навч. посіб. / А. А. Герц. - К. : Кондор, 2018. - 280 с.
 33. 67.404 І-20 Іванов, Ю. Ф. Цивільне право України : навч. посіб. Т.2 / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2019. - 346 с.
 34. 67.410 І-32 Ізарова, І. Цивільний процес України : навч. посіб. / І. Ізарова, Р. Ханик-Посполітак. - К. : Дакор, 2018. - 276 с.
 35. 67.407.1 К67 Корнєєв, Ю. В. Земельне право : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. - К. : ЦУЛ, 2019. - 200 с.
 36. 67.404 К67 Корнєєв, Ю. В. Підприємницьке право : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. - К. : ЦУЛ, 2019. - 120 с.
 37. 67.408 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2019. - 240 с.
 38. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Виборче право України : підруч. / В. Ф. Нестерович. - К. : Ліра-К, 2017. - 504 с.
 39. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. - 4-те вид. - К. : Алерта, 2017. - 528 с.
 40. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі : підруч. / В. М. Тертишник. - К. : Алерта, 2018. - 446 с.
 41. 67.3(0) Т46 Тихоненков, Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / Д. А. Тихоненков. - Х. : Право, 2017. - 248 с.
 42. 67.412.2 Ф32 Фединяк, Г. С. Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - К. : Алерта, 2019. - 234 с.
 43. 67.412.2 Ф32 Фединяк, Г. С. Міжнародне приватне право : підручн. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - К. : Алерта, 2017. - 504 с.
 44. 67.75 Ф97 Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підруч. / Д. П. Фіолевський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 624 с.
 45. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.

  30 вересня - Всеукранський день бібліотек

Список літератури до книжкової виставки

 1. 78.3 Б59 Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : Материалы седьмой Международной конференции "Крым 2000". Т.1 : Библиотеки, издательства, книгораспостранение и образование в едином информационном и социокультурном пространстве. - Судак, 2000. - 512 с.
 2. 92 Б59 Библиотечная энциклопедия / [Ред. Владимирова И. И., Парамонова Н. И., Поплавская Х. В. и др.]. - М. : Пашков дом, 2007. - 1300 с.
 3. 78.3 Б67 Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : Розроблено робоч. групою "Спільний професійний портрет"Федерального об'єднання німецьких бібліотечних союзів під кер. Уте Краус-Ляйхерт / пер.Пер. з нім. - К. : Юніверс, 2002. - 56 с.
 4. 76.1 И 90 История книги / Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова. - М. : Светотон, 2001. - 400 с.
 5. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 6. 76.1 К53 Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соловецкого монастыря / [Отв. ред. С. А. Семячко]. - С.Пб. : Дмитрий Буланин, 2004. - 493 с.
 7. 78 Н73 Нові інформаційні технології та бібліотека. - К. : Британська Рада в Україні, 2000. - 108 с.
 8. 92+78.34 П78 Провідні бібліотеки України. Довідник 2006/2007 / уклад. Шмельов В.Є. - К. : Шмельов В.Є., 2006. - 152 с.
 9. 78.3 Э45 Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках : справочник / [ред.Гиляревский Р. С., Гордукалова Г. Ф.]. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 664 с.
 10. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела / Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 634с.
 11. 78.3 Б87 Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 304 с.
 12. 78 В17 Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория, Методика. Практика / А. Н. Ванеев ; Ванеев А. Н. - С.Пб. : Профессия, 2006. - 368 с.
 13. 78.3 Г15 Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис : Учебно- методическое пособие. вып. № 38 / Е. Я. Галимова. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. - 144 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).
 14. 78.3 Г81 Гречихин, А. А. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация : Учеб.-метод. пособие / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древс. - М. : Логос, 2000. - 255 с.
 15. 78.3 Д64 Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2017. - 348 с.
 16. 78.3 Д64 Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 17. 78.34 Д74 Дригайло, В. Г. Основы научной организации труда в библиотеке : Учеб.-метод. пособие. Вып. 20 / В. Г. Дригайло. - М. : Либерея, 2005. - 424 с.
 18. 78.34 Д76 Дрыгайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : научно-практическое пособие / В. Г. Дрыгайло ; Дрыгайло В.Г. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. - 624 с.
 19. 65.290-2(5) З-17 Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : Учебно-методическое пособие. вып. 3 / Т. А. Зайцева. - М. : Либерея, 2004. - 128 с. - (Библиотекарь и время).
 20. 78.3 З-41 Збаровская, Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 224 с.
 21. 76.1 І-85 Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич ; [Ісаєвич Я.]. - Л. : Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 22. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова ; Ред. Минкина В.А. - С.Пб. : Профессия, 2003. - 318 с.
 23. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учеб пособие / Е. Ю. Качанова ; Е.Ю. Качанова; ХГИИК; науч. ред. А.Н. Ванеев. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 336с. - (Серия "Библиотека").
 24. 78.3 К64 Кононенко, Ю. И лишь неизменна книга : К 80-летию создания Библиотеки украинской литературы в Москве / Ю. Кононенко, Е. Белошицкая, В. Слюсарчук ; пер.с укр. - М. : ИЦ "БУМ", 2002. - 63 с.
 25. 73 К96 Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : Учеб. / Н. Н. Кушнаренко. - 3-е изд., стереотип. - К. : Знання, 2001. - 460 с.
 26. 78.3 М69 Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : Практич. пособие / И. Б. Михнова. - М. : Либерея, 2000. - 128 с.
 27. 76.1 Н61 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб / М. А. Низовий ; Низовий М.А. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
 28. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 29. 78 О-83 Отле, П. Библиотека, библиография, документация : Избр.тр. пионера информатики / П. Отле. - М. : Фаир-пресс: Пашков дом, 2004. - 350 с.
 30. 78 О-83 Отле, П. Труды по библиотековедению : Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. Руководство к администрированию: Практическое пособие / П. Отле. - М. : Либерея, 2002. - 232 с.
 31. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - 2-ге вид. доп. і перероб. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.
 32. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 33. 76.1 С12 Сава, В. Основи техніки творення книги / В. Сава. - Львів : Каменяр, 2000. - 136 с.
 34. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 35. 63.3 С28 Сеймур-Смит, М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней : Пер. с англ. / М. Сеймур-Смит. - М. : Рипол классик, 2004. - 592 с.
 36. 78.3 С81 Столяров, Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. - М. : Изд-во ФАИР, 2007. - 688 с.
 37. 78.34 С89 Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование : Сб. статей и докладов / Э. Р. Сукиасян. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 448 с.
 38. 76 Т41 Тимошик, М. С. Історія видавничої справи : Підручн. / М. С. Тимошик. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2007. - 496 с.
 39. 78.5+72 Ш25 Шаравара, Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. / Т. О. Шаравара. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 40. 78.3 Я77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко ; [Ярошенко Т. О.]. - К. : Знання, 2010. - 215 с.

  Планування та прогнозування

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.23 В60 Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : Навч. посіб. / Свіщов М.В., Гречан А.П., Попович Л.М., Гавриленко Т.В., Божкова Т.В. - К. : Арістей, 2005. - 528 с.
 2. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 3. 65.23 О-64 Організація і планування на підприємстві : Навч. посібн / Семенов Г.А., Станчевський В.К.,Панкова М.О. - К. : ЦНЛ, 2006. - 528 с.
 4. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / [Бурик А. Ф., Світовий О. М., Мачушенко О. Г. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 260 с.
 5. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / [Ред. Свіницька О. М.]. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 264 с.
 6. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / [за ред.В.Є.Москалюка.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 384с.
 7. 65.23 П37 Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / [ Ред. Данилюк М. О. ]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 531 с.
 8. 65.23 П37 Планування маркетингу : Навч. посіб. / [Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В. та ін.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 352 с.
 9. 65.23 П37 Планування та прогнозування в умовах ринку. : Навч. посібн. / Ред. Воронкова В.Г. - К. : Професіонал, 2006. - 608 с.
 10. 65.261 П78 Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації : Монографія / Бочарніков В.П., Захаров К.В., Лаба М.С. та ін. - К. : МП Леся, 2006. - 320 с.
 11. 60.7 П78 Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. / [Балдич Н. І., Берданова О. В., Гринчук Н. М. та ін.]. - К. : НАДУ, 2013. - 120 с. - CD.
 12. 65.23 Ф68 Фінансове планування і управління на підприємствах : Навч. посіб. / Семенов Г. А., Бугай В. З., Семенов А. Г. та ін. - К. : ЦНЛ, 2007. - 432 с.
 13. 65.23 Б61 Біла, О. Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посіб. / О. Г. Біла. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.
 14. 65.23 Б86 Бочко, О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : Навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. - К. : Кондор, 2012. - 218 с.
 15. 65.23 Д66 Домарадзька, Г. С. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. - Л. : Магнолія-2006, 2007. - 211 с.
 16. 65.23 І-20 Іванова, В. В. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. В. Іванова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 472 с.
 17. 48 К67 Корнієнко, Л. М. Планування ветеринарних заходів : навч. посіб. / Л. М. Корнієнко, Л. Є. Корнієнко, Б. М. Ярчук. - К. : ЦУЛ, 2010. - 320 с.
 18. 65.23 К72 Косянчук, Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.
 19. 65.23 К89 Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2008. - 575 с.
 20. 65.290-2 К89 Кузьмичов, А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2016. - 180 с.
 21. 65.23 К90 Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. / В. О. Кулявець ; Кулявець В. О. - К. : Кондор, 2009. - 194 с.
 22. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 23. 65.23 М21 Мальська, М. Планування діяльності туристичних підприємств : Навч. посіб. / М. Мальська, О. Бордун. - К. : Знання, 2005. - 241 с.
 24. 65.053 М33 Матвіїшин, Є. Г. Планування проектних дій : навч. посіб. / Є. Г. Матвіїшин ; Матвіїшин Є.Г. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 216 с.
 25. 65.29 П19 Пасічник, В. Г. Планування змін та реструктуризація підприємств : Конспект лекцій / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 150 с.
 26. 65.23 П19 Пасічник, В. Г. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 256 с.
 27. 20.1 П19 Пасічник, Т. В. Моделювання та прогнозування стану довкілля : навч. посіб. / Т. В. Пасічник. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 200 с.
 28. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навч. посіб. / М. Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 408 с.
 29. 65.23 С47 Слиньков, В. Н. Стратегическое планирование на основе сбалансированной системы показателей. Стратегический контроль. Практические рекомендации / В. Н. Слиньков ; Слиньков В.Н. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 384 с.
 30. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування комерційної діяльності : Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2005. - 400 с.
 31. 65.290-2(7) Ч-46 Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 334 с.
 32. 65.23 Ш33 Швайка, Л. А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / Л. А. Швайка. - 4-те вид., стереотип. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 268 с.

  Туристична індустрія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 З-19 Законодавство України про туризм і готельну справу : Збірник офіційних текстів законів станом на 15 лютого 2013 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 242 с.
 2. 32.973 М25 Маркетинг туристических направлений в режиме он-лайн = Стратегии информационной эры. - Всемирная туристическая организация, Сентябрь 1999. - 197 с.
 3. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 4. 75.81 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 312 с.
 5. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 6. 65.43+65.290-2 Т88 Туроперейтинг : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я. Брича]. - К. : Кондор, 2015. - 276 с.
 7. 65.43 У67 Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / [Стеченко Д. М., Безуглий І. В., Турло Н. П. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 455 с.
 8. 75.81 А50 Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 344 с.
 9. 75.81 Б15 Баєв, В. В. Основи туроперейтингу / В. В. Баєв. - К. : Персонал, 2016. - 156 с.
 10. 65.24 Б23 Банько, В. Г. Охорона праці в туристському комплексі : навч. посібник / В. Г. Банько ; [Банько В. Г.]. - К. : КНТ, 2010. - 232 с.
 11. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 12. 65.43 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям сервиса и туризма / М. Н. Дмитриев ; М.Н.Забаева, Е.Н.Малыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 311 с.
 13. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 14. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 15. 67.4+75.81 К59 Козловський, Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 16. 65.43+75.81 К88 Кудла, Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. - К. : ЦУЛ, 2015. - 152 с.
 17. 75.81 К89 Кузик, С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик ; [Кузик С. П.]. - К. : Знання, 2011. - 271 с.
 18. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : підруч. / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 19. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 20. 75.81 М21 Мальська, М. П. Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : ЦУЛ, 2018. - 128 с.
 21. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 22. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 23. 75.81 М21 Мальська, М. П. Туризм у містах : підруч. / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. - К. : ЦУЛ, 2018. - 224 с.
 24. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 25. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 26. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 27. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 28. 75.81 М69 Михайліченко, Г. І. Основи туризмознавства : опорний конспект лекцій / Г. І. Михайліченко. - К. : КНТЕУ, 2011. - 76 с.
 29. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 30. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. - (Альма-матер).
 31. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 32. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. Практикум : навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2015. - 302 с.
 33. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 34. 65.43 Т99 Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 130 с.
 35. 65.43 У62 Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс / Уокер, Р. Джон. - Пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 880 с.
 36. 75.81 Х58 Хлопяк, С. В. Міжнародний туризм : Опорний конспект лекцій / С. В. Хлопяк. - К. : КНТЕУ, 2012. - 65 с.
 37. 65.43 Ч-75 Чорненька, Н. В. Безпека туризму : навч. посіб. / Н. В. Чорненька. - К. : Кондор, 2019. - 188 с.
 38. 65.290-2 Ш67 Школа, І. М. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 464 с.

