Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2013

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

Грудень 2013

Україна: демографічний вимір

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности : Учебно-метод. пособие для учреждений профессионального образования / Власова Л. М., Сапронов В. В., Фрумкина Е. С. и др. - М. : Русский журнал, 2007. - 132 с.
 2. 60.6 Б61 Біла книга України або вашингтонський консенсус в дії: Наслідки економічних реформ 1991-2001 років / Авт.-уклад. Збітнєв Ю.І., Сенченко М.І. - К. : Княгиня Ольга, 2003. - 250 с.
 3. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 5. 60.7 Д31 Демографическая ситуация и формирование общего рынка труда государств-участников СНГ : Аналитический доклад. - М. : Финстатинформ, 2001. - 190 с.
 6. 60.7 Д31 Демография : учеб. пособ. / [ Ред. Глушкова В.Г., Симагина Ю. А. ]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2010. - 288 с.
 7. 63.5я2 Е88 Етнонаціональна структура українського суспільства : Довід. / Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. - К. : Наукова думка, 2004. - 343 с.
 8. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Культура та розвиток науки і техологій в Україні. Кн.3 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 948 с.
 9. 92 Н30 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с.
 10. 92-60 Н30 Народонаселение: Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.Г. Меликьян. - М. : БРЭ, 1994. - 640 с.
 11. 60.6я2 Н31 Населення України 2009 рік : Демограф. щорічн. / [Відповід. за вип. Тимошенко Г. М.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 449 с.
 12. 74 Н34 Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Т.1 : Пріоритет інтелекту / Литвин В., Андрущенко В., Довгий С. та ін. - К. : Навчальна книга, 2003. - 608 с.
 13. 60.5 П44 Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности. / Макеев С.А., Прибыткова И.М., Симончук Е.В. и др. - К. : Ин-т социологии НАН Украины, 1999. - 204 с.
 14. 65.01 Р32 Регіональний портрет України / Горобчишина С.А., Колосова Т.В., Лациба М.В. та ін. - К. : УНЦПД, 2003. - 336 с.
 15. 60.7 Р49 Рівень і якість життя населення : Монографія / Ред. Кушнарьов Є.П. - Х. : Інжек, 2004. - 272 с.
 16. 63.3(4 Укр) Р60 Роде наш прекрасний : Матеріали Всесвітнього форуму українців. - Тернопіль : Діалог, 1993. - 244 с.
 17. 60.6я2 Р65 Розподіл постійного населення України за статтю та віком. Станом на 1 січня 2011 року : Статичтичний збірник / [Відповідальний за випуск Тимошенко Г. М.]. - К., 2011. - 419 с.
 18. 92 Б14 Багнюк, А. Символи українознавства : художньо-інформаційний довідник / А. Багнюк ; Багнюк А. - Тернопіль : Новий колір, 2008. - 826 с.
 19. 60.6я2 C43 Склад населення України за статтю та віком (на 1 січня 2000 р.) / Відп за випуск Л.М. Стельмах, Л.В. Задоєнко. - Статистичний сбірник. - К. : Державний комітет статистики України, 2000. - 416 с.
 20. 60.7 С56 Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. - М. : МГУ, 1995. - 272 с.
 21. 51.1. С69 Соціальна медицина та організація охорони здоров`я : практикум / [Під ред.проф . В.Ю Вороненка та проф. В.В.Рудень]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 376 с.
 22. 60.7 С69 Соціально-демографічна ситуація у м. Києві в умовах переходу до ринкової економіки (1989-1999рр.). - К. : Управління у справах сім'ї та молоді, 1999. - 115 с.
 23. 26.89 Т33 Теоретичні основи країнознавства : підруч. / [Антонюк Н. В., Мальська М. П., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 326 с.
 24. 65.01 У45 Україна за роки незалежності: 1991-2002 / 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с.
 25. 60.5 У45 Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторінг / За ред. Ворони В., Шульги М. - К. : Інститут соціології НАН України, 2006. - 578 с.
 26. 65.290-2 Э40 Экономика и управление здравоохранением : Учеб. пособие / Трушкина Л.Ю., Тленцеришев Р.А., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 384 с.
 27. 88.5 А65 Андреева, Т. Семейная психология : Учеб. пособие / Т. Андреева. - С.Пб. : Речь, 2004. - 244 с.
 28. 88.5 Б46 Бендас, Т. В. Гендерная психология : Учеб. пособ. / Т. В. Бендас ; [Бендас Т. В.]. - С.Пб. : Питер, 2008. - 431 с.
 29. 60.7 Б87 Бреева, Е. Б. Основы демографии : учеб. пособие / Е. Б. Бреева ; Бреева Е.Б,. - 4-е изд,, перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 388 с.
 30. 60.7 В17 Вандескрик, К. Демографический анализ / К. Вандескрик. - М. : Академический проект; Гаудемаус, 2005. - 272 с.
 31. 51.1 В19 Васкес, Э. Медико-социальные аспекты здоровья населения : Учеб. пособие / Э. Васкес, Д. Крёсный. - К. : Еврп. ун-т, 2003. - 491 с.
 32. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навч. посібник / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. - К. : Олан, 2003. - 280 с.
 33. 63.5 В75 Воропай, О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай ; [Воропай О.]. - К. : Велес, 2005. - 528 с.
 34. 66.0 Г19 Гантінгтон, С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку : Наук. вид. / С. П. Гантінгтон. - Л. : Кальварія, 2006. - 747 с.
 35. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 36. 28.0 Д46 Димань, Т. М. Екологія людини : підруч. / Т. М. Димань ; Димань Т. М. - К. : Академія, 2009. - 376 с.
 37. 63.5 Д54 Дністрянський, М. С. Етнополітичнична географія України: проблеми теорії, методології, практики : монографія / М. С. Дністрянський ; Дністрянський М.С. - Л. : Літопис; Видавничий центр ЛНу ім. І.Франко, 2006. - 490 с.
 38. 60.7 Д69 Дорошенко, Л. С. Демографія : Практикум / Л. С. Дорошенко. - К. : МАУП, 2007. - 80 с.
 39. 60.7 З-43 Зверева, Н. В. Основы демографии : Учеб. пособие / Н. В. Зверева, В. В. Елизаров, И. Н. Велекова. - М. : Высш. шк., 2004. - 374 с.
 40. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 41. 63.3(4 Укр) К19 Канигін, Ю. М. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства : Роман-есе / Ю. М. Канигін. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Україна, 2002. - 256 с.
 42. 60.7 К44 Кислий, О. Демографічний вимір історії / О. Кислий. - К. : Арістей, 2005. - 328 с.
 43. 60.7 К51 Клупт, М. Демография регионов Земли / М. Клупт ; Клупт М. - С.Пб. : Питер, 2008. - 347 с.
 44. 65.051 К60 Колеснік, В. І. Статистичне забезпечення регіонального управління : монографія / В. І. Колеснік ; [Колеснік В. І.]. - К. : ДП Інформ.-аналіт. агенство, 2007. - 475 с.
 45. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с.
 46. 63.5+66.3 К73 Котигоренко, В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт = Ethnic tensions and conflicts in contemporery Ukraine: a politological concept / В. О. Котигоренко. - К. : Світогляд, 2004. - 722 c.
 47. 60.7 К82 Крисаченко, В. С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри : Монографія / В. С. Крисаченко. - К. : НІСД, 2005. - 368 с.
 48. 65.23 К90 Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. / В. О. Кулявець ; Кулявець В. О. - К. : Кондор, 2009. - 194 с.
 49. 66.5 Л84 Лук'яненко, Л. Національна ідея і національна воля / Л. Лук'яненко. - К. : МАУП, 2003. - 296 с.
 50. 66.5 Л84 Лук'яненко, Л. Незнищенність / Л. Лук'яненко. - К. : МАУП, 2004. - 88 с
 51. 63.5 М15 Макарчук, С. А. Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук ; Макарчук С.А. - К. : Знання, 2008. - 471 с.
 52. 65.24 М19 Малиновська, О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування / О. А. Малиновська ; [Малиновська О. А.]. - К. : НІСД, 2011. - 40 с.
 53. 63.5 М74 Мовчан, П. Витоки. Книга роздумів. Ч.1 / П. Мовчан. - К. : Просвіта, 2004. - 208 с.
 54. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Куди йдеш, Україно? Національна ідея, рідна мова і українка / Ф. Т. Моргун. - Полтава : Полтавський літератор, 2003. - 244 с.
 55. 60.7 М91 Муромцева, Ю. І. Демографія : навч. посіб. / Ю. І. Муромцева ; [ Муромцева Ю. І. ]. - К. : Кондор, 2009. - 300 с.
 56. 63.5 Н34 Наулко, В. Хто і відколи живе в Україні / В. Наулко. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. - 80 с.
 57. 63.5 О-58 Оніщенко, І. Основи етнодержавознавства : Навч. посіб. / І. Оніщенко. - К. : Європ. ун-т, 2003. - 132 с.
 58. 65.24 О-75 Осовська, Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2008. - 224 с.
 59. 60.7 П33 Пирожков, С. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії : Монографія / С. Пирожков, О. Малиновська, Н. Марченко. - К. : Академпрес, 1997. - 128 с.
 60. 60.7 П56 Пономаренко, В. С. Рівень і якість життя населення : Монографія / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, Ф. В. Узунов. - Х. : Інжек, 2003. - 226 с.
 61. 60.7 П75 Прибиткова, І. М. Основи демографії : Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів / І. М. Прибиткова. - К. : АртЕк, 1997. - 256 с.
 62. 63.3 (4 Укр) Р69 Романцов, В. О. Українці на одвічних землях (ХVІІІ - початок ХХІ століття) / В. О. Романцов. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2004. - 200 с.
 63. 60.54 Р98 Рябченко, В. І. Технократизм і доля українського села: Занепад сучасного села як системна криза укр. соціуму:соц. філос. аналіз проблеми / В. І. Рябченко. - К. : Знання України, 2006. - 76 с.
 64. 60.7 С30 Семенюк, А. Демографічна ситуація в Україні - національная трагедія / А. Семенюк. - Духовна вісь, 2003. - 16 с.
 65. 71 С31 Сенченко, М. І. "Культурна революція", або управління деградацією / М. І. Сенченко. - К. : МАУП, 2004. - 212 с.
 66. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 67. 65.24+60.54 С66 Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 602 с.
 68. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 69. 60.6 С79 Стеценко, С. Г. Демографічна статистика : Підруч. / С. Г. Стеценко. - К. : Вища шк., 2005. - 415 с.
 70. 65.01 С79 Стеченко, Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіонолістика : Підручн. / Д. М. Стеченко. - К. : Вікар, 2006. - 396 с.
 71. 65.053 С79 Стеценко, Т. О. Аналіз регіональної економіки : навч. посіб. / Т. О. Стеценко ; [Стеценко Т. О.]. - К. : КНЕУ, 2002. - 116 с.
 72. 60.7 С79 Стешенко, В. Некоторые аспекты демографической ситуации в Украине: репродуктивное здоровье и планирование семьи / В. Стешенко, Т. Иркина. - К., 1999. - 32 с.
 73. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько, П. Навічно в пам'яті народній : З історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни / П. Тронько. - К. : Молодь, 1995. - 160 с.
 74. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 75. 66.0 Ф34 Федотов, А. П. Глобалистика: Начала науки о современном мире : Курс лекций / А. П. Федотов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 224 с.
 76. 65.01 Х76 Хомяков, В. І. Економіка сучасної України : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2009. - 426 с.
 77. 65.01 Ч-49 Чернюк, Л. Г. Економіка регіонів (областей) України : Навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. - К. : ЦУЛ, 2002. - 644 с.
 78. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 79. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 80. 88.5 Ш76 Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер ; Шнейдер Л.Б. - 4-е изд. - М. : Академичкский проект; Трикста, 2008. - 736 с.
 81. 71.1 Щ92 Щокін, Г. В. Культура і антикультура: хто кого? : Статті / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2003. - 80 с.
 82. 66.0 Я47 Яковец, Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и допол. - М. : Экономика, 2003. - 411 с.
 83. 63.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Етногенез українського народу / М. Ф. Юрій ; 3-є вид., доп. і перероб. - К. : Кондор, 2008. - 262 с.

Дипломатична служба України
( до Дня дипломатичної служби України)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67 А43 Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць. Вип. 16 / Ред. С.В.Ківалов. - О. : Юрид.л-ра, 2003. - 720 с.
 2. 66.4 Д46 Дипломатическая служба : Учеб. пособие / Ред. А.В.Торкунова. - М. : РОССПЭН, 2002. - 688 с.
 3. 66.4 М64 Мировая политика и международные отношения : учеб. пособие / [под ред. Ланцова С.А., Ачкасова В.А.]. - С.Пб. : Питер, 2008. - 448 с.
 4. 67.412 П68 Право зовнішніх зносин: Дипломатичне право. Дипломатичне право міжнародних організацій. Право спеціальних місій. Консульське право : Зб. документів / Упоряд. Алданов Ю.В., Забара І.М., Резніченко В.І. - К. : Промені, 2003. - 784 с.
 5. 66.4 У45 Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / [За ред. А. І. Кудряченка]. - К. : Фенікс, 2011. - 632 с.
 6. 66.4 У45 Україна - Польша 1920 - 1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: документи і матеріали / [Упор. Рубльова Н. С., Рубльов О. С.]. - К. : Дух і літера, 2012. - 624 с.
 7. 66.4 А19 Аветян, А. С. Русско-германские дипломатические отношения на кануне первой мировой войны 1910-1914 / А. С. Аветян. - М. : Наука, 1985. - 288 с.
 8. 66.4 Б73 Богатуров, А. Д. История международных отношений (1945-2008 гг.) : конспект лекций / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - М. : МГИМО-Университет, 2009. - 672 с.
 9. 66.4 В26 Вєдєнєєв, Д. В. Юність української дипломатіїї. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 роки : Монографія / Д. В. Вєдєнєєв, Д. В. Будков. - Д. : К.І.С., 2006. - 312 с.
 10. 66.4 В61 Вовк, Р. В. Моделювання міжнародних відносин : Навч. посіб. / Р. В. Вовк. - К. : Знання, 2012. - 246 с.
 11. 66.4+63.3(4 Укр) Г61 Головченко, В. Дипломатична історія України (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) / В. Головченко, В. Матвієнко, В. Солдатенко ; навч. посіб. - К. : Київський університет, 2011. - 527 с.
 12. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2007. - 224 с.
 13. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби : Навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2004. - 248 с.
 14. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. - Навч. посіб. - К. : Либідь, 2001. - 255 с.
 15. 63.3(4 Укр) Д30 Демиденко, Г. Г. Великий князь Руси Ярослав Мудрый : науч. попул. очерк / Г. Г. Демиденко ; [Демиденко Г. Г.]. - Х. : Право, 2011. - 328 с.
 16. 65.5 Д45 Дикарев, А. И. Внешнеэкономические стратегии на рынках природных ресурсов: энергетическая дипломатия, право, финансы : монография / А. И. Дикарев, Л. В. Чайковская, В. А. Сацевич. - К. : Кафедра, 2011. - 512 с.
 17. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Ярослав Мудрый / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 122 с.
 18. 63.3(4 Укр) К56 Коваль, Р. М. Отаман Орлик. Історичний нарис / Р. М. Коваль ; [Коваль Р. М.]. - К. : "Стікс", 2010. - 384 с.
 19. 66.4 К56 Ковалев, А. Н. Азбука дипломатии / А. Н. Ковалев ; [Ковалев А.]. - изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Международные отношения, 1977. - 264 с.
 20. 63.3(4 Укр) К62 Коляда, І. Богдан Хмельницьки / І. Коляда ; [Коляда І.]. - Х. : Фоліо, 2010. - 121 с.
 21. 63.3(4 Укр) К72 Костомаров, М. І. Богдан Хмельницький / М. І. Костомаров. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 742 с.
 22. 63.3(4 Укр) К84 Крупницький, Б. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Крупницький. - К. : Україна, 2003. - 240 с.
 23. 66.4 М29 Марущак, М. Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі / М. Й. Марущак ; [ Марущак М. Й. ]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 368 с.
 24. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. Іван Виговський / Ю. Мицик ; [Мицик Ю.]. - Х. : Фоліо, 2010. - 120 с.
 25. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Гетьман Іван Виговський / Ю. А. Мицик. - К. : КМ Академія, 2004. - 208 с.
 26. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документування в дипломатичній діяльності : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, В. В. Пристайко. - К. : Ліра-К, 2012. - 284 с.
 27. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в зеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 28. 63.3(4 Укр) Р31 Реєнт, О. Павло Скоропадський / О. Реєнт ; Під. ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи, 2003. - 304 с.
 29. 63.3(4 Укр) П77 Пріцак, Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. : Статті і матеріали / Л. Пріцак. - К. : Акта, 2003. - 495 с.
 30. 67.412 Р41 Репецький, В. Дипломатичне і консульське право : Підручн. / В. Репецький. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 372 с.
 31. 66.4 Р84 Руденко, Г. М. Представництва іноземних держав в Україні (Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) / Г. М. Руденко. - К. : ГДІП, 2004. - 351 с.
 32. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 295 с.
 33. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підруч. / О. П. Сагайдак ; [ Сагайдак О. П. ]. - К. : Знання, 2010. - 398 с.
 34. 66.4 Т12 Табачник, Д. В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990 рр.) : Навч. посіб. / Д. В. Табачник. - К. : Либідь, 2006. - 768 с.
 35. 66.4 Т12 Табачник, Д. Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник / Д. Табачник. - К. : Либідь, 2004. - 640 с.
 36. 67.412 Т41 Тимченко, Л. Д. Міжнародне право : підруч. / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. : Знання, 2012. - 631 с.
 37. 87.7 Т80 Трухачев, В. И. Международные деловые переговоры : Учеб. пособие / В. И. Трухачев, И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 244 с.
 38. 66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. - К. : Персонал, 2010. - 464 с.
 39. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 40. 63.3(4 Укр) Ш40 Шекера, І. М. Київська Русь ХІ с. у міжнародних відносинах / І. М. Шекера. - К. : Нукова думка, 1967. - 200 с.

 

Листопад 2013

Маркетинг і маркетингові дослідження

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21.Б87 Брассингтон, Ф. Основы маркетинга = Essentials of marketing / Ф. Брассингтон, С. Петтит ; Ред. Козлов Е. Е. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 768 с.
 2. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг. Новые инструменты влияния на новых потребителей / [Под ред. Г. Петренко]. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2010. - 198 с.
 3. 65.290-21 М26 Маркетинг : підруч. / [ Ред. Старостіна А. О. ]. - К. : Знання, 2009. - 1070 с.
 4. 65.290-21 М26 Маркетинг : учеб., практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу / [ Ноздрева Р. Б., Крылова Г. Д., Соколова М. И. и др. ]. - М. : Юристъ, 2000. - 568 с.
 5. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [За наук. ред. канд. екон. наук Ковальчук С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 679 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетинг : підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]. - вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2010. - 600 с.
 7. 65.290-21.О-75. Основи маркетингу : Навч. посіб. / Чеботар С. І., Ларіна Я. С., Шевчик М. Г. та ін. - К. : Наш час, 2006. - 240 с
 8. 65.290-21.А73 Анурин, В. Маркетинг исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. - С.Пб. : Питер, 2004. - 270 с.О. ]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 531 с.
 9. 65.290-21 П81 Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації : підруч. / [Під ред. Старостіної А. О.]. - К. : Іван Федоров, 1997. - 400 с.
 10. 65.261 Ф59 Финансы. Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций : учеб. пособ. / [Под ред. А. П. Вожжова]. - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2005. - 269 с.
 11. 65.290-21 A72 Armstrong, G. Marketing: An Introduction : Підручник / G. Armstrong, P. Kotler ; [G.ArmstrongP.Kotler]. - 7th edition. - New Jersey : Prentice-Hall, 2005. - 652 p.
 12. 65.290-21 K83 Kotler, P. Marketing Essentials : Підручник / P. Kotler, G. McDougall ; [Kotler P.,McDougall G.]. - Canadian Edition. - Scarborough : Prentice-Hall, 1985. - 521 p.
 13. 65.5 А35 Азарян, Е. М. Международный маркетинг / Е. М. Азарян ; [Азарян Е. М.]. - 3-е изд. - Х. : Студцентр, 2003. - 202 с.
 14. 65.5 А48 Алексунин, В. А. Международный маркетинг : учеб. пособ. / В. А. Алексунин ; [Алексунин В. А.]. - М. : Дашков и К, 2000. - 160 с.
 15. 65.290-21.Армстронг, Гарі. Маркетинг. Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. - 5-те вид.: Пер. з англ.: Уч. пос. - М. : Вільямс, 2001. - 608 с
 16. 65.290-21 Б17 Баззел, Р. Информация и риск в маркетинге = Marketing research and information systems / Р. Баззел, Д. Кокс, Р. Браун ; пер.c англ. под ред. М. Р. Ефимовой. - М. : Финстатинформ, 1993. - 96 с.
 17. 65.290-21.Б68 Блайт, Дж. Основы маркетинга = Essentials of Marketing / Дж. Блайт ; Пер. с англ. - К. : Знання-Прес, 2003. - 493 с.
 18. 65.290-21 Б76 Божук, С. Г. Маркетинговые исследования / С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. - С.Пб. : Питер, 2003. - 304 с.
 19. 65.290-21 В65 Войчак, А. В. Маркетингові дослідження : навч.-метод. посіб. / А. В. Войчак. - К. : КНЕУ, 2001. - 119 с.
 20. 65.290-21 Г20 Гаркавенко, С. С. Маркетинг. Робочий конспект та навчальні тестові завдання : навч. посіб. / С. С. Гаркавенко. - К. : Лібра, 2004. - 280 с.
 21. 65.290-21 Г65 Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. - К. : ЦУЛ, 2012. - 208 с.
 22. 65.5 Д83 Дунська, А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К. : Кондор, 2013. - 688 с.
 23. 65.42 З-78 Зозулев, А. В. Поведение потребителей : учеб. пособ. / А. В. Зозулев ; [Зозулев А. В.]. - К. : Знання, 2004. - 364 с.
 24. 65.290-21 З-98 Зюкова, І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб. / І. О. Зюкова ; [Зюкова І. О.]. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 386 с.
 25. 65.290-21.К17 Калька, Р. Маркетинг / Р. Калька. - М. : Омега-Л, 2007. - 128 с.
 26. 290-21.К73 Котлер, Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей = Lateral marketing. New techniques or finding breakthrough ideas / Ф. Котлер, де Без Ф. Триас. - С.Пб. : Нева, 2004. - 192 с.
 27. 65.290-21.М15 МакНейл, Р. Маркетинговые исследования с сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса = Business to business market research. Understanding and measuring business markets / Р. МакНейл ; Ред. Козлов Е. Е. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 432 с.
 28. 65.290-21. М18 Малхотра, Нэреш. Маркетинговые исследования . Практическое руководство = Marketing research. An appllied orientation / Н. Малхотра. - 4-е изд. - М. : ООО "И. Д. Вильямс", 2007. - 1200 с.
 29. 65.5 М21 Мальська, М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія і практика : підруч. / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 288 с.
 30. 65.290-21+88.5 М48 Мельникова, О. Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. Методология и техники качественных исследований в социальной психологии : учеб. пособ. / О. Т. Мельникова ; [Мельникова О. Т.]. - М. : Академия, 2003. - 272 с.
 31. 65.290-21.М15 Мак-Куэрри, Э. Ф. Методы маркетингового исследования / Э. Ф. Мак-Куэрри. - С.Пб. : Питер, 2005. - 176 с
 32. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 33. 65.290-21 П12 Павленко, А. Ф. Маркетинг : навч.-метод. посіб. / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. - К. : КНЕУ, 1999. - 84 с.
 34. 65.290-21 П18 Парсяк, В. Н. Маркетинговые исследования : учеб. пособ. / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. - 2-е доработ. изд. - К. : Наукова думка, 2000. - 173 с.
 35. 65.290-21.П18 Парсяк, В. Н. Маркетинг: від теорії до практики : навч.посібн. / В. Н. Парсяк ; Парсяк В.Н. - К. : Наук. думка, 2007. - 256 с.
 36. 65.290-21 П31 Петруня, Ю. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня ; [ Петруня Ю. Є.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 351 с.
 37. 65.5 П88 Пурська, І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 285 с.
 38. 65.290-21 С82 Стоун, Б. Директ-маркетинг: эффективные приемы = Successful direct marketing methods / Б. Стоун, Р. Джейкобс. - М. : Изд. дом Гребенникова, 2005. - 616 с.
 39. 5.290-21.Р41 Репьев, А. Маркетинговое мышление, или Клиентомания / А. Репьев. - М. : Эксмо, 2006. - 384 с.
 40. 65.290-21.Т33 Теорія і практика маркетингу в Україні : Монографія / Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я. та ін. - К. : КНЕУ, 2005. - 584 с.
 41. 65.290-21 Т35 Теремко, В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко ; Теремко В. І. - К. : Академвидав, 2009. - 272 с. - (Альма-матер).
 42. 65.290-21 Т31 Тєлєтов, О. С. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / О. С. Тєлєтов ; [Тєлєтов О. С.]. - К. : Знання України, 2010. - 299 с.
 43. 65.290-21 Т51 Токарев, Б. Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации : учеб.-практич. пособ. / Б. Е. Токарев ; [Токарев Б. Е.]. - М. : Юристъ, 2001. - 256 с.
 44. 65.290-21 Т89 Турченюк, М. О. Маркетинг : підруч. / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. - К. : Знання, 2011. - 318 с.
 45. 32.973 У77 Успенский, И. В. Интернет как инструмент маркетинга / И. В. Успенский ; [Успенский И. В.]. - С.Пб. : БХВ - Санкт-Петербург, 2000. - 256 с.
 46. 65.290-21.Х20 Харін, О. І. Основи маркетингу : Навч. посіб. / О. І. Харін, М. П. Бобрик, Т. С. Панфілова. - К. : НМК ВО, 1992. - 132 с.
 47. 65.290-21.Х35 Хейг, П.Маркетинговые исследования на практике: Основные методы изучения рынка = Market reserch in practice: A guide to the basics / П. Хейг, Н. Хейг, К. Морган.
 48. 65.290-21 Ф3 Федорченко, А. В. Система маркетингових досліджень монографія / А. В. Федорченко ; [ Федорченко А. В. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 267 с.
 49. 65.290-21.Щ61 Щербань, В. М. Маркетинг : Навч. посіб. / В. М. Щербань. - К. : ЦНЛ, 2006. - 208 с.
 50. 65.290-21 Ч-50 Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования / Г. А. Черчилль ; [Черчилль Гилберт А.]. - С.Пб. : Питер, 2002. - 752 с. : ил. - ("Маркетинг для профессионалов").