  Психологія окремих видів

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4 Е45 Екстремальна психологія : Підруч. / Ред. Тімченко О. В. - К. : Август Трейд, 2007. - 502 с.
 2. 88.4 П86 Психология и педагогика. Военная психология / Ред. Маклаков А.Г. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с.
 3. 88.4 П86 Психология и психоанализ беременности : Учеб. пособие по психологии материнства. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы / Ред. Райгородский Д. Я. - Самара : БАХРАХ-М, 2003. - 784 с.
 4. 88.4 П86 Психология состояний : хрестоматия / [Под ред. Прохорова А. О.]. - М.; С.Пб. : Per Se; Речь, 2004. - 608 с.
 5. 88.4 П86 Психология социальной работы : Учеб. пособие / О.В.Александрова, О.Н.Боголюбова, Н.Л.Васильева и др.; Под общ. ред. М.А.Гулиной. - С.Пб. : Питер, 2004. - 351 с.
 6. 88.4 П86 Психологія суїциду : Посіб. / Ред. Москалець В.П. - К. : Академвидав, 2004. - 288 с.
 7. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 8. 88.4 Б43 Беличева, С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников : Учебн. пособие / С. А. Беличева. - С.Пб. : Питер, 2012. - 336 с.
 9. 88.4 Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 264 с.
 10. 88.4 Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія спорту : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : ЦУЛ, 2007. - 224 с.
 11. 88.4 В12 Вагин, И. Психология процветания. бизнес по-русски / И. Вагин. - С.Пб. : Питер, 2003. - 352 с.
 12. 88.4 В50 Винтерхофф-Шпурк, П. Медиапсихология. Основные принципы = Medienpsychologie / П. Винтерхофф-Шпурк ; Винтерхофф-Шпурк П. ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2007. - 288 с.
 13. 88.4 Г72 Госковец, И. Прикладная психология в повседневной жизни = Psychologie-up to date / И. Госковец ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 124 с.
 14. 88.4 Г77 Грановская, Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. - С.Пб. : Речь, 2004. - 576 с.
 15. 88.4 Г95 Гуревич, П. С. Психология чрезвычайных ситуаций : учеб. пособие / П. С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с. - (Актуальная психология).
 16. 88.4 Д44 Діденко, С. В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків : Навч. посіб. / С. В. Діденко. - К. : Ін-т післядиплом. освітиКНУ ім. Т. Шевченка, 2003. - 321 с.
 17. 88.4 Д57 Добряков, И. В. Перинатальная психология / И. В. Добряков ; [Добряков И. В.]. - С.Пб. : Питер, 2011. - 272 с.
 18. 88.4 Д93 Дьяченко, М. И. Психология высшей школы : Учеб. пособ. / М. И. Дьяченко, Л. А. Кондыбович. - Мн. : ТЕСЕЙ, 2003. - 352 с.
 19. 88.4 З-47 Зеер, Э. Ф. Психология профессий : Учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академический проект, 2006. - 336 с.
 20. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология риска / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 288 с.
 21. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин ; Ильин Е.П. - С.Пб. : Питер, 2012. - 352 с. : ил.
 22. 88.4 К21 Караяни, А. Г. Прикладная военная психология : Учебно-метод. пособие / А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников. - С.Пб. : Питер, 2006. - 480 с.
 23. 88.4 К45 Китаева, М. В. Психология победы в спорте : Учеб. пособие / М. В. Китаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 208 с.
 24. 88.4 К49 Клименко, В. В. Психологія спорту : Навч. посіб. / В. В. Клименко. - К. : МАУП, 2007. - 432 с.
 25. 88.4 К70 Корчагина, С. Г. Психология одиночества : учеб пособие / С. Г. Корчагина ; Корчагина С.Г. - М. : МПСИ, 2008. - 228 с.
 26. 88.4 К89 Кузьмина, Е. И. Психология свободы: теория и практика / Е. И. Кузьмина. - С.Пб. : Питер, 2007. - 336 с. - (Учебное пособие).
 27. 88.4 К90 Кулаков, С. А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков / С. А. Кулаков. - Одеса : Речь, 2004. - 464 с.
 28. 88.4 Л47 Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев ; Леонтьев Д. А. - 3-е изд., доп. - М. : Смысл, 2007. - 511 с.
 29. 88.4 Л63 Лісова, О. С. Психологія суїцидальної поведінки : Навч.посіб. / О. С. Лісова. - Чернівці, 2004. - 234 с.
 30. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2017. - 290 с.
 31. 88.4 Л74 Ломакина, Н. В. Психология Личного Счастья (для самостоятельной работы по решению личных проблем и обретению личного счастья) / Н. В. Ломакина. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 252 с.
 32. 88.4 Л81 Лоуэн, А. Психология тела: биоэнергетический анализ тела = Spirituality of the body. Bioenergetics for grace and harmony / А. Лоуэн ; пер.с англ.Коледа С. - М. : Ин-т Общегуманитарных Исследований, 2006. - 256 с.
 33. 88.4 Л82 Лубський, В. І. Психологія релігії : Підручн. і хрестоматія. Ч.1 / В. І. Лубський, О. І. Предко. - К. : ЦНЛ, 2004. - 208 с.
 34. 88.4 Л88 Льовочкіна, А. М. Основи екологічної психології : Навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. - К. : МАУП, 2004. - 136 с.
 35. 88.4 М14 Майков, В. Трансперсональная психология. Истоки, история, современное состояние / В. Майков, В. Козлов. - М. : АСТ, 2004. - 603 с.
 36. 88.4 М36 Маховская, О. Ироническая психология или психологи тоже женщины / О. Маховская. - М. : ООО "И. Д. Вильямс", 2007. - 208 с.
 37. 88.4 М82 Москалець, В. П. Психологія релігії : Посіб. / В. П. Москалець. - К. : Академвидав, 2004. - 240 с.
 38. 88.4-7 Н50 Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учебник / Р. С. Немов ; Немов Р.С. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 527 с.
 39. 88.4 П43 Погодин, И. А. Психология суицидального поведения : Пособие / И. А. Погодин. - Мн. : Тесей, 2005. - 208 с. - (Современная психология и психотерапия).
 40. 88.4 П71 Предко, О. І. Психологія релігії : підручн. / О. І. Предко ; Предко О.І. - К. : Академвидав, 2008. - 344 с.
 41. 88.4 П77 Причко, С. С. Психология разрушения : учеб.-практич. пособ. / С. С. Причко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 190 с.
 42. 88.4 Р82 Рубакин, Н. Библиологическая психология / Н. Рубакин. - М. : Академический проект, Трикста, 2006. - 800 с.
 43. 88.4 С38 Синьова, Є. П. Тифлопсихологія : підруч. / Є. П. Синьова ; [Синьова Є. П.]. - К. : Знання, 2008. - 365 с.
 44. 88.4 С45 Скребець, В. О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи : Монографія / В. О. Скребець. - К. : Слово, 2004. - 440 с.
 45. 88.4 С45 Скребець, В. О. Екологічна психологія: онкопсихологічний практикум : навч. посіб. / В. О. Скребець ; [Скребець В.О.]. - К. : Слово, 2011. - 336 с. - карти гральні психологічні.
 46. 88.4 С50 Смирнова, Е. Т. Введение в религиозную психологию : Учеб. пособие / Е. Т. Смирнова. - М. : Бахрах-М, 2003. - 160 с.
 47. 88.4 С91 Суходольский, Г. В. Математическая психология / Г. В. Суходольский. - Х. : Гуманитарный центр, 2006. - 360 с.
 48. 88.4-5 Т41 Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я : навч. посіб / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 49. 88.4 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія торгівлі : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.
 50. 88.4 Ш53 Шефов, С. А. Психология горя / С. А. Шефов. - С.Пб. : Речь, 2006. - 144 с.
 51. 88.4я2 Щ61 Щербатых, Ю. Психология страха : Популярная энциклопедия / Ю. Щербатых. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2007. - 512 с. - (Психология общения).
 52. 88.5 Э30 Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. - 4-е изд. - СПб : Питер, 2008. - 672 с. : ил.
 53. 88.4 Я31 Ягупов, В. Військова психологія : Підруч. / В. Ягупов. - К. : Тандем, 2004. - 656 с.
 54. 88.4 Я67 Яньшин, П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П. В. Яньшин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 336 с.

  28 липня - День Хрещення Київської Русі

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 2. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 214 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 4. 63.3(4 Укр) И99 Історія українського суспільства : Навч. посіб. / За наук. ред. І.Д.Дудко. - К. : КНЕУ, 2011. - 597 с.
 5. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [ За ред. Палової О. Ю.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [Цапко О. М., Дубчак А. І., ПіскарьоваТ. В. та ін.]. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 176 с.
 7. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М.,Зазюн І.А., Семашко О.М. та ін.; За ред. М.М. Заковича]. - 5-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2010. - 589 с.
 8. 86.37 О-75 Основи християнської віри. Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера з коментарями доктора Едварда Кейлера. - Мн. : Пикорп, 1998. - 355 с.
 9. 67.3(0) П68 Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі / [Уклад. Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв]. - Х. : Право, 2014. - 344 с.
 10. 86.37 П68 Православная вера / Авт.-сост. Будур Н. - М. : Олимп-пресс, 2002. - 320 с.
 11. 86.37 П68 Православный иконостас: Происхождение, виды, духовный смысл / Авт.-сост. Шевцова Т. - М. : Олма-пресс, 2003. - 240 с.
 12. 86.37 А67 Анисимов, В. С. Тернии Второго Крещения / В. С. Анисимов. - К. : Пресс-служба УПЦ, 2012. - 400 с.
 13. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 14. 86.37 Б44 Беляев, Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение / Л. А. Беляев. - 2-е изд., стереотип. - С.Пб. : Алетейя, 2000. - 575 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 17. 86.37 В58 Власто, А. П. Запровадження християнства у слов'ян / А. П. Власто ; Пер. з англ. Р.Ткачук та Ю.Терех. - К. : Юніверс, 2004. - 496 с.
 18. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 20. 86.37 Г61 Головащенко, С. Історія християнства : Курс лекцій: Навч. посіб. / С. Головащенко. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.
 21. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 22. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Крещение Руси / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 122 с.
 23. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 24. 86.2 К78 Кралюк, П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб. / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. - К. : КНТ, 2017. - 160 с.
 25. 67.400 К89 Куйбіда, В. С. Генеза територіальної організації України: конституційно-правові аспекти / В. С. Куйбіда, і. Я. Заяць. - Х. : Книжковий Клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. - 480 с.
 26. 63.3(4 Укр) Л37 Левицька, Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Н. М. Левицька ; [ Левицька Н. М. ]. - К. : Кондор, 2010. - 418 с.
 27. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 28. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 29. 86.37 М86 Моця, О. Київська русь: від язичництва до християнства : Навч. посіб. / О. Моця, В. Ричка. - К. : Глобус, 1996. - 224 с. : ил.
 30. 86.37 С18 Санніков, С. В. Огляд історії християнства : навч. посіб. / С. В. Санніков. - К. : Світ знань, 2007. - 270 с.
 31. 66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. - К. : Персонал, 2010. - 464 с.
 32. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 33. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 34. 86.37 Ш37 Шевченко, А. І. Основи християнства: шлях до істини : Навч. посіб. / А. І. Шевченко. - Донецк : ДонДІШІ, 2000. - 246 с.
 35. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 36. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.

  16 липня - День прийняття Декларації про державний суверенітет України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 816 с.
 2. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 3. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [Ред. Олійник А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 554с.
 4. 63.3(4 Укр) Д28 Декларація про державний суверенітет. Історія прийняття, документи, свідчення. - Житомир : Рута, 2010. - 868 с.
 5. 67.400 К65 Конституції і конституційні акти Україні. Історія і сучасність : Зб.нормативн. актів. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 400 с.
 6. 67.400 К65 Конституційне право України : Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика. - К. : Ін Юре, 2003. - 884 с.
 7. 67.0 О-75 Основи правознавства : Навч. посіб. / Пастухов В.П.,Пеньківський В.Ф., Наум М.Ю. та ін. - К. : Алерта, 2005. - 377 с.
 8. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 9. 66.1+63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Україна в 1985-1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку : монографія / О. Д. Бойко ; [Бойко О. Д.]. - К. : ІПіЕНД, 2002. - 306 с.
 10. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 11. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Україна: від етносу до нації : Навч. посіб. / М. М. Вівчарик. - К. : Вищ. шк., 2004. - 239 с.
 12. 66.4 Г17 Гальчинський, А. С. Україна - на перехресті геополітичних інтересів / А. С. Гальчинський. - К. : Знання України, 2002. - 180 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 14. 67.0+67.400.7 Г61 Головченко, В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні : монографія / В. В. Головченко, О. В. Головченко. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. - 328 с.
 15. 66.5 К62 Кольев, А. Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции / А. Н. Кольев. - М. : Логос, 2005. - 800 с.
 16. 67.0 К80 Крестовська, Н. М. Теорія держави і права : підруч., практикум, тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 584 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2001. - 352 с.
 18. 66.1 М22 Маманчук, О. І. Актуальні проблеми політичної історії України : Монографія / О. І. Маманчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 309 с.
 19. 67.400 П75 Прієшкіна, О. В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку : монографія / О. В. Прієшкіна ; Прієшкіна О.В. - О. : Фенікс, 2008. - 280 с.
 20. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : Учебник / О. Ф. Скакун. - Х. : Эспада, 2005. - 840 с.
 21. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України : навчальн. посіб. / О. В. Совгиря ; Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 632 с.
 22. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.
 23. 66.4 С65 Сорока, М. Світ відкриває Україну : Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття. Статті. Документи. Коментарі / М. Сорока ; Сорока М. - К. : Київська правда, 2001. - 784 с.
 24. 63.3(4 Укр) С89 Сугоняко, О. Україна: повернення до себе / О. Сугоняко ; Сугоняко О. - К. : Юніверс, 2000. - 136 с.
 25. 67.400 Ч-96 Чушенко, В. І. Конституційне право України : Підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. - К. : Ін Юре, 2007. - 488 с.
 26. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.
 27. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Сучасний конституціоналізм : Монографія / В. М. Шаповал. - К. : Салком: Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.
 28. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 29. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.
 30. 63.3(4Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины : Курс лекций для довуз. подгот. иностр. граждан. Ч. 2 : (XX - начало XXI века) / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2007. - 71с.

  28 червня - День Конституції України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 816 с.
 2. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 3. 67.0 Д36 Держава у правовому вимірі : навч. посіб. у питаннях і відповідях. - Х. : Право, 2013. - 586 с.
 4. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) : збірник актів законодавства / [Уклад. Козадаєв В.]. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.
 5. 67.401 Д36 Державне будівництво : збірник нормативно-правових актів. - Х. : Одіссей, 2008. - 776 с.
 6. 67.402 З-12 Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування: Законодавство. Судова практика / [Уклад. Ковальський В. С., Ляшко Л. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 248 с.
 7. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 8. 67.71 К65 Конституційна юрисдикція : підруч. / [Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 168 с.
 9. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 218 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб.для підготовки до іспитів / [За ред.Ю. Г. Барабаша]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : Право, 2015. - 328 с.
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб. / [За ред.Ю. Г. Барабаш]. - Х. : Право, 2012. - 304 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.1 / за ред. В.Ф. Погорілка. - К. : Юридична думка, 2006. - 544 с.
 13. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.2 / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 800 с.
 14. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 15. 67.400 К75 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2013 року. - К. : Паливода А.В., 2013. - 64 с.
 16. 67.400 К65 Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Харків : Бурун Книга, 2006. - 72 с.
 17. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 18. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція : матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ). - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 19. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 20. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5-ти томах. Т.2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / [Ред. Битяк Ю. П..]. - Х. : Право, 2008. - 576 с.
 21. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 22. 67.400 Г59 Годованець, В. Ф. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. Ф. Годованець. - К. : МАУП, 2005. - 360 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 24. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 25. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 26. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 27. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. - К. : Кондор, 2008. - 477 с.
 28. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-тє вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 29. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні : підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : Правова єдність, 2008. - 350 с.
 30. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - Вид 6-те, випр., та доп. - К. : Атіка, 2007. - 592 с.
 31. 67.0 К78 Кравченко, В. В. Правознавство : Навч. посіб. / В. В. Кравченко, О. П. Савчук. - К. : Атіка, 2005. - 560 с.
 32. 66.1 К88 Кудряченко, А. І. Політична історія України ХХ століття : Підруч. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с.
 33. 67.400 Л33 Лебідь, В. І. Конституційне право України : посіб. для складання адвокатського іспиту / В. І. Лебідь. - К. : Правова єдність, 2015. - 40 с.
 34. 67.400 Л63 Лисенков, С. Л. Конституційне законодавство України : Матер. до скл. кваліфік. іспитів для отримання Свідоц. про право на заняття адвокат. практ.: Посіб. / С. Л. Лисенков, О. А. Коваль. - вип. 3. - К. : Прецедент, 2007. - 107 с.
 35. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні : наук.-аналіт. доп. / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов. - К. : Персонал, 2016. - 89 с.
 36. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 37. 67.0 М75 Молдован, В. В. Правознавство : Навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 38. 67.400.7 О-54 Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А. Ю. Олійник. - К. : Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 39. 67.400 О-66 Орленко, В. І. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Паливода А.В., 2007. - 152 с.
 40. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. - К. : Прецедент, 2009. - 344 с.
 41. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доопр. - К. : КНТ, Ліра-К, 2011. - 532 с.
 42. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; [ За заг. ред. В.Л. Федоренка ]. - 2-ге вид., перероб. і дооп. - К. : Правова єдність, 2010. - 432 с.
 43. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 44. 67.0 П58 Попович, В. М. Теорія держави і права: концепція, праксеологія та методологія розвитку : монографія / В. М. Попович. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 384 с.
 45. 67.400 П75 Прієшкіна, О. В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку : монографія / О. В. Прієшкіна ; Прієшкіна О.В. - О. : Фенікс, 2008. - 280 с.
 46. 67.0 Р83 Рудик, П. А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П. А. Рудик. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2015. - 288 с.
 47. 67.400 С85 Стрижак, А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.
 48. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 49. 342(477) Ф33 Федоренко, В. Л. Конституційне право України : підруч. / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2016. - 616 с.
 50. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 51. 67.400 Ф84 Француз, А. Й. Конституційно - правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України. : (Концепт. та нормат. аналіз) / А. Й. Француз. - К. : Логос, 2006. - 516 с.
 52. 67.400 Ф89 Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : Підручн. / О. Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 53. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 54. 67.400 Ц61 Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція в Україні : навч. посіб. / Т. О. Цимбалістий. - К. : ЦУЛ, 2007. - 200 с.
 55. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 56. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.
 57. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.

  12 червня - День працівників фондового ринку

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 214 с.
 2. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 244 с.
 3. 65.290-2 К68 Корпоративне управління і фондовий ринок : Підручник / За ред. Сала І.В. - Суми : Університетська книга, 2005. - 334 с.
 4. 65.268 М58 Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [За ред. М. І. Макаренка, І. І. Д'яконової]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 548 с.
 5. 67.402 П78 Про цінні папери та фондовий ринок / Коментар: Лібанов М. О. Роз'ясн.: Табала О. М., Лось І. І. - К. : АДС УМКЦентр, 2006. - 96 с. - (Біб-ка фахівця).
 6. 65.261 Р51 Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / [Дема Д. І., Абрамова І. В., Недільська Л. В. та ін.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2017. - 376 с.
 7. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг : Под ред. Е.Ф.Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 567 с.
 8. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 2 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2016. - 686 с. - (Класичний університетський підручник).
 9. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 1 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2015. - 621 с. - (Класичний університетський підручник).
 10. 67.402 Ф77 Фондовий ринок України: законодавче регулювання : Навч.- метод. посіб. / Бурмака М. О., Бутенко Д. С., Головко А. Т. та ін. - 3-е вид., переобл. та доп. - К. : Фенікс, 2007. - 688 с.
 11. 67.402 Ф77 Фондовий ринок України: законодавче регулювання : Практич. посіб. / Бурмака М.О., Посполітак В.В., Бутенко Д.С. та ін. - К. : АДС УМКЦентр, 2005. - 560 с.
 12. 65.262 Ф77 Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг) : Учеб. пособие / Кондрашихин А.Б., Рожманов В.Г., Пепа Т.В., Федорова В.А. - К. : ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 13. 65.262 Ц65 Цінні папери : підруч. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2011. - 1094 с.
 14. 65.262 Ц62 Цінні папери. Практикум : навч. посіб. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2013. - 791 с. - CD.
 15. 65.262 Ц65 Цінні папери. Ринок операцій та облік : практич. посіб. / [Упоряд. Лівшиц Д. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
 16. 65.262 Б90 Буднік, М. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. - К. : ЦУЛ, 2009. - 334 с.
 17. 65.262 В19 Васильєва, В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 368 с.
 18. 65.262 Г74 Гох, Л. Как реально работает фондовый рынок = How the Stock Marcet Really Works : Секретное руководство для инвестора - партизана / Л. Гох ; пер.Пер. Сомило В.А. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 368 с.
 19. 65.261 Е96 Еш, С. М. Ринок фінансових послуг : підруч. / С. М. Еш. - К. : ЦУЛ, 2015. - 400 с.
 20. 65.262 Е96 Еш, С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. М. Еш ; [ Еш С. М. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 528 с.
 21. 65.262 З-14 Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками = Development of market of securiries and management of it's risks : монографія / В. С. Загорський ; Загорський В. С. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 192 с.
 22. 65.262 З-17 Зайцев, О. В. Основи фінансового інструментарію : підруч. / О. В. Зайцев. - К. : Ліра-К, 2016. - 406 с.
 23. 65.262 К17 Калашнікова, Т. В. Фінансовий ринок : навч. посіб / Т. В. Калашнікова ; Калашнікова Т.В. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 232 с.
 24. 65.262 К17 Калина, А. В. Фондовий ринок : Навч. посіб. / А. В. Калина, О. О. Кощеєв. - К. : Ун-т Україна, 2006. - 208 с.
 25. 67.402+65.290-2(9) К56 Коваленко, В. В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації (правовий аспект) / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - К. : Знання, 2011. - 319 с.
 26. 67.402 К61 Кологойда, О. В. Правове регулювання фондового ринку України : навч. посіб. / О. В. Кологойда ; О.В. Кологойда. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 320 с. - Бібліогр.: с.313-315.
 27. 67.404 К73 Котирло, О. О. Біржове право : навч. посіб. / О. О. Котирло ; [Котирло О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 268 с.
 28. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко ; [ Кравченко Ю.Я. ]. - 2-ге вид.. змін. та доп. - К. : Дакор, КНТ, 2009. - 672 с.
 29. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Фондовый рынок : учеб. пособие / Ю. Я. Кравченко ; Кравченко Ю.Я. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 733 с.
 30. 65.261 Л84 Лук'янов, В. С. Сучасні фінансові ринки / В. С. Лук'янов. - К. : Знання, 2013. - 479 с.
 31. 65.290-2 М21 Мальська, М. П. Корпоративне управління : Підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 348 с.
 32. 65.290-2 М21 Мальська, М. П. Корпоративне управління: теорія та практика : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К. : ЦУЛ, 2012. - 360 с.
 33. 67.404 М91 Муравйов, К. В. Правове регулювання ринку цінних паперів : навч. посіб. / К. В. Муравйов, О. В. Субочев, В. В. Токар. - К. : ЦУЛ, 2012. - 272 с.
 34. 65.262 П12 Павлов, В. І. Цінні папери в Україні : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк. - 2-ге вид., доп. - К. : Кондор, 2009. - 400 с.
 35. 65.42 П25 Пепа, Т. В. Біржова діяльність : навч. посіб. / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. - К. : Ліра-К, 2014. - 540 с.
 36. 65.262 П42 Поважний, О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
 37. 65.261 П85 Прямухіна, Н. В. Ринок фінансових послуг : Навч.посіб. / Н. В. Прямухіна. - К. : Кондор, 2016. - 304 с.
 38. 65.42 Р23 Раровська, В. В. Біржова діяльність : навч. посіб. / В. В. Раровська, Л. А. Остановка, С. Е. Акопова. - К. : ЦУЛ, 2009. - 144 с.
 39. 65.261 С41 Сич, Є. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 428 с.
 40. 65.261 Ч-48 Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 496 с.
 41. 65.262 Ч-48 Черкасова, С. В. Фінансовий ринок : Навч. посіб. / С. В. Черкасова ; [Черкасова С. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 330 с.
 42. 65.262 Ш44 Шелудько, В. М. Фінансовий ринок : Підруч. / В. М. Шелудько. - К. : Знання, 2006. - 535 с.
 43. 65.262 Ш65 Шишков, С. Є. Фондові біржи України: випробування кризою / С. Є. Шишков ; [Шишков С. Є.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 206 с.
 44. 65.262 Ш66 Шкварчук, Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. - К. : Знання, 2013. - 382 с.

  Організація діловодства

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 2. 67.71 Д46 Діловодство у судах: збірник інструкцій / Упоряд. Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2008. - 436 с.
 3. 65.290-2(5) П68 Правила ведення нотаріального діловодства : зі змін. та доп. станом на 15 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 122 с.
 4. 92 У59 Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / Германенко Г. - К. : Довіра, 2003. - 623 с.
 5. 65.290-2(5) Б53 Беспянська, Г. В. Організація роботи з документами : Навч. посіб. для дист. навч. / Г. В. Беспянська ; За наук. ред. Бездрабко В.В. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 244 с.
 6. 65.290-2(5) Б83 Боровський, В. Н. Діловодство в банківських установах : Навч. посіб. / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 7. 65.290-2(5) Г68 Гордієнко, К. Д. Діловодство в роботі секретаря : Практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2007. - 280 с.
 8. 65.290-2(5) Д19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с.
 9. 65.290-2(5) І-20 Іванов, Т. В. Муніципальне діловодство : Навч. посіб. / Т. В. Іванов, Л. П. Піддубна. - К. : Либідь, 2004. - 312 с.
 10. 67.72 К23 Каркач, П. М. Організація роботи прокуратури міста, району : Метод. посіб. / П. М. Каркач. - Х. : Право, 2006. - 352 с.
 11. 65.290-2(5) К59 Козоріз, В. П. Загальне і кадрове діловодство : Навч. посіб. / В. П. Козоріз, Н. І. Лапицька. - К. : МАУП, 2002. - 168 с.
 12. 65.290-2(5) К63 Комова, М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; [Комова М.В.]. - 4-те вид. - Львів-К. : Тріада плюс, "Алерта", 2011. - 220 с.
 13. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. / А. В. Корж ; [ Корж А. В. ]. - 3-тє вид, стереотип. - К. : КНТ, 2009. - 372 с.
 14. 65.290-2(5) М17 Макух, Я. Д. Кадрове діловодство : Навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - К. : Знання, 2006. - 143 с.
 15. 65.290-2(5) О-54 Олійник, О. Б. Мова офіційних документів : Навч. посібник / О. Б. Олійник. - К. : ІПО КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. - 262 с.
 16. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : Навч. посіб. Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 383 с.
 17. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; Палеха Ю. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 458 с.
 18. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Кондор, 2007. - 194 с.
 19. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практич. посіб. / Є. К. Пашутинський ; [Пашутинський Є. К.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : КНТ, 2010. - 332 с.
 20. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства / Є. К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. та доповн. - К. : КНТ, 2008. - 288 с.
 21. 92 С13 Савицький, В. Діловодство та архівна справа у вищій школі ( локальні нормативно-правові акти ) : Довідник / В. Савицький. - Хмельницький : ПП Ковальський В, 2005. - 482 с.
 22. 65.290-2(5) С42 Скібіцька, Л. І. Діловодство : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 23. 65.290-2(5) Т47 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки : Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 192 с.
 24. 65.290-2(5) Х76 Хоменко, М. Ф. Посібник з діловодства / М. Ф. Хоменко, О. В. Грабарь. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Генеза, 2003. - 104 с.
 25. 65.290-2(5) Ш61 Шиманський, Ф. В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навч. посіб. / Ф. В. Шиманський. - Одеса : Юридична література, 2003. - 208 с.

  24 травня - День слов'янської писемності і культури

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 5. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 63.3(0) В29 Венелин, Ю. И. Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом религиозном их отношении к россиянам. : Репринт с изд. 1841 г., предисл. Тулаева П. В. с сокращ. переводом на словенский язык. В прилож.: Краткий очерк истории Словении Ленарчича А. на словен. и рус. языках / Ю. И. Венелин. - М. : Университетская книга, 2004. - 384 с. - (Славянские древности).
 8. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
 9. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 12. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 13. 71 М63 Мірчук, І. Напрямки української культури / І. Мірчук ; [Мірчук І.]. - Мюнхен : Український Вільний Університет, 2003. - 53 с.
 14. 71.1 О-36 Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Іван Огієнко. - К. : Абрис, 1991. - 272 с.
 15. 81 Р88 Русанівський, В. М. Джерела розвитку східно-слов'янських літературних мов / В. М. Русанівський ; [Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 231 с.
 16. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 17. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 18. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
 19. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 20. 71.1 Я87 Ятченко, В. Ф. Історія духовної культури українського етносу : Навч. посіб. Ч.1 : Давня українська культура / В. Ф. Ятченко. - К. : Міленіум, 2004. - 148 с.

  16 травня - День вишиванки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 5. 63.5 У45 Українське народне мистецтво. Вбрання = Украинское народное искусство. Одежда : альбом / [Упор. Колос С. Г., Гургула І. В., Лобановський Б. Б. та ін.]. - К. : Держ. вид-ва образотв. м-ва і музич. літ. УРСР, 1961. - 326 с.
 6. 85.126+85.125 У45 Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки = Украинское народное искусство. Ткани и вышивки / [Упор. Манучарова Н. Д., Сидорович С. Й.,Красицька І. Ф.]. - К. : Держ. вид-во образотв. м-ва і музичн. літ. УРСР, 1960. - 240 с.
 7. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 8. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 9. 85.12 Ж85 Жук, А. К. Сучасні українські художні тканини : монографія / А. К. Жук ; [Жук А. К.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 117 с.
 10. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 11. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 12. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 14. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 15. 85.128 Н64 Никорак, О. Українська народна тканина ХІХ - ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості = The ukrainian traditional folk cloths of XIX - XX cc. Typology, spreading, artistic peculiarities. Ч.1 : Інтер'єрні тканини ( за матеріалами західних областей України ) / О. Никорак. - Л. : Ін-т народознавства, 2004. - 583 с.
 16. 85.12 С29 Селівачов, М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation / М. Селівачов ; [Селіванов М.]. - К. : АНТ, 2005. - 400 с.
 17. 85.125 С34 Сидорович, С. Й. Художня тканина західних областей УРСР / С. Й. Сидорович. - К. : Наук. думка, 1979. - 153 с.
 18. 85.12 Т47 Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ( ХІІІ - ХVІІІ ст. ) : навч. посіб. / О. Р. Тищенко ; [Тищенко О. Р.]. - К. : Либідь, 1992. - 192 с.
 19. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.
 20. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  Християнство: історія, національна інтеграція, духовні наставники