Соціальна робота як вид суспільної діяльності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.272 А43 Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть : Монографія. Кн. 1 / Андрущенко В.П., Бех В.П., Астахов В. І. та ін. - Соціальна робота. - К. : УДЦССМ, 2001. - 344 с.
 2. 88.4 Б43 Беличева, С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников : Учебн. пособие / С. А. Беличева. - С.Пб. : Питер, 2012. - 336 с.
 3. 65.272 В85 Вступ до соціальної роботи : Навч. посіб. / Ред. Семігина Т.В., Мигович І.І. - К. : Академвидав, 2005. - 304 с.
 4. 65.272 О-75 Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 560 с.
 5. 65.272 О-72 Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі : Наук. зб. - К. : МАУП, 2004. - 336 с.
 6. 65.272 П71 Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей / Ред. Семигіна Т. В. - К. : Четверта хвиля, 2004. - 216 с.
 7. 65.272я2 С48 Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. - К. : УДЦССМ, 2000. - 260 с.
 8. 65.272 С69 Социальная работа : Учеб. пособие / Под ред. В.И. Курбатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480 с. - (Учебники, учебніе пособия).
 9. 65.272 С69 Социальная работа по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи потерпевшим : учеб.-практич. пособие / [Е.Б. Левченко, и.Н. Трубавина, Т.О. Дорошок и др. ]. - К. : Укр. ин-т соц. исследований, 2001. - 182 с.
 10. 65.272 С69 Социальная работа: теория и практика / Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. - Учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 427 с.
 11. 65.272 С69 Соціальна робота : Хрестоматія. Кн. 3 / Уклад. Аксьонова В.В., Андрущенко В.П., Астахова В.І. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.
 12. 65.272 С69 Соціальна робота : Короткий енц. словник. Кн. 4 / Андрущенко В.П., Бех В.П., Башкірев В.А. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.
 13. 65.272 С69 Соціальна робота : Зб. навч. програм. Кн. 5 / Андрущенко В.П., Бех В.П., Башкірев В.А. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 232 с.
 14. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні : Навч. посіб. / Звєрєва І.Д., Безпалько О.В., Харченко С.Я. та ін. - К. : ЦНЛ, 2004. - 256 с.
 15. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні на початку ХХI століття: проблеми теорії і практики : Матеріали доповідей на Міжнародній наук.- практич. конференції 29-30-жовтня 2002р. Ч.2. - К. : МОН, 2002. - 316 с.
 16. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. - К. : Академія, 2000. - 238 с.
 17. 65.272 С69 Соціальна робота з дітьми та молоддю: проблеми, пошуки, перспективи : Вип. 1 / За заг. ред. Пінчук І. М., Толстоухової С. В. - Д. : УДЦССМ, 2000. - 276 с.
 18. 65.272 С69 Соціальна робота з дітьми,молоддю, жінками, різними категоріями сімей : Аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді / Упорядн. Драпушко Р. Г.,Толстоухова С. В.,Шатохіна О. К. та ін. - Д. : УДЦССМ, 1999. - 140с.
 19. 65.272 С69 Соціальна робота з людьми які живуть із ВІЛ/ СНІДом : Метод. посібник для провед. курсів підвищ. кваліфікації / Т. Семигіна, О. Банас, Н. Венедиктова. - К. : КМ Академія, 2006. - 620 с.
 20. 65.272 С69 Соціальна робота. В 3 ч. Ч.1 : Основи соціальної роботи / Бондаренко Н.Б., Грига І.М., Кабаченко Н.В. та ін. - К. : КМ Академія, 2004. - 178 с.
 21. 65.272 С69 Соціальна робота. В 3 ч. Ч.2 : Теорії та методи соціальної роботи / Бойко А.М., Бондаренко Н.Б., Брижовата О.С. та ін. - К. : КМ Академія, 2004. - 224 с.
 22. 65.272 С69 Соціальна робота. В 3 ч. Ч.3 : Робота з конкретними групами клієнтів / Бойко А.М., Бондаренко Н.Б., Брижовата О.С. та ін. - К. : КМ Академія, 2004. - 166 с.
 23. 65.272 С69 Соціальна робота: Вища освіта України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації : Монографія. Кн. 6 / Ред. Андрущенко В.П.,Михальченка М.І., Кременя В.Г. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.
 24. 65.272 С69 Соціально- економічні проблеми дитинства в сучасному селі / Волинець Л.С., Зінченко А. Г.,Іванова І.Б.та ін. - К. : Академпрес, 1998. - 136 с.
 25. 65.272 Т33 Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Хостовой. - М. : Юристъ, 1999. - 334 с.
 26. 65.272 Т33 Теорія і методи соціальної роботи : Підручн. / Ред. Семигіна Т.В., Мигович І.І. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с.
 27. 65.272 У67 Управлінські аспекти соціальної работи : Курс лекцій / Головатий М.Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко Г.А. та ін. - К. : МАУП, 2002. - 376 с.
 28. 65.272 У67 Управлінські аспекти соціальної работи: Методичні рекомендації для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді : Лекції / Головатий М.Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко Г.А. та ін. - К. : МАУП, 2003. - 376 с.
 29. 65.272 Б40 Безпалько, О. В. Соціальна робота в громаді : Навч. посіб. / О. В. Безпалько. - К. : ЦНЛ, 2005. - 176 с.
 30. 65.272 Б87 Браун, А. Супервізор у соціальній роботі : Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонар. установах / А. Браун, А. Боурн ; пер.Семигіна Т.В. - К. : Пульсари, 2003. - 240 с.
 31. 92. Г61 Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. - К. : МАУП, 2005. - 560 с.
 32. 65.272 Г69 Горілий, А. Г. Історія соціальної рооботи : Навч. посіб. / А. Г. Горілий. - Т. : Вид-во Астон, 2004. - 174 с.
 33. 65.272 К20 Капська, А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб. / А. Й. Капська, І. В. Пєша. - К. : ЦУЛ, 2012. - 232 с.
 34. 65.272 К20 Капська, А. Й. Соціальна робота : Навч. посіб. / А. Й. Капська. - К. : ЦНЛ, 2005. - 328 с.
 35. 65.272 К26 Карпенко, О. Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" : навч.-метод. посіб. / О. Г. Карпенко ; [Карпенко О. Г.]. - К. : Слово, 2011. - 248 с.
 36. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 37. 65.272 К93 Курбатов, В. И. Социальная работа / В. И. Курбатов. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
 38. 65.272 Л84 Лукашевич, М. П. Соціальна робота ( теорія і практика ) : підруч. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. - К. : Каравела, 2011. - 368 с.
 39. 65.272 Л84 Лукашевич, М. П. Теорія і методи соціальної роботи : Навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. - 2-ге вид., доп. і випр. - К. : МАУП, 2003. - 168 с.
 40. 65.272 Л84 Лукашевич, М. П. Соціальна робота в Україні : Навч. посібник / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович, І. М. Пінчук ; За ред. М.П. Лукашевича. - К. : МАУП, 2001. - 126 с.
 41. 65.272 М42 Медведева, Г. П. Этика социальной работы: Учеб. пособ. для студ. вузов. / Г. П. Медведева. - М. : Владос, 1999. - 208 с.
 42. 74+65.272 О-93Оцінка потреб дитини та її сім'ї: від теорії до практики : навч. посіб. Ч.І / [Звєрєва І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О. та ін.]. - К. : Задруга, 2011. - 224 с.
 43. 65.272 П12 Павленок, П. Д. Введение в профессию "Социальная работа" : Курс лекций / П. Д. Павленок. - М. : Инфра-М, 1998. - 174 с.
 44. 65.272 С30 Семигіна, Т. Робота в громаді: практика й політика / Т. Семигіна. - К. : КМ Академія, 2004. - 180 с.
 45. 65.272 С34 Сидоров, В. Н. Профессиональная деятельность социального работника: ролевой подход : учеб. пособие / В. Н. Сидоров ; [Сидоров В. Н.]. - Винница : Глобус-пресс, 2006. - 408 с.
 46. 65.272 Т98 Тюптя, Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 574 с.
 47. 65.272 Х73 Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа : учеб. пособ. / Е. И. Холостова ; Холостова Е.И. - 3-е изд. - М. : "Дашков и К", 2009. - 216 с.
 48. 65.272 Х73 Холостова, Е. И. Социальная работа : учеб. пособ. / Е. И. Холостова ; Холостова Е.И. - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 860 с.
 49. 65.272 Х73 Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми : Учеб. пособ. / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 296 с.
 50. 65.272 Ш32 Шахрай, В. М. Технології соціальної роботи : Навч. посіб. / В. М. Шахрай. - К. : ЦНЛ, 2006. - 464 с.
 51. 65.272 Ш47 Шендеровский, К. С. Организационные и методические аспекты управления персоналом служб социальной сферы : Учебно- методич. сб. для самообразования и разных форм повышения квалификации руководителей соц. служб / К. С. Шендеровский. - К., 2002. - 117 с. - (Б-чка організатора та методиста соц. служб).
 52. 65.272 Ш47 Шендеровський, К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю.Менеджмент соціальної служби : Навч.- метод. Зб. для спеціалістів з соц. роботи системи центрів соц. служб для молоді м. Києва / К. С. Шендеровський. - К., 2002. - 158 с. - (Б-чка організатора та методиста соц. служб).
 53. 65.272 Я92 Яцемирская, Р. С. Социальная геронтология (лекции) : Учеб. пособие / Р. С. Яцемирская ; Яцемирская Р. С. - М. : Академический Проект, 2006. - 320 с.

Чорні крила голодомору
(до 80 - річчя голодомору в Україні)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Т67 33-й: голод : Народна книга-меморіал / Сост. Коваленко Л., Маняк В. - К. : Рад. письменник, 1991. - 584 с.
 2. 63.3(4 Укр) В27 Великий голод в Україні 1932-33 = The Great famine in Ukraine 1932-1933 : Збірник свідчень, спогадів, доповідів та статтей виголошекних та друкованих у пресі у 1983 р. на відзначенні 50-ліття голоду в Україні в 1932-33 рр. - Торонто, 1988. - 163 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голод на Поділлі.Книга свідчень / Ред.- упоряд. Мацько В. - Кам'янець-Подільський, 1993. - 103 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 8. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.]. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 11. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор на Сумщині 1932-1933 : Зб. / Упоряд. Столбін О.П. - Суми : Ред.-издат. отдел облуправленч. по печати, 1993. - 158 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с.
 14. 63.3(4 Укр) Г61 Голоси із 33-го (голодомор на Кіровоградщині). - Кіровоград : Центрально-українське вид-во, 1993. - 174 с.
 15. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 16. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 17. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 18. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського селянства. В 2-х т. : Нариси. Т.2 / Андрощук О.В., Баран В.К., Блануца А.В.та ін. - К. : Наукова думка, 2006. - 656 с.
 19. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с.
 20. 63.3(4 Укр) М43 Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 годов. Итоговы й отчет 1990год. : Русскоязычное издание отчета комиссии осуществляется в связи с 60- летием трагических событий 1932-19333 гг. в истории украинского народа. - К. : УкрЦЭНДИСИ, 1992.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 22. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 23. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.6 : Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Ред. Курас І.Ф.; Майборода М., Андрущенко В.П., Баран В.К., Бойко О.Д. та ін. - К. : Генеза, 2003. - 696 с.
 24. 63.3(4 Укр) П60 Портрет темряви: свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Авт.-упоряд. Ящук П. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1999. - 706 с.
 25. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 26. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 27. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 28. 63.3(4 Укр) У67 Упокорення голодом : Зб. документів [Голодомор 1932-1933 років] / Упоряд. Мухіна М. - К. : Ін-т укр. археографії, 1993. - 312 с.
 29. 63.3(4Укр) Ч-75 Чорні жнива. Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини / Упоряд. Поліщук Т. - К.;Х.; Нью-Йорк; Філадельфія : Коць М.П., 1997. - 368 с.
 30. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 31. 84(4 Укр) Б61 Білоус, В. Недолю співаю козацького краю : (Автобіографічн. роман-спогади) / В. Білоус. - Черкаси : Сіяч, 1999. - 363 с.
 32. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 33. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 34. 63.3(4 Укр) В72 Воля, О. Мор: Книга буття України / О. Воля. - Канада : Дорога правди, 1993. - 430 с.
 35. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 36. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 37. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 38. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 39. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 40. 63.3(4 Укр) К64 Конквест, Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. - К. : Либідь, 1993. - 384 с.
 41. 63.3(2 Рос) К72 Костюк, А. Парвус, Ленін, Троцький і Голодомор або Організація жовтневого переороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр. / А. Костюк. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 42. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 43. 84(4 Укр) Л63 Лисивець, А. "Скажи про щасливе життя..." : Повість / А. Лисивець. - К. : Веселка, 1993. - 93 с.
 44. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 45. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 46. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 47. 63.3(4 Укр.) М92 Мухіна, М. Упокорення голодом : Зб. документів / М. Мухіна ; [Мухіна М.]. - К. : Інститут української археографії, 1993. - 311 с.
 48. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 49. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 50. 63.3(0) Н83 Норман, М. Наймарк. Геноциди Сталіна : [Норман М. Наймарк] / М. Н. Норман. - К. : КМ Академія, 2011. - 135 с.
 51. 84(4 Укр) О-95 Очеретний, О. Трагедія в домі : Драма на дві дії / О. Очеретний. - К. : Смолоскип, 1999. - 64 с.
 52. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Даллас Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 53. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (ігуменя). Піст від диявола / (. Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с.
 54. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 55. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 56. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 57. 67.3(4 Укр) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : Навч. посіб. / Г. І. Трофанчук ; [Трофанчук Г. І.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 384 с.
 58. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 59. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. - К. : Генеза, 2001. - 560 с.
 60. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.

Філософія
(до Міжнародного дня філософії)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 П71 Предмет і проблематика філософії : Навч. посіб. / За заг. ред. М.А. Скринника, З.І. Скринник. - Львів : Львівськ. банківськ. ін-т НБУ, 2001. - 485 с.
 2. 87.2 Н60 Нідельман, Я. Серце філософії / Я. Нідельман ; Пер. з англ. Кіндій О. - Львів : Літопис, 2000. - 288 с.
 3. 87 В39 Вечные философские проблемы / Ред. Антипов Г. А. - Новосибирск : Наука, 1991. - 208 с.
 4. 87 В24 Введение в философию : кредитно-модульній курс / под ред. Л.Н. Никитина. - 3-е изд., дополн. и перераб. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 5. 87.3(0) В27 Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия / Под. ред. Р.А.Варгезе; Пер. с анг. К.Савельева. - М. : Фаир-Пресс, 2001. - 400 с.
 6. 92 В27 Величайшие творения человечества : Энциклопедия. - Мн. : АСТ, 2001. - 688 с.
 7. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Философия / Ред. и сост. Грицанов А.А. - М.; Мн. : АСТ; Харвест, Современный литератор, 2001. - 1312 с.
 8. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.]. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 9. 87.3(0) Д73 Древнегреческая философия = От Платона до Аристотеля. - Сочинения;Пер. с древнегреч. - Х : Фолио, 1999. - 832 с.
 10. 87.3(0) Д73 Древнеримская философия = От Эпиктета до Марка Аврелия. - Сочинения;Пер. с лат. и древнегреч. - Х. : Фолио, 1999. - 832 с.
 11. 87.3(0) И90 История китайской философии / Ред. Титаренко М. Л. - М. : Прогресс, 1989. - 552 с.
 12. 87.3(0) И90 История философии : учеб. пособ. / [ Овчинников Г. К., Шевцов Е. В., Ильина Т. А. и другие ]. - 2-е изд.,стереотип. - М. : МГИУ, 2007. - 278 с.
 13. 72 И90 История и философия науки : учебное пособие для аспиранотов / под. ред. А.С. Мамзина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 304 с.
 14. 65.02+87.3(0) И90 История и философия экономики / под ред. д-ра экон. наук, проф. М.В. Конотопова. - Изд. 2-е, стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 664 с.
 15. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 16. 87.3(0) І-90 Історія філософії в її зв'язку з освітою : Підруч. / Волинка Г.І., Гусєв В.І., Мозгова Н.Г. та ін. - К. : Каравела, 2006. - 480 с.
 17. 87.3(4 Укр) К38 Київ в історії філософії України / Горський В.С.,Стратій Я.М., Тихолаз А.Г., Ткачук М.Л. - К. : КМ "Akademia"; ТОВ Університетське видавництво "Пульсари", 2000. - 264 с.
 18. 87 М63 Мир философии: книга для чтения. Ч. 2 : Человек и общество. Культура / [Сост. Гуревич П. С., Столяров В. И.]. - М. : Политиздат, 1991. - 624 с.
 19. 87 О-75 Основи практичної філософії : підруч. / [Лой А. М., Баумейстер А. О., Ящук Т. І. та ін.]. - К. : Київський університет, 2011. - 511 с.
 20. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 21. 92 О-75 Основи філософії культури : Словник / Джинчарадзе Н.Г., Ожеван М.А., Толстоухов А.В. та ін. - К. : Знання, 2004. - 254 с.
 22. 87 О-75 Основы философии науки / Под ред. С.А.Лебедева. - М. : Академический Проект, 2005. - 544 с.
 23. 87 П50 Політична філософія : Підруч. / Суліма Є. М., Шепєлєв М.А., Кривошеїн В.В. - К. : Знання, 2006. - 799 с.
 24. 87.3(0) Р89 Русская философия: Имена. Учения. Тексты : Сб. / Сост. Н.В. Солнцев. - М. : ИНФРА-М;Весь мир, 2001. - 496 с.
 25. 87.6 С69 Социальная философия / Под ред. Гобозова И. А. - М. : Издатель Савин С.А., 2003. - 528 с.
 26. 94.8 Ф56 Философская мысль в афоризмах IV-XVIII веков / [Сост. Лавренова Л. Е.]. - С.Пб. : Паритет, 2008. - 352 с.
 27. 87 Ф56 Філософія: хрестоматія ( від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / [ За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського]. - К. : Знання, 2009. - 621 с.
 28. 87 А13 Абдулатипов, Р. Г. Философ и правитель: Диалог о правлении / Р. Г. Абдулатипов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 112 с.
 29. 87.7 А31 Адорно, Теодор В. Проблемы философии морали / Теодор В. Адорно ; Пер. с нем. М.Л. Хорькова. - М. : Республика, 2000. - 239 с.
 30. 87.3(0) А46 Алєксандрова, О. Філософія Середніх віків та доби Відродження : Підручн. / О. Алєксандрова. - К. : Парапан, 2002. - 172 с.
 31. 87.3(0) А81 Аристотель. Метафизика. Переводы. Коментарии. Толкования / Аристотель ; Сост. С.И.Еремеев. - С.Пб.; К. : Алетейя, Эльга-Н, 2002. - 832 с.
 32. 87.3(0) А83 Армстронг, А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию / А. Х. Армстронг. - 2-е изд. - С.Пб. : "Изд-тво Олега Абышко", 2006. - 256 с.
 33. 87.3(0) А86 Артемюк, Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Б. Артемюк ; Артемюк Б. - К. : Абрис, 2008. - 176 с.
 34. 87 А86 Арутюнов, В. Х. Філософія глобальних проблем сучасності : Навч.- метод. посіб. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінніцький. - К. : КНЕУ, 2003. - 90 с.
 35. 87.3(4 Укр)+83.3(4Укр) Б14 Багалій, Д. Український мандрований філософ Григорій Сковрода : монографія / Д. Багалій ; [Багалій Д. І.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Вид-во "Орій" при УКСП, 1992. - 472 с.
 36. 87 Б17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук. - К. : Кондор, 2011. - 164 с.
 37. 87 Б20 Балашов, Л. Е. Практическая философия или софология / Л. Е. Балашов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2007. - 574 с.
 38. 81 Б31 Бацевич, Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2008. - 248 с.
 39. 87.3(0) Г12 Габрієлян, О. А. Філософія історії : підруч. / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. - К. : Академвидав, 2010. - 216 с.
 40. 87.3(4 Укр) Г70 Горський, В.С.. Кисляк К. В. Історія української філософії : Підручник / В.С.. Кисляк К. В. Горський. - К. : Либідь, 2004. - 488 с.
 41. 87.3(0) Д46 Диоген, Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Л. Диоген. - М. : Мысль, 1998. - 576 с.
 42. 87 И17 Ивакин, А. А. Диалектическая философия : монография / А. А. Ивакин. - Изд. 2-е перераб. и доп. - О. Сумы, М. : Феникс, Университетская книга, ТрансЛит, 2007. - 440 с.
 43. 87.3(0) + 88.4 И23 Ивахин, А. Е. Китай: основы китайской философии и психологии при принятии оперативных решений по вопросам внутренней и внешней политики КНР / А. Е. Ивахин, П. Я. Прыгунов. - К. : Дакор, 2011. - 224 с.
 44. 87 И46 Ильин, В. В. Философия богатства: человек в мире денег / В. В. Ильин. - К. : Знание Украины, 2005. - 496 с.
 45. 87.3(0) К19 Кант, І. Рефлексії до критики чистого розуму / І. Кант ; Пер. з нім. й латини та прим. І. Бурковського. - К. : Юніверс, 2004. - 464 с.
 46. 87 К20 Капто, А. С. Философия мира: истоки, тенденции, перспективы / А. С. Капто. - М. : Политиздат, 1990. - 432 с.
 47. 87 К38 Кизима, В. В. Тоталлогия (философия обновления) / В. В. Кизима. - К. : Вид. Парапан, 2005. - 272 с.
 48. 87 К43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк ; [ Кирилюк Ф. М. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 520 с.
 49. 87.3 К44 Кисиль, В. Я. Галерея античных философов. В 2-х т. Т.1 / В. Я. Кисиль, В. В. Рибери. - М. : Фаир-пресс, 2002. - 576 с.
 50. 87.3(0) К65 Конфуций. Уроки мудрости : Сочинения / Конфуций. - М., Х. : Эксмо, Фолио, 2003. - 958 с.
 51. 87 К68 Коротяєв, Б. І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко. - Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - 340 с.
 52. 87 К71 Косарев, А. Философия мифа = Мифология и ее эвристическая значимость / А. Косарев. - Учебное пособие для вузов. - М.;СПб : ПЕР СЭ;Университетская книга, 2000. - 304 с.
 53. 66.5+87 К79 Кремень, В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. - К. : Грамота, 2007. - 576 с.
 54. 87 К79 Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : Підручн. / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2005. - 528 с.
 55. 87 К82 Кримський, С. Запити філософських смислів / С. Кримський. - К. : Вид. Парапан, 2003. - 240 с.
 56. 85.3 К93 Курбас, Лесь. Філософія театру / Л. Курбас ; Упоряд. М. Лабінський. - К. : Основи, 2001. - 917 с.
 57. 87.3(0) К95 Куцепал, С. В. Французька філософія другої половини ХХ століття: Дискурс із префіксом "пост-" : Монографія / С. В. Куцепал. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 324 с.
 58. 87 Л79 Лосев, А. Ф. Философия имени / А. Ф. Лосев. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 269 с.
 59. 87 М13 Мазараки, А. А. Философия денег : Монография / А. А. Мазараки, В. В. Ильин. - К. : КНТЕУ, 2004. - 719 с.
 60. 87.3(0) М15 Макаренко, Г. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше / Г. Макаренко. - К. : Факт, 2004. - 152 с.
 61. 87 П12 Пазенок, В. С. Філософія туризму : Навч. посіб. / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Кондор, 2004. - 268 с.
 62. 87.3(0) Р92 Рьод, В. Шлях філософії: з XVII по XIXстоліття : посібник / В. Рьод ; [Рьод В.]. - К. : Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 63. 87.3(0) С13 Саврей, В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли / В. Я. Саврей. - М. : КомКнига, 2006. - 1008 с.