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 2. 86.37 З-11 З людьми, Богом і Україною / Саух П.Ю., Чуприна В.В., Пилявець Л.Б. та ін. - К. : МАУП, 2006. - 396 с.
 3. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.2. - К. : ЦУЛ, 2014. - 336 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 6. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 71 К90 Культурологія : навч. посіб. / Баканурський А.Г. та ін. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2005. - 208 с.
 8. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 9. 86.3 Л93 Людство і віра : Навч.-метод. посіб. Т.1 / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 576 с.
 10. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 11. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 640 с.
 12. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 13. 86.37 П68 Православ'я : український вимір : навч. посіб. / [Ред. Саух П.Ю.]. - К. : Кондор, 2008. - 384 с.
 14. 86.37 П68 Православний катехизм "Бог живий " : Катехизм для всієї родини. - Л. : Свічадо, 2005. - 384 с.
 15. 86.37 Р22 Ранішні і вечірні Молитви. - Л. : Свічадо, 2006. - 40 с.
 16. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 17. 86.2 Р36 Релігієзнавство : Навч. посіб.для студентів ВНЗ / Ред. Петрушенко В. Л., Петрушенко О. П. - 3-тє вид., стереот. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 328 с.
 18. 86.2 Р36 Релігієзнавство : Навіч. посіб. / Колодний А.М., Скиртач В.М., Мозговий Л.І. та ін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 19. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ Баканурський А. Г., Баканурський Г. Л., Ковальова Н. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 20. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 21. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ За ред. Мозгового Л. І., Бучми О. В. ]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦНЛ, 2009. - 264 с.
 22. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Ред. Сидоренко О. П. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 470 с.
 23. 86.37 Р68 Роль православних духовних цінностей у формуванні національної свідомості та громадянської позиції сучасної молоді : Матеріали ІІІ Міжнар. наук. -практ. конф., Київ, 25 берез. 2005 р. - К. : МАУП, 2006. - 284 с.
 24. 92 С48 Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам = Dictionnaire des monotheismes / [ред. Зюбер В., Потэн Ж.] ; пер.с франц. Терюковой Е. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 656 с.
 25. 67.0+86.2 Ц44 Церковне (канонічне) право : підруч. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є. А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 640 с.
 26. 86.37 А18 Авдеев, В. Преодоление христианства / В. Авдеев. - Х. : "ДИВ", 2005. - 256 с.
 27. 86.3 А83 Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе = A history of god. The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam / К. Армстронг ; [Армстронг К.]. - 3-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2011. - 500 с.
 28. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 2 : Стародавній Рим / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 848 с.
 29. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 30. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 31. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 32. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 33. 71 Г41 Герчанівська, П. Е. Культурологія : Навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 298 с.
 34. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 35. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.1 : Древний мир. Античность / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 c.
 36. 86.2 Г95 Гурська, Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Л. І. Гурська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 37. 86.37 Д67 Доненко, Н. Новомученики Бердянска / Н. Доненко. - Феодосия-М. : Изд. дом Коктебель, 2006. - 224 с.
 38. 86.2 Е71 Ерышев, А. А. Религиоведение : учеб. пособие / А. А. Ерышев ; Ерышев А. А. - 3-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 280 с.
 39. 86.2 Ж74 Житнигор, Б. С. На рубеже тысячелетий: свобода совести и право / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - изд. 3-е. - Бендеры : Полиграфист, 2009. - 480 с.
 40. 86.37 З-13 Заватий, Б. Л. Христианство в современном мире : учеб.-практич. пособ. / Б. Л. Заватий. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 41. 86.37 З-37 Заторський, Н. Піст і трапеза в духовному житті / Н. Заторський. - Л. : Свічадо, 2005. - 72 с.
 42. 86.37 К25 Каротерз, М. Р. Сила молитви : Як прослава і благодарення Бога змінюють життя / М. Р. Каротерз. - Л. : Свічадо, 2006. - 140 с.
 43. 86.37 К36 Кесич, В. Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера / В. Кесич. - К. : Пролог, 2006. - 226 с.
 44. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 45. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія: модульний курс : навч. посіб. / К. В. Кислюк ; Кислюк К. В. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 416 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 46. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 47. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 48. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 49. 86.37 К84 Кругляк, М. С. Христианские ценности как основа формирования мировоззрения человека : науч.-публ. изд. / М. С. Кругляк. - К. : Персонал, 2014. - 148 с.
 50. 86.3 Л33 Лебедев, А. П. Церковная история в свете Предания: Исследования по истории Древней Церкви : Научно-популярное изд. / А. П. Лебедев. - С.Пб. : Изд-во Олега Абышко, 2005. - 320 с. - (Библиотека христианской мысли. Исследования).
 51. 86.37 Л68 Лобазов, П. К. Христианская мораль. Путеводитель по Библии / П. К. Лобазов, А. М. Невшупа. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 176 с.
 52. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Історія релігій : підруч. / В. І. Лубський, М. В. Лубська. - 2-ге вид., доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 776 с.
 53. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 54. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 55. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. На шляху до віри: основи Православ'я : Навч. посіб / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : ДП "ВД Професіонал", 2010. - 184 с.
 56. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 57. 86.37 М51 Мень, О. Перші апостоли / О. Мень ; пер. з рос. Л. Хмельковський. - Львів : Свічадо, 2006. - 323 с.
 58. 86.37 М51 Мень, О. Син Людський / О. Мень ; пер. з рос. Л. Хмельковський. - Вид. 2-ге.,виправ. - Львів : Свічадо, 2006. - 372 с.
 59. 86.37 М70 Мицик, Ю. За віру православну / Ю. Мицик ; [ Мицик Ю. ]. - вид.2-е, доп. і перероб. - К. : Слово, 2009. - 416 с.
 60. 86.37 П61 Поселянин, Е. Идеалы христианской жизни / Е. Поселянин. - М. : Изд. Сретенского монастыря, 2005. - 798 с.
 61. 86.2 П75 Прибутько, П. С. Релігієзнавство : Посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. - К. : Паливода А.В., 2006. - 152 с.
 62. 86.37 С18 Санніков, С. В. Огляд історії християнства : навч. посіб. / С. В. Санніков. - К. : Світ знань, 2007. - 270 с.
 63. 86.2 С51 Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 232 с.
 64. 86.37 Т98 Тюленев, В. М. Рождение латинской христианской историографии : С приложением перевода "Церковной истории" Руфина Аквилейского / В. М. Тюленев. - С.Пб. : "Изд-тво Олега Абышко", 2005. - 288 с.
 65. 86.2 Х23 Харьковщенко, Є. А. Релігієзнавство : підруч. / Є. А. Харьковщенко ; Харьковщенко Є.А. - К. : Наук. думка, 2007. - 380 с.
 66. 71+86.2 Ц27 Цвєтков, О. П. Культура і релігія : навч. посіб. / О. П. Цвєтков ; [Цвєтков О. П.]. - К. : Академвидав, 2011. - 192 с.
 67. 71 Ш37 Шевнюк, О. Л. Культурологія : Навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2007. - 353 с.
 68. 86.3 Ш95 Шугаєва, Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; [Шугаєва Л. М,]. - К. : Академвидав, 2011. - 256 с. - (Альма-матер).
 69. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 184 с.
 70. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.
 71. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 423 с.

  Великдень

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В27 Великдень в Україні : нариси про Великодні свята з нар. піснями / [Ред. Мордань В. Г.]. - К. : Муз. Україна, 1993. - 128 с.
 2. 86.37 В76 Воскресение Христово. - К. : Пролог, 2004. - 108 с.
 3. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні. Т.3 : Православ'я в Україні / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - У 10-ти т. - К. : Український Центр духовної культури, 1999. - 560 с.
 5. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 7. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 8. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. - 2-ге вид. - К. : КМ Академія, 2003. - 200 с.
 9. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 10. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 11. 86.2 Р36 Религиоведение / Ленсу М.Я., Яскевич Я.С., Кудрявцев В.В. и др. - 2-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2004. - 421 с.
 12. 86.3 Р36 Религиозные традиции мира = Religious Traditions of the World. Т.1 / Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 13. 86.2 Р36 Религия в истории и культуре : учебник / [Ред. Писманик М. Г.]. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430 с.
 14. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 15. 86.2 Р36 Релігія і суспільство в Україні: фактори змін : Матеріали міжнар. конферен. 15-16 трав. 1998 р. - К. : Віпол, 1998. - 158 с.
 16. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 17. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 18. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 19. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 20. 86.37 И85 Исаева, Е. Л. Православные праздники / Е. Л. Исаева. - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 21. 86.2 К17 Калінін, Ю. А. Релігієзнавство : Підручн. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
 22. 63.5 К39 Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітлені : У 3-х кн., 6-ти т. Т. 3; Т. 4 : Весняний цикл; Літній цикл. Кн. 2 / С. Килимник ; [Килимник С.]. - К. : Обереги, 1994. - 528 с.
 23. 86.37 К44 Кислашко, О. Православні свята та народні звичаї / О. Кислашко, Я. Кислашко. - К. : Грамота, 2003. - 152 с.
 24. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 25. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 26. 86.37 Л84 Лука, К. (. Господня пасха : Проповеди. Беседы в дни Великих праздников / Крымский (Войно-Ясенецкий) Лука, святитель. - М. : Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 27. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 28. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. Зустріч із живим Богом: духовні бесіди на православні свята / Д. Мартишин. - К. : Духовно-просвітницький Центр ім. Святих Апостолів, 2013. - 104 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Благовістіть оновлення світу: духовні бесіди зі студентською молоддю на православні свята / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2012. - 88 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 32. 86.37 Н34 Наум. Благодатный огонь над гробом господним / Наум, священно-архимандрит. - М. : Пересвет, 1991. - 48 с.
 33. 92 П88 Пуряєва, Н. Словник церковно- обрядової термінології. / Н. Пуряєва ; [Пуряєва Н.]. - Л. : Свічадо, 2001. - 160 с.
 34. 86.2 Р15 Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Центр, 2000. - 240 с.
 35. 86.37 С13 Сагач, Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Джулия, 2001. - 64 с.
 36. 86.37 С13 Сагач, Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Криниця, 2000. - 64 с.
 37. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.

  26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 20.1 М58 Міжнародний Чорнобильський центр в Славутичі : 5 років. - Славутич, 2001. - 67 с.
 5. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 6. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 7. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 8. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 9. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 10. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 11. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 12. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження / НАН України. - Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 2001. - 539 с.
 13. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 14. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 15. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 16. 20.1 Y53 Yevdokimov, Y. V. The Chernobyl Accident and Soviet Economy : Monograohy / Yuri V. Yevdokimov. - Sumy : University Book Publ., 2001. - 142 p.
 17. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 18. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 19. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 20. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дамоклів саркофаг : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 288 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 35. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти. Воспоминания : Трилогия. Кн. 3. Ч.ІІ : На ступенях власти / А. Ляшко ; Ляшко А. - К. : Деловая Украина, 2001. - 544 с.
 36. 67.405.2+65.272 М21 Малюга, Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : навч. посіб. / Л. Ю. Малюга. - К. : Алерта, 2016. - 324 с.
 37. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 38. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 39. 20.1 С88 Студінський, В. А. Чорнобильський аспект економіко-екологічного розвитку / В. А. Студінський, Г. Я. Студінська. - Одеса; Житомир;Малин : Журфонд, 1997. - 104 с.

  23 квітня - Всеукраїнський день психолога

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.31 В43 Вікова психологія : навч. посіб. / [Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А.. Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 376 с.
 2. 88.3 З-14 Загальна психологія : навч. посіб. / [Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 3. 88.4-5 К49 Клиническая психология : Учеб. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. - 5-е изд., доп. - СПб : Питер, 2014. - 896 с.
 4. 88.4-5 К49 Клиническая психология и психотерапия / Под ред. М.Перре, У.Бауманна. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2012. - 944 с.
 5. 92 К49 Клінічна психологія : словник-довідник / [Авт.-уклад. С. В. Діденко]. - К. : Академвидав, 2012. - 320 с.
 6. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : підруч. / [Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 420 с.
 7. 88.5+87.7 П86 Психология и этика делового общения : учеб. / [Ред. Лавриненко В. Н.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 415 с.
 8. 88.4-5 П86 Психологічні аспекти медичної праці / Уклад. І.В.Федік. - К. : Персонал, 2015. - 126 с.
 9. 88.6 П86 Психологія вчинку: шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. / [Ред. Фурман А. В.]. - К. : Либідь, 2012. - 296 с.
 10. 88.4-11 П86 Психологія судового процесу: (психолого-правовий аспект) : наук.-практич. посіб. / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2017. - 206 с.
 11. 88.3 П86 Психофизиология : учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. - 4-е изд. - СПб : Питер, 2014. - 464 с.
 12. 88.8 С71 Специальная психология : Учеб. пособие / Под ред. Е.С. Слепович, А.М. Полякова. - Мн. : Выш. шк., 2012. - 511 с.
 13. 88.4-11 Ю70 Юридична психологія : курс лекцій / [Укл. Кощинець В. В., Радухівська Л. Л., Рибалка Н. О.]. - К. : Національна академія прокуратури України, 2014. - 232 с.
 14. 88.4-5+67.5 А37 Аймедов, К. В. Клінічна психологія в експертній діяльності: практикум : навч. посіб. / К. В. Аймедов, В. Є. Луньов, Л. Р. Нікогосян. - 2-ге вид. - О. : ОНМедУ, 2015. - 301 с.
 15. 88,4-10 А69 Анолли, Л. Психология культуры = Psicologia della cultura / Л. Анолли ; пер.c итал. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 480 с.
 16. 88.2 Б14 Багрій, Я. Т. Психоаналіз : Навч. посіб. / Я. Т. Багрій. - К. : Персонал, 2015. - 138 с.
 17. 88.3 Б17 Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психология : учеб. / Т. Ф. Базылевич. - К. : Сварог, 2017. - 234 с.
 18. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 19. 88.4-11 Б38 Бедь, В. В. Юридична психологія : навч. посіб. / В. В. Бедь. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 375 с.
 20. 88.4 Б43 Беличева, С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников : Учебн. пособие / С. А. Беличева. - С.Пб. : Питер, 2012. - 336 с.
 21. 88.4-10 Б61 Білоус, П. В. Психологія літературної творчості : навч. посіб. / П. В. Білоус. - К. : Академвидав, 2014. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 88.4-5 Б68 Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : рук-во для врачей и клинич. психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. - 3-е изд., стереотип. - К. : Сварог, 2018. - 624 с.
 23. 88 Б77 Бойченко, Е. В. Азбука психологии : учеб. пособ. / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков. - К. : Сварог, 2018. - 192 с.
 24. 88 Б81 Бондарчук, Е. И. Основы психологии и педагогики : Курс лекций / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2013. - 182 с.
 25. 88.37 Б86 Бочелюк, В. Й. Геронтопсихологія : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : КНТ, 2014. - 436 с.
 26. 88.4-8 Б87 Брич, В. Я. Психологія управління : Навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. - К. : Кондор, 2013. - 384 с.
 27. 88.3 В18 Варій, М. Й. Загальна психологія : підруч. / М. Й. Варій. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2014. - 1047 с.
 28. 88.4-8 В31 Верещагина, Л. А. Психология персонала. Потребности, мотивация и ценности / Л. А. Верещагина. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 212 с.
 29. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. / О. І. Власова, В. І. Кушерець, Ю. В. Никоненко. - К. : Знання України, 2012. - 467с.
 30. 88.53 Г16 Галликер, М. Психология взаимопонимания. Взаимность и диалог = Psychologie der verstandigung / М. Галликер, Д. Ваймер ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный центр, 2013. - 240 с.
 31. 88.3 Г17 Галян, О. І. Експериментальна психологія : навч. посіб. / О. І. Галян, І. М. Галян. - К. : Академвидав, 2012. - 400 с.
 32. 88.5 Г63 Гольдштейн, Н. Психология убеждения. 50 доказанных способов быть убедительным = Yes!:50 sciientifically proven ways to be persuasive / Н. Гольдштейн, С. Мартин, Р. Чалдини ; пер.c англ. Г. Федотовой. - М. : Манн, Иванов, Фербер, 2013. - 224 с.
 33. 88.4 Г72 Госковец, И. Прикладная психология в повседневной жизни = Psychologie-up to date / И. Госковец ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 124 с.
 34. 88.4-7 Г83 Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика зависимости / Н. Б. Григорьев. - С.Пб. : СПбГИПСР, 2012. - 304 с.
 35. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 36. 88.4-2 Г93 Губко, О. Психологія українського народу : наук. дослідження у 2-х кн. Кн.2 : Психологічні особливості наших краян у міжчассі Трипілля - сучасна Україна / О. Губко. - вид. перше. - К. : Діло, 2013. - 400 с.
 37. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; [Дуткевич Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 424 с.
 38. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 304 с.
 39. 88.3 Д84 Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 388 с.
 40. 88.3 Е91 Ефимова, Н. С. Основы общей психологии : учеб. / Н. С. Ефимова. - К. : Сварог, 2017. - 288 с.
 41. 88.5 Е91 Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : Учеб. пособие / Н. С. Ефимова. - М. : ИД "Форум": ИНФРА-М, 2012. - 192 с.
 42. 88.4-8 И37 Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности : Практическое пособие / М. А. Измайлова ; Измайлова М.А. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 240 с.
 43. 88.5 И46 Ильин, Е. П. Психология доверия / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2013. - 288 с.
 44. 88.52 И46 Ильин, Е. П. Психология зависти, враждебности и тщеславия / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2014. - 208 с.
 45. 88.5 И46 Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин ; Ильин Е. П. - С.Пб. : Питер, 2013. - 576 с. - (Мастера психологиии).
 46. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология риска / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 288 с.
 47. 88.6 И46 Ильин, Е. П. Психология агрессивного поведения / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2014. - 368 с.
 48. 88.4-6 И46 Ильин, Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 640 с.
 49. 88.373 И46 Ильин, Е. П. Психология любви / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с.
 50. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин ; Ильин Е.П. - С.Пб. : Питер, 2012. - 352 с. : ил.
 51. 88 І-20 Іванова, О. В. Психологія: вступ до спеціальності : Навч. посіб. / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. Корсун. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 52. 88.2 І-45 Ільєнко, М. М. Зоопсихологія з елементами порівняльної психології : навч. посіб. / М. М. Ільєнко. - вид. 2-ге доп., і перероб. - К. : Ліра-К, 2017. - 208 с.
 53. 88.3 І-46 Ільїна, Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2016. - 239 с.
 54. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Судова психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2017. - 112 с.
 55. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Юридична психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - к. : Алерта, 2017. - 110 с.
 56. 88.8 К64 Конопляста, С. Ю. Логопсихологія : навч. посіб. / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 293 с.
 57. 88.4-8 К68 Королев, Л. М. Психология управления : Учебное пособие / Л. М. Королев. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 188 с.
 58. 88.37 К92 Купечко, О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практич. пособ. / О. А. Купечко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 59. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2017. - 290 с.
 60. 88.4-1 Л71 Ложкін, Г. В. Економічна психологія : Навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська. - К. : Персонал, 2014. - 412 с.
 61. 88.3 М99 М'ясоїд, П. А. Курс загальної психології : підруч. у 2-х т. Т.2 / П. А. М'ясоїд. - К. : Алерта, 2013. - 758 с.
 62. 88.3 М13 Мазяр, О. В. Диференціальна психологія: модульний курс : навч. посіб. / О. В. Мазяр. - К. : Кондор, 2017. - 284 с.
 63. 88.3 М15 Маклаков, А. Г. Общая психология : учеб. / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2012. - 583 с. - (Учебник для вузов).
 64. 88.3 М17 Максименко, С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. - Вид 3-тє., переробл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 272 с.
 65. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2018. - 352 с.
 66. 88.4-5 М59 Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста : Учебн. пособие / Ю. В. Микадзе. - С.Пб. : Питер, 2013. - 288 с. - (Учебное пособие).
 67. 88.37 М69 Михайличенко, В. Е. Психология развития личности : монография / В. Е. Михайличенко. - Х. : ФЛП Бровин А. В., 2015. - 388 с.
 68. 88.2 М82 Москалець, В. П. Зоопсихологія і порівняльна психологія : підруч. / В. П. Москалець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 200 с.
 69. 88.37 М82 Москалець, В. П. Психологія особистості : навч. посіб. / В. П. Москалець. - К. : ЦУЛ, 2013. - 262 с.
 70. 88 М82 Москальова, А. С. Психологія: вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. - К. : Персонал, 2012. - 216 с.
 71. 88.5 Н63 Николаева, Е. И. Психология семьи : учеб. / Е. И. Николаева. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с.
 72. 88.4-10 О-53 Олешко, В. Ф. Психология журналистики / В. Ф. Олешко. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 476 с.
 73. 88.5 О-72 Осенкив, Г. С. Психология массового поведения : учеб.-практич. пособ. / Г. С. Осенкив. - К. : Сварог, 2017. - 158 с.
 74. 88.31 П12 Павелків, Р. В. Вікова психологія : підруч. / Р. В. Павелків. - вид. 2-ге, стереотип. - К. : Кондор, 2015. - 469 с.
 75. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 400 с. - (Альма-матер +).
 76. 88.4-5 П12 Павлов, И. С. Психотерапия в практике / И. С. Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ПЕР СЭ, 2012. - 608 с.
 77. 88.5 П16 Панфилова, А. П. Психология общения : Учебник / А. П. Панфилова. - М. : Издательский центр "Академия", 2013. - 368 с.
 78. 88.37 П50 Поликарпов, В. А. Психология личности : Курс лекций / В. А. Поликарпов. - Мн. : БГУ, 2015. - 162 с.
 79. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2012. - 248 с.
 80. 88.4 П77 Причко, С. С. Психология разрушения : учеб.-практич. пособ. / С. С. Причко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 190 с.
 81. 88.4-8 П77 Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : Навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 150 с.
 82. 88.31 Р18 Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста = The adolescent development, relationships, and culture / Ф. Райс. - 12-е изд. - С.Пб. : Питер, 2012. - 816 с.
 83. 88.37 Р31 Реан, А. А. Психология личности / А. А. Реан. - С.Пб. : Питер, 2013. - 288 с.
 84. 88.2 С45 Скребец, В. А. Психологическая диагностика : Учебн. пособие / В. А. Скребец. - К. : Персонал, 2013. - 152 с.
 85. 88.5 С55 Собченко, О. М. Психологія впливу : Навч. посіб. / О. М. Собченко. - К. : Кондор, 2013. - 158 с.
 86. 88.37 С60 Солсо, Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. - 6-е изд. - С.Пб. : Питер, 2012. - 589 с.
 87. 88.5 С66 Соснин, В. А. Психология массового поведения / В. А. Соснин. - К. : Сварог, 2017. - 160 с.
 88. 88 С79 Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 528 с.
 89. 88.37 С81 Столяренко, О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. / О. Б. Столяренко ; [Столяренко О. Б.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 280 с.
 90. 88.5 Т48 Ткалич, М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2016. - 256 с.
 91. 74.26 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : Навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
 92. 88.5 Т87 Туриніна, О. Л. Психологія масової поведінки : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. - К. : Персонал, 2012. - 152 с.
 93. 88.2 Т87 Туриніна, О. Л. Психологія травмуючих ситуацій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. - К. : Персонал, 2015. - 160 с.
 94. 88.3 Т87 Туриніна, О. Л. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна, Є. О. Варлакова. - К. : Персонал, 2012. - 136 с.
 95. 88.4-5 Ф33 Федосова, Л. О. Клінічна психологія : навч. посіб. / Л. О. Федосова. - К. : Персонал, 2013. - 248 с.
 96. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підруч. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2015. - 488 с.
 97. 88.52 Х79 Хорни, К. Психология женщины. Самоанализ / К. Хорни. - С.Пб. : Питер, 2013. - 320 с. - (Мастера психологии).
 98. 88.37 Х95 Хрусталева, Т. М. Психология способностей : Учебное пособие / Т. М. Хрусталева. - Пермь : ПГГПУ, 2013. - 180 с.
 99. 88.3 Х98 Худяков, А. И. Экспериментальная психология / А. И. Худяков. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 408 с.
 100. 88.5 Ч-16 Чалдини, Р. Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха = Influence: The psychology of persuasion / Р. Чалдини ; пер.с англ. О. С. Епимахова. - М. : Эксмо, 2012. - 416 с.
 101. 88.5 Ч-49 Чернова, Г. Р. Психология общения / Г. Р. Чернова, Т. В. Слотина. - С.Пб. : Питер, 2012. - 240 с.
 102. 88.52 Ю50 Юнг, Р. Психология убеждения. Главные секреты влияние на людей = Influence is for the new sience of persuasion / Р. Юнг. - С.Пб. : Питер, 2012. - 240 с.

  PR

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(1) Т33 Теория и практика связей с общественностью / Кочеткова А.В., Филлипов В.Н., Скворцов В.Н., Тарасов А.С. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 2. 65.290-2(1) Б20 Балабанова, Л. В. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с.
 3. 65.290-2(1) Б43 Беленкова, А. А. PRостой пиар / А. А. Беленкова ; [Беленкова А. А.]. - М. : НТ Пресс, 2007. - 256 с. - (Бизнес-букварь).
 4. 65.290-2(1) Б59 Бианки, В. А. Убрать конкурента: PR-атака / В. А. Бианки, А. И. Серавин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 5. 65.290-2(1) Б61 Білоус, В. С. Зв'язки з громадскістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навч. посіб. / В. С. Білоус. - К. : КНЕУ, 2005. - 275 с.
 6. 65.290-2(1) Б86 Бочаров, М. П. История паблик рилейшнз: нравы.бизнес, наука / М. П. Бочаров ; [Бочаров М.П.]. - М. : РИП- холдинг, 2007. - 184 с. - (Академия рекламы).
 7. 65.290-2(1) В26 Вежель, Л. М. Основи зв'язків із громадськістю : навч. посіб. / Л. М. Вежель. - К. : Київський університет, 2011. - 123 с.
 8. 65.290-2(1) В88 Вуйма, А. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только / А. Вуйма. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2005. - 224 с.
 9. 65.290-2(1) В92 Вылегжанин, Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз : учеб. пособие / Д. А. Вылегжанин ; Вылежанин Д. А. - 2-е изд., иср. - М. : Флинта, МПСИ, 2008. - 376 с.
 10. 65.290-2(1) Г69 Горкина, М. Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора / М. Б. Горкина ; [Горкина М. Б.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 220 с.
 11. 66.0 Г85 Гринберг, Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама : Учебн. пособие / Т. Э. Гринберг ; [Гринберг Т.Э.]. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 317 с.
 12. 65.290-2(1) Г94 Гундарин, М. Книга руководителя отдела PR / М. Гундарин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 368 с.
 13. 65.290-21 Д44 Діброва, Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т. Г. Діброва ; Діброва Т. Г. - К. : Професіонал, 2009. - 320 с.
 14. 65.290-2(1) Е60 Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : Вводный курс / С. М. Емельянов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.
 15. 65.290-2(1) З-63 Зінченко, В. В. Паблік рілейшнз (відносини із громадськістю). Форми, методи, стратегія : навч. посіб. / В. В. Зінченко ; [Зінченко В. В.]. - К. : МАУП, 2006. - 168 с.
 16. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера: устная коммуникация / К. А. Иванова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 144 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 17. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 18. 65.290-2(1) К26 КарпушинД, Ч. Пресс-релиз:правила составления / .ЧикироваС. КарпушинД. - С.Пб. : Питер, 2007. - 224с.
 19. 65.290-2(1) К28 Касьянов, Ю. В. PR-кампания своими силами. Готовые маркетинговые решения / Ю. В. Касьянов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. - CD.
 20. 76.006.5 К72 Костина, А. В. Основы рекламы : учеб. пособие / А. В. Костина ; Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. - 2-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 400 с.
 21. 76.01 К75 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама : Учеб. пособие / Л. А. Коханова ; Ред. Засурский Я. Н. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 22. 65.290-2(1)+65.290-21 К93 Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. - К. : Кондор, 2015. - 246 с.
 23. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. Современные избирательные технологии или театр политических теней / Т. Ляпина ; Ляпина Т. - К. : Альтерпрес, 2009. - 399 с. - (Коммуникации & Стратегия)).
 24. 65.290-2(1) М26 Маркони, Д. PR: полное руководство = Public relations: the complete guide / Джо Маркони ; пер.с англ. Д. Р. Геренава, Ю. П. Леонова. - М. : Вершина, 2006. - 256 с.
 25. 65.290-2(1) М42 Мединский, В. Р. Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана ІІІ Грозного / В. Р. Мединский ; Мединский В.Р. - С.Пб. : Питер, 2008. - 316 с. : ил.
 26. 65.290-2(1) М45 Мейтленд, Я. Рабочая книга PR-менеджера / Я. Мейтленд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 27. 65.290-2(1) М74 Мойсеєв, В. А. Паблік рілейшнз : Навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. - К. : Академвидав, 2007. - 224 с.
 28. 60.56 Н34 Науменко, Т. В. Социология массовой коммуникации : Учеб. пособие / Т. В. Науменко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 288 с. - (Учебное пособие).
 29. 66.0 О-56 Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг / Д. В. Ольшанский, В. Ф. Пеньков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 30. 65.290-2(1) П65 Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 327 с.
 31. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. / Т. Примак. - К. : КНЕУ, 2006. - 176 с.
 32. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. - К. : ЦУЛ, 2013. - 202 с.
 33. 76.006.5 Р69 Ромат, Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. - 2-е изд. - СПб : Питер, 2007. - 208 с. - ((Краткий курс)).
 34. 65.290-2(1) Р79 Ротовский, А. А. Системный PR / А. А. Ротовский. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 256 c.
 35. 76.006.5 Р95 Рымашевская, Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок / Ю. Рымашевская. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 36. 65.290-2(1) С38 Синяева, И. М. Паблик-рилейшенз: Толковый словарь / И. М. Синяева ; Авт.-сост. И.М.Синяева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 200 с.
 37. 66.0 С90 Сурмин, Ю. П. Выборы. Учебник политтехнолога : учеб. / Ю. П. Сурмин, И. П. Бидзюра. - К. : Прінт Сервіс, 2014. - 352 с.
 38. 65.290-2(1) У65 Уотсон, Т. Методы оценки деятельности PR - подразделения компании: Лучшее практическое руководство по планированию, исследованиям и оценке связей с общественностью = Evaluating public relations: A best guide to public relations planning, research and evaluation / Т. Уотсон, П. Нобл ; пер.с англ. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 272 с.
 39. 65.290-2(1) Ю16 Юдина, Е. Н. Креативное мышление в PR (в системе формирования социокультурных связей и отношений) / Е. Н. Юдина ; [Юдина Е. Н.]. - М. : РИП-Холдинг, 2005. - 272 с. - (Академия рекламы).

  Віват, Академія - 30 років!