Жовтень 2013

Податкова система - головне знараддя реалізації державної економічної політики

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261 Д36 Державні фінанси в транзитивній економіці : навч. посіб. / Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 220 с.
 2. 65.261 К14 Казначейська справа в Україні / за ред. Стовбчастого А.М. - К. : Комп'ютерпрес, 2007. - 316 с.
 3. 65.261 О-61 Оподаткування в Україні : навч. посіб. / [ За ред. Редіної Н. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 4. 65.261 О-61 Оподаткування населення : навч. посіб. / [Бодюк А.В., Дусяк С.П., Дубель В.С. та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 202 с.
 5. 65.261 П44 Податки в Україні : навч. посіб. / [ Уклад.Кокшарова С. М.]. - К. : СІРА, 2007. - 336 с.
 6. 65.261 П44 Податкова система : навч. посіб. / Грідчина М.В., Тропіна В.Б., Варениченко Л.Л. [ та ін.]. - К. : МАУП, 2007. - 160 с.
 7. 65.261 П44 Податкова система : навч. посіб. / [ Ред. Лютий І.О. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 456 с.
 8. 65.261 П44 Податкові системи зарубіжних держав : навч. посіб. / [Ред. Мельник П. В.]. - К. : Кондор, 2012. - 222 с.
 9. 65.261 П78 Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування = Problems of tax policy and taxation development : монографія / за заг. ред. проф. Іванова Ю. Б. - Х. : ІНЖЕК, 2007. - 448 с.
 10. 65.261 Р45 Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / [Ред. Майбуров И. А., Иванов Ю. Б., Крисоватый А. И.]. - К. : Кондор, 2011. - 352 с.
 11. 65.261 С76 Становлення доктрини фінансової системи України / [Ред. Юрія С. І., Десятнюк О. М.]. - Тернопіль : Економічна думка, 2009. - 192 с.
 12. 65.261 Т33 Теорія фінансів : підруч. / [ За ред. проф. Федосова В. М., Юрія С. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 13. 65.261 Т86 Турбулентность налоговых реформ / [Юрий С. И., Крисоватый А. И., Майбуров И. А. и др.]. - К. : Знання, 2011. - 382 с.
 14. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін; за ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 15. 65.261 Ф59 Фінанси : підруч. / [ Ред. Юрій С. І., Федосов В. М. ]. - К. : Знання, 2008. - 611 с.
 16. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Бечко П. К., Тулуш Л. Д.,Бечко П. М. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 345 с.
 17. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Ред. Меглаперідзе А. С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 420 с.
 18. 65.261 Ф59 Фінанси для фінансистів : підруч. / [За заг. ред. Т. А. Говорушко]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 612 с.
 19. 65.261 Ф59 Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / [ За ред. Чугунова І. Я. ]. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с.
 20. 65.261 Ф59 Фінанси: курс для фінансистів : навч. посіб. / [Ред. Оспіщев В. І.]. - К. : Знання, 2008. - 567 с.
 21. 65.261 Э40 Экономика налоговых реформ : монография / Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, Л. Л. Тарангул]. - К. : Алерта, 2013. - 432 с.
 22. 65.261 Б56 Бечко, П. К. Основи оподаткування : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. А. Захарчук. - К. : ЦНЛ, 2009. - 168 с.
 23. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 390 с.
 24. 65.261 Б68 Благун, І. Г. Фінанси : Навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 314 с.
 25. 65.261 В29 Венгер, В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер ; Венгер В. В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 432 с.
 26. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Податкова система : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 230 с.
 27. 65.261 Г12 Гавриленко, Н. В. Податкова система : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко ; [Гавриленко Н. В.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 328 с.
 28. 65.261 Д30 Демиденко, Л. М. Податкова система : Навч. посіб. / Л. М. Демиденко, Ю. Л. Субботович. - К. : ЦНЛ, 2007. - 184 с.
 29. 65.261 Д58 Довгалюк, В. І. Податкова система : Навч. посіб. / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 360 с.
 30. 65.261 Е96 Еш, С. М. Податкова система України : навч. посіб. / С. М. Еш ; Еш С.М. - К. : Кондор, 2008. - 108 с.
 31. 65.261 З-14 Загорський, В. С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку : монографія / В. С. Загорський ; Загорський В. С. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 288 с.
 32. 65.261 К23 Карлін, М. І. Бюджетна система України : навч. посіб / М. І. Карлін ; Карлін М. І. - К. : Знання, 2008. - 428 с.
 33. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансові системи країн Західної Європи : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М. І. - К. : ВЦ " Академія ", 2009. - 320 с. - (Альма-матер).
 34. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси розвинутих країн : навч. посіб. / М. І. Карлін ; [Карлін М.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 484 с.
 35. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 36. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси України та сусідніх держав : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 589 с.
 37. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 38. 65.261 К56 Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : Навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - К. : ЦУЛ, 2013. - 578 с.
 39. 65.261 К56 Ковальчук, С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Л. : Новий світ-2000, 2011. - 568 с.
 40. 65.261 К79 Кремень, О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 41. 65.261 К88 Кудряшов, В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов ; [Кудряшов В.П.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 352 с.
 42. 65.261 М42 Мединська, Т. В. Податкова система : навч. посіб. / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк. - 3-є вид., перероб. та доп. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 424 с.
 43. 65.261 М63 Миргородська, Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. О. Миргородська ; Миргородська Л.О. - К. : ЦУЛ, 2008. - 320 с.
 44. 65.261 О-58 Онисько, С. М. Податкова система : підруч. / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. - 4-те вид., випр. і доп. - Л. : Магнолія плюс; Видавець В.М. Піча, 2009. - 336 с.
 45. 65.261 О-60 Опарін, В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. - 5-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 240 с.
 46. 65.261 П24 Педь, І. Податкові і соціальні збори в податковій системі України : навч. посіб. / І. Педь ; Педь І. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 47. 65.261 П75 Пріб, К. А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень : навч. посіб. / К. А. Пріб, В. І. Федько. - К. : ЦУЛ, 2007. - 320 с.
 48. 65.261 Р69 Романенко, О. Р. Фінанси : Підруч. / О. Р. Романенко. - 4 - те вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 312 с.
 49. 65.261 С32 Сердюк, О. М. Податкова система (практикум) : Навч. посіб. / О. М. Сердюк, Т. В. Заревчацька. - К. : ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 50. 65.261 С34 Сідельникова, Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 51. 65.261 С59 Соколовська, А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / А. М. Соколовська ; [Соколовська А. М.]. - К. : Кондор, 2010. - 326 с.
 52. 65.261 С79 Стеців, Л. П. Фінанси : Навч. посіб. / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. - К. : Знання, 2007. - 235 с.
 53. 65.261 Т74 Тропіна, В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В. Б. Тропіна ; Тропіна В.Б. - К., 2008. - 368 с.
 54. 65.261 Ф47 Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : Навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
 55. 65.261 Ф82 Фрадинський, О. А. Основи податкування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський ; [Фрадинський О. А.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 344 с.

Кадровий менеджмент як система управління персоналом

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(2) H 88 HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле / Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 2. 65.290-2(2) М50 Менеджмент персоналу : навч. посіб. / [Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. та ін.]. - 2-ге вид, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 398 с.
 3. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 4. 65.290-2(2) С69 Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. А.Л. Афендик. - К. : Персонал, 2008. - 84 с.
 5. 65.290-2(2) У67 Управление персоналом : Учебник для вузов / Ред. Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 560 с.
 6. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом организации : учеб. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - 3-изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 638 с.
 7. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом: курсовые проекты, практика, государственный экзамен, дипломный проект : учеб. пособ. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 431 с.
 8. 65.290-2(2) У67 Управління персоналом : Навч. посіб. / Виноградський М.Д., Беляєва М.Д., Виноградська А.М.та ін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 504 с.
 9. 65.290-2(2) А74 Анцупов, А. Я. Социально-психологическая оценка персонала : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент организации", "Психология" / А. Я. Анцупов, В. В. Ковалев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 303 с.
 10. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учеб пособ. / Т. Ю. Базаров ; Базаров Т. Ю. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 239 с.
 11. 65.290-2(2) Б20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : Професіонал, 2006. - 512 с.
 12. 65.290-2(2) Б20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : ЦУЛ, 2011. - 468 с.
 13. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом : учеб. пособ. / В. Р. Веснин ; Веснин В.Р. - М. : Проспект, 2008. - 240 с.
 14. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В. Р. Веснин ; Веснин В.Р. - М. : Проспект, 2009. - 688 с.
 15. 65.290-2(2) В49 Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
 16. 65.290-2(2) В75 Воронкова, В. Г. Кадровий менеджмент : Навч. посіб. / В. Г. Воронкова. - К. : Професіонал, 2004. - 192 с.
 17. 65.290-2(2)+88.4-8 Г67 Горбунова, М. Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс лекций : учеб. пособ. / М. Ю. Горбунова ; Горбунова М. Ю. - М. : Владос-Пресс, 2008. - 223 с.
 18. 65.290-2(2) Г68 Гордиенко, Л. Ю. Основы кадрового менеджмента = Principles of personnel management : Учеб. пособие / Л. Ю. Гордиенко, А. Г. Зима. - Х. : ИНЖЕК, 2004. - 376 с.
 19. 65.290-2(2) Д53 Дмитренко, Г. А. Вступ до спеціальності " Управління персоналом та економіка праці " : Опорний конспект лекцій / Г. А. Дмитренко, В. М. Колпаков, Н. Г. Протасова. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 20. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учеб.пособие / А. П. Егоршин ; Егоршин А.П. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 21. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Управление персоналом : Учеб. / А. П. Егоршин. - 5-е изд., доп. иперераб. - Н. Новгород : НИМБ, 2005. - 720 с.
 22. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Организация труда персонала : учебник / А. П. Егоршин, А. К. Зайцева. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 320 с.
 23. 65.290-2(2) И20 Иванова, С. В. Кандидат, новичок, сотрудник. Инструменты управления персоналом, которые реально работают на практике / С. В. Иванова. - 2-е изд. - М. : Изд-во Эксмо, 2007. - 304 с.
 24. 65.290-2(2) К61 Колпаков, В. М. Управление развитием персонала : Учеб. пособие / В. М. Колпаков. - К. : МАУП, 2006. - 712 с.
 25. 65.290-2(2) К67 Корнелиус, Н. HR Менеджмент = Human resourse management : Поиск, подбор, адаптация,мотивацмя,дисциплина,этика / Н. Корнелиус. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 520 с.
 26. 65.290-2(2) К84 Крушельницька, О. В. Управління персоналом : Навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2006. - 308 с.
 27. 65.290-2(2) М12 Магура, М. Секреты мотивации .Или мотивация без секретов / М. Магура, М. Курбатова. - М. : Управление персоналом, 2007. - 653 с.
 28. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 29. 65.290-2(2) М31 Маслова, В. М. Управление персоналом предприятия : Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. М. Маслова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 159 с.
 30. 65.290-2(2) М50 Ментцель, В. Деловой рзговор с сотрудниками как инструмент управления = Mitarbeitergesprache / В. Ментцель ; пер.Пер. с нем. Зись Е. А. - М. : Омега-Л, 2006. - 109 с.
 31. 65.290-2(2) М69 Михайлова, Л. І. Управління персоналом : Навч. посіб. / Л. І. Михайлова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 248 с.
 32. 65.290-2(2) М91 Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу : Навч.-практ. посіб. / М. І. Мурашко. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 33. 65.290-2(2) М91 Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб / М. І. Мурашко ; Мурашко М. І. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, КОО, 2008. - 435 с.
 34. 65.290-2(2) П14 Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; [ Палеха Ю. І. ]. - К. : Вид-во Ліра-К, 2010. - 338 с.
 35. 65.290-2(2) П31 Петюх, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко. - 3-тє вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 320 с.
 36. 65.290-2(2) П55 Померанцева, Е. П. Модели управление персоналом: исследования, разработка, внедрение / Е. П. Померанцева ; Померанцева Е.П. - М. : Вершина, 2006. - 256 с.
 37. 65.290-2(2) П84 Прохорова, М. В. Персонал, приносящий прибыль. Технологии рационального управления персоналом / М. В. Прохорова, Ю. И. Кондратьева. - М. : Эксмо, 2009. - 624 с.
 38. 65.290-2(2) П88 Пугачев, В. П. Руководство персоналом : Учебник / В. П. Пугачев. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 416 с.
 39. 65.290-2(2) Р18 Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве = Managing people. A guide for managers in the hotel and catering industry : Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" / М. Райли ; пер.с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 191 С.
 40. 65.290-2(2) Р18 Райхельд, Ф. Как строить взаимоотношения с персоналом / Ф. Райхельд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 256 с.
 41. 65.290-2(2) Р83 Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу: практические рекомендации / Е. Р. Рудавина, В. В. Екомасов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с.
 42. 65.290-2(2) Р85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 310 с.
 43. 65.290-2(2) С12 Савельєва, В. С. Управління діловою кар`єрою : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. - К. : ЦУЛ, 2007. - 176 с.
 44. 65.290-2(2) С12 Савельєва, В. С. Управління персоналом : Навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с.
 45. 65.290-2(2) С32 Сербиновский, Б. Ю. Управление персоналом : учебник / Б. Ю. Сербиновский ; Сербиновский Б. Ю. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 464 с.
 46. 65.290-2(2) С41 Ситник, Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. І. Ситник ; Ситник Н. І. - К. : Інкос, 2009. - 472 с.
 47. 65.290-2(2) С47 Слиньков, В. Н. Персонал и его менеджмент: Практические рекомендации / В. Н. Слиньков. - К. : КНТ, 2007. - 476 с.
 48. 65.290-2(2) С47 Слиньков, В. Н. Управление персоналом : Практич. реком. / В. Н. Слиньков. - 2-е изд., испр. - К. : Алерта: КНТ, 2006. - 240 с.
 49. 65.290-2(2) С60 Соломандина, Т. О. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схемах, тестах, кейсах) / Т. О. Соломандина, В. Г. Соломандин. - М. : ООО "Журнал"Управление персоналом", 2005. - 128 с.
 50. 65.290-2(2) С78 Стаут, Л. У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера / Л. У. Стаут ; Стаут Л.У., пер с англ. - М. : Добрая книга, 2007. - 536 с.
 51. 65.290-2(2) С91 Сушко, Н. М. Менеджмент персоналу в банках : навч. посіб. / Н. М. Сушко ; Сушко Н.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 146 с.
 52. 65.290-2(2) Т65 Травин, В. В. Основы кадрового менеджмента / В. В. Травин, В. А. Дятлов. - 2-е изд. - М. : Дело, 1997. - 336 с.
 53. 65.290-2(2) Ф47 Фёдорова, Н. В. Управление персоналом организации : учеб. пособие / Н. В. Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 512 С.
 54. 65.290-2(2) Х65 Хміль, Ф. І. Управління персоналом : Підручн. / Ф. І. Хміль. - К. : Академвидав, 2006. - 488 с. : іл.
 55. 65.290-2(2) Ш66 Шкатулла, В. И. Настольная книга менеджера по кадрам / В. И. Шкатулла. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : НОРМА;ИНФРА-М, 2001. - 560 с.
 56. 65.290-2(2) Щ38 Щекин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учебник. кн.1 : Планирование и организация управления кадрами / Г. В. Щекин. - 2-е изд. перераб. и доп. - К. : МАУП, 1993. - 188 с.
 57. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щекин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щекин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.

Покликання - юрист!
(тематична виставка до Дня юриста)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А43 Актуальні проблеми теорї держави та права : навч. посіб. / [Білозьоров Є. В., Гіда Є. О., ЗавальнийА. М. та ін.]. - К. : ФОПО. С. Ліпкан, 2010. - 260 с.
 2. 67.0 Д50Дія права: інтегративний аспект : монографія / [Ред. Оніщенко Н. М.]. - К. : Юридична думка, 2010. - 360 с.
 3. 74.58 Є 24 Європейська юридична освіта і наука : матеріали міжнародної наук.-практич. конференції студентів та аспірантів / [За заг. ред. Ф. Г. Ващука, Ю. Л. Бошицького]. - Ужгород : ЗакДУ, 2011. - 344 с.
 4. 67.7 Є99 Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України / Ред Горбунова Л. М. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.
 5. 67.404 З-89 Зразки юридичних документів. - Вид. 2-е, перероб. іта доп. - Х. : ТОВ "Одісей", 2007. - 336 с.
 6. 67.0 Н12 На захисті суспільних інтересів : посіб. для правників та правозахисніків. - К. : Атіка, 2009. - 416 с.
 7. 88.3 + 88.4-11 О-75 Основи загальної та юридичної психології: Курс лекцій : навч. посіб. / [Бобечко Н. Р., Бойко В. П., Жолнович І. В. та ін.]. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 8. 92 П58 Популярна юридична енциклопедія / Гіжевський В.К., Головченко В.С., Ковальський В.С. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.
 9. 81.2 Англ П61 Посібник з англійської мови для студентів - юристів / Сімонюк В.П., Костюченко Т.І., Олійник Т.В. та ін. - Х. : Право, 2005. - 264 с.
 10. 67.3(0) П68 Правовая мысль ХХ века : Сб. обзоров и рефератов / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; Отв. ред.: Пивоваров Ю.С. - М., 2002. - 190 с.
 11. 87.7 П75 Прикладна етика : навч. посіб. / [Ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.
 12. 67.3(0) Р46 Речи известных юристов России : Сборн. Вып.1 : (П.А. Александров, Ф.Н. Плевако). - М. : Современный гуманитарный университет. - 183 с.
 13. 60.56 С69 Соціологія права : Підруч. / М.І.Панов, Н.П.Осипова, Л.М.Герасіна та ін.; За ред. Н.П.Осипової. - К. : Ін Юре, 2003. - 276 с.
 14. 92 С91 Сучасна правова енциклопедія / [Ред. Зайчук О. В.]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 408 с.
 15. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 16. 67.7 Ю70 Юридична деонтологія : підруч. - 2-ге вид. - Х. : Одіссей, 2008. - 256 с.
 17. 88.4-11 Ю70 Юридическая психология / Сост. и общ. ред. Т.Н. Курбатовой. - СПб : Питер, 2001. - 480 с.
 18. 67.7 А61 Амджадін, Л. М. Юридичні клініки в Україні: сучасний стан, діяльність та перспективи розвитку (за даними дослідження) / Л. М. Амджадін ; [Амджадін Л. М.]. - К. : Інтелектуальна Перспектива, 2008. - 189с.
 19. 88.4-11 А62 Аминов, И. И. Юридическая психология : учеб. пособ. / И. И. Аминов ; Аминов И. И. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 415 с.
 20. 87.7 А79 Аракелов, Ю. С. Профессиональная этика юриста : Ответы на экзаменационные билеты / Ю. С. Аракелов, Б. К. Джегутанов, В. С. Олейников. - С.Пб. : Питер, 2004-2006. - 128 с.
 21. 60.56 Б44 Бельский, В. Ю. Социология для юристов : Учеб. пособ. для вузов / В. Ю. Бельский, А. И. Кравченко, С. И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. - 398 с.
 22. 67.7 Б73 Богатирьов, І. Г. Юридична деонтологія : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, П. В. Макушев, В. М. Торяник. - Х. : Харків юридичний, 2009. - 212 с.
 23. 87.7 Б90 Букреев, В. И. Этика права: От истоков этики и права к мировоззрению : Учебное пособие / В. И. Букреев, И. Н. Римская. - М. : ЮРАЙТ, 1998. - 336 с.
 24. 67.410 В19 Васильєв, С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ / С. В. Васильєв. - К. : Еспада, 2007. - 288 с.
 25. 67.7 Г15 Галай, А. О. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні : Навч. посіб. / А. О. Галай, В. В. Стаднік. - К. : Атіка, 2005. - 280 с.
 26. 74.6 Г61 Головко, Н. І. Правова педагогіка : навч. посіб. / Н. І. Головко ; Головко Н.І. - К. : Персонал, 2008. - 248 с.
 27. 67.404 Г68 Гордієнко, К. Д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення, зразки документів, Судова практика / К. Д. Гордієнко ; Гордієнко К. Д. - К. : КНТ, 2007. - 304 с.
 28. 67.7 Г68 Горевий, В. І. Організація юридичної служби на підприємстві : Навч. посіб. / В. І. Горевий. - Суми : ВТД"Університетська книга", 2007. - 301 с.
 29. 87.7 Г79 Гребеньков, Г. В. Юридична етика : Навч. посіб. / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. - К. : Алерта, 2004. - 209 с.
 30. 74.26 Г93 Гуз, А. М. Методика викладання правознавства в школі : Навч.-метод. посіб. / А. М. Гуз. - К. : КНТ, 2006. - 180 с.
 31. 67.7 Г96 Гусарєв, С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : Навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - 4-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2010. - 495 с.
 32. 7.0 Г96 Гусарев, С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоритичні аспекти / С. Д. Гусарев. - К. : Знання, 2005. - 375 с.
 33. 67.3(0) Д21 Дахно, І. І. Історія держави і права : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 658 с.
 34. 67.404 Д66 Домбровський, С. Ф. Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств, установ та організацій : Навч. посіб. / С. Ф. Домбровський. - Х. : Консум, 2005. - 396 с.
 35. 67.7 Ж74 Житнигор, Б. С. Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы частной инициативы / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 272 с.
 36. 88.4-11 З-50 Зельдович, Б. З. Психология и педагогика в профессиональной деятельности юриста : Учеб. пособие / Б. З. Зельдович. - М. : Экзамен, 2003. - 320 с.
 37. 81.2 Укр К30 Кацавець, Г. М. Мова у професії юриста : підруч. / Г. М. Кацавець. - Вид. 2-ге. - К. : ЦУЛ, 2007. - 304 с.
 38. 67.3(0) К66 Кормич, А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич ; Кормич А. І. - К. : Правова єдність, 2009. - 312 с.
 39. 87.7 Л72 Лозовой, В. О. Професійна етика юриста / В. О. Лозовой, О. В. Петришин. - Х. : Право, 2004. - 176 с.
 40. 74.58 М24 Мануйлов, Є. М. Формування особистості майбутнього фахівця права : вибрані праці: статті, матеріали конференцій, "круглих столів" (2006-2011) / Є. М. Мануйлов ; [Мануйлов Є. М.]. - Х. : Право, 2011. - 216 с.
 41. 67.7 М45 Мейєр, Вільям Д. Приватна юридична практика / Вільям Д. Мейєр. - К., 1994. - 40 с.
 42. 67.0 М69 Михайлова, В. В. Практические советы юриста православным / В. В. Михайлова, В. Н. Никулин, Т. С. Пущина. - М. : Трифонов Печерский монастырь: Ковчег, 2003. - 249 с.
 43. 67.7 М75 Молдован, В. Юридична клініка : Навч. посіб. / В. Молдован, Р. Кацавець. - К. : ЦНЛ, 2007. - 224 с.
 44. 67.0 Н54 Нерсесянц, В. С. Юриспруденция = Введение в курс общей теории права и государства / В. С. Нерсесянц. - М. : Норма, 2000. - 288 с.
 45. 67.0 О-22 Оборотов, Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) : Монография / Ю. Н. Оборотов. - Одесса : Юридична література, 2002. - 280 с.
 46. 83.7 О-54 Олійник, О. Ораторське мистецтво юриста : навч. посіб. / О. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Кондор, 2009. - 210 с.
 47. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Алерта, 2008. - 304 с.
 48. 88.4-11 О-63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Юридична психологія : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець. - Чернівці : Книги- XXI, 2007. - 448 с.
 49. 81.2 Англ П12 Павлова, Е. К. Английский язык для юристов. Branches of Law / Е. К. Павлова, Т. Н. Шишкина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 320 с.
 50. 87.7 П60 Порубов, Н. И. Юридическая этика : Учеб. пособие / Н. И. Порубов, А. Н. Порубов. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 352 с.
 51. 74.58 Р49 Рижиков, В. С. Теорія та практика ігрового навчання в професійній підготовці майбутніх юристів : монографія / В. С. Рижиков, М. І. Якібчук. - Херсон : Айлант, 2011. - 215 с.
 52. 67.0 Р64 Розин, В. М. Генезис права: методологический и культурологический анализ / В. М. Розин. - М. : Nota Bene, 2003. - 336 с.
 53. 67.0 Р82 Рулан, Н. Юридическая антропология : Учеб. для вузов / Н. Рулан ; Отв. ред. В.С. Нерсесянц. - Пер. с франц. - М. : НОРМА, 1999. - 310 с.
 54. 88.4-11 С12 Сабуров, А. С. Юридична психологія : [навч. посіб. для студентів юрид. факультетів] / А. С. Сабуров ; Сабуров А. С. - К. : ТП Пресс, 2008. - 208 с.
 55. 60.56 С13 Савчук, С. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук / С. Савчук. - Чернівці : Рута, 2003. - 240 с.
 56. 67.7 С69 Сошникова, Т. А. Введение в специальность "Юриспруденция" / Т. А. Сошникова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с.
 57. 67.7 С47 Сливка, С. С. Юридична деонтологія : підручн. / С. С. Сливка ; [Сливка С.С.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2010. - 296 с.
 58. 67 Т17 Таманага, Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Б. Таманага ; Таманага Б., пер. з англ. А.Іщенка. - К. : КМ Академія, 2007. - 208 с.
 59. 67.3(0) Т48 Ткаченко, В. В. Лекції з історії розвитку державно-правових відносин у давньогрецькій і давньоримській цивілізаціях : Навч. посіб. / В. В. Ткаченко. - К. : МАУП, 2005. - 384 с.
 60. 81.2 Укр Т51 Токарська, А. С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах : Навч. посіб. / А. С. Токарська. - К. : ЦНЛ, 2005. - 272 с.
 61. 67.7 Ф61 Фіолевський, Д. П. Юридична етика : підруч. / Д. П. Фіолевський ; [Фіолевський Д. П.]. - К. : Алерта, 2011. - 288 с.
 62. 74.26 Ч-86 Чужикова, В. Г. Методика викладання права : навч. посіб. / В. Г. Чужикова ; [ Чужикова В. Г. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 425 с.
 63. 81.2 Англ Ш37 Шевелева, С. А. English for lawyers : учеб. пособ. / С. А. Шевелева ; Шевелева С. А. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 431 с.
 64. 67.3(4 Укр) Ш46 Шемшученко, Ю. Вибране / Ю. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2005. - 592 с.
 65. 87.4 Щ64 Щербина, О. Ю. Логіка для юристів : Курс лекцій / О. Ю. Щербина ; Щербина О. Ю. - 3-тє вид. - К. : Юридична думка, 2007. - 264 с.
 66. 67.7 Ю70 Юридична деонтологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Татарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 158 с.
 67. 74.58 Ю70 Юридична дидактика : посіб. із викладання права та юридичних дисциплін / [ Бігун В. С., Галай А. О., Крестовська Н. М. та ін.]. - К. : СПД Юсип'юк, 2009. - 191 с.
 68. 74.58 Я22 Яворська, Г. Х. Педагогіка для правників : Навч. посіб. / Г. Х. Яворська. - К. : Знання, 2004. - 335 с.

Спорт - джерело здоров'я

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 75 Б90 Будинок на Кузнечній / [Потапенко М. І., Сабалдир В. П., Лівінський О. М. та ін.]. - К. : Майстерня книги, 2009. - 327 с.
 2. 75 Е84 Если хочешь быть здоров. - М. : Физкультура и спорт, 1988. - 352 с.
 3. 75 З-80 Золоті сторінки олімпійського спорту України 1894-2000 / За ред. Федоренка І. - К. : Олімпійська література, 2000. - 192 с.
 4. 75 И90 История физической культуры и спорта : Учеб. для ин-тов физ. культ. / Ред. Столбова В. В. - М. : Физкультура и спорт, 1983. - 359 с.
 5. 75 К65 Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : Матеріали першої республіканської конференції / Упор. Завацький В. І., Сермєєв Б. В., Шиян Б. М. та ін. - Луцьк : Надстир'я, 1994. - 515 с.
 6. 75 Л67 Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні : Законодавчі акти, норматив. документи та метод. рекомендації / Упоряд. Дутчак М.В. - К. : Четверта хвиля, 2004. - 224 с.
 7. 75 М50 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : Учеб. пособие / Золотов М.И., Кузин В.В., Кутепов М.Е., Сейранов С.Г. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 432 с.
 8. 74 О-72 Освіта в Україні : Нормативна база / Ред. Кривенко О.А.; Упоряд. Пашутинський Є.К. - 2-ге вид., виправ. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 484 с.
 9. 88.4-5 П18 Партнеры в сфере охраны психического здоровья. Вклад профессионалов и непрофессионалов в охрану психического здоровья : Сб. статей. - К. : Сфера, 1999. - 236 с.
 10. 75 П35 Питание спортсменов = Sports nutrition : Рук. для проф. работы с физически подготовл. людьми / Ред. Розенблюм К. - К. : Олимпийская литература, 2005. - 536 с.
 11. 75 П68 Правила шахів / [Ред. Боданкін Л. М.]. - К. : Ексергія, 2001. - 72 с.
 12. 88.4 П69 Практикум по спортивной психологии / Ред. Волкова И.П. - С.Пб. : Питер, 2002. - 288 с.
  88.37 П69 Практикум по психологии здоровья / Ред. Никифоров Г.С. - С.Пб. : Питер, 2005. - 351 с.
 13. 75 П77 Прихований матч / [Сабалдир В. П., Омельченко Г. О., Потапенко М. І. та ін.]. - К. : Майстерня книги, 2009. - 243 с.
 14. 88.4-5 П86 Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я : Навч. посіб. / Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. - К. : Інкос, 2002. - 272 с.
 15. 88.4 П86 Психология спорта : Метод. рекомендации для самост. работы. - К., 2000. - 120 с.
 16. 75 С17 Самозащита от А до Я / Кадочников А. А. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 480 с.
 17. 75 С56 Современное пятиборье : Учебник для ин-тов физкульт. / Под ред. Варакина А. П. - 3-е изд. доп. - Л. : Физкультура и спорт, 1985. - 256 с.
 18. 75 С69 Социально-биолгические проблемы физической культуры и спорта / Бака М. М., Бойко В. С., Гурвич С. С. и др. - К. : Здоров'я, 1983. - 248 с.
 19. 75 С73 Спорт и век / Ред. Нарусова И. Я. - М. : Физкультура и спорт, 1967. - 279 с.
 20. 75 С73 Спортивная медицина : Практич. рекомендации / Ред. Джексон Р. - К. : Олимпийская литература, 2003. - 384 с.
 21. 88.4 С73 Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общ. ред. Волкова И.П. - С.Пб. : Питер, 2002. - 384 с.
 22. 75 Т33 Теория и методика физической культуры : Учеб. / Ред. Курамшин Ю.Ф. - М. : Советский спорт, 2003. - 464 с.
 23. 75 Т33 Теория спорта / Платонова В. Н. - К. : Вища школа, 1987. - 424 с.
 24. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 25. 75 Ф50 Фізичне виховання : Навч. посіб. - К. : ЦНЛ, 2007. - 192 с
 26. 51.2я2 Х87 Хочу быть здоровым : Справ. изд. / Отрощенко П.Г., Мовчанюк В.О., Никберг И.И. и др. - К. : Лыбидь, 1991. - 336 с.
 27. 92 Э68 Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. В 3 т. Т.1. : Абсолютный рекорд - Клинч. - М. : "Физкультура и спорт", 1961. - 368 с.
 28. 75 Б12 Бака, М. М. Социально- биологические проблемы физической культуры и спорта / М. М. Бака ; Бойко В. С., Гурвич С.С., Муравов И В.. - К. : Здоров'я, 1983. - 248 с.
 29. 75 Б21 Бальсевич, В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов. - К. : Здоров'я, 1987. - 224 с.
 30. 75 Б64 Бирюк, Е. В. Художественная гимнастика / Е. В. Бирюк. - К. : Радянська школа, 1981. - 102 с.
 31. 75 Б69 Близнюк, С. Магия киокушин-каратэ / С. Близнюк. - К. : АВГуСТ, 1998. - 248 с.
 32. 75 Б25 Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : Учеб. пособ. / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
 33. 75 Б77 Бойко, В. В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека / В. В. Бойко. - М. : Физкультура и спорт, 1987. - 144 с. - (Наука - спорту; Основы тренировки).
 34. 75 Б81 У боротьбі за футбольний трон: розповідь-хроніка про чемпіонати світу з футболу / Ю. Бондар, В. Шпак. - К. : ІВЦ ДПА України, 2009. - 624 с.
 35. 88.4 Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія спорту : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : ЦУЛ, 2007. - 224 с.
 36. 75 Б91 Буровых, А. Н. Восстановительный массаж в спорте / А. Н. Буровых, В. П. Зотов. - К. : Здоров'я, 1981. - 104 с.
 37. 88.4 В26 Вейнберг, Р. С. Психологія спорту / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. - К. : Олімпійська література, 2001. - 335 с.
 38. 65.290-2 Г16 Галкин, В. В. Экономика и управление физической культурой и спортом : Учеб. пособие / В. В. Галкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 448 с.
 39. 75 Г61 Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : Учеб. пособие / Б. Р. Голощапов. - М. : Академия, 2004. - 312 с.
 40. 75 Д46 Діленян, М. О. Бокс і кікбоксінг : навч. посіб. / М. О. Діленян ; Діленян М.О. - О. : Юридична література, 2002. - 192 с.
 41. 75 Д53 Дмитриев, А. А. Физическая культура в специальном образовании : Учеб. пособие / А. А. Дмитриев. - М. : Academia, 2002. - 176 с.
 42. 75 Д58 Довбиш, В. І. Фізична культура та виховання здоров'я : Навч. посібник / В. І. Довбиш. - Х. : ХНУ ім. Каразіна В.Н., 2007. - 224с.
 43. 75 Д46 Дымов, Я. М. От боли голос хрипнет / Я. М. Димов. - К. : Логос, 2006. - 320 с.
 44. 75 Д88 Дымов, Ян. От боли голос хрипнет : Очерки. Рассказы / Я. Дымов. - Одесса : Друк, 2002. - 252 с.
 45. 75 И23 Ивахин, А. Е. Ступени гандбола. 1909-1965 / А. Е. Ивахин, Г. Е. Белокопытов, А. А. Гончарук. - К. : Изд-во Плеяды, 2005. - 180 с.
 46. 75 И20 Иванов, А. Л. Искусство кикбоксинга / А. Л. Иванов. - 3-е изд., доп. и перераб. - К. : Техніка, 2000. - 296 с.
 47. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин ; Ильин Е.П. - С.Пб. : Питер, 2008. - 352 с.
 48. 75 К17 Каляндрук, Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Каляндрук. - Львів : Сполом, 2004. - 304 с.
 49. 88.4 К43 Кириленко, Т. С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів : Навч. посіб. / Т. С. Кириленко. - К. : Інститут післядиплом. освіти Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, 2002. - 112 с.
 50. 88.4 К45 Китаева, М. В.Психология победы в спорте : Учеб. пособие / М. В. Китаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 208 с.
 51. 88.4 К49 Клименко, В. В. Психологія спорту : Навч. посіб. / В. В. Клименко. - К. : МАУП, 2007. - 432 с.
 52. 75 К59 Козленко, О. М. Сучасне спортивне країнознавство: Арабський світ. Ч 1 : Арабські країни Азії / О. М. Козленко ; Козленко О.М. - К. : Персонал, 2008. - 216 с.
 53. 88.4 К68 Корольчук, М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 580 с.
 54. 75 К78 Крамской, С. И. Управление творческой деятельностью кафедры физического воспитани и спорта технического вуза : монография / С. И. Крамской, В. П. Зайцев. - М., Белгород : АСВ, БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004. - 244 с.
 55. 88.4 К80 Кретти, Б. Дж. Психология в современном спорте / Б. Дж. Кретти. - М. : Физкульт. и спорт, 1978. - 224 с.
 56. 75 К92 Кулинко, Н. Ф. История и организация физической культуры : Учеб. пособ. для учащихся пед. уч-щ. / Н. Ф. Кулинко. - М. : Просвещение, 1982. - 223 с.
 57. 75 Л59 Линець, М. М. Витривалість, здоров'я, працездатність / М. М. Линець, Г. М. Андрієнко. - Л., 1993. - 131 с.
 58. 88.5 М29 Мартенс, Р. Социальная психология и спорт / Р. Мартенс. - Пер. с англ. - М. : Физкультура и спорт, 1979. - 179 с.
 59. 75 М34 Матвєєв, С. Ф. Боротьба самбо / С. Ф. Матвєєв ; Матвєєв С. Ф. - К. : Здоров'я, 1972. - 126 с.
 60. 75 М69 Михайленко, К. Киев встречает олимпиаду / К. Михайленко, Г. Пугаченко. - К. : Здоров'я, 1980. - 176 с.
 61. 88.5 Н50 Немов, Р. С.Социальная психология : Краткий курс / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 208 с.
 62. 86.37 О-35 Овчинников, А. Нужен ли христианам спорт? / А. Овчинников. - М. : Даниловский благовестник, 2002. - 96 с.
 63. 75 П34 Платонов, В. Н. Олимпийский спорт : 100- летию современ. олимп. движения посвящ. Кн.1 / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. - Учебник. - К. : Олимпийская лит., 1994. - 496 с.
 64. 75 П37 Платонов, В. Н. Теория и методика спортивной тренировки / В. Н. Платонов. - К. : Вища школа, 1984. - 352 с.
 65. 88.4-3 П43 Позднышев, Е. Имидж спортсмена. В 2-х ч. : Науч.-метод. изд. Ч.1 / Е. Позднышев. - К. : ЧПП, 2002. - 140 с.
 66. 75 П54 Поляк, С. С. Волейбол Закарпаття / С. С. Поляк, О. М. Тріфан ; вступне слово Зареви І.І., Ващука Ф.Г. - Ужгород : Гражда, 2007. - 184 с.
 67. 75 П77 Присяжнюк, С. І. Фізичне виховання : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк ; Присяжнюк С.І. - К. : ЦУЛ, 2008. - 504 с.
 68. 75 П56 Пономарев, Н. И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания / Н. И. Пономарев. - М. : Физкультура и спорт, 1970. - 248 с.
 69. 75 Р64 Розенцвейг, С. Красота - в здоровье = Sportsfitness for women / С. Розенцвейг. - М. : Физкультура и спорт, 1985. - 224 с.
 70. 87.8 С20 Сараф, М. Я. Введение в эстетику спорта : Учеб. пособ. / М. Я. Сараф, В. И. Столяров. - М. : Физкультура и спорт, 1984. - 104с.
 71. 75 С65 Сорока, М. М. Сіднейська Олімпіада в українському контексті / М. М. Сорока ; Сорока М. М. - К : ДрУк, 2000. - 240 с.
 72. 75 С17 Такуан, Сохо. Самураи: меч и душа / С. Такуан, М. Миямото. - СПб : Евразия, 2000. - 352 с
 73. 75 С79 Степанова, О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта / О. Н. Степанова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Советский спорт, 2005. - 256 с.
 74. 75 С89 Суббота, Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом / Ю. В. Суббота. - К. : Кондор, 2007. - 164 с.
 75. 75 Т26 Твердохліб, О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Пранаями - цілюще дихання : Навч. посіб. / О. Ф. Твердохліб. - К. : Інтерес, Воля, 2005. - 152 с.
 76. 75 Т26 Твердохліб, О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Мудри - цілющі положення рук : Навч. посіб. / О. Ф. Твердохліб. - К. : ІВЦ "Вид-во "Політехніка", "ВК "Воля", 2005. - 132 с.
 77. 75 Т26 Твердохліб, О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Асани - цілющі положення тіла / О. Ф. Твердохліб. - К. : ІВЦ "Вид-во "Політехніка", "ВК "Воля", 2005. - 160 с.
 78. 88.4 Т41 Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я : навч. посіб / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 79. 75 Т52 Толкачев, Б. С. Физкультурный заслон ОРЗ / Б. С. Толкачев. - 2-е изд. доп. - М. : Физкультура и спорт, 1992. - 176 с.
 80. 75 Т63 Тотоонти, И. 100 лет вольной борьбы / И. Тотоонти. - Владикавказ : Олимп, 2005. - 200 с.
 81. 75 У45 Укран, М. Л. Атлетическая гимнастика (для юношей) / М. Л. Укран, В. М. Смолевский, А. М. Шлемин ; Смоленскмй В. М.,Шлемин А. М. - М. : Физкультура и спорт, 1988. - 95 с.
 82. 75 У58 Унанов, Т. А. Спорт и спортивная медицина : Избранные лекции / Т. А. Унанов. - Одесса : Астропринт, 2003. - 228 с.
 83. 75 У84 Уткин, В. Л. Биомеханика физических упражнений : Учеб. пособ. / В. Л. Уткин. - М. : Просвещение, 1989. - 210 с.
 84. 88.4 У97 Уэйнберг, Р. С. Основы психологии спорта и физической культуры / Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд. - К. : Олимпийская литература, 2001. - 335 с.
 85. 75 Х12 Хавин, Б. Все об олимпийских играх / Б. Хавин. - М. : Физкультура и спорт, 1974. - 576 с.
 86. 75 Х85 Хоули, Э. Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса = health Fitness instructor's handbook / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. - К. : Олимпийская литература, 2004. - 376 с.
 87. 75 Х94 Хромаєв, З. М. Баскетбол: епоха В. Шаблінського. До 100-річчя баскетболу в Україні / З. М. Хромаєв, А. П. Волошин. - К. : "МП Леся", 2006. - 180 с.
 88. 75 Ч-59 Чиж, Ю. А. Фізична культура - джерело здоров'я / Ю. А. Чиж. - К. : Здоров'я, 1977. - 87 с.
 89. 75 Ш20 Шанин, Ю. В. Олимпия. История античного атлетизма / Ю. В. Шанин ; Ред. Кузищин В.И. - С.Пб. : Алетейя, 2001. - 191 с.
 90. 75.15 Ш43 Шелковый, А. С. Женская школа самозащиты / А. С. Шелковый ; [Шелковый А. С.]. - К. : Україна, 1993. - 110 с.
 91. 75 Ш89 Штепа, А. П. Питание в системе подготовки спортсменов-единоборцев / А. П. Штепа, В. В. Ванханен, В. В. Абрамов. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2001. - 132 с.
 92. 87 Ш97 Шутц, У. Совершенная ясность. Основы жизненной философии = Profound simplicity / У. Шутц. - Х. : Изд-во Гуманитарный

Вересень 2013

Творчі надбання професора М.Ф.Головатого
(з нагоди 70-річчя від дня народження)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. - К. : А.Л.Д., 1996. - 112 с.
 2. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 3. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - К. : Персонал, 2011. - 228 с.
 4. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с.
 5. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політична міфологія : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2006. - 144 с.
 6. 66.6 Г61 Головатий, М. Ф. Класи і партії : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; Головатий М.Ф. - К. : Персонал, 2008. - 144 с.
 7. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Мистецтво політичної діяльності : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.
 8. 66.3 Г61 Головатий, М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М. Ф. Головатий. - К. : Наукова думка, 1993. - 237 с.
 9. 74 Г61 Головатий, М. Ф. Навчи себе сам : Навч. метод. розробка / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2002. - 120 с.
 10. 74 Г61 Головатий, М. Ф. Навчи себе сам : Навч. метод. розробка / М. Ф. Головатий. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2005. - 132 с.
 11. 74.58 Г61Головатый, Н. Ф. Учись учиться : Учеб.-метод. разработка / Н. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 2000. - 76 с.
 12. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія / М. Ф. Головатий. - Навч. посіб. - К. : МАУП, 2001. - 136 с.
 13. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія : Підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2006. - 400 с.
 14. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія : підруч. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - 2-ге вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 400с.
 15. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2005. - 264 с.
 16. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [ Головатий М. Ф. ]. - 2-ге вид, допов. - К. : Персонал, 2010. - 296 с.
 17. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 18. 60.54 Г61 Головатый, Н. Ф. Социология молодежи : Курс лекций / Н. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 1999. - 224 с.
 19. 60.56 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія політики : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2003. - 504 с.
 20. 92 Г61 Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. - К. : МАУП, 2005. - 560 с.
 21. 66.0 Г61 Головатий, Н. Ф. Професія-політик / Н. Ф. Головатий. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 88 с.
 22. 92 У67 Управління матеріальними ресурсами : енциклопед. слов. / [Антонюк О. В,,Баєва О. В,, Головатий М. Ф. та ін.]. - К. : Персонал, 2009. - 376 с.
 23. 92 У67Управління людськими ресурсами: ( Понятійно-термінол. слов.) : Навч. посіб. / Ред. Щокін Г. В., Антонюк О. В., Головатий М. Ф. - К. : МАУП, 2006. - 496 с.
 24. 92 М50 Менеджмент : Понятійно-термінол. словник / Ред. Щокін Г. В., Головатий М. Ф., Антонюк О. В. та ін. - К. : МАУП, 2007. - 744 с.
 25. 65.272 У67 Управлінські аспекти соціальної работи : Курс лекцій / Головатий М.Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко Г.А. та ін. - К. : МАУП, 2004. - 368 с.
 26. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с.