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74я43 Б79 Болонський процес: перспективи розвитку вищої освіти України : матер. Міжнар. наук. конф., 29-31 трав. 2007 р., 13-16 верес. 2007 р. / відп. ред. В.М. Чирков. - К. : Персонал, 2008. - 368 с.
 2. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с. : іл.
 3. 74 В41 Віват Академія! МАУП-25 / [За ред. Г. В. Щокіна, А. М. Подоляки, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2014. - 400 с.
 4. 74 В41 Віват Академія! МАУП-30 / [[За заг. ред. Г. В. Щокіна, Є. О. Романенко, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2019. - 355 с. : іл.
 5. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : зі змінами станом на 26.11.2015 р. - К. : Персонал, 2016. - 132 с.
 6. 65.29 Д36 Державна політика розвитку підприємництва в Україні : навч. посіб. / [Ред. Ващенко К. О.]. - К. : Персонал, 2010. - 306 с.
 7. 92 Е45 Економіка від А. до Я: понятійно-термінологічний словник / Куроченко О. В., Копнов М. А., Сладкевич В. П. та ін. - К. : Персонал, 2008. - 368 с.
 8. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
 9. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
 10. 65.5 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Ред. Дахно І. І. ]. - К. : Персонал, 2009. - 316 с.
 11. 65.272 С69 Соціальна політика в Україні : Навч. посіб. / М.А.Алфьоров та ін. - К. : Персонал, 2014. - 272 с.
 12. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [Бідзюра І. П., Алфьоров М. А., Верещак В. М. та ін.]. - К. : Персонал, 2016. - 448 с.
 13. 71я2 Т35 Термінологічний словник з культурології / Авт.-уклад. Больша Н.Ю., Єфімчук Н.І. - К. : Персонал, 2012. - 144 с.
 14. 66.6 Б61 Білоус, А. О. Вони прагнули керувати державою. Діяльність конституційно-демократичної партії в Україні на початку ХХ століття : монографія / А. О. Білоус. - К. : Персонал, 2018. - 190 с.
 15. 67.401 Б83 Бортник, В. А. Адміністративне право України : навч. посіб. / В. А. Бортник. - К. : Персонал, 2013. - 222 с.
 16. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - К. : Персонал, 2011. - 228 с.
 17. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с.
 18. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичне життя : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2013. - 510 с.
 19. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 20. 66.6 Г61 Головатий, М. Ф. Класи і партії : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; Головатий М.Ф. - К. : Персонал, 2008. - 144 с.
 21. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [ Головатий М. Ф. ]. - 2-ге вид, допов. - К. : Персонал, 2010. - 296 с.
 22. 86.2 Е71 Ерышев, А. А. Религиоведение : учеб. пособие / А. А. Ерышев ; Ерышев А. А. - 3-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 280 с.
 23. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 24. 65.290-21 К44 Кіслов, Д. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики : монографія / Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2018. - 412 с.
 25. 65.02 К59 Козлова, А. І. Економічна історія : навч. посіб. / А. І. Козлова ; Козлова А. І. - К. : Персонал, 2009. - 342 с.
 26. 66.0+88.5 К60 Колісниченко, Р. М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз : монографія / Р. М. Колісниченко. - К. : Персонал, 2017. - 422 с.
 27. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 28. 87+74 М17 Максюта, М. Філософія в системі освіти : монографія / М. Максюта. - К. : Персонал, 2018. - 384 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Діалог української православної церкви та суспільства у процесі політичних трансформацій : монографія / Д. С. Мартишин. - К. : Персонал, 2017. - 272 с.
 30. 67.3(0) М30 Марчук, В. П. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / В. П. Марчук, Г. В. Марчук. - К. : Персонал, 2009. - 480 с.
 31. 84(4 Укр) М71 Міхатуліна, О. Academia vivat: поезія / О. Міхатуліна ; Міхатуліна О. М. - К. : Персонал, 2008. - 56 с.
 32. 66.4 Н24 Намонюк, Ч. І. Світова політика : навч. посіб. / Ч. І. Намонюк. - К. : Персонал, 2016. - 202 с.
 33. 60.56 Н49 Нельга, О. В. Українська етносоціологія : навч. посіб. Ч.1 / О. В. Нельга. - К. : Персонал, 2015. - 540 с.
 34. 71.1 П89 Пустовит, А. В. История европейской культуры: введение в культурологию : учеб. пособ. / А. В. Пустовит ; [Пустовит А. В.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Персонал, 2012. - 424 с.
 35. 63.5 С59 Соколовська, К. М. Українська етнологія : Навч. посіб. / К. М. Соколовська. - К. : Персонал, 2014. - 438 с.
 36. 74.26 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : Навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
 37. 67.401 У84 Утвенко, В. В. Теорія та історія місцевого самоврядування : Навч. посібник / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2015. - 234 с.
 38. 84(4Укр) Ф83 Франко, І. Захар Беркут. Борислав сміється / І. Франко ; [ Франко І. ]. - К. : Персонал, 2010. - 444 с.
 39. 66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. - К. : Персонал, 2010. - 464 с.
 40. 67.405(0) Ш32 Шашкова-Журавель, І. О. Міжнародне трудове право : навч. посіб. / І. О. Шашкова-Журавель. - К. : Персонал, 2017. - 190 с.
 41. 87.3(4Укр) Ш37 Шевченко, В. Українська філософія в системі українознавства : теорет.-метод. комент. до курсу філос. у вищ. навч. закл. / В. Шевченко ; Шевченко В. - К. : Персонал, 2008. - 240 с.
 42. 65.261 Ш66 Шклярук, С. Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2018. - 528 с.
 43. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : Учеб-метод. пособие / Г. Щёкин. - 3-е изд., стереотипное. - К. : МАУП, 2007. - 616 с.
 44. 60.5 Щ38 Щёкин, Г. Диалог цивилизаций: новые принципы организации мира : Докл. на Всемир. конф., 24 мая 2002 г. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 148 с.
 45. 66.5 Щ38 Щёкин, Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 136 с.
 46. 65.290-2(2)+88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. Организация и психология управления персоналом : Учеб.- метод. пособие / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2002. - 832 с.
 47. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щёкин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.
 48. 86.3 Щ38 Щёкин, Г. Сотворение мира: когда это было? / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 32 с.
 49. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учеб. / Г. В. Щёкин. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 280 с. -
 50. 88.4-8 Щ37 Щёкин, Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента : Науч.-практич. пособ. / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1999. - 400 с.
 51. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная теория и кадровая политика : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 2000. - 576 с.
 52. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Теория кадровой политики : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1997. - 176 с.
 53. 65.290-2 Щ38 Щёкин, Г. В. Теория социального управления : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1996. - 408 с.
 54. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Закони соціального розвитку і управління / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 192 с.
 55. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України : Наук. видання / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 72 с.
 56. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Розбудова України на засадах національного консерватизму / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 56 с.
 57. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 58. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 184 с.
 59. 65.261 Я77 Ярошенко, Ф. О. Історія податків та оподаткування в Україні : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. О. Ярошенко, В. В. Павленко, В. П. Павленко ; За заг. ред. А.М.Подоляки. - К. : Персонал, 2012. - 416 с.

  Ораторське мистецтво

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.4 Л69 Логика и риторика: хрестоматия : учеб. пособие / [Авт.- сост. Берков В. Ф., Яскевич Я. С. ]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Мн. : ТетраСистемс, 2007. - 736 с.
 2. 74.26 М54 Методика навчання риторики в школі : навч. посіб. / [Уклад. В. А. Нищета]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 200 с.
 3. 83.7 О-63 Ораторське мистецтво : підруч. / [Требін М. П., Клімова Г. П., Осипова Н. П. та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 208 с.
 4. 83.7 П24 Педагогічна риторика : монографія / [Кучерук О. А., Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. та ін.]. - К. : КНТ, 2016. - 258 с.
 5. 83.7 Р55 Риторика / [Автор- сост. Кузнецов И.Н.]. - Мн. : Амалфея, 2000. - 464с.
 6. 83.7 А16 Абрамович, С. Д. Мовленева комунікація : Підруч. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - К. : ЦНЛ, 2004. - 472 с.
 7. 83.7 А46 Александров, Д. Н. Риторика : Учеб. пособие / Д. Н. Александров. - М. : Флинта: Наука, 2004. - 624 с.
 8. 83.7 Б12 Баева, О. А. Ораторское искусство и деловое общение / О. А. Баева. - Учеб. пособие; 4-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2003. - 368 с.
 9. 83.7 Б81 Бондаренко, Г. Л. Історія педагогічної риторики : навч. посіб. / Г. Л. Бондаренко. - К. : Персонал, 2012. - 276 с.
 10. 83.7 В17 Вандишев, В. М. Риторика. Екскурс в історію вчень і понять : Навч. посіб. / В. М. Вандишев. - К. : Кондор, 2003. - 264 с.
 11. 83.7 В24 Введенская, Л. А. Деловая риторика : Учеб. пособ. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов н/Д. : МарТ, 2000. - 512 с.
 12. 83.7 В67 Волков, А. А. Основы риторики : Учеб. пособ. для вузов / А. А. Волков. - М. : Академический Проект, 2003. - 304 с.
 13. 83.7 Д15 Далецкий, Ч. Риторика: заговори и я скажу : Учеб. пособие / Ч. Далецкий. - М. : Омега-Л, 2004. - 488 с.
 14. 83.7 Д94 Дэйли, К. Научись говорить: твой путь к успеху = Talk your way. To the top / К. Дэйли, Л. Дэйли-Каравелла ; пер.Жильцов С. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 15. 83.7 Є-51 Єлісовенко, Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення / Ю. П. Єлісовенко. - К. : Атіка, 2008. - 204 с.
 16. 83.7 З-34 Зарецкая, Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. Зарецкая ; [Зарецкая Е.Н.]. - 4-е изд. - М. : Дело, 2002. - 480 с.
 17. 83.7 К12 Кавера, Н. В. Практикум з риторики : навч. посіб. / Н. В. Кавера. - К. : Кондор, 2015. - 178 с.
 18. 81.2 Укр К30 Кацавець, Г. М. Культура мови у професійному спілкуванні юриств : навч. посіб. / Г. М. Кацавець. - К. : Алерта, 2007. - 137 с.
 19. 83.7 К30 Кацавець, Р. С. Ораторське мистецтво : підруч. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2014. - 238 с.
 20. 83.7 К61 Колотілова, Н. А. Риторика : Навч. посіб. / Н. А. Колотілова. - М. : ЦНЛ, 2007. - 232 с.
 21. 83.7 К89 Кузнецов, И. Н. Практикум по риторике : учебн.- справ. пособие / И. Н. Кузнецов ; [Кузнецов И.И.]. - Мн. : Соврем. слово, 2004. - 352 с.
 22. 83.7 К89 Кузнецов, И. Н. Риторика / И. Н. Кузнецов. - Мн. : ТетраСистемс, 2003. - 560 с.
 23. 83.7 К91 Куньч, З. Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посіб. / З. Куньч ; [Куньч З.]. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 248 с.
 24. 83.7 Л63 Лісовський, П. М. Суспільна риторика : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2018. - 244 с.
 25. 83.7 М36 Мацько, Л. І. Риторика : Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - К. : Вища шк., 2003. - 311 с.
 26. 83.7 М42 Медвідь, А. М. Ораторське мистецтво правників : навч. посіб. / А. М. Медвідь, Ф. М. Медвідь. - К. : Міленіум, 2005. - 336 с.
 27. 83.7 М50 Ментцель, В. Риторика. Искусство говорить свободно и убедительно / В. Ментцель ; Ментцель В. ; пер.И.Ю. Облачко. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л: СмартБук, 2008. - 132 с. : ил.
 28. 83.7 О-54 Олійник, О. Ораторське мистецтво юриста : навч. посіб. / О. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Кондор, 2009. - 210 с.
 29. 83.7 О-54 Олійник, О. Сучасна ділова риторика : навч. посіб. / О. Олійник ; [ Олійник О.]. - К. : Кондор, 2010. - 166 с.
 30. 83.7 О-54 Олійник, О. Юридична риторика. Теорія та практика : навч. посіб. / О. Олійник, В. Молдован. - К. : Кондор, 2009. - 214 с.
 31. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Алерта, 2008. - 304 с.
 32. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник ; Олійник О. Б. - К. : Кондор, 2009. - 170 с.
 33. 83.7 О-59 Онуфрієнко, Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко ; Онуфрієнко Г.С. - К. : ЦУЛ, 2008. - 592 с.
 34. 83.7 П65 Почикаева, Н. М. Основы ораторского искусства и культуры речи / Н. М. Почикаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 320 с.
 35. 83.7 П72 Препотенська, М. Риторика.10 ключових тем : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2009. - 254 с.
 36. 83.7 С13 Сагач, Г. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації : Навч. посіб. / Г. Сагач. - К. : Зоря, 2003. - 255 с.
 37. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Риторика / Г. М. Сагач. - Навч. посіб.;2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2000. - 568 с.
 38. 92 С13 Сагач, Г. М. Словник основних термінів та понять риторики : [Навч. посіб.] / Г. М. Сагач. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 39. 83.7 Т19 Таранов, П. С. Искусство риторики : Универсальное пособие для умения говорить красиво и убедительно / П. С. Таранов. - Симферополь, 2001. - 576 с.
 40. 83.7 Т41 Тимошенко, Т. Е. Риторика : практикум / Т. Е. Тимошенко. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 96 с.
 41. 83.7 Х15 Хазагеров, Г. Г. Риторика для делового человека : Учебн. пособие / Г. Г. Хазагеров, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта, 2001. - 136 с.
 42. 83.7 Ч-58 Чібісова, Н. Г. Риторика : Навч. посіб. / Н. Г. Чібісова, О. І. Тарасова. - К. : ЦНЛ, 2003. - 228 с.
 43. 83.7 Ш51 Шестакова, Е. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи / Е. Шестакова. - С.Пб. : Питер, 2013. - 192 с.

  21 березня - Всесвітній день поезії

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) П41 Поезія / Костенко Л., Олесь О., Симоненко В., Стус В. - К. : Наукова думка, 2002. - 272 с.
 2. 84(4 Укр) П45 Поезія. Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус / [Ред. Н. М. Максименко]. - К. : Наукова Думка, 2013. - 271 с.
 3. 84(4 Укр) П45 Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / [Упор. Ільницький М.]. - К. : Смолоскип, 2009. - 916 с.
 4. 84(0) С24 Світової поезії світ : Програмні твори. - К. : Обереги, 2003. - 496 с. - (Шкіл. б-ка. Зарубіж. л-ра в освіті. Хрестоматія ; IV).
 5. 84(4Укр) У45 Україна: поезія тисячоліть. Антологія: У 2 т. Т.2 : Вітчизни дим: повернення до себе / Упоряд. Буряк Ю. - К. : Кріон, 2008. - 684 с.
 6. 84(4 Укр) У45 Українські поети ХХ століття: Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра. - К. : Наукова думка, 2006. - 256 с. - (Бібліотека школяра).
 7. 84(4 Рос) А95 Ахматова, А. Мені був голос / А. Ахматова ; Переклад і переспів Лозової О. - К. : Діокор, 2002. - 96 с.
 8. 84(4 Укр) Б25 Барка, В. Поезія. Повість "Жовтий князь" / В. Барка ; Барка В. - К. : Наук. думка, 2008. - 304 с.
 9. 84(4 Укр) Б38 Бедро, В. Живи і розквітай / В. Бедро. - К. : Персонал, 2018. - 332 с.
 10. 84(4 Фра) Б 75 Бодлер, Ш. Цветы зла : Пер. с фр. / Ш. Бодлер. - С.Пб. : Азбука-классика, 2004. - 448 с.
 11. 84(4 Укр)+94.8 В19 Васильев, Г. Гимны и мысли о любви: лирика и афоризмы : сборник / Г. Васильев ; [Васильев Г.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Персонал, 2012. - 256 с.
 12. 84(4 Укр) В55 Вишеславський, Л. М. Українська сповідь : Поезії. Проза / Л. М. Вишеславський ; Передм. Драча І. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2004. - 328 с.
 13. 84(4 Нім) Г44 Гете, Й. В. Фауст / Й. В. Гете. - Х. : Фоліо, 2003. - 400 с.
 14. 84(4 Іта) Д19 Данте. Божественна комедія : Поема: Пер. з італ. / Данте. - Х. : Фоліо, 2004. - 607 с.
 15. 84(4 Рос) Е82 Есенин, С. Избранное / С. Есенин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 352 с.
 16. 84(4) Є44 Єйтс, В. Б. Вибрані твори = Selected works : Поезії, поеми та драми / В. Б. Єйтс ; пер.Пер. с англ. - К. : Юніверс, 2004. - 640 с.
 17. 84(4 Укр) З-81 Золотоноша, Л. А. Тепер або ніколи : лірика / Л. А. Золотоноша. - К. : Фенікс, 2004. - 144 с.
 18. 84(4 Укр) К93 Курко, В. О. Лірика / В. О. Курко. - К. : Персонал, 2016. - 96 с.
 19. 84(4 Укр) О-66 Орлецька, С. І. Запізнілі квіти: Поезії / С. І. Орлецька. - 2-ге вид. доп. - Чернівці : Зелена Буковина, 2006. - 156 с.
 20. 84(4 Фра) П27 Перс, С. Поетичні твори / Сен-Жон Перс. - Пер. з фр. М. Москаленко. - К. : Юніверс, 2000. - 480 с.
 21. 84(4 Укр) С37 Симоненко, В. Спадщина : У 2 т. Т. 1, кн. 1 : Поезія / В. Симоненко ; Симоненко В. - К. : Персонал, 2008. - 464 с.
 22. 84(4 Укр) С88 Стус, В. Листи до сина / В. Стус. - Івано- Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 192 с.
 23. 84(4 Укр) Т46 Тичина, П. Ранні збірки = The complete early poetry collections of Pavlo Tychyna : Українськ. і англ. мовами / П. Тичина ; Пер. на англ. Найдан М. - Львів : Літопис, 2000. - 432 с.
 24. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка ; Українка Л. - К. : Наук. думка, 2008. - 384 с.
 25. 84(4 Рос) Ц27 Цветаева, М. Лирика / М. Цветаева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 352 с.
 26. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.1. : Поезія 1837-1847 / Т. Шевченко ; Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського. - К. : Наукова думка, 2003. - 784 с.
 27. 84.4Укр Я44 Як, М. А. Серденько, пісне моя : Поезія / М. А. Як. - К. : ЗАТ "Віпол", 2006. - 184 с.
 28. 84(4 Укр) Я66 Янченко, В. А. Поезії. Т.2 : Зоряні хорали / В. А. Янченко ; [Янченко В. А.]. - К. : Комп'ютерпрес, 2011. - 559 с.

  20 березня - 380 років від дня народження Івана Мазепи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 63.3(4 Укр) В55 Війскові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / [ Упор. Павленко С.]. - К. : КМ Академія, 2009. - 1054 с.
 3. 63.3(4 Укр)л6 Г44 Гетьман Іван Мазепа. Погляд крізь століття : Історико-мистецька виставка / Укладач Недяк в. - К. : ПП "ЕММА", 2003.
 4. 63.3(4 Укр) Д55 Доба гетьмана Іван Мазепа в документах / [упоряд. С.О. Павленко ]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1144 с.
 5. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 7. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4 : На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Горобець В. М. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 864 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 9. 63.3(4 Укр) В48 Винар, Л. Р. Козацька Україна : Вибрані праці / Л. Р. Винар ; Ред. Степаненков В. - К.-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. - 677 с.
 10. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 12. 92 Д21 Дашкевич, Я. Постаті : Нариси про діячів історії, політики,культури / Я. Дашкевич. - Л. : ЛНУ ім. Франка, 2006. - 704 с.
 13. 63.3(4 Укр) Ж91 Журавльов, Д. В. Іван Мазепа / Д. В. Журавльов ; [Журавльов Д. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 121 с. - (Знамениті українці).
 14. 63.3(4 Укр) К13 Каденюк, О. С. Історія України : навч. посіб. / О. С. Каденюк ; Каденюк О. С. - К. : Кондор, 2008. - 408 с.
 15. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 16. 63.3(4 Укр) К84 Крупницький, Б. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Крупницький. - К. : Україна, 2003. - 240 с.
 17. 63.3(4 Укр.) М31 Мицик, Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик ; [Мицик Ю.]. - К., 2007. - 72 с. - (Великі українці).
 18. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 19. 63.3(4 Укр) О-37 Оглоблин, О. Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era / О. Оглоблин ; Ред. Винар Л. - 2-ге вид., доп. - Нью-Йорк, К.; Львів; Париж; Торонто, 2001. - 464 с.
 20. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 21. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко ; [Павленко С.]. - К. : КМ Академія, 2005. - 304 с. - Бібліогр.:c.180-238.
 22. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Міф про Мазепу / С. Павленко ; ред. О.Б. Коваленко. - Чернігів : "Сіверська думка", 1998. - 248с.
 23. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. Павленко. - К. : КМ Академія, 2004. - 602 с.
 24. 63.3(4 Укр) Р15 Радишевський, Р. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко : Монографія / Р. Радишевський, В. Свербигуз. - К. : Просвіта, 2006. - 552 с.
 25. 63.3(4 Укр) С89 Субтельний, О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVIII ст. : Наук. вид. / О. Субтельний ; пер.Пер. з англ. Кулика В. - К. : Либідь, 1994. - 240 с.
 26. 63.3(4 Укр) У69 Уривалкін, О. М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 395 с.
 27. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 28. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький - Дорошенко - Мазепа / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 327 с.
 29. 85.3 Ш34 Шведов, И. Три украинских портрета. Мазепа. Вертинский. Кондратюк : Репертуар Киевского госуд. театра исторического портрета / И. Шведов. - К., 2002. - 228 с.
 30. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2006. - 464 с.
 31. 63.3(4 Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины. ч. 1 : С древнейших времен до конца ХІХ ст. / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2006. - 48 с.

  Методика викладання дисциплін

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.26 М54 Методика навчання риторики в школі : навч. посіб. / [Уклад. В. А. Нищета]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 200 с.
 2. 74.58 Н15 Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методика викладання у вищій школі" / [ Уклад.: Коваль О.Є., Корман М.М. ]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2007. - 176 с.
 3. 74.26 Н32 Настольная книга преподавателя иностраного языка : Справ. пособие / Масылко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. - 8-е изд., стереотип. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 522 с.
 4. 74.26 Н34 Наукові основи методики літератури : Навч.-метод. посіб. / Ред. Волошина Н.Й. - К. : Львів, 2002. - 344 с.
 5. 74.26 Р36 Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики в университетах / пер.Пер с англ. - М. : ИНТУИТРУ, 2007. - 462 с.
 6. 74.26 С41 Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. Сидоренко О., Чуба В. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - 256 с.
 7. 74.26 С41 Ситуаційна методика навчання: український досвід : Зб. статей / Упор. Сидоренко О., Чуба В. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - 192 с.
 8. 74.26 Т66 Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : Навч. посіб. / Ковальчук Г.О., Бутенко Н.Ю., Артюшина М.В. та ін.; Ред. Ковальчук Г.О. - К. : КНЕУ, 2006. - 320 с.
 9. 74.26 А42 Аксьонова, О. В. Методика викладання економічних дисциплин : Навч. посіб. / О. В. Аксьонова. - К. : КНЕУ, 2006. - 708 с.
 10. 74.26 Б15 Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии : Учеб. пособие / Б. Ц. Бадмаев. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 304 с.
 11. 74.26 Б21 Балягіна, І. А. Методика викладання економіки : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балягіна, М. А. Богорад, Г. О. Ковальчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 341 с.
 12. 74 Б25 Барнс, Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций = Teaching and the case method : (конкретные ситуации и дополнит. лит- ра) / Л. Б. Барнс, К. Р. Кристенсен, Э. Д. Хансен ; Ред. Наумова А. И. ; пер.Пер. с англ . Петровская И. А. - Л. : Гардарики, 2000. - 501 с.
 13. 74.26 В22 Вачков, И. В. Методика преподавания психологиии : учеб. пособ. / И. В. Вачков ; Вачков И. В. - М. : Ось-89, 2008. - 208 с.
 14. 65.290-2 В64 Вознюк, Т. Г. Менеджмент навчально-виховного процесу / Т. Г. Вознюк. - К. : Здоров'я, 2002. - 128 с.
 15. 74.26 Г61 Головко, Н. І. Методика викладання правознавства : Навч. посіб. / Н. І. Головко. - К. : Персонал, 2015. - 202 с.
 16. 74.26 К20 Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. - К. : КНТ, 2017. - 225 с.
 17. 74.26 К21 Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учеб. пособие / В. Н. Карандашев ; Карандашев В.Н. - С.Пб. : Питер, 2008. - 250 с. : ил.
 18. 74.26 К21 Кардашов, В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва : навч. посіб. / В. М. Кардашов. - К. : Слово, 2007. - 296 с.
 19. 74.26 К26 Карпенко, О. В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. / О. В. Карпенко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 244 с.
 20. 74.26 К68 Коротаєва-Камінська, В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навч. посіб. / В. О. Коротаєва-Камінська. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 21. 74 М17 Максимюк, С. П. Педагогіка : Навч. посіб. / С. П. Максимюк. - К. : Кондор, 2005. - 667 с.
 22. 74.58 М64 Мирошниченко, Н. А. В помощь молодому преподователю : Мотод. пособ. / Н. А. Мирошниченко, С. А. Стефанов. - Одесса : Юридична література, 2003. - 96 с.
 23. 74.26 М69 Михайличенко, О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі / О. В. Михайличенко. - Суми : СумДПУ, 2009. - 122 с.
 24. 74.26 Н16 Нагаєв, В. М. Методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. / В. М. Нагаєв. - К. : ЦНЛ, 2007. - 232 с.
 25. 74.26 Н20 Найдьонов, І. М. Викладання фінансово-економічних дисциплін: методика, технологія, управління : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. - К. : ЦУЛ, 2014. - 432 с.
 26. 74.26 Н20 Найдьонов, І. М. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Основи психології та педагогіки" : навч. посіб. / І. М. Найдьонов ; [Найдьонов І. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Купріянова, 2009. - 280 с.
 27. 74.26 Н20 Найдьонов, І. М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб. / І. М. Найдьонов, А. І. Ігнатюк. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Купріянова, 2005. - 384 с.
 28. 74.26 П52 Полонников, А. А. Очерки методики преподавания психологии. Системно-ситуационный анализ психологического взаимодействия / А. А. Полонников ; [Полонников А.А.]. - Мн. : ЕГУ, 2001. - 128 с.
 29. 83.3(4 Укр)+74.26 С40 Сиротенко, В. П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.
 30. 74.26+85.12 Т45 Титаренко, В. П. Методика викладання декоративно-прикладної творчості / В. П. Титаренко. - Полтава, 2004. - 249 с.
 31. 74.26 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : Навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
 32. 74.26 Ф34 Федулова, Л. І. Методика викладання менеджменту : Навч. посіб. / Л. І. Федулова. - Хмельницький : Технологічний ун-т Поділля, 2002. - 158 с.
 33. 74.26 Х94 Хроменко, О. В. Методика преподавания психологии : Конспект лекций / О. В. Хроменко. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с.
 34. 74 Х98 Хуторской, А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А. В. Хуторской. - С.Пб. : Питер, 2004. - 541 с.
 35. 74.26 Ч-49 Черноватий, Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підруч. / Л. М. Черноватий. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 376 с. - (UTTA Series).
 36. 74.26 Ч-59 Чижевська, Л. В. Методика викладання облікових дисциплин : Навч. посіб. / Л. В. Чижевська ; Ред. Бутинець Ф. Ф. - Житомир : Рута, 2003. - 504 с.
 37. 74.26 Ч-86 Чужикова, В. Г. Методика викладання права : навч. посіб. / В. Г. Чужикова ; [ Чужикова В. Г. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 425 с.
 38. 74.58 Ш70 Шляхтун, П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навч.посіб. / П. П. Шляхтун ; [Шляхтун П. П.]. - К. : Академія, 2011. - 224 с. - (Альма матер).