Паблік-рілейшнз - як організація комунікаційного простору

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(1) Р90 PR в органах державної влади та місцевого самоврядуавання : Монографія / Бабкіна О.В., Басалюков В.В., Бебик В.М., За заг. ред. Бебик В.М., Куніцина С.В. - К.; Сімферополь : МАУП, 2003. - 240 с.
 2. 65.290-2(1) Р90 PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / [Ред. Ситников А. П., Бочаров М. П., Лисов В. А.] ; пер.c англ. - М. : ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2002. - 493 с.
 3. 65.290-2(1) Р90 PR у державних організаціях : Мат. наук.-практ. семінару / Ред. Бебик В.М., Куніцина С.В. - К.; Сімферополь : МАУП, 2003. - 56 с.
 4. 65.290-2(1) П12 Паблик Рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса / [Хуриев Э. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М. и др.]. - М. : Тандем; Экмос, 2001. - 352 с.
 5. 65.290-2(1) П99 Пятьдесят лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебрянный лучик" 2004-2005 гг. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 630 с.
 6. 65.290-2(1) С17 Самое главное в PR = Essentials of public relations / Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф. и др. ; пер.Пер с англ. - С.Пб. : Питер, 2004. - 560с.
 7. 65.290-2(1) С25 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. Ачкасовой В.А., Володиной Л.В. - С.Пб. : Речь, 2005. - 336 с.
 8. 65.290-2(1) С25 Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика / Учеб. пособие. - Данилина В. В., Луканина М. В., Минаева Л. В. и др.; Ред. Минаев. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 288 с.
 9. 65.290-2(1) С83 Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) для організацій третього сектора : метод. посіб. / за ред. В.Г.Королька. - К., 2003. - 214 с.
 10. 65.290-2(1) С91 Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / Лісничий В.В., Грищенко В.О., Іванов В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2004. - 384 с.
 11. 65.290-2(1) Т33 Теория и практика связей с общественностью / Кочеткова А.В., Филлипов В.Н., Скворцов В.Н., Тарасов А.С. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 12. 65.290-2(1) Б20 Балабанова, Л. В. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с.
 13. 65.290-2(1) Б43 Беленкова, А. А. PRостой пиар / А. А. Беленкова ; [Беленкова А. А.]. - М. : НТ Пресс, 2007. - 256 с. - (Бизнес-букварь).
 14. 65.290-2(1) Б59 Бианки, В. А. Убрать конкурента: PR-атака / В. А. Бианки, А. И. Серавин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 15. 65.290-2(1) Б61 Білоус, В. С. Зв'язки з громадскістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навч. посіб. / В. С. Білоус. - К. : КНЕУ, 2005. - 275 с.
 16. 65.290-2(1) Б70 Блэн, С. Паблик Рилейшнз / С. Блэн ; [ Блэн С. ]. - М. : Сирин, 2002. - 202 с.
 17. 65.290-2(1) Б75 Бодуан, Ж. Управление имиджем компании = Паблик рилейшнз: предмет и мастерство / Жан-Пьер Бодуан. - Пер. с фр. - М. : ИМИДЖ-Контакт;ИНФРА-М, 2001. - 233 с.
 18. 65.290-2(1) Б86 Бочаров, М. П. История паблик рилейшнз: нравы.бизнес, наука / М. П. Бочаров ; [Бочаров М.П.]. - М. : РИП- холдинг, 2007. - 184 с. - (Академия рекламы).
 19. 65.290-2(1) Б90 Буари, Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия / Филипп А. Буари. - Пер. с фр. - М. : ИМИДЖ-Контакт;ИНФРА-М, 2001. - 178 с.
 20. 65.290-2(1) В18 Варакута, С. А. Связи с общественностью : Учеб. пособ. / С. А. Варакута, Ю. Н. Егоров. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 246 с.
 21. 65.290-2(1) В26 Вежель, Л. М. Основи зв'язків із громадськістю : навч. посіб. / Л. М. Вежель. - К. : Київський університет, 2011. - 123 с.
 22. 65.290-2(1) В45 Виллард, М. Пиарщик / М. Виллард. - М., К. : Vidalia House, Саммит-Книга, 2004. - 456 с.
 23. 65.290-2(1) В92 Вылегжанин, Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз : учеб. пособие / Д. А. Вылегжанин ; Вылежанин Д. А. - 2-е изд., иср. - М. : Флинта, МПСИ, 2008. - 376 с.
 24. 65.290-2(1) Г69 Горкина, М. Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора / М. Б. Горкина ; [Горкина М. Б.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 220 с.
 25. 65.290-2(1) Г85 Грин, Э. Креативность в паблик рилейшинз = Creativity in public relation / Э. Грин ; [Грин Э.] ; пер.с англ. Андреевой А.Н. - 2-е изд. - С.Пб. : Нева, 2003. - 224 с.
 26. 65.290-2(1) Г94 Гундарин, М. Книга руководителя отдела PR / М. Гундарин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 368 с.
 27. 65.290-2(1) Е60 Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : Вводный курс / С. М. Емельянов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.
 28. 65.290-2(1) З-63 Зінченко, В. В. Паблік рілейшнз (відносини із громадськістю). Форми, методи, стратегія : навч. посіб. / В. В. Зінченко ; [Зінченко В. В.]. - К. : МАУП, 2006. - 168 с.
 29. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера: устная коммуникация / К. А. Иванова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 144 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 30. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 31. 65.290-2(1) И26 Игнатьев, Д. Настольная книга Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 496 с.
 32. 65.290-2(1) К26 Карпушин Д, Ч. Пресс-релиз: правила составления / .Чикирова С. Карпушин Д. - С.Пб. : Питер, 2007. - 224с.
 33. 65.290-2(1) К28 Касьянов, Ю. В. PR-кампания своими силами. Готовые маркетинговые решения / Ю. В. Касьянов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. - CD.
 34. 65.290-2(1) К29 Катлип, С. М. Паблик рилейшнз. Теория и практика : уч. пос. / Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум. - 8-е изд.: Пер. с англ. - М. : Вильямс, 2001. - 624 с.
 35. 65.290-2(2) К38 Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : Учебник / А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 447 с. - (Высшее образование).
 36. 65.290-2(1) К50 Клоков, И. В. Черный PR.Запрещенные приемы нападения и защиты / И. В. Клоков ; [Клоков И.В.]. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с. - (Бизнес- войны).
 37. 65.290-2(1) К68 Королько, В. Основы паблик релейшнз / В. Королько. - М.; К. : Рефл-бук;Ваклер, 2003. - 528 с.
 38. 65.290-2(1) К68 Королько, В. Г. Паблик Рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : підруч. / В. Г. Королько ; [Королько В. Г.]. - 2-ге вид., доп. - К. : Скарби, 2001. - 400 с.
 39. 65.290-2(1) К90 Куліш, А. Рublic relations для громадських (недержавних) організацій: практичні поради на щодень / А. Куліш ; Куліш А. - 4-те вид., змін. та доп. - К., 2004. - 125 с.
 40. 65.290-2(1) Л84 Лукашев, А. В. Черный PR как способ овладения властью, или бомба для имиджмейкера / А. В. Лукашев, А. В. Пониделко. - 3-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Бизнесс-Пресса, 2002. - 176 с.
 41. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. Современные избирательные технологии или театр политических теней / Т. Ляпина ; Ляпина Т. - К. : Альтерпрес, 2009. - 399 с. - (Коммуникации & Стратегия)).
 42. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. В. Политические комуникации. PR реклама / Т. В. Ляпина. - 2-е изд., пер.и доп. - К. : Укрреклама, 2001. - 224 с.
 43. 65.290-2(1) М42 Мединский, В. Р. Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана ІІІ Грозного / В. Р. Мединский ; Мединский В.Р. - С.Пб. : Питер, 2008. - 316 с. : ил.
 44. 65.290-2(1) М45 Мейтленд, Я. Рабочая книга PR-менеджера / Я. Мейтленд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 45. 65.290-2(1) М55 Мехлер, Г. Власть и магия PR = Macht und Magie der Public Relations / Г. Мехлер ; пер.Гофман О. - С.Пб. : Питер, 2004. - 173 c.
 46. 65.290-2(1) М74 Мойсеєв, В. А. Паблік рілейшнз : Навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. - К. : Академвидав, 2007. - 224 с.
 47. 65.290-2(1) Н93 Ньюсом, Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз = This is PR. The realities of public relations : учеб. / Д. Ньюсом, Д. Терк, Д. Крукеберг ; пер.с англ. - 7-е изд. - М. : ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2001. - 628 с.
 48. 65.290-2(1)О-56 Ольшанский, Д. В. Политический PR / Д. В. Ольшанский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 544 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 49. 65.290-2(1) О-56 Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с. - ((Маркетинг для профессионалов)).
 50. 65.290-2(1) П65 Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 327 с.
 51. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. - К. : ЦУЛ, 2013. - 202 с.
 52. 65.290-2(1) Р79 Ротовский, А. А. Системный PR / А. А. Ротовский. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 256 c.
 53. 65.290-2(1) Т23 Татаринова, Г. Н. Управление общественными отношениями : Учеб. для вузов / Г. Н. Татаринова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 315 с.
 54. 65.290-2(1) У65 Уотсон, Т. Методы оценки деятельности PR - подразделения компании: Лучшее практическое руководство по планированию, исследованиям и оценке связей с общественностью = Evaluating public relations: A best guide to public relations planning, research and evaluation / Т. Уотсон, П. Нобл ; пер.с англ. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 272 с.
 55. 65.290-2(1) Ф34 Федотова, Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение / Л. Н. Федотова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 352 с. - (Учебное пособие).
 56. 65.290-2(1) Х38 Хенслоу, Ф. Практическое руководство по паблик рилейшнз = Public relations / Ф. Хенслоу ; [Хенслоу Ф.]. - С.Пб.; М. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. - 192 с.
 57. 65.290-2(1) Ю16 Юдина, Е. Н. Креативное мышление в PR (в системе формирования социокультурных связей и отношений) / Е. Н. Юдина ; [Юдина Е. Н.]. - М. : РИП-Холдинг, 2005. - 272 с. - (Академия рекламы).

Світова економіка в епоху глобалізації

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.5 Г35 Географія світового господарства ( з основами економіки ) : навч. посіб. / [ За ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова ]. - К. : Знання, 2011. - 640 с.
 2. 65.5 Є24 Євроекономічна іінтеграція України : навч. посіб. / [Михайлова Л. І., Волченко Н. В., Зінчук Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 3. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Дахно І.І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 568 с.
 4. 65.5 М43 Международная экономика : учеб. / [Ред. Козак Ю. Г.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 608 с.
 5. 65.5 М43 Международная экономика: в вопросах и ответах : учеб. / [Под ред. Ю. Г. Козака]. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 240 с.
 6. 65.5 М43 Международные экономические отношения : учеб. / [ Ред. Смитиенко Б. М. ]. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2009. - 528 с.
 7. 65.5 М43 Международные экономические отношения: теория и политика = Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne:teoria i polityka : учеб. пособ. / [Под ред. Козака Ю. Г.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.-Катовице : ЦУЛ, 2013. - 360 с.
 8. 65.5 М50 Менеджмент європейської економічної інтеграції : підруч. / [За ред. С. М. Писаренко]. - К. : Знання, 2012. - 373 с.
 9. 65.5 М64 Мировая экономика. Практикум : учеб. пособ. / [ Ред. Николаева И. П. ]. - М. : Проспект, 2009. - 200 с.
 10. 65.5 М58 Міжнародна економіка : навч. посіб. / [Ред.Фомішин С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 446 с.
 11. 65.5 М58 Міжнародна економіка : підручник / [Ред. Задоя А. О., Тарсевич В. М.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 12. 65.5 М58 Міжнародна макроекономіка : навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Пахомов Ю. М., Логвінова Н. С.]. - 3-тє вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.
 13. 65.5 М58 Міжнародна мікроекономіка : Навч. посібник / [Ред. Козак Ю. Г., Пахомов Ю. М., Логвінова Н. С.]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 14. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / [ Корінєв В. Л., Кулішов В. В., Одягайло Б. М. та ін. ]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 384 с.
 15. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / [Ред. Барановська М., Козак Ю., Смичек С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 302 с.
 16. 65.5 М58 Міжнародний менеджмент : Навч. посіб. / [Ред. Чернега О. Б.]. - 2-е вид., оновл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 592 с.
 17. 65.5 М58 Міжнародний менеджмент : [Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 488 с.
 18. 65.5 М58 Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.
 19. 65.5 М58 Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [за ред. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С.]. - 3-тє вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 344 с.
 20. 65.5 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Ред. Дахно І. І. ]. - К. : ДП " Видавничий дім "Персонал", 2009. - 316 с.
 21. 65.5 Р32 Регулювання зовнішньо-економічної діяльності : навч. посіб. / [ За ред. Дахна І. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 22. 65.5 С24 Світова економіка : підруч. / [Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І. та ін.]. - К. : Либідь, 2009. - 640 с.
 23. 65.5 С24 Світова економіка : навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 328 с.
 24. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [ Ред. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Логвінова Н. С. ]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 25. 65.5 Ф59 Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Коваленко Л. О., Голуб В. М., Абакуменко О. В. та ін. ]. - К. : Слово, 2009. - 232 с.
 26. 65.5 А50 Алієва-Барановська, В. М. Глобальний бізнес : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 560 с.
 27. 65.5 А61 Амеліна, І. В. Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К. : ЦУЛ, 2013. - 256 с.
 28. 65.5 Б27 Басовский, Л. Е. Мировая экономика: курс лекций : учеб. пособ. / Л. Е. Басовский ; Басовский Л. Е. - М. : Инфра-М, 2009. - 208 с.
 29. 65.5 В14 Вайн, С. Глобальный финансовый кризис. Механизмы развития и стратегии выживания / С. Вайн ; Вайн С. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 302 с.
 30. 65.5 Г52 Гладков, И. С. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособ. / И. С. Гладков ; Гладков И. С. - 4-е изд.. перераб. и доп. - М. : Бином.Лаборатория знаний, 2009. - 341 с.
 31. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 452 с.
 32. 65.5 Д45 Дикарев, А. И. Внешнеэкономические стратегии на рынках природных ресурсов: энергетическая дипломатия, право, финансы : монография / А. И. Дикарев, Л. В. Чайковская, В. А. Сацевич. - К. : Кафедра, 2011. - 512 с.
 33. 65.5 Д44 Дідківський, М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський ; [Дідківський М. І.]. - К. : Знання, 2011. - 365 с.
 34. 65.5 Д50 Дікарєв, О. І. Міжнародний маркетинг ( на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів) : навч. посіб. / О. І. Дікарєв ; Дікарєв О. І. - К. : Персонал, 2009. - 254 с.
 35. 65.5 Д83 Дунська, А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К. : Кондор, 2013. - 688 с.
 36. 65.5 З-12 Заблоцька, Р. О. Кон'юнктура світового ринку послуг : навч. посіб. / Р. О. Заблоцька. - К. : Київський університет, 2011. - 303 с.
 37. 65.5 З-66 Зінь, Е. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Е. А. Зінь, Н. С. Дудка. - К. : Кондор, 2009. - 432 с.
 38. 65.5 К44 Кістерський, Л. Л. Міжнародна технічна допомога: шляхи підвищення ефективності : монографія / Л. Л. Кістерський, Т. В. Липова. - К., 2010. - 240 с.
 39. 65.5 К65 Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; [ Ред. Губерський Л. В. ]. - К. : Знання, 2009. - 751 с.
 40. 65.5 К75 Кочергина, Т. Е. Мировая экономика : учеб. / Т. Е. Кочергина ; Кочергина Т. Е. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 267 с.
 41. 65.5 Л61 Липов, В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини. Практикум : навч.- практич. посіб. / В. В. Липов ; [Липов В. В.]. - К. : Професіонал, 2009. - 336 с.
 42. 65.5 М21 Мальська, М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія і практика : підруч. / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 288 с.
 43. 65.5 П12 Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
 44. 65.5 П80 Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. / Е. Ф. Прокушев ; Прокушев Е. Ф. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ИТК Дашков и К, 2009. - 500 с.
 45. 65.5 П88 Пурська, І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 285 с.
 46. 65.5 Р15 Радзієвська, С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України / С. О. Радзієвська. - К. : Знання України, 2012. - 344 с.
 47. 65.5 Р86 Рум'янцев, А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / А. П. Рум'янцев, Н. С. Рум'янцева. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 48. 65.5 С50 Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных стран) : учеб. пособие / Е. Н. Смирнов ; Смирнов Е. Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 416 с.
 49. 65.5 С77 Старостіна, А. О. Економіка зарубіжних країн : навч.посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. - К. : Знання, 2009. - 454 с.
 50. 65.5 Т60 Торгова, Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 512 с.
 51. 65.5 Ф53 Філіпенко, А. С. Теорія міжнародної економічної політики : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. - К. : Академвидав, 2013. - 216 с.
 52. 65.5 Ф76 Фомішин, С. В. Міжнародні економічні відносин : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 360 с.
 53. 65.5 Ч-49 Чернега, О. Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій) / О. Б. Чернега. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 261 с.
 54. 65.5 Ч-49 Черномаз, П. О. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / П. О. Черномаз ; [Черномаз П. О.]. - К. : Академвидав, 2010. - 272 с. - (Альма-матер).
 55. 65.5 Ч-63 Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса : учеб. пособ. / М. В. Чиненов ; [ Чиненов М, В. ]. - М. : КНОРУС, 2009. - 304 с.

Поради першокурснику
(тематична виставка до Дня знань)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 2. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 3. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 4. 74 В41 Віват Академія! / Г.В.Щокін, М.Ф.Головатий, Д.І.Ткач та ін.; За заг. ред. М.Ф.Головатого, Г.В.Щокіна. - К. : МАУП, 2004. - 216 с.
 5. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 6. 74 Р35 Рейс, Ф. Секрети успішного навчання : Практичні поради для студентів / Ф. Рейс. - Л. : Свічадо, 2006. - 256 с.
 7. 74 Г61 Головатий, М. Ф. Навчи себе сам : Навч. метод. розробка / М. Ф. Головатий. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2005. - 132 с.
 8. 74.58 С88 Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи : рекомендації щодо проведення у вищ. навч. закл. першої лекції / [Уклад. Степко М. Ф., Боголюбаш Я. Я., шинкарук В. Д. та ін.]. - К. : Знання, 2005. - 55 с.
 9. 60.54 Ж74 Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація : Наук.-метод. посіб. - К. : Міленіум, 2003. - 204 с.
 10. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 11. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 12. 88.52 Г85 Гринберг, Дж.С. Управление стрессом = Comprehensive stress management / Дж.С. Гринберг ; Пер. с англ. Л. Гительман, М. Потапова. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 13. 88.52 Р82 Рубин, Г. К. Возьми от жизни все. Законы власти и богатства / Г. К. Рубин. - М. : Рипол Классик, 2004. - 320 с.
 14. 88.52 Г80 Грецов, А. Психология жизненного успеха для старшеклассников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 15. 88.52 Д56 Добротворский, И. Л. Новые технологии победы. Как по-настоящему достичь успеха : Практическое руководство / И. Л. Добротворский. - М. : Рипол Классик, 2003. - 352 с.
 16. 88.6 А65 Андреев, О. А. Учимся быть внимательными : Третья степень обучения: программа "Ультра-рапид" / О. А. Андреев. - Мн. : Университетское, 2001. - 205 с.
 17. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с.
 18. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 19. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с.
 20. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 21. 51 П12 Павленко, А. Р. Компьютер, мобильный...и здоровье? Решение проблемы : монография / А. Р. Павленко ; А.Р. Павленко. - Изд. 5-е, перераб. и дополн. - К. : Основа, 2007. - 240 с.
 22. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 23. 74 К72 Костюк, С. Твоє навчання в США: секрети підготовки вступних документів / С. Костюк ; Костюк С. - К. : Альфа-Прайм, 2004. - 112 с.
 24. 74 Н14 На работу и стажировку в США / Ена Я.М., Михайловский С.В., Сушко Е.А., Ангелуца П.А. - К. : Наук. думка, 1994. - 252 с.
 25. 74.200 Б55 Бех, І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. - К. : Академвидав, 2012. - 256 с.
 26. 74.26 К56 Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : Навч. посіб. / Г. О. Ковальчук. - 2-ге вид., доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 298 с.
 27. 74.58 Ш37 Шевчук, С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. - К. : Професіонал, 2009. - 232 с.
 28. 74.58 Я86 Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання : Метод. рекомендації / В. А. Ясулайтіс. - К. : МАУП, 2005. - 72 с.
 29. 74.58 Я30 Ягоднікова, В. В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. / В. В. Ягоднікова ; [Ягоднікова В. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 70 с.
 30. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. / [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 31. 74.58 П75 Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Анрущенко В., Корольов Б., Астахова В. та ін. - Х. : Вид-во НУА, 2005. - 320 с.
 32. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 33. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 34. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 35. 88.4 Д93 Дьяченко, М. И. Психология высшей школы : Учеб. пособ. / М. И. Дьяченко, Л. А. Кондыбович. - Мн. : ТЕСЕЙ, 2003. - 352 с.
 36. 88.4 Т41 Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я : навч. посіб / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 37. 74.58 А67 Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 370 с.
 38. 74.58 А92 Атанов, Г. О. Теорія діяльності навчання : Навч. посіб. / Г. О. Атанов. - К. : Кондор, 2007. - 186 с.
 39. 74.58 Б18 Байденко, В. И. Болонский процесс : Курс лекций / В. И. Байденко. - М. : Логос, 2004. - 208 с.
 40. 74.58 К72 Костюк, І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 268 с.
 41. 74.58 К64 Кондрашова, Л. В. Процесс обучения в высшей школе : учеб. пособ. / Л. В. Кондрашова ; [Кондрашова Л. В.]. - Кривой Рог : КГПУ, 2007. - 318 с.
 42. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 43. 74.58 Б38 Бедь, В. В. Основи наукової організації праці студентів Академії : Навч.-метод. посіб / В. В. Бедь, А. О. Малишев. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2001. - 108 с.
 44. 74.58 М24 Мануйлов, Є. М. Формування особистості майбутнього фахівця права : вибрані праці: статті, матеріали конференцій, "круглих столів" (2006-2011) / Є. М. Мануйлов ; [Мануйлов Є. М.]. - Х. : Право, 2011. - 216 с.
 45. 74.58 М63 Мирзаянова, Л. Ф. Упреждающая адаптация студентов к педагогической деятельности (кризисы, способы упреждения и смягчения) / Л. Ф. Мирзаянова. - Мн. : Бел. навука, 2003. - 271 с.

Книга - дзеркало життя

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.1 И 90 История книги/ Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова.- М.: Светотон, 2001. - 400 с.
 2. 79.1 М89 Музеи книги и книжного дела = Museums of book & Bookmaking: указатель музеев мира/ [Сост. Кондакова Т. И., Мамедова Э. К., Сокольская К. П.].- М., 1986. - 275 с.
 3. 76.1 Р85 Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип.2.- К.: Українознавство, 1994. - 262 с.
 4. 92 У45 Україна - любов моя: фотокнига/ авт. вступна ст. Коротич В.- К.: Спалах, 2005. - 239 с.
 5. 92 У45 Українська книга сьогодні: Каталог учасників/ Ред. Бабкіна К., Гаук Н.- К.: " Київська Русь", 2006. - 109 с.
 6. 87 Ч-39 Человек читающий. Писатели ХХ в. о роли книги в жизни человека и общества = Homo legens/ [Сост. Бэлза С. И.].- 2-е изд. с изм. и доп.- М.: Прогресс, 1990. - 720 с.
 7. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2004. - 634с.
 8. 63.3 А16 Абрамов Ю.А. 100 великих книг/ Ю.А.Абрамов, В.Н.Демин.- М.: Вече, 2003. - 480 с.
 9. 85 А47 Алексеева В.В. Что такое искусство?. Вып. 2. Монументальное искусство. Плакат. Гравюра. Книга/ [Алексеева В. В.].- М.: Советский художник, 1979. - 335 с.
 10. 87.3Б71 Блюменберг Г. Світ як книга = Die Lesbarkeit der Welt/ Пер.Єрмоленко В.- К.: Лібра, 2005. - 544 с.
 11. 78.3 Г47 Гиляревский Р.С. Развитие принципов книгоописания: краткий очерк/ Гиляревский Р. С.- 2-е изд, доп.- С.Пб.: Профессия, 2008. - 240 с.
 12. 83 З-91 Зубрицька М. Homo Legens: читання як соціокультурний феномен.- Львів: Літопис, 2004. - 352 с.
 13. 76.1 І-85 Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми/ [Ісаєвич Я.].- Л.: Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 14. 76.1 К95 Куфаев М.Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения.- М.: Наука, 2004. - 188 с.
 15. 76.1 Н61 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб / М. А. Низовий ; Низовий М.А. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
 16. 88.4 Р82 Рубакин Н. Библиологическая психология.- М.: Академический проект, Трикста, 2006. - 800 с.
 17. 63.3 С28 Сеймур-Смит М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней: Пер. с англ.- М.: Рипол классик, 2004. - 592 с.
 18. 76.1 С81 Столярова, Л. В. Книга в Древней Руси ( XI-XVI вв. ) / Л. В. Столярова, С. М. Каштанов. - М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. - 448 с.
 19. 76.1 Ш78 Шомракова И.А. Всеобщая история книги/ И.А.Шомракова, И.Е.Баренбаум.- С.Пб.: Профессия, 2005. - 368 с.
 20. 76.1 Т35 Теремко, В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / В. Теремко. - К. : Академвидав, 2012. - 328 с.
 21. 78.3 Ф78 Фонтов, Г. П. Таков он, библиотекарь. Популярная беседа в форме диалога для библиотекарей и не только... / Г. П. Фонтов. - М. : Либерея, 1997. - 176 с.
 22. 76.1 Ф91 Фролов, В. В. Книговедение. Естественнонаучная и техническая книга : Учебн. / В. В. Фролов. - М. : Моск. гос. ун-т печати, 2003. - 240 с.
 23. 92 В27 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв/ [Ред. Герман В., Залозна С., Бондаренко Л.].- К.: Махаон-Україна, 2007. - 512 с.
 24. 92 В27 Величайшие люди планеты: энциклопед. справочник/ худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: ФОЛИО, 2008. - 799 с.
 25. 92 В27 Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник./ Автор.сост. Непомнящий Н.Н.- М.: Вече, 2006. - 480 с.
 26. 92 В27 Величайшие творения человечества: Энциклопедия.- Мн.: АСТ, 2001. - 688 с.
 27. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Мифология/ Ред. Адамчик М.В.- Мн.: Современный литератор, 2004. - 1088 с.
 28. 92 Е64 Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер.Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко.- К.: Основи, 2003. - 503 с.
 29. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.1/ Ред. Відейко М.Ю.- К.: Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 30. 92 П57 Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Книга 1. А-М/ Гл. ред. В.М. Полевой.- М.: Сов. Энциклопедия, 1986. - 447 с.
 31. 92 У45 Українське козацтво: Мала енциклопедія.- К.; Запоріжжя: Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 32. 92 С81 100 найвідоміших шедеврів України/ Ламонова О., Романовская Т., Русяева М. та ін.- К.: Автограф, 2004. - 496 с.
 33. 92 Б79 Большая литературная энциклопедия для школьников и студентов/ Красовский В.Е. и др.- М.: Олма-Пресс, 2005. - 845 с.
 34. 92 Б79 Большая энциклопедия от Тины Канделаки/ [пер с англ. В.А. Жукова, Ю.Н. Касаткиной, Д.С. Шигеля и др.].- К.: АСТ: Астрель, 2008. - 239 с.
 35. 92 Б79 Большой иллюстрированный энциклопедический словарь.- Изд. 2-е, стереотип.- М.: Астрель-АСТ, 2004. - 1020 с.
 36. 92 Б79 Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.;СПб: Большая Российская энциклопедия; Норинт, 1998. - 1456 с.
 37. 92 Б79 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия/ Ред. С.Ю.Солодовников.- М.: МФЦП, 2002. - 1008 с.
 38. 92 В27 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв/ [Ред. Герман В., Залозна С., Бондаренко Л.].- К.: Махаон-Україна, 2007. - 512 с.
 39. 92 В27 Величайшие люди планеты: энциклопед. справочник/ худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: ФОЛИО, 2008. - 799 с.
 40. 92 В27 Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник./ Автор.сост. Непомнящий Н.Н.- М.: Вече, 2006. - 480 с.
 41. 92 В27 Величайшие творения человечества: Энциклопедия.- Мн.: АСТ, 2001. - 688 с.
 42. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Мифология/ Ред. Адамчик М.В.- Мн.: Современный литератор, 2004. - 1088 с.
 43. 92 В84 Всемирный биографический энциклопедический словарь.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 926 с.
 44. 92 Д73 Древний Египет: Энциклопедия.- М.: Арт-родник, 2005. - 480 с.
 45. 92 Д85 Духовность. Кн. 1/ [Ред. Дудик В. С.].- К.: Европейская энциклопедия, 2008. - 688 с.- (Европейская энциклопедия).
 46. 92 Е64 Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер.Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко.- К.: Основи, 2003. - 503 с.
 47. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.1/ Ред. Відейко М.Ю.- К.: Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 48. 92 З-71 Знаменитые столицы и города мира.- Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512 с.
 49. 92 М91 Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004. - 376 с.
 50. 92 К41 Киндерсли Д. Природа: Энциклопедия/ Пер. с англ. В. Свечникова.- М.: РОСМЭН, 2003. - 304 с.
 51. 92 О-52 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 т.: Пер. с англ. Т.5. Искусство.- М.: ИНФРА-М;Весь Мир, 2001. - 480 с.
 52. 92 М68 Мифология. Энциклопедия/ Ред. Е.М.Мелетинский.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 736 с.
 53. 92 М89 Музыка: Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. Келдыш Г.В.- 2-е (репринт.) изд.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 672 с.
 54. 92 С48 Славянская энциклопедия ХVІІ век. В 2-х т. Т.1. А-М/ Авт.-сост. Богуславский В.В.- М.: Олма-Пресс, 2004. - 780 с.
 55. 92 Т26 Тварини: Енциклопедичний путівник у світ дикої природи/ Ред. Берн Д.- К.: Школа, 2003. - 624 с.
 56. 92 У45 Українське козацтво: Мала енциклопедія.- К.; Запоріжжя: Генеза; Прем'єр, 2002. - 568 с.
 57. 92 У88 УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія/ Гол. ред. М. Попович.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Всеувито, 2003. - 1414 с.
 58. 92 Ф56 Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстр. енциклопед. довід./ [Уклад. Омельченко Ю. В.].- К.: Ракша М. О., 2009. - 296 с.
 59. 92 Ч-39 Человек: анатомия, физиология, психология: Энциклопедический иллюстрированный словарь/ Ред. Батуева А. С., Ильина Е. П., Соколова Л. В.- С.Пб.: Питер, 2007. - 672 с.
 60. 92 Ш37 Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А ("А нумо знову віршувать" - Ашкаренко Григорій).- К.: Тираж, 2004. - 240 с.
  92 Э68 Энциклопедия этикета.- М.: Арнадия, 1997. - 368 с.
 61. 92 В54 Виттхен , Ганс-Ульрих Энциклопедия психологического здоровья = Handbuch psychische storungen/ Виттхен Ганс-Ульрих; Пер.с нем.- М.: Алетейа, 2006. - 552 с.
 62. 92 В78 Востокова Е. Энциклопедия самых загадочных мест планеты.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 256 с.
 63. 92 Г91 Грушко Е.А. Русские легенды и предания: Иллюстрир. энцикл./ Е.А.Грушко, Ю.М.Медведев.- М.: Эксмо, 2004. - 208 с.
 64. 92 К44 Кисель В.П. Открыватели мира: Замечательные путешественники, исследователи, первопроходцы: Попул. энц. справочник.- Мн.: БелЭн, 2000. - 464 с.
 65. 92 К56 Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія. Т. 3/ [Коваленко С.].- К.: "Стікс-Ко", 2009. - 480 с.
 66. 92 М15 Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины.- К.: Довіра, 2002. - 558 с.
 67. 92 П16 Панкеев И.Е. Энциклопедия этикета.- М.: Олма-Пресс, 2004. - 384 с.
 68. 92 С30 Семёнова М. Мы - славяне!: популярная энциклопедия/ [Семёнова М.].- С.Пб.: ИД "Азбука-классика", 2006. - 560 с.
 69. 92 С79 Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия.- М.: Эксмо, 2005. - 672 с.
 70. 92 Ц18 Царёв В.В. Энциклопедия чудес.- М.: Голос, 1998. - 496 с.- (Биб-ка газеты "Тайная власть").

Серпень 2013

Трипілля далеке й близьке
( до 120- річчя від часу відкриття Трипільської культури)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.4 А87Археологія України: Курс лекцій. : Навч. посібн. - К. : Либідь, 2005. - 504 с.
 2. 63.3(4 Укр) З-32 Записки доброслав'я (віра, вчення і спосіб життя самостійної України). - 2-ге вид. доп. - К. : Трипільське братство, 2004. - 154 с.
 3. 63.3(4 Укр) К71 Космос Древньої України. Трипілля - Троянь: Мінтоллогія. Філософія. Ентогенез / [Ред. Довгич В.]. - К., 1992. - 303 с.
 4. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 640 с.
 5. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 6. 63.3(4 Укр) Д13 Давня історія України. 1 : Первісне суспільство / Ред. Станко В.Н. та ін. - К. : Наукова думка, 1997. - 558 с.
 7. 63.3(4 Укр) Д13 Давня історія України. 2 : Скіфо-антична доба / Ред. Крижицький С.Д. та ін. - К. : Ін-т археології НАН Укр, 1998. - 494 с
 8. 63.3(4 Укр) Т67 Трипільська цивілізація у спадщині України : матеріали наук.-практ. конфер. - К. : Просвіта, 2004. - 328 с.
 9. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.1 : З давніх часів до пізньої античності / Толстоухов А. В., Зубанов В. О. - К. : КВІЦ, 2008. - 704 с.
 10. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 1 : На світанку історії / Бутян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. - К. : Альтернативи, 1998. - 336 с.
 11. 63.3(4 Укр) Б24 Баран, Я. В. Слов'янська община / Я. В. Баран. - К., Чернівці : Зелена Буковина, 2004. - 192 с.
 12. 63.3(4 Укр) Б61 Білоусько, О. Україна давня: євразійський цівілізаційний контекст: Карти, таблиці, ілюстрації = Ancient Ukraine: eurasian civilizational context : Посіб. / О. Білоусько. - К. : Генеза, 2002. - 272 с.
 13. 63.3(4 Укр) Б91 Бунятян, К. П. Давнє населення України : Навч. посіб. / К. П. Бунятян. - К. : Либідь, 1999. - 228 с.
 14. 63.3(4 Укр) В55 Відейко, М. Ю. Україна: від Трипілля до Антів / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : КВІЦ, 2008. - 280 с.
 15. 63.3(4 Укр) В42 Видейко, М. Ю. Путешествие в трипольский мир / М. Ю. Видейко. - Николаев : Возможности Киммерии, 2005. - 212 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г94 Гуменна, Д. Минуле пливе в прийдешнє. Розповідь про Трипілля = The past is flowing into the future. A tale of Trypillya / Д. Гуменна. - Нью-Йорк : УВАН, 1978. - 375 с.
 17. 63.3(4 Укр) Д66 Домотенко, Ю. К. Преславне містечко Трипілля на Київщині : іст. нариси / Ю. К. Домотенко ; Домотенко Ю.К. - 2-е вид.. допов. - К. : Задруга, 2006. - 184 с.
 18. 63.3(4 Укр) З-16 Заєць, І. Трипільска культура на Поділлі / І. Заєць. - Вінниця : Тезис, 2001. - 184 с.
 19. 63.3(4 Укр) З-16 Заєць, І. Витоки духовної культури українського народу / І. Заєць. - К. : Аратта, 2006. - 328 с. : іл. - ISBN 966-7192-95-4.
 20. 63.3(4 Укр) З-23 Залізняк, Л. Від склавинів до української нації / Л. Залізняк. - К. : Фотовідеосервіс, 1997. - 256 с.
 21. 63.3(4Укр) З-23 Залізняк, Л. Л. Первісна історія України. / Л. Л. Залізняк. - К. : Вища школа, 1999. - 263 с.
 22. 63.4 К19 Кандиба, О. Шипинці. Мистецтво та знаряддя неолітичного селища / О. Кандиба ; Наук. ред. Михайлин Л., Пивоварова С., Рідуша Б. та ін. - Чернівці : Букрек, 2004. - 208 с.
 23. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. М. Путь ариев: Украина в духовной истории человечества : Роман-эссе / Ю. М. Каныгин. - 2-е изд. - К. : Україна, 1996. - 256 с.
 24. 63.3(4 Укр) Л13 Лаврів, П. Історія південно-східної України / П. Лаврів. - Л. : Слово, 1992. - 152 с.
 25. 63.3(4 Укр) М44 Мезенцева, Г. Г. Древньоруське місто Родень: Княжа гора / Г. Г. Мезенцева. - К. : Вид-во київського ун-ту, 1968. - 184 с.
 26. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, В. За законом світового ладу: Трипільська цивілізація і світогляд укр. народу / В. Мицик. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 27. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, В. Ф. Священна країна хліборобів: Міста й селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць / В. Ф. Мицик. - К. : Такі справи, Унів. вид-во "Пульсари", 2006. - 264 с.
 28. 63.3(4 Укр) М74 Мойсеєнко, В. Хрест із півмісяцем - вічнії символи. Ілюстрована історія символів України : наук.- пошук. вид. / В. Мойсеєнко ; [Мойсеєнко В.]. - К. : ОРАНТА; Майстерня книги, 2006. - 128 с.
 29. 63.3(4 Укр) М80 Морозов, А. Г. Анти / А. Г. Морозов, С. В. Корновенко. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 65 с.
 30. 63.3(4 Укр) М81 Мосенкіс, Ю. Трипільська держава в Україні V-III тис.до н.е. (за мовними свідченнями) / Ю. Мосенкіс. - К. : Дослідн. семінар "Мова та історія", 2003. - 32 с.
 31. 63.3(4 Укр) О-76 Остафійчук, В. Ф. Історія України. Сучасне бачення : Навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2006. - 422 с.
 32. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в зеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 33. 63.3(4 Укр) П32 Пидопличко, И. Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине / И. Г. Пидопличко ; Ред. Янковская З.Б. - К. : Наук. думка, 1969. - 164 с.
 34. 63.3(4 Укр) П37 Плачинда, С. П. Лебедія. Як і коли виникла Україна : есе / С. П. Плачинда. - К. : Калита, 2006. - 159 с.
 35. 86.3 Р24 Рассоха, И. Н. Языческие религии и мифы народов мира / И. Н. Рассоха. - Х. : Торсинг, 2002. - 144 с.
 36. 63.3(4 Укр)+84(4 Укр) Р69 Романюк, В. Орда у храмі / В. Романюк ; [Романюк В.]. - Стрий : Щедрик, 2003. - 500 с.
 37. 63.3(0) Т34 Теплицкий, Ю. М. Откуда пошла земля славянская и какого мы рода-племени. Этногенез славянства и становление государственности Киевской Руси в контексте взаимоотношений "Запад"-"Восток" / Ю. М. Теплицкий. - К. : Аристей, 2004. - 288 с.
 38. 63.4 Т67 Трипольская культура в Украине. Поселение-гигант Тальянки = Tripolye culture in Ukraine.The Giant-Settlement of Talianki. - К., 2008. - 256 с.
 39. 63.4 Х31 Хвойка, В. В. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена / В. В. Хвойка ; Хвойка В. В. - наук.вид. - К. : Ін-тут археології НАН України, 2008. - 160 с.
 40. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. О. Аратта за "Ведою словена" і пам'ятниками трипільської культури та іншими науковими джерелами / Ю. О. Шилов. - К. : Аратта, 2010. - 118 с.
 41. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. О. Праслов`янська Аратта / Ю. О. Шилов ; Шилов Ю.О. - К. : Аратта, 2003. - 56 с.
 42. 63.3(4 Укр) Ш57 Шилов, Ю. О. Давня історія України у контексті світової цивілізації : навч. посіб. / Ю. О. Шилов. - К. : МАУП, 2007. - 280с.
 43. 63.3(4 Укр) Ш57 Шилов, Ю. Пращури. Продавня історія Русі / Ю. Шилов. - Вінниця : Континент-Прим, 2006. - 168 с.
 44. 63.3(4 Укр) Ш57 Шилов, Ю. Курганные древности окрестностей Комсомольска : наукове вид. / Ю. Шилов. - К., Комсомольск : Аратта, 2007. - 72 с.
 45. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. О. Історична Аратта чи археологічне "Трипілля"? / Ю. О. Шилов. - К. : Аратта, 2009. - 71 с.
 46. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 47. 71.1 Ш 59 Шилов, Ю. О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. - ІІ тис. н. е. / Ю. О. Шилов. - 2-ге вид. - К. : Аратта, 2002. - 271 с.

Липень 2013

Економіка підприємства: від традицій до новацій

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.29 Ш69 Шлійко, А. В. Економіка підприємства на ринку товарів і послуг : навч. посібн. / А. В. Шлійко ; Шлійко А.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 2. 65.29 Е45 Економіка та підприємництво. Практикум : Навч. посіб. / Салига С. Я., Желябін В. О., Бойко О. В. та ін. - К. : Професіонал, 2007. - 752 с.
 3. 65.29 Е30 Єгорова, І. Г. Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств навч. посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. - Львів : Магнолія, 2010. - 331с.
 4. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посібн. / Авт. А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. - К. : Знання-Прес, 2001. - 335 с.
 5. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенська В.В., Підгора Є.О. - К. : Слово, 2004. - 272 с.
 6. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Єрмаков О.Є., Бондар Н.М., Калина А.В. та ін. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 248 с.
 7. 65.29 Е45 Економіка підприємства :Підручник / Ред. Шегда А. - К.: Знання, 2006.-614 с.
 8. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Бондар Н.М., Воротін В.Є., Гаєвський О.А. та ін.; Ред. Калина А.В. - К. : МАУП, 2006. - 352 с.
 9. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. - К. : Ельга-Н: КНТ, 2007. - 780 с.
 10. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підручник / [Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Кіндрацька Г.І. та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петровича. - 2-ге вид. виправл. - Л. : "Магнолія 2006", 2007. - 580 с.
 11. 65.29 Е45 Економіка підприємства : навч. посіб. / [ Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Ельга-Н: КНТ, 2009. - 780 с.
 12. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 13. 65.29 Е45Економіка підприємства : навч. посіб. / [ Ареф'єва О. В., Сахаєв В. Г., Ареф'єв О. В. та ін.]. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 237 с.
 14. 65.29 К82 Кривов`язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку : навч. посіб. / І. В. Кривов`язюк ; Кривов`язюк І. В. - К. : Кондор, 2009. - 840 с.
 15. 65.29 Е40 Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : Навч. посіб. / За ред. С.Ф. Покропивного. - К. : КНЕУ, 2000. - 328 с.
 16. 65.29 Е45 Економіка підприємства.Практикум : навч посібник / [Салига С.Я.,Желябін В.О.,Бойко О.В.та ін.]. - К. : Професіонал, 2007. - 752 с.
 17. 65.29 Е40 Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі : Навч.- метод. посіб. / Швиданенко Г. О., Рєпіна І.М., Іванов І.А. та ін. - К.: КНЕУ, 2006. -120 с.
 18. 65.29 Е40 Економіка підприємства: збірник тестів і задач : навч. посіб. / [Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 240 с.
 19. 65.29 Ш69 Шлійко, А. В. Економіка підприємства на ринку товарів і послуг : навч. посібн. / А. В. Шлійко ; Шлійко А.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 20. 65.29 Б48 Березін, О. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
 21. 65.29 Б77 Бойчик, І. М. Економіка підприємства : навч. посібн. / І. М. Бойчик ; Бойчик І.М. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : Атіка, 2007. - 528 с.
 22. 65.29 В36 Верхоглядова, Н. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова. - К. : Професіонал, 2008. - 384 с.
 23. 65.29 Г44 Гетьман, О. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - К. : ЦНЛ, 2006. - 488 с.
 24. 65.29 Г85 Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства : Навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. - К. : ЦНЛ, 2010. - 304 с.
 25. 65.29 У67 Управління оборотними коштами в умовах невизначеності : монографія / [Ред. Бойко В. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 248 с.
 26. 65.29 Р81 Рош, Д. Стоимость компании: от желаемого к действительному = The value of nothing. Mastering business valuation / Д. Рош ; Рош Д. - Минск : Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 27. 65.29 І-20 Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підруч. / О. С. Іванілов ; Іванілов О. С,. - К. : ЦУЛ, 2009. - 728 с.
 28. 65.29 К17 Калініченко, О. В. Економіка підприємства. Практикум : Навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. - К. : Кондор, 2012. - 600 с.
 29. 65.29 К56 Ковальчук, І. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. В. Ковальчук ; Ковальчук І.В. - К. : Знання, 2008. - 679 с.
 30. 65.29 К64 Кондратюк, О. І. Економіка підприємств: практикум : Навч. - метод. посіб. / О. І. Кондратюк, О. О. Пилипенко. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 288 с.
 31. 65.29 К78 Крайник, О. П. Економіка підприємств : Навч. посіб. / О. П. Крайник, Є. С. Барвінська. - 2-ге вид., ононовлене і доп. - Львів : Інтелект-Захід, 2005. - 296 с.
 32. 65.29 К90 Кулішов, В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. / В. В. Кулішов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 208 с.
 33. 65.29 М15 Макаровська, Т. П. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Т. П. Макаровська ; Макаровська Т.П. - К. : МАУП, 2008. - 384 с.
 34. 65.29 М23 Манів, З. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький ; 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2006. - 580 с.
 35. 65.29 М36 Мацибора, В. І. Економіка підприємства : Навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. - К. : Каравела, 2008. - 312 с.
 36. 65.29 П76 Примак, Т. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Т. О. Примак. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Вікар, 2006. - 219 с.
 37. 65.29 К89 Кузнецов, Э. А. Транснациональные корпорации: экономика и менеджмент. Курс лекций : учеб. пособие / Э. А. Кузнецов, В. В. Волошина. - Х. : Бурун Книга, 2008.- 320 с.
 38. 65.29 С30 Семенов, Г. А. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Г. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 328 с.
 39. 65.29 С30Семернікова, І. О. Економіка підприємства : Навч. посіб.: (Курс лекцій) / І. О. Семернікова, Н. В. Мєшкова-Кравченко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2006. - 312 с.
 40. 65.29 С34 Сідун, В. А. Економіка підприємства : Навч. пос. / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2006. - 356 с.
 41. 65.29 Х20 Харів, П. С. Економіка підприємства : Збірн. задач і тестів : Навч. посібн. / П. С. Харів. - 3-тє вид. , перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 357 с.
 42. 65.29 Ш24 Шапілова, Н. В. Економіка підприємств : Зб. задач і ділових ігор з дисцип. "Економіка підприємств" / Н. В. Шапілова. - Х. : Консум, 2000. - 100 с.
 43. 65.29 Ш33 Шваб, Л. І. Економіка підприємства : Навч.посіб. / Л. І. Шваб. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2005. - 568 с.
 44. 65.29 Б20 Балабанова, Л. В. Управління збутовою політикою : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, Ю. П. Митрохіна. - К. : ЦУЛ, 2011. - 240 с.
 45. 65.29 Б38 Беда, Ф. П. Економіка, організація та планування діяльності вугільних підприємств : Навч. посіб. / Ф. П. Беда. - 2-ге вид., випр.і доп. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 348 с.
 46. 65.29 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : Учебник / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 399 с.
 47. 65.29 В60 Внутрішній економічний механізм підприємств : навч. посіб. / [П.В. Круш, С.О. Тульчинська, Тульчинський Р.В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 206 с.
 48. 65.29 Г16 Галпин, Т.Дж. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний. Методы и процедуры интеграции на всех уровнях организационной иеархии / Т.Дж. Галпин, М. Хэндон ; Пер. с англ. Кондукова Э.В. - М. : Вильямс, 2005. - 240 с.
 49. 65.29 Г47 Гиль, О. О. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : навч. посіб. / О. О. Гиль, Л. О. Гришина, П. М. Карась. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 248 с.
 50. 65.29 Г70 Городня, Т. А. Економічна та фінансова діагностика / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 282 с.
 51. 65.29Г81 Гречаник, Б. В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств:організаційно- економічні аспекти : Монографія / Б. В. Гречаник. - Наук. вид. - Л. : Ін-тут регіон. досліджень НАН україни, 2007. - 187 с.
 52. 65.29 Г82 Грибов, В. Д. Экономика организации : учеб. пособие / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 416 с.

Мистецтво рекламної діяльності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 Я60 Яненко, Я. В. Продать рекламу!: Раскрываем профессиональные секреты / Я. В. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 2. 76.006.5 Я60 Яненко, Я. В. Заказ и размещение рекламы: как это правильно сделать / Я. В. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 224 с.
 3. 76.006.5 Щ57 Щепилова, Г. Реклама в экономической структуре СМИ / Г. Щепилова. - М. : Медиа Мир, 2006. - 168 с.
 4. 76.006.5 К95 Кутлалиев, А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2006. - 416 с.
 5. 76.006.5 А80 Аржанов Н.П. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики)/ Н.П.Аржанов, Т.А.Пирогова; Ред. Ромат Е.В.- Х.: Студцентр, 2004. - 304 с.
 6. 76.006.5 У 91 Ученова В.В. История рекламы: учебник/ В.В.Ученова, Н.В.Старых.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с.
 7. 76.006.5 Д40 Джефкінс Ф. Реклама = Advertising: практич. посіб./ Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д.; Пер.О.О. Чистяков.- 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп.- К.: Знання, 2008. - 565 с.
 8. 76.006.5 Г61 Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учеб. пособие.- М.: Главбух, 2003. - 272 с.
 9. 76.006.5 В57 Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посіб./ Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський.- К.: Кондор, 2006. - 334 с.
 10. 76.006.5 А43 Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (14-15 кв. 2004, Х.).- Х.: Судцентр, 2004. - 224 с.
 11. 76.006.5 Д40 Джефкинс Ф. Реклама = Advertising: учеб. пособие/ Джефкинс Ф.; Пер.Еремин Б. Л.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 12. 76.006.5 Г21 Гарфилд Б. Десять заповедей рекламы/ Гарфилд Б.- С.Пб.: Питер, 2007. - 256 с.
 13. 76.006.5 Ф24 Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу/ Пер. с англ. под ред. Н.Н.Пашской.- 3-е изд.- С.Пб.: Нева, 2004. - 256 с.
 14. 76.006.5 А64 Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства/ Ред. Овруцкий А.В.- С.Пб.: Питер, 2004. - 224 с.
 15. 76.006.5 П12 Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч.посібн./ М.Д.Пазуха, М.В.Ігнатович.- М.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 16. 76.006.5 З-62 Зимен С. Бархатная революция в рекламе/ С.Зимен, А.Бротт.- М.: Эксмо, 2003. - 288 с.
 17. 76.006.5 Е26 Евстафьев В.А. Что, где и как рекламировать. Практические советы/ В.А.Евстафьев, В.Н.Ясонов.- С.Пб.: Питер, 2005. - 432 с.
 18. 76.006.5 М90 Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы.- М.: Евразийский регион, 1998. - 328 с.
 19. 76.006.5 К72 Костина А.В. Основы рекламы: учеб. пособие/ Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И.- 2-е изд., доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 400 с.
 20. 76.006.5 К29 Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 320 с.
 21. 76.006.5 Д36 Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи: за матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року/ [Упор.Ляпін Д. В.].- К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. - 192 с.
 22. 76.006.5 П12 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования.- С.Пб.: Питер, 2003. - 320 с.
 23. 76.006.5 К26 Карпова С.В. Рекламное дело: [учеб.-метод. пособие и практикум]/ Карпова С.В.- М.: Финансы и статистика, 2007. - 224 с.
 24. 76.006.5 И56 Имшинецкая И. Креатив в рекламе.- М.: РИП-холдинг, 2006. - 174 с.
 25. 76.006.5 К56 Ковриженко М. Креатив в рекламе: постмодернистский облик моды.- С.Пб.: Питер, 2004. - 253 с.
 26. 76.006.5 К56 Коваленко О.В. Реклама: навч. посіб./ О.В.Коваленко, І.Ю.Кутліна, М.В.Потабенко.- К.: Персонал, 2010. - 98 с.
 27. 76.006.5 К27 Картер Г.Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса/ Пер. с англ.; Ред.. Пенькова Е.М.- М.: Бизнес-Информ, 1998. - 244 с.
 28. 76.006.5 В15 Валладарес , Дж.А. Ремесло копирайтинга/ Пер. с англ. Жильцов С.- С.Пб.: Питер, 2005. - 272 с.
 29. 76.006.5 Н19 Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие.- М.: РИП-холдинг, 2001. - 100 с.
 30. 76.006.5 Р69 Ромат Є.В. Реклама: навч. посіб./ Ромат Є. В.- К.: Студцентр, 2006. - 288 с.
 31. 76.006.5 С77 Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе.- 5-е изд., пер. и доп.- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 352 с.
 32. 76.006.5 Р95 Рымашевская Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок.- С.Пб.: Питер, 2007. - 160 с.
 33. 76.006.5 Л84 Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент.: Навч. посіб.- 2-ге вид., доп.- К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
 34. 76.006.5 Г96 Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. пособие/ Гусаров Ю.В.-М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 35. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга.- К.: Студцентр, 2008. - 608 с.
 36. 76.006.5 У98 Уэллс , Дж. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice/ У.Уэллс, С.Мориарти, Д.Бернетт; Пер.под ред. Л. Богомоловой.- 7-е, испр.- С.Пб.: Питер, 2008. - 736 с.
 37. 76.006.5 Т39 Тивари С. (Не)здравый смысл рекламы.- С.Пб.: Питер, 2004. - 304 с.
 38. 76.006.5 Р24 Рассел , Дж. Т. Рекламные процедуры Клеппнера = Kleppner's advertising procedure/ Д.Т.Рассел, У.Р.Лейн; Пер.Пер. Виноградова Т. и др.- 15-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 928 с.
 39. 76.006.5 М42 Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. - 280 с.
 40. 76.006.5 Д42 Джулер , Дж.А. Креативные стратегии в рекламе/ Д.А.Джулер, Б.Л.Дрюниани; Ред. Каптуревский Ю.; Пер.Пер. Т. Виноградова, Л.Царук.- 7-е изд.- С.Пб.: Питер, 2002. - 384 с.
 41. 76.006.5 К30 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 368 с.
 42. 76.006.5 Х52 Хит , Роберт Скрытая власть рекламы. Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор = The hidden power of advertising/ How low attention processing influences the way we choose brands/ Пер.Сысоева Е.- К.: Відродження, 2003. - 189 с.
 43. 76.006.5 Х19 Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности: Учебн. пособие/ В.Н.Хапенков, О.В.Сагинова, Д.В.Федюнин.- М.: ИЦ "Академия", 2005. - 240 с.
 44. 76.006.5 П81 Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического анализа рекламы.- М.: РИП-холдинг, 2000. - 100 с.
 45. 76.006.5 П25 Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие/ И.Г.Пендикова, Л.С.Ракитина; под ред. Л.М. Дмитриевой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 303 с.
 46. 76.006.5 У84 Уткин Э.А. Рекламное дело/ Э.А.Уткин, А.И.Кочеткова.- М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1997. - 272 с.
 47. 76.006.5 Д84 Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие.- М.: Новое знание, 2003. - 254 с.
 48. 76.006.5 Ф42 Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России.- СПб: Питер, 2000. - 384 с.
 49. 76.006.5 С40 Сиссорс , Дж. Рекламное медиа-планирование = Advertising media planning/ Д.Сиссорс, Р.Бэрон; Пер.Сергеев А.- 6-е изд.- С.Пб.: Питер, 2004. - 416 с.
 50. 76.006.5 Л55 Лидовская О.П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения.- С.Пб.: Питер, 2008. - 141 с.
 51. 76.006.5 В26 Вейсберг, М. Как убедить рекламодателя разместить рекламу в вашей газете / М. Вейсберг. - К., 2004. - 20 с.
 52. 76.006.5 Я89 Яффе, Дж. Up @ Down. Реклама: жизнь после смерти / Дж. Яффе ; Яффе Дж. - С.Пб. : Питер, 2007. - 400 с.
 53. 76.006.5 О-75 Основи реклами і зв'язків із громадськістю : підруч. / [За заг. ред. В. Ф. Іванова, В. В. Різуна]. - К. : Київський університет, 2011. - 431 с.

Християнство- духовна скарбниця
( до 1025 - річчя Хрещення України - Русі)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 З-11 З людьми, Богом і Україною / Саух П.Ю., Чуприна В.В., Пилявець Л.Б. та ін. - К. : МАУП, 2006. - 396 с.
 2. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні: у 10 т. Т.1 : Дохристиянські вірування; Прийняття християннства. / [редкол.: А. Колодний (голова) та ін.]; за ред. Б.Лобовика. - К. : Центр духовної культури, 1996. - 382 с
 3. 86.37 К29 Катехизис / [Ред. Стойков В, Цыпин В.]. - К. : Изд-ние Украинской Православной Церкви, 1991. - 416 с.
 4. 63.3(4Укр) Л13 Лаврський альманах. - К. : Віпол. - 2002. - Вип. 6, Спецвип. 2 : Жилєнко І.В. Синопсис Київський. - 194 с.
 5. 86.37 Г61 Головащенко, С. Історія християнства : Курс лекцій: Навч. посіб. / С. Головащенко. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.
 6. 86.3 Д67 Донини, А. Люди, идолы и боги : очерк истории религии / А. Донини ; Донини А. - М. : Госполитиздат, 1962. - 320 с.
 7. 86.37 П15 Памятка желающему принять таинство святого крещения. - М. : Духовные традиции, 2003. - 30 с.
 8. 86.37 П68 Православная вера / Авт.-сост. Будур Н. - М. : Олимп-пресс, 2002. - 320 с.
 9. 86.37 П68 Православ'я : український вимір : Навч. посіб. / Ред. Саух П.Ю. - К. : Кондор, 2004. - 384 с.
 10. 86.37 П71 Премудрость созда себе дом : О главных таинствах православной церкви. - М. : Благо, 2003. - 272 с.
 11. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 12. 86.2 Р36 Религиозная этика : краткий конспект лекций для студ.-заоч. / [ Авт.-сост. Д. Мартышин ]. - К. : Персонал, 2011. - 82 с.
 13. 63.3(0) С25 Свято-Русские Веды. Книга Велеса / Асов А. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во ФАИР, 2006. - 576 с.
 14. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 4 : Київська Русь / Толочко О.П., Толочко П.П. - К. : Альтернативи, 1998. - 352 с.
 15. 85.1 А16 Абрамович, С. Д. Церковне мистецтво : Навч. посіб. / С. Д. Абрамович. - К. : Кондор, 2005. - 206 с.
 16. 86.39 А29 Аделаджа, С. Церковь прославленная и победоносная / С. Аделаджа. - К. : Светлая звезда, 2005. - 120 с.
 17. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .4-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 704 с. - (Альма-матер).
 18. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 19. 86.37 В58 Власто, А. П. Запровадження християнства у слов'ян / А. П. Власто ; Пер. з англ. Р.Ткачук та Ю.Терех. - К. : Юніверс, 2004. - 496 с.
 20. 86.37 Д14 Дайчер, Т. Роздуми про віру : До питання богослов'я духовности / Т. Дайчер. - Л. : Свічадо, 2004. - 184 с.
 21. 86.3 Д67 Донини, А. Люди, идолы и боги : очерк истории религии / А. Донини ; Донини А. - М. : Госполитиздат, 1962. - 320 с.
 22. 86.3 Д81 Дулуман, Е. К. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты / Е. К. Дулуман, А. С. Глушак. - Симфирополь : Таврия, 1988. - 184 с.
 23. 63.3( 4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Крещение Руси / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 122 с.
 24. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Владимир Великий / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 125 с. - (Знаменитые украинцы).
 25. 86.37 И43 Иларион, (Алфеев). Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие / (. Иларион, епископ. - 3-е изд. - Клин : Христианская жизнь, 2004. - 304 с.
 26. 86.37 К19 Каныгин, Ю. М. Вехи священной истории: Русь-Украина / Ю. М. Каныгин ; [ Каныгин Ю. М. ]. - 2-е изд., доп. - К. : АСК, 2006. - 432 с.
 27. 86.37 К75 Коцар, С. В. Православна християнська етика : Навч. посіб. / С. В. Коцар. - К. : МАУП, 2007. - 240 с.
 28. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 29. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. На шляху до віри: основи Православ'я : Навч. посіб / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : ДП "ВД Професіонал", 2010. - 184 с.
 32. 86.37 М86 Моця, О. Київська Русь: від язичництва до християнства : Навч. посіб. / О. Моця, В. Ричка. - К. : Глобус, 1996. - 224 с.
 33. 63.3(4 Укр) О-70 Ортинський, І. Хрищення, хрест та харизма України / І. Ортинський. - Дрогобич, 1993. - 172 с.
 34. 86.37 П61 Поселянин, Е. Идеалы христианской жизни / Е. Поселянин. - М. : Изд. Сретенского монастыря, 2005. - 798 с.
 35. 86.37 С21 Саулитис, Г. Раннее христианство / Г. Саулитис. - Вильнюс : Слово веры, 1996. - 77 с.
 36. 86.37 С36 Силенко, Л. Мага Віра ( Рідна Українська Національна Віра). Святе письмо: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософії, історії = Maha vira.Ukranian Native Faith (RUNVira). Holy Scripture. The greate light of liberty. Correlation of religion, science, philosophy, history / Л. Силенко ; [Силено Л.]. - К. : АТ "Обереги, 1998. - 1192 с.
 37. 86.37 У75 Усманов, К. Православные обряды: крещение, венчание, погребение / К. Усманов. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 352 с.
 38. 86.3 Ф33 Федорів, Ю. Історія церкви в Україні : Репринтне видання / Ю. Федорів. - Львів : Свічадо, 2001. - 364 с.
 39. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 40. 86.37 Ч-90 Чумакова, Т. Православие / Т. Чумакова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с
 41. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 42. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 43. 86.37 Ш37 Шевченко, А. І. Основи християнства: шлях до істини : Навч. посіб. / А. І. Шевченко. - Донецк : ДонДІШІ, 2000. - 246 с.
 44. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевченко, В. В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. В. Шевченко ; Шевченко В.В. - К. : Світ Знань, 2008. - 572 с.
 45. 86.37 Ш37 Шевців, І. Християнська Україна : Вибрані твори / І. Шевців. - К. : Коло, 2003. - 468 с.
 46. 86.3 Я67 Янг, Дж. Христианство / Дж. Янг ; Пер. с англ. К. Савельева. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 384 с.
 47. 86.37 Я75 Ярмусь, С. Досвід віри українця : Вибрані твори / С. Ярмусь. - К. : Світ знань, 2002. - 512 с.
 48. 71.1 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : Монографія / М. Ф. Юрій. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2004. - 738 с.

Червень 2013

Роль банків у системі ринкової інфраструктури

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Б23 Банківські операції : навч. посіб. / [Ковальчук К. Ф., Вишнякова І. В., Савчук Л. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 162 с.
 2. 65.262 П70 Прасолова, С. П. Банківські операції : навч. посіб. / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко. - К. : ЦУЛ, 2013. - 568 с.
 3. 65.262 Ф32 ФедуловаЛ.І. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки : Монографія / Л. І. Федулова, І. П. Волощук. - К. : Науковий світ, 2002. - 301 с.
 4. 65.262 Г16 Галушка, Є. О. Банківські операції : навч. посібник / Є. О. Галушка ; [Галушка Є. О.]. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 336 с.
 5. 65.262 В57 Владичин, У. В. Банківське кредитування : навч. посіб. / У. В. Владичин ; [Владичин У. В.]. - К. : Атіка, 2008. - 648 с.
 6. 65.262 К59 Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку : Навч. посіб. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. - Суми : Університетська книга, 2003. - 734 с.
 7. 65.262 М71 Мишкін, Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків = The Economics of Money, Banking, and Financial Markets / Ф. С. Мишкін ; Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. - К. : Основи, 1998. - 963 с.
 8. 65.262 В41 Вігуру, Жан-Клод. Банк очима економіста й бухгалтера = Decouvrir la bangue par une approche Economigue et Comptable / Ж. Вігуру ; Вігуру Жан-Клод, Блан П., Прост А.; Пер. з французької Марічев Є. - К. : Основи, 1997. - 293 с.
 9. 65.262 К56 Коваленко, В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.- метод. посіб. / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с.
 10. 65.262 Ж86 Жуков, С. А. Маркетинг в банку. Опорний конспект : навч. посіб. / С. А. Жуков. - К. : Кондор, 2008. - 182 с.
 11. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Банківський нагляд : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О. І. Скаско, А. М. Стасів. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 472 с.
 12. 65.262 Ж66 Живко, З. Б. Банківська діяльність : Навч. посіб. / З. Б. Живко ; [Живко З. Б.]. - К. : Алерта, 2012. - 248 с.
 13. 65.262 Д69 Долан, Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика = Money, Banking, and Monetary Policy / Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл ; Пер. с англ. В.Лукашевича и др., Под общ. ред. В.Лукашевича, М.Ярцева. - С.Пб. : Санкт-петербург оркестр, 1994. - 496 с.
 14. 65.262 К59 Козюк, В. В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення : Монографія / В. В. Козюк. - Тернопіль : Астон, 2001. - 300 с.
 15. 65.262 К65 Контроль: інспектування, аудит, бнківський нагляд : Монографія / Стельмах В. С.. Єпіфанов А. О., Сало І. В. та ін. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 432 с.
 16. 65.262 К56 Ковальчук, А. Т. Банківський кредит: правові засоби повернення / А. Т. Ковальчук. - К. : Знання, 2001. - 150 с.
 17. 65.262 К14 Казначейство банку : Навч. посіб. / [Кириченко О. А., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 464 с.
 18. 65.262 К17 Калистратов, Н. В. Банковский розничный бизнес / Н. В. Калистратов, В. А. Кузнецов, А. В. Пухов. - М. : БДЦ-пресс, 2006. - 424 с.
 19. 67.404.2 К72 Костюченко, О. А. Банківське право : підруч. / О. А. Костюченко. - К. : Атіка, 2008. - 332 с.
 20. 65.262 Б23 Банківські операції : підруч. / [Мороз А.М.,Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф.та ін]. - вид. 4-те, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 608 с.
 21. 65.262 Р64 Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання : Монографія / [Ред. Дзюблюк О. В.]. - Тенопіль : ТНЕУ, 2010. - 384 с.
 22. 65.262 К56 Ковальчук, А. Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір / А. Т. Ковальчук. - К. : Параламентське видавництво, 2004. - 259 с.
 23. 65.262 П44 Подік, С. М. Банківська справа: теорія і практика : Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко ; Ред. Подік С.М. - Л. : Піраміда, 2006. - 642 с.
 24. 65.262 К89 Кузьмін, В. В. Історія грошей : Навч. посіб. / В. В. Кузьмін, О. П. Зикова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 25. 65.262 В20 Васюренко, О. В. Банківські операції : Навч. посіб. / О. В. Васюренко. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 26. 65.262 К59 Козюк, В. В. Трансформація центральних банків в умовах глобалізації: макроекономічні та інституціональні проблеми : Монографія / В. В. Козюк. - Т. : "Вид-во Астон", 2005. - 320 с.
 27. 65.262 А80 Аржевітін, С. М. Перші 10 років банківської справи в Україні / С. М. Аржевітін ; [Аржевітін С. М.]. - К. : Діалог Пресс, 2000. - 123 с.
 28. 65.262 Б23 Банківський нагляд : навч. посіб. / [Котковський В. С., Головко С. І., Нєізвєстна О. В. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 314 с.
 29. 65.262 Ф91 Фролов, С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика : Навч. посіб. / С. М. Фролов. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 368 с.
 30. 65.262 К59 Козюк, В. В. Незалежність центральних банків : монографія / В. В. Козюк. - тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 244 с.
 31. 65.262 Б23 Банківський менеджмент / Ред. Кириченко О.А., Міщенко В.І. - К. : Знання, 2005. - 831 с.
 32. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Банківська справа : Навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 560 с.
 33. 65.262 Р69 Романова, М. І. Основи банківської справи : Навч. посіб. / М. І. Романова, Ж. В. Устюгова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 168 с.
 34. 65.262В61 Вовчак, О. Д. Кредит и банківська справа : підруч. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. - К. : Знання, 2008. - 564 с.
 35. 65.262 М48 Мельник, П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підруч. / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. - К. : Алерта, ЦУЛ, 2010. - 586 с.
 36. 65.261 С16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку : Навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 314 с.
 37. 65.268 Б93 Бутук, О. І. Валютно-фінансові відносини : Навч. посіб. / О. І. Бутук. - К. : Знання, 2006. - 349 с.
 38. 65.262 І-90 Історія грошей і банківництва : Підручник / Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін.; Ред. Реверчук С.К. - К. : Атіка, 2004. - 340 с.
 39. 65.262 Є99 Єпіфанов, А. О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України : монографія / А. О. Єпіфанов ; Єпіфанов А. О. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 417 с.
 40. 65.262 М60 Мілай, А. О. Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. / А. О. Мілай. - К. : МАУП, 2004. - 204 с.
 41. 65.262 К73 Котковський, В. С. Банківські операції : навч. посіб. / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. - К. : Кондор, 2011. - 498 с.
 42. 65.262 Г16 Галушка, Є. О. Банківські операції : навч. посібник / Є. О. Галушка ; [Галушка Є. О.]. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 336 с.
 43. 65.262 С44 Скоморович, І. Г. Банківські операції : навч. посіб. / І. Г. Скоморович ; [Скоромович І. Г.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 482 с.
 44. 65.262 Л34 Левандівський, О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с.
 45. 65.262+67.404 Б39 Безклубий, І. А. Банківські правочини : Монографія / І. А. Безклубий. - К. : Видав. Дім " Ін Юре", 2007. - 456 с.
 46. 65.262 С84 Стрельбицька, Л. М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : Монографія / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький. - К. : Кондор, 2004. - 600 с.
 47. 65.262(1) П27 Пересада, А. А. Управління банківськими інвестиціями : Монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2005. - 388 с.
 48. 65.262 К65 Копилюк, О. І. Банківські операції : навч. посіб. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с.
 49. 65.262 В40 Вешкин, Ю. Г. Банковские системы зарубежных стран : Курс лекций / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. - М. : Экономист, 2006. - 400 с.
 50. 65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Банківські інновації : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева ; [ Єгоричева С. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 51. 65.262 Е72 Ермаков, С. Л. Банковская гарантия в кредитных сделках (теория и практика) : монография / С. Л. Ермаков ; [Ермаков С. Л.]. - М. : Анкил, 2006. - 248 с.

Політика і час
(тематична виставка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.5 А43 Актуальні питання вітчизняної етнополітики:шляхи модернизації, врахування міжнародного досвіду / Під заг. ред. Тищенко Ю. - К. : Укр-й незалежний центр політ-х досліджень, 2004. - 312 с.
 2. 66.3 Д36 Державна політика України: аналіз та механізм її впровадження в Україні. - Навч. посібник. - К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 232 с.
 3. 66.3+66.4 П78 Про внутрішнє та зовнішнє становище України : щорічне Послання Перезидента України до Верховної ради України. - К. : НІСД, 2012. - 253 с.
 4. 87 Г13 Гаєвський, Б. А. Філософія політики / Б. А. Гаєвський. - К. : Вища шк., 2005. - 158 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи : Кол. моногр. / За заг. ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого; Авт. передм. Л.М. Кравчук. - К. : МАУП, 2000. - 384 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 14 : Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) / Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2000. - 360 с.
 7. 63.3(4 Укр) У45Україна-Європа: хронологія розвитку: У 5 т. Т. 5 : 1800-2010 рр. - К. : КРІОН, 2011. - 928 с.
 8. 67.3(4 Укр) Т44 Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. = One thousand years of ukrainian social and political thought. Т.2. Кн.1 : (ХVI ст.) / Ред. Коба С. - К. : Дніпро, 2001. - 560 с.
 9. 88.5 С69Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / Ред. Максименка С.Д., Циба В.Т., Шайгородський Ю.Ж. - К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. - 512 с.
 10. 67.400 П71Президент України та державна регіональна і муніципальна політика : Збірник матеріалів та документів / Упоряд. О.Іщенко, В. Кампо, М.Пухтинський, В. Тихонов; За заг. ред. О.Дьоміна. - К. : Логос, 2002. - 236 с.
 11. 66.0 Р66 Романов, В. Є. Вступ до аналізу державної політики / В. Є. Романов, О. Рудік, Т. Брус. - Навч. посібник. - К. : Основи, 2001. - 238 с.
 12. 66.0 Р68 Роль політології у реформуванні політичної системи України : матер. круглого столу "Роль політології у науковому забезпеченні реформи політичної системи України" та Міжвузівської студ. наук.-практ. конф. "Світ без кордонів: соціально-політичні чинники процесу глобалізації", 2-21 квітняя 2006 р. - К. : МАУП, 2006. - 260 с.
 13. 66.0 Л69 Логунова, М. М. Концептуальні засади теорії політики / М. М. Логунова, В. А. Шахов, М. Ф. Шевченко. - Навч. посіб. - К. : УАДУ, 1999. - 159 с.
 14. 66.0 Щ92 Щокін, Г. Основи політичної науки / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 184 с.
 15. 66.0 Р69 Романов, В. Є. Розроблення та аналіз державної політики : Опорний конспект дистанц. курсу навч. дисципліни: Навч. посіб. / В. Є. Романов. - К. : Міленіум, 2003. - 68 с.
 16. 66.0 Г67 Горбатенко, В. П. Політичне прогнозування : Навч. посіб. / В. П. Горбатенко, І. О. Бутовська. - К. : МАУП, 2005. - 152 с.
 17. 66.4 С40 Сирота, Н. М. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / Н. М. Сирота. - 2-ге вид. - К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. - 216 с.
 18. 66я2 А14 Абетка української політики: Довідник / Авт.-упоряд.: М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, О. Воробйов та ін. - К. : Смолоскип, 2000. - 268 с.
 19. 66.0 В75 Воронов, І. О. Людина і політика у пошуках гуманістичної альтернативи / І. О. Воронов ; [Воронов І. О.]. - К. : Генеза, 2004. - 320 с.
 20. 66.0 Г57 Говлет, М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики = Studying public policy: Policy cycles and Polisy Subsystems / М. Говлет, М. Рамеш. - Л. : Кальварія, 2004. - 264 с.
 21. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с.
 22. 67.4 П68 Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні : монографія / [Ред. Кресіна І. О.]. - К. : Логос, 2011. - 400 с.
 23. 66.0 П50 Політологія у запитаннях та відповідях : Навч. посіб. / Оніщенко І.Г., Дзюбко Д.Т., Дуднікова І.І. та ін. - К. : Вища шк., 2003. - 263 с.
 24. 66.0 Г61 Головатий, Н. Ф. Професія-політик / Н. Ф. Головатий. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 88 с.
 25. 66.7 Ж72 Жінки в політиці: міжнародний досвід для України : Матеріали міжнар. наук. семінару " Жінки в політиці: міжнар. досвід для України" К., НаУКМА, 7.10.06 / Ред. Свердлюк Я., Оксамитна С. - К. : Атіка, 2006. - 272 с.
 26. 66.3 С46 Скуратівський, В. Гуманітарна політика в Україні : Навч. посіб. / В. Скуратівський, В. Трощинський, С. Чукут. - К. : Міленіум, 2002. - 262 с.
  66.0 Д31 Демократія: Антологія / Упоряд. Проценко О. - К. : Смолоскип, 2005. - 1108 с.
 27. 66.1 К88 Кудряченко, А. І. Політична історія України ХХ століття : Підруч. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с.
 28. 66.5 А72 Антонюк, О. В. Основи етнополітики : Навч. посіб. / О. В. Антонюк. - К. : МАУП, 2005. - 432 с.
 29. 66.0 С75 Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Ред. Бакирова В. С., Сазонова Н. И. - Х. : ХНУ им. Каразина В. Н., 2005. - 592 с.
 30. 66.3 Т35 Тертичка, В. Державна політика України: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. - К. : Основи, 2002. - 750 с.
 31. 66.4 І-99 Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ - початок ХХІ ст. : Навч. посіб. / [В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко, М. В. Борисенко, та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 368 с.
 32. 66.0 П44 Подмазко, Є. А. Загальна теорія політики як метатеорія / Є. А. Подмазко ; Подмазко Є. А. - О. : Друк, 2008. - 222 с.
 33. 66.0 К70 Коршук, Р. М. Етнополітологія : навч. посіб. / Р. М. Коршук ; [Коршук Р. М.]. - К. : Алерта, 2011. - 200 с.
 34. 66.0 Г69 Горлач, М. І. Політологія: наука про політику : підруч. / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К. : ЦНЛ, 2009. - 840 с.
 35. 66.0 Б87 Браун, М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. П. Браун. - Пер. з англ. - К. : Основи, 2000. - 243 с.
 36. 66.0 В26 Веймер, Девід Л. Аналіз політики: Коцепції і практика / Девід Л. Веймер, Ейден Р. Вайнінг ; Наук. ред. О. Кілієвич. - Пер. з англ. - К. : Основи, 2000. - 654 с.
 37. 66.3 С40 Система розробки і здійснення публічних політик в Україні : Колективна монографія / Ред. Дем'янчук О. П. - К. : Факт, 2004. - 224 с.
 38. 66.4 Г36 Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць. вип. 2 / [Артьомов І. В., Ващук О. М., Віднянський С. В. та ін.]. - Ужгород : ЗакДУ, 2010. - 320 с.
 39. 66.4 Г54 Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура : Пер. з англ. - К. : Фенікс, 2003. - 584 с.
 40. 66.0 Б25 Баронін, А. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі : Курс лекцій / А. С. Баронін. - К. : Паливода А.В., 2005. - 128 с.
 41. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політологія для політика і громадянина : Монографія / В. М. Бебик. - К. : МАУП, 2004. - 424 с.
 42. 66.0 С82 Стоун, Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень / Д. Стоун ; Пер. Буценко О. - К. : Альтернативи, 2000. - 304 с.
 43. 66.0 Т33 Теория политики : Учеб. пособие / Ред. Исаев Б. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 464 с.
 44. 66.2 М15 Макаренко, Є. А. Європейська інформаційна політика : Монографія / Є. А. Макаренко. - К. : Наша культура і наука, 2000. - 368 с.
 45. 66.2 С83 Стратегії розвитку України: теорія і практика : Наук. вид. - К. : НІСД, 2002. - 864 с.
 46. 66.4 Г17 Гальчинський, А. С. Україна - на перехресті геополітичних інтересів / А. С. Гальчинський. - К. : Знання України, 2002. - 180 с.
 47. 66.0 Н72 Нова влада: виклики модернізації. - К. : К.І.С., 2011. - 260 с.
 48. 66.3 Б23 Бандурка, О. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : монографія / О. Бандурка, В. Греченко. - Х. : Ун-т внутр. справ, 2008. - 304 с.
 49. 66.4 Б69 Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України : монографія / відп. ред. Б.О. Парахонський. - К. : ПЦ "Фоліант", 2008. - 591 с.
 50. 87.6 У45 Український соціум / Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін. - К. : Знання України, 2005. - 792 с.
 51. 66 Д45 Дікон, Боб та ін. Глобальна соціальна політика / Боб та ін. Дікон. - К. : Основи, 1999. - 346 с.

Основний закон держави
( до Дня Конституції України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А72 Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т.9. Юридична наука радянської доби./ Упоряд. Авер'янов О. М., Костенко В.П.- К.: Юридична книга, 2005. - 944с.
 2. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія): збірник актів законодавства/ [Уклад. Козадаєв В.].- Х.: Фактор, 2011. - 496 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д50 Діяльність державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової економіки: Монографія/ Салабай В.Ф., Довганик Н.М., Борисенко М.В., Чуб М.П.- К.: КНЕУ, 2005. - 284 с.
 4. 67.400 З-19 Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності/ під ред. Зайчук В.О.- К., 2005. - 162 с.
 5. 67.400 К65 Конституційне право України: підручн./ за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша.- Х.: Право, 2008. - 416 с.
 6. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т.: підручник. Т.1/ за ред. В.Ф. Погорілка.- К.: Юридична думка, 2006. - 544 с.
 7. 67.400 К75 Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 бересня 2010 р.- К.: Паливода А.В., 2010. - 48 с.
 8. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 9. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція: матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ).- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 10. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія/ За заг. ред. Кудряченка А.І.- К.: НІСД, 2007. - 396 с.
 11. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко В.А. Історія України : модульний курс: навч. посіб./ Греченко В. А.- Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 384 с.
 13. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб.- К.: Істина, 2006. - 416 с.
 14. 67.400.7 К61 Колодій А.М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні: підруч./ А.М.Колодій, А.Ю.Олійник.- К.: Правова єдність, 2008. - 350 с.
 15. 67.400 К78 Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб.- Вид 6-те, випр., та доп.- К.: Атіка, 2007. - 592 с.
 16. 66.1 К88 Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: Підруч./ А.І.Кудряченко, Г.І.Калінічева, А.А.Костиря.- К.: МАУП, 2006. - 696 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин В. Вимір історією: Інтерв'ю. Виступи. Статті.- К.: Альтернативи, 2002. - 632 с.
 18. 67.400 М14 Майданник О.О. Конституційне право України: навч. посіб./ [Майданник О. О.].- К.: Алерта, 2011. - 380 с.
 19. 67.400.7 О-54 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія.- К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 20. 67.400 П43 Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підручн./ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко.- 3-тє вид., перероб. і доопр.- К.: КНТ, Ліра-К, 2011. - 532 с.
 21. 67.401 П75 Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку: монографія/ Прієшкіна О.В.- О.: Фенікс, 2008. - 280 с.
 22. 67.400 Р83 Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: навч. посіб./ Рудик П. А.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2009. - 220 с.
 23. 67.400 С49 Слюсаренко А.Г. Історія Української конституції/А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко.- К.: Знання, 1993. - 192 с.
 24. 67.400 Т31 Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: станом на 1 грудня 2010 року/ [Теліпко В. Е.].- К.: ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 25. 67.400 Ф84 Француз А.Й. Конституційно - правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України.: (Концепт. та нормат. аналіз).- К.: Логос, 2006. - 516 с.
 26. 67.400 Ф89 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручн.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 27. 67.3(4Укр) Ф96 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 28. 67.400 Ц61 Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2007. - 200 с.
 29. 67.400 Ш70 Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник/ Шляхтун П.П.- К.: "Освіта України", 2010. - 592 с.
 30. 67.400 В57 Влада в Україні: шляхи до ефективності/ [Ред. Святоцький О. Д.].- К.: Ін Юре, 2010. - 688 с.
 31. 66.0 Д31 Демократія: Антологія/ Упоряд. Проценко О.- К.: Смолоскип, 2005. - 1108 с.
 32. 67.400 К65 Конституційно-правові засади становлення української державності/ Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данильян О.Г.- Х.: Право, 2003. - 328 с.
 33. 63.3(4 Укр) М69 Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності.- К.: Укр. Видавн. спілка, 2002. - 399 с.
 34. 67.71 Н15 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція" (відповідно до вимог ЕСTS)/ [Уклад. Барабаш Ю. Г., Слінько Т. М., Кушніренко О. Г.].- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. - 35 с.
 35. 66.0 Н72 Нова влада: виклики модернізації.- К.: К.І.С., 2011. - 260 с.
 36. 67.0 О-75 Основи правознавства України: навч. посіб./ [ Ківалов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М. та ін. ].- 10-те вид., доп. та перероб.- Х.: Одіссей, 2011. - 400 с.
 37. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 38. 67.0 П68 Правознавство: навч. посіб./ [ Дрожжина С. В., Одінцова О. О., Кондратьєв В. О. та ін. ].- 2-ге вид., стереотип.- К.: Знання, 2010. - 350 с.
 39. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб./ [Ред. Орзіх М. П.].- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 40. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Як приймалась конституція України: Документальний нарис.- К.: Янко, 1996. - 126 с.
 41. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Бесіди про конституцію. Влада/ В.П.Гетьман, Ю.В.Килимник.- К.: Бліц-інформ, 1997. - 36 с.
 42. 67.401 М48 Мельник А.Ф. Державне управління: підручник/ А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна.- К.: Знання, 2009. - 582 с.
 43. 66.1 М64 Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: Теоретико-методологічний аспект: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. - 260 с.
 44. 67.400 Н56 Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: Навч. посіб./ [Нестерович В. Ф.].- К.: Ліра-К, 2011. - 320 с.
 45. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори.- К.: МАУП, 2006. - 736 с.
 46. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий Ю. Мужі чину: Історичні парсуни.- К.:Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 424 с.
 47. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) : збірник актів законодавства / [Уклад. Козадаєв В.]. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.
 48. 67.400 К65 Конституційне право України : Навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 218 с.

Роль екології в житті людини

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 А28 Адаменко О. Екологічне картування: Підруч./ О.Адаменко, Г.Рудько, Л.Консевич.- Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003. - 580 с.
 2. 20.1 К61 Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
 3. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 3-тє, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2002. - 296 с.
 4. 20.1С80 Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна : Навч. посіб. / Ред. М.І. Дробноход. - К. : МАУП, 2002. - 104 с.
 5. 60.6я2 Д58 Довкілля України = Environment of Ukraine: statistical yearbook : Стат. зб. / [Ред. Остапчук Ю. М.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 216 с.
 6. 20.1 С79 Стецюк, В. В. Екологічна геоморфологія в Україні : навч. посіб. / В. В. Стецюк ; [Стецюк В. В.]. - К. : Слово, 2010. - 368 с.
 7. 20.1 К65 Консевич, Л. Ландшафтна екологія : Навч.- метод. посіб. / Л. Консевич, С. Зубик. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2005. - 244 с.
 8. 20.1 М91 Мусієнко М.М. Екологія рослин: підруч./ Мусієнко М. М.- К.: Либідь, 2006. - 432 с.
 9. 20.1 П12 Павлова Е.И. Экология транспорта: [учебник для вузов ]/ Павлова Е.И.- М.: Высш. шк., 2006. - 344 с.
 10. 67.407.2 А65 Андрейцев, В. І. Право екологічної безпеки : Навч. та науково-практич. посіб. / В. І. Андрейцев. - К. : Знання-Прес, 2002. - 332 с
 11. 67.407.2 К55 Кобецька, Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька ; Кобецька Н. Р. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 352 с.
 12. 67.407.2 І-99 Ільків, Н. В. Екологічне право : Навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296 с.
 13. 67.407.2 З-19 Закон України " Про охорону навколишнього природного середовища " : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 липня 2012 р. - К. : Паливода А. В., 2012. - 48 с.
 14. 20.1Е45 Екосередовище і сучасність : монографія. Т. 8 : Природно-техногенна безпека / [Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М.та ін.]. - К. : Кондор, 2008. - 528 с.
 15. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 16. 20.1 П81 Промислова екологія : навч. посіб. / [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ]. - вид. 4-те, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 374 с.
 17. 20.1 Б77 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-е вид., випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 18. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 19. 20.1 З-33 Запольський, А. К. Основи екології : Підручн. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. - 4-те вид. доп. і переоб. - К. : Вища школа, 2010. - 399 с.
 20. 65.5 П44 Поддубный, И. А. Международная эколого-экономическая деятельность : Учеб. пособие / И. А. Поддубный, В. К. Слюсаренко. - Х. : Инжэк, 2005. - 200 с.
 21. 65.28 С22 Сахаєв, В. Г. Економіка і організація охорони навколишнього середовища / В. Г. Сахаєв, В. Я. Шевчук. - Підручник. - К. : Вища шк., 1995. - 272 с.
 22. 20.1 Ф33 Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды : Учеб. пособие / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. - М. : Владос, 2001. - 288 с.
 23. 20.1 Ш71 Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю : Навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. - К. : ЦНЛ, 2004. - 296 с.
 24. 65.28 М15 Макарова, Н. С. Економіка природокористування = Навч. посіб. / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук. - К. : ЦНЛ, 2007. - 322 с.
 25. 20.1 К49 Клименко, М. О. Моніторинг довкілля : практикум / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. - К. : Кондор, 2010. - 286 с.
 26. 20.1 К49 Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 294 с.
 27. 20.1 Л37 Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підруч. / С. С. Левківський, М. М. Падун. - К. : Либідь, 2006. - 280 с.
 28. 20.1 Э35 Экология города : Учеб. - К. : Либра, 2000. - 464 с.
 29. 20.1 Б88 Бровдій, В. М. Закони екології : Навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Ред. Бровдій В. М. - К. : Освіта України, 2007. - 380 с.
 30. 20.1 Б74 Богобоящий, В. В. Принципи моделювання та прогнозування в екології. : Підручник / В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій. - К. : ЦНЛ, 2004. - 216 с.
 31. 20.1 Д56 Добровольський, В. В. Екологічні знання : Навч. посіб. / В. В. Добровольський. - К. : Професіонал, 2005. - 304 с.
 32. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Основи экології : Підручник / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.
 33. 20.1 П85 Прудкий, В. И. Земля надежды нашей : книга-альбом / В. И. Прудкий ; [Прудкий В. И.]. - Запорожье : Дикое поле, 2007. - 336 с.
 34. 20.1 Т54 Толстоухов, А. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегії / А. Толстоухов, М. Хилько. - К. : Знання України, 2001. - 333 с.
 35. 20.1 Ш71 Шматько, В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : Навч. посіб. / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін. - К. : КНТ, 2006. - 304 с.
 36. 74.26 Л93 Людина в сучасному світі : підручник для 11 кл. / Арцишевський Р.А., Бондарук С.О., Возня С.С. та ін. - К., Ірпінь : ВТФ "Перун", 1997. - 224 с.
 37. 53.59+26.89 Б93 Бутченко, Л. Природа в житті українського народу / Л. Бутченко. - К. : Лібра, 2007. - 184 с.
 38. 28.0 Е45 Екологія людини : Підручник / Микитюк О. М., Злотін О. З., Бровдій В. М. та ін. - 3-тє вид., випр. і доп. - Х. : ОВС, 2004. - 254 с.
 39. 92 М91 Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004. - 376 с.
 40. 20.1 К49 Клименко М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології/ М.О.Клименко, П.М.Скрипчук.- К.: Академія, 2006. - 368 с.
 41. 20.1 В20 Васюкова Г.Т. Екологія: підруч./ Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева.- К.: Кондор, 2009. - 524 с.
 42. 20.1 Г55 Глухов В.В. Экономические основы экологии/ В.В.Глухов, Т.П.Некрасова.- 3-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 384 с.
 43. 20.1 Г52 Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів: Навч. посіб./ А.В.Гладкий, В.В.Скопецький.- К.: Політехніка: Періодика, 2005. - 152 с.
 44. 20.1 Г16 Галушкіна Т.П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління: монографія/ Т.П.Галушкіна, Є.Г.Гордійчук.- Х.: Бурун-Книга, 2010. - 288 с.
 45. 92 Е45 Екологічна енциклопедія. У 3-х т.: Ред. Толстоухов А.В., Тимочко Т.В., Стеценко Є.І. та ін. Т.1. А-Е.- К.: Центр еколог. освіти та інформації, 2006. - 432 с.
 46. 92 Д81 Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник.- К.: Вища шк., 2005. - 247 с.
 47. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2005. - 304 с.
 48. 20.1 К38 Кизирма Р.А. Екологія: навч. посіб./ [Кизирма Р. А.].- Х.: Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 49. 20.1 М99 Мягченко О.П. Основи екології: підруч./ [ Мягченко О. П. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 50. 20.1 К60 Колесников С.И. Экология: учеб. пособие/ Колесников С.И.- 2-е изд.- М.: Ростов н/Д: Дашков и К; Наука-Пресс, 2008. - 384 с.
 51. 20.1 Б61 Білявський Г.О. Основи екології: підручн./ Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков.- 3-тє вид.- К.: Либідь, 2006. - 408 с.
 52. 20.1 Н73 Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособ.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 320 с.

Травень 2013

Професору Дахну І.І. - 65 років

У МБІЦ відкрилася виставка книг, опублікованих професором І.І.Дахном впродовж 1980-2013 років. Налічує 49 книг. Виставка працює в читальному залі економічної та природничої літератури до кінця травня 2013 року.

 

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. Дахно, І. І. Міжнародна економіка : Навч. посібн. / І. І. Дахно, Ю. А. Бовтрук. - К. : МАУП, 2002. - 216 с.
 2. Дахно, І. І. Антимонопольне право : Курс лекцій / І. І. Дахно. - К. : Четверна хвиля, 1998. - 352 с.
 3. Дахно, И. И. Патентно-лицензионная работа / И. И. Дахно. - К. : Блиц-Информ, 1996. - 256 с.
 4. Дахно, И. И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности = Словарь Ивана Дахно / И. И. Дахно. - К. : ВИРА-Р, 1997. - 384 с.
 5. Дахно, І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. - Курс лекцій. - К. : МАУП, 2000. - 160 с.
 6. Дахно, И. И. Патентоведение / И. И. Дахно. - Х. : Ксилон, 1997. - 313 с.
 7. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : МАУП, 2001. - 312 с. - Бібліогр.: с. 307.
 8. Дахно, И. И. Право интеллектуальной собственности : Науч.-справочн. пособие / И. И. Дахно. - К. : ТП Пресс, 2004. - 224 с.
 9. Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : Либідь, 2002. - 200 с.
 10. Дахно, І. І. Міжнародне економічне право : Курс лекцій / І. І. Дахно. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 160 с.
 11. Дахно, И. И. Патентование и лицензирование : Учеб. пособие / И. И. Дахно. - К. : МАУП, 2004. - 216 с.
 12. Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : МАУП, 2003. - 296 с.
 13. Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., допов. - К. : МАУП, 2004. - 312 с.
 14. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 312 с. - Бібліогр.: с. 307.
 15. Алієва-Барановська, В. М. Право зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, Г. В. Бабіч, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 424 с.
 16. Алієва-Барановська, В. М. Глобальний бізнес : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 560 с.
 17. Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 344 с.
 18. Дахно, И. И. Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности / И. И. Дахно ; [Дахно И. И.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 280 с.
 19. Дахно, І. І. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2007. - 234 с.
 20. Дахно, И. И. Энциклопедический англо-русский словарь по интеллектуальной собственности.Около 1150 терминов / И. И. Дахно ; [ Дахно И. И. ]. - К. : Паливода А. В., 2007. - 296 с.
 21. Дахно, І. І. Англо-український географічний глосарій : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦНЛ, 2007. - 390 с.
 22. Дахно, І. І. Європейський Союз: англо-українські глосарії / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2012. - 216 с.
 23. Дахно, І. І. Історія країн світу : Довідник / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2007. - 816 с.
 24. Дахно, И. И. Патентознавство : навч. посіб. / И. И. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 318 с.
 25. Дахно, І. І. Міжнародна економіка : Навч. посібн. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., виправ. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 248 с.
 26. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦНЛ, 2008. - 316 с.
 27. Дахно, І. І. Історія держави і права : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦНЛ, 2006. - 408 с.
 28. Дахно, І. І. Історія держави і права : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 658 с.
 29. Дахно, І. І. Країни світу : Енциклопед. словник / І. І. Дахно. - К. : МАПА, 2004. - 608 с.
 30. Дахно, І. І. Інтелектуальна власність : навч. посіб.-довідник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 382 с.
 31. Юридический словарь И. Дахно = Словарь законодательных и нормативных терминов. - 2-е изд. доп. - К. : А.С.К., 2001. - 1056 с.
 32. Юридический словарь И. Дахно = Словарь законодательных и нормативных терминов. - К. : Блиц-информ, 1998. - 352 с.
 33. Лозюк Н.И., Степаненко В.А..Современные тенденции в международном капиталистическом разделении труда. - К.: наук. Думка, 1980 - 264 с.
 34. Дахно И.И., Кравец В.П., Лало В.Н., Масштабей В.Я.Лицензионная торговля в системе международных экономических отношений. - Л.: Наукова думка, 1987 - 192 с.
 35. Дахно И.И. и др.Определение эффективности изобретений и рационализаторских предложений/ И.И.Дахно, В.Н.Лало, Б.С.Песков. - Л.: Тэхника, 1989 - 165 с.
 36. Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. Загальноосвітніх навч.закл./ За ред. П.О.Масляк.: Вежа, 2004. - 280 с.: іл.
 37. Зовнішньоекономічна діяльність : Навч. посіб. / Ред. Дахно І.І. - К. : ЦНЛ, 2006. - 360 с.
 38. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Ред. Дахно І. І. ]. - К. : ДП " Видавничий дім "Персонал", 2009. - 316 с.
 39. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / ред. Дахно І. І. - К. : ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 40. Регулювання зовнішньо-економічної діяльності : навч. посіб. / [ За ред. Дахна І. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 41. Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Дахно І.І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 568 с.
 42. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / Ред. Дахно І.І. - К. : ЦНЛ, 2006. - 304 с.
 43. Дахно, І. І. Проблемні питання економіки промислової власності / І. І. Дахно. - К. : Знання України, 1993. - 19 с.
 44. Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно ; Дахно І. І. - 2-ге вид. доп. - К. : ЦНЛ, 2007. - 296 с.
 45. Дахно І. І. Світова економіка : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦНЛ, 2006. - 264 с.
 46. Дахно І. І. Світова економіка : навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.
 47. Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 278 с.
 48. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право = Международное частное право. Private international law : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2012. - 290 с.

Світле Христове Воскресіння!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В76 Воскресение Христово.- К.: Пролог, 2004. - 108 с.
 2. 86.37 П18 Паремії.- Львів: Свічадо, 2006. - 504 с.
 3. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу/ [Ред. Біляєва Г. В.].- Х.: Белкар-книга, 2008. - 80 с.
 4. 86.37 В57 Владимир , (Сабодан) Проповеди. В 2-х томах. Т.1/ (.Владимир, митрополит.- К., 1997. - 360 с.
 5. 86.37 И85 ИсаеваЕ.Л. Православные праздники.- М.: РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 6. 86.37 К44 Кислашко О.Православні свята та народні звичаї/ О.Кислашко, Я.Кислашко.- К.: Грамота, 2003. - 152 с.
 7. 86.37 Л84 Лука , Крымский (Войно-Ясенецкий) Господня пасха: Проповеди. Беседы в дни Великих праздников/ К.(.Лука, святитель.- М.: Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 8. 86.37 Н34 Наум Благодатный огонь над гробом господним/ Наум, священно-архимандрит.- М.: Пересвет, 1991. - 48 с.
 9. 86.37 С13 Сагач Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі.- К.: Джулия, 2001. - 64 с.
 10. 86.37 С13 Сагач Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі.- К.: Криниця, 2000. - 64 с.
 11. 86.37 Д76 Другий прихід Ісуса Христа або Що невдовзі чекає усе людство?!.- Тернопіль, 2003. - 42 с.
 12. 86.37 Ж71 Жизнь Иисуса Христа и история первой церкви: [В иллюстрациях].- Chicago: Slavic Gospel Press, 1990. - 256 c.
 13. 86.37 М95 Мысли о чудесах.- К.: Пролог, 2004. - 100 с.
 14. 86.37 В27 Великдень в Україні: нариси про Великодні свята з нар. піснями/ [Ред. Мордань В. Г.].- К.: Муз. Україна, 1993. - 128 с
 15. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі/ Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін.- 2-ге вид.- К.: КМ Академія, 2003. - 200 с.
 16. 87.3(0) Х93 Христос и культура.- Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура.- М.: Юристъ, 1996. - 575 с.
 17. 86.2 Я44 Як народжуються святині/ [Андрушків Б., Новосядлий Б., Кирич Н., Погайдак О.].- Тернопіль: Тернограф, 2007. - 256 с.
 18. 86.37 В57 Владимир ,(Сабодан)Христос Спаситель - Начальник мира. Статьи. Т.6/ (.Владимир, митрополит.- К., 1998. - 296 с.
 19. 86.37 В57 Владимиров А. Кумран и Христос.- М.: Беловодье, 2002. - 766 с.
 20. 86.3 К34 Келлер В. Библия как история/ [Келлер В.].- М.: Крон-Пресс, 1998. - 480 с.
 21. 85.1 К64 Кондаков Н.П. Иконография господа бога и спаса нашего Иисуса Христа.- М.: Паломник, 2001.
 22. 86.37 Л68 Лобазов П.К. Христианская мораль. Путеводитель по Библии/ П.К.Лобазов, А.М.Невшупа.- Х.: Бурун Книга, 2009. - 176 с.
 23. 86.37 С48 Слобідський , С. Протоірєй Закон божий: Підруч.- 3-тє вид.- К.: Видав. відділ Укр. Православної Церкви Київського Патріархату, 2003. - 655 с.
 24. 86.37 М29 Мартишин Д.С. Основи православної віри: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2005. - 176 с.
 25. 86.37 М51 Мень О. Син Людський/ 2-ге вид., доп.- Л.: Свічадо, 2005. - 372 с.
 26. 86.3 Р39 Ренан Е. Життя Ісуса/ Пер. Лігостової О.- К.: Київськ. орг. Спілки журналістів України, 1991. - 206 с.
 27. 86 .2 С84 Стрелецкий В.В. Тайная доктрина Иисуса Христа. Введение в пансофию.- К.: Ника-центр, 2005. - 192 с.
 28. 86.37 Ш96 Шуре Е. Ісус (Місія Христа).- К.: Криниця, 2002. - 75 с.
 29. 86.37 Т39 Ти господи, надія моя: Молитви на різні потреби.- Л.: Свічадо, 2005. - 119 с.
 30. 86.37 В31 Вера и разум.- К.: Пролог