 

  9 березня - 205 років від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 85.1 Ш37 Тарас Шевченко: Альбом 1845 року / Упоряд. Гальченко С.А. - К. : Наук. думка, 2000. - 40 с. : 34 іл. - + Альбом.
 4. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 5. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 6. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
 7. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 8. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 9. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 10. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 11. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 12. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко ; [Мельниченко В.]. - К. : Либідь, 2009. - 740 с.
 13. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 14. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 15. 83.3(4Укр) П40 Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Л. Плющ. - К. : Факт, 2001. - 384 с.
 16. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 17. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 18. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 19. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 20. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 21. 85.14 Ш37 Шевченко, Т. Живописная Украина : Альбом офортів / Т. Шевченко. - К. : "Ділова Україна", 1993.
 22. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2004. - 472 с.
 23. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Три літа. Вибране. Поезії. Драми. Повісті. Листування / Т. Г. Шевченко ; Шевченко Т.Г. - К. : Книговид. центр "Посредник" Ltd, 1994. - 413 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Художник : Повісті / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1985. - 368 с.
 25. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

  1 березня - Всесвітній день цивільної оборони

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / За ред. Я. Бедрія. - Львів : Афіша, 2000. - 275 с.
 2. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 276 с.
 3. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності людини : конспект лекцій / [Ред. Чубук В. В.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 360 с.
 4. 68.9 К57 Кодекс цивільного захисту України : чинне законодавство із змінами та допов. на 04 листопада 201 6 року. - К. : Алерта, 2016. - 102 с.
 5. 51.1(2)2 М42 Медицина катастроф (організація медичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій) : Підруч. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В.І.Гридасов та ін. - Х. : НФаУ; Золоті сторінки, 2002. - 304 с.
 6. 68.9 Н17 Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. / ]Сонько С. П., Жупінас С. І., Пліщенко С. С. та ін.]. - Л. : Магнолія-2006, 2011. - 304 с.
 7. 65.24 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / [ Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 8. 67.405.1 П46 Пожежна безпека в Україні. Законодавство і судова практика : Зб. нормат. актів. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 416 с.
 9. 68.9 Ц58 Цивільна оборона : Навч.-метод посіб. / Уклад. Самкнулов В.І. - Одеса : Юридична література, 2004. - 120 с.
 10. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 11. 68.9 Ц58 Цивільний захист : підруч. / [Запорожець О. І., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 12. 68.9+65.24 Ц58 Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / [Ковжога С. О., Тузіков С. А., Карманний Є. В. та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 192 с.
 13. 68.9+36 Ц58 Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / [За заг. ред. Халмурадова Б. Д.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 192 с.
 14. 68.9 Г27 Геврик, Є. Безпека життєдіяльності / Є. Геврик. - К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. - 384 с.
 15. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 267 с.
 16. 65.24 К59 Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. - К. : Кондор, 2014. - 458 с.
 17. 68.9 К95 Кучма, М. М. Цивільна оборона ( цивільний захист ) : навч. посіб. / М. М. Кучма ; Кучма М. М,. - 3-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с.
 18. 68.9 Л63 Лисенков, О. М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О. М. Лисенков ; [Лисенков О. М.]. - К. : Персонал, 2011. - 72 с.
 19. 68.9 М17 Максимова, Н. Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : Навч. посіб. / Н. Ю. Максимова. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.
 20. 68.9 М70 Миценко, І. М. Цивільна оборона : Навч. посіб. / І. М. Миценко, О. М. Мезенцева. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. - 404 с.
 21. 68.9 П34 Пистун, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / И. П. Пистун, И. И. Кельман, Е. К. Вильковский. - Л. : Афиша, 2007. - 336 с.
 22. 68.9 Р88 Русаловський, А. В. Цивільна оборона : Навч. посіб. для дистан. навч. / А. В. Русаловський. - К. : Ун- т "Україна", 2007. - 228 с.
 23. 68.9 С13 Савченко, С. М. Безпека життєдіяльності та охорона праці : Навч. посіб. / С. М. Савченко, Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 293 с.
 24. 68.9 С79 Стеблюк, М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : підруч. / М. І. Стеблюк ; [ Стеблюк М. І. ]. - К. : Знання, 2010. - 487 с.
 25. 68.9 С90 Сусло, С. Т. Цивільний захист : Навч. посіб. / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда. - К. : Арістей, 2007. - 368 с.
 26. 68.9 Х17 Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : Навч. посіб. / Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 138 с.
 27. 68.9 Х94 Хромченко, В. Г. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. Г. Хромченко. - К. : Кондор, 2008. - 264 с.
 28. 68.9 Ш78 Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. М. Шоботов ; Шоботов В.М. - 2-ге вид., перероб. - К. : ЦНЛ, 2006. - 438 с.
 29. 68.9 Ю82 Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий : учебное пособие / В. И. Юртушкин ; Юртушкин В.И. - М. : КНОРУС, 2008. - 368 с. : ил.
 30. 68.9 Я85 Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / Г. С. Ястребов. - Росто н/Д : Феникс, 2002. - 416 с.

  21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр К90 Культура української мови та практична стилістика : зб. вправ / [Погиба Л. Г., Голіченко Л. М., Кавера Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 198 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 3. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 4. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
 5. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 6. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 11. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
 12. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
 13. 81.2 Укр В19 Васенко, Л. А. Фахова українська мова : навч. посіб. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 14. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 15. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 16. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 17. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 18. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 19. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
 20. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 21. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 22. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 23. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 24. 81 М23 Манакін, В. М. Мова і міжкультурна комунікація : Навч. посіб. / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. - 288 с. - (Альма-матер).
 25. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 26. 81.2 Укр П19 Пасинок, В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. / В. Г. Пасинок ; [Пасинок В. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 184 с.
 27. 81.2 Укр П43 Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2013. - 350 с.
 28. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 29. 81.2 Укр Т48 Ткаченко, О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272 с.
 30. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 31. 81.2 Укр У33 Ужченко, В. Д. Фразеологія української мови : Навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.
 32. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 33. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 34. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 35. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 36. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 37. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 4-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.
 38. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.
 39. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.
 40. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Мова наша українська : Ст., виступи, роздуми / І. П. Ющук. - 2-ге вид., допов. - К. : Просвіта, 2003. - 168 с.

  Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг : Учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.Н.Романенковой. - М. : Юрайт, 2014. - 289 с.
 2. 65.290-21 М26 Маркетинг : Учебник / Под ред. И.В.Липсица. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с.
 3. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [За наук. ред. канд. екон. наук Ковальчук С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 679 с.
 4. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [Липчук В. В., Дудяк Р. П., Бугіль С. Я. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2012. - 456 с.
 5. 65.290-21+65.40 М26 Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посіб. / [Смерічевська С. В., Жаболенко М. В., Чернишева С. В. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 552 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетинг технічних інновацій : навч. посіб. / [Сукач М. К., Ніколенко І. В., Оборський Г. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 414 с.
 7. 65.290-21 М26 Маркетинг у галузях і сферах діяльності : Навч. посіб. / [Ред. Буднікевич І. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 536 с.
 8. 65.290-21 М26 Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. / [Захожай В. Б., Романова Л. В., Головач Н. А. та ін.]. - К. : Персонал, 2015. - 606 с.
 9. 65.290-21 М26 Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / [За заг. ред. Н. В. Карпенко]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 252 с.
 10. 65.290-21 М26 Маркетингова товарна політика : Підруч. / [Ред. Криковцева Н. О.]. - К. : Знання, 2012. - 183 с.
 11. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 12. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / [Ред. Барановська М., Козак Ю., Смичек С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 302 с.
 13. 65.23 П37 Планування маркетингу : Навч. посіб. / [Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В. та ін.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 352 с.
 14. 60.6+65.290-21 С78 Статистичне забезпечення маркетингу : навч. посіб. / [Під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая]. - К. : Персонал, 2015. - 400 с.
 15. 65.290-21+32.973 А44 Акулич, М. В. Интернет-маркетинг : Учеб. для бакалавров / М. В. Акулич. - М. : Дашков и К, 2016. - 352 с.
 16. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 612 с.
 17. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічний маркетинг : підруч. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 612 с.
 18. 65.290-21 Б26 Барышев, А. Ф. Маркетинг : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Ф. Барышев. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 224 с.
 19. 65.290-21 Г65 Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. - К. : ЦУЛ, 2012. - 208 с.
 20. 65.290-2(7) Д51 Длігач, А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач ; [Длігач А. О.]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 21. 65.290-2 Д75 Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 152 с.
 22. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 23. 65.290-21 З-98 Зюкова, І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб. / І. О. Зюкова. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 386 с.
 24. 65.053+65.290-21 К70 Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. - К. : ЦУЛ, 2014. - 320 с.
 25. 65.290-2(1)+65.290-21 К93 Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. - К. : Кондор, 2015. - 246 с.
 26. 65.290-21 Л61 Липчук, В. В. Маркетингові дослідження : посіб. / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 352 с.
 27. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 28. 65.5 М21 Мальська, М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія і практика : підруч. / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 288 с.
 29. 65.01 М90 Мумладзе, Р. Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : Учебное пособие / Р. Г. Мумладзе, В. С. Парамонов, Н. И. Литвина. - М. : Русайнс, 2016. - 352 с.
 30. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 31. 65.290-21 О-53 Олексенко, Л. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / Л. В. Олексенко. - К. : Ліра-К, 2018. - 468 с.
 32. 65.290-21 П14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К. : Ліра-К, 2013. - 480 с.
 33. 65.290-21 П52 Полторак, В. А. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 342 с.
 34. 65.290-21 П80 Прокопенко, О. В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / О. В. Прокопенко ; [Прокопенко О. В.]. - К. : Знання, 2012. - 319 с.
 35. 65.5 П88 Пурська, І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 285 с.
 36. 65.290-21+67.401 Ч-19 Чаплай, І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2016. - 208 с.
 37. 65.290-21 Ч-46 Череп, А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп. - К. : Кондор, 2014. - 226 с.

  Управлінські рішення

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(8) А28 Адаптивные модели в системах принятия решений : монография / под. ред. Н.А. Кизимова, Т.С. Клебановой. - Х. : ИНЖЭК, 2007. - 368 с.
 2. 65.290-2(8) И73 Интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Теория, синтез, эффективность / [В.О. Тарасов, Б.М. Герасимов, І.О. Левін та ін]; под. общ. ред. В.А. Тарасова. - Х. : МАКНС, 2007. - 336 с.
 3. 65.290-2(8) М74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / [Сметанко О. В., Бурдюг Н. В., Горбачьов В. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 456 с.
 4. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 5. 65.290-2(8) С40 Системи підтримки прийняття рішень : Навч. посіб. / Ред. Пушкарь О. І. - Х. : НЖЕК, 2006. - 304 с.
 6. 65.290-2(8) Т33 Теорія прийняття рішень : підруч. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 360 с.
 7. 65.290-2(8) А30 Адизес, И. Управляя изменениями / И. Адизес ; [Адизес И.]. - С.Пб. : Питер, 2012. - 224 с. - (Теория менеджмента). - CD.
 8. 65.290-2(8) Б28 Баттрик, Р. Техника принятия эффективных управленческий решений / Р. Баттрик. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 416 с.
 9. 65.290-2(8) В18 Варфоломеев, В. И. Принятие управленческих решений. Алгоритмы и программы решения задач. Обоснование с помощью компьютера : Учеб. пособие / В. И. Варфоломеев, С. Н. Воробьев. - М. : Кудиц-образ, 2001. - 288 с.
 10. 65.290-2(8) Г20 Гаркуша, Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. - К. : Знання, 2011. - 591 с.
 11. 65.052(1) Г61 Голов, С. Ф. Управлінський облік : підруч. / С. Ф. Голов. - К. : ЦУЛ, 2018. - 534 с.
 12. 65.290-2(8) Д36 Дерлоу, Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень = Key management decisions. Tools and techniques of the executive decision-maker / Д. Дерлоу ; Пер. з англ. Семіков Р.А., Ткачук Р.Л. - К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. - 242 с.
 13. 65.290-2(8) К21 Карданская, Н. Л. Принятие управленческого решения / Н. Л. Карданская. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 407 с.
 14. 22.18 К29 Катренко, А. В. Теорія прийняття рішень : підруч. / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 448 с.
 15. 65.290-2(8) К49 Клименко, С. М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посіб. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. - К. : КНЕУ, 2005. - 252 с.
 16. 65.290-2(8) К61 Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : Учеб. пособие / В. М. Колпаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 506 с.
 17. 65.290-2(8) Л36 Левина, С. Ш. Управленческие решения : конспект лекций / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 255 с. - (Зачет и єкзамен).
 18. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - 3-е изд., испр. - М. : Дело, 2002. - 392 с.
 19. 65.290-2(8) Л82 Лубенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С. В. Лубенець ; [ Лубенець С. В.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 261 с.
 20. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 21. 65.290-2(8) П82 Просветов, Г. И. Управленческие решения: задачи и решения : учеб.-практич. пособ. / Г. И. Просветов ; Просветов Г. И. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 320 с.
 22. 65.290-2(8) Р95 Рысёв, Н. Правильные управленческие решения: поиск и принятие / Н. Рысёв. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 23. 65.290-2(8) С12 Саак, А. Э. Разработка управленческого решения : Учеб. для вузов / А. Э. Саак, В. Н. Тюшняков. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 24. 65.290-2(8) С41 Ситник, В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. Ф. Ситник, І. В. Гордієнко. - К. : КНЕУ, 2004. - 427 с.
 25. 65.290-2(8) У92 Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : Учеб. для вузов / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 26. 65.290-2(8) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов ; Фатхутдинов Р.А. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 344 с.
 27. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.2 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 338 с.
 28. 65.290-2 Ч-15 Чайка, Г. Л. Праця менеджера в системі управління : навч. посіб. / Г. Л. Чайка ; [Чайка Г. Л.]. - К. : Знання, 2011. - 469 с.
 29. 65.290-2(8) Ч-75 Чорноморченко, Н. В. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч.-метод. посіб. / Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 257 с.

  Історія української державності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Д28 Декларація про державний суверенітет. Історія прийняття, документи, свідчення. - Житомир : Рута, 2010. - 868 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д36 Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - 910 с.
 3. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 5. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 6. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 7. 67.400 К65 Конституційно-правові засади становлення української державності / Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данильян О.Г. - Х. : Право, 2003. - 328 с.
 8. 67.3(4 Укр) П68 Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) : Монографія. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. - 220 с.
 9. 66.0+67.3(4Укр) С76 Становлення і розвиток української державності / матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 27 жовт. 2006 р. - К. : Персонал, 2008. - 408 с. : іл.
 10. 66.2 Т33 Теорія та практика формування української національної ідеї : Збірник / За ред. О.К. Шевченко. - К. : "Фоліант", 2008. - 300 с.
 11. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 12. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 13. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навч. посібник / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. - К. : Олан, 2003. - 280 с.
 14. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 15. 67.0 Г85 Гринюк, Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р. Ф. Гринюк. - К. : Ін Юре, 2004. - 388 с.
 16. 67.0 Д42 Джолос, С. В. Етатистські основи державності : монографія / С. В. Джолос. - Черкаси : Вид-во Ю. Чебаненко, 2013. - 252 с.
 17. 66.5 Д50 Діяк, І. В. П'ята колона в Україні: загроза державності / І. В. Діяк ; [Діяк І. В.]. - К., 2006. - 128 с.
 18. 66.5 Д50 Діяк, І. В. Українська національна ідея: Шлях до Великої України : наук. вид. / І. В. Діяк ; [Діяк І. В.]. - К., 2005. - 334 с.
 19. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 20. 63.3(4 Укр) К60 Колесник, І. І. Українська історіографія ( XVIII- початок ХХ століття ) / І. І. Колесник ; [Колесник І. І.]. - К. : Генеза, 2009. - 256 с.
 21. 63.5 К84 Крупник, Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посіб. / Л. О. Крупник ; Крупник Л. О. - К. : ЦУЛ, 2009. - 216 с.
 22. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 23. 67.3(4 Укр) М64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших часів до початку ХIX ст.) / М. І. Мірошниченко. - Монографія. - К. : Атіка, 2006. - 544 с.
 24. 66.2 П12 Павличко, Д. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтер'ю. Документи / Д. Павличко. - К. : Основи, 2004. - 771 с.
 25. 66.2 С12 Сабадуха, В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : Монографія / В. Сабадуха. - 2-ге вид., випр. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 176 с.
 26. 67.0 С45 Скрипнюк, О. Соціальна, правова держава в Україні / О. Скрипнюк. - К. : Ін-т джержави і права ім. В.М. Корецького, 2000. - 600 с.
 27. 63.3(4 Укр) С60 Солдатенко, В. Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія / В. Ф. Солдатенко. - К. : Либідь, 1999. - 976 с.
 28. 67.0+67.400 С91 Сухонос, В. В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти ) : монографія / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2016. - 343 с.
 29. 66.4 Т12 Табачник, Д. Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник / Д. Табачник. - К. : Либідь, 2004. - 640 с.
 30. 67.3(4 Укр) Ф89 Фріс, П. Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П. Л. Фріс. - К. : Атіка, 2005. - 124 с.
Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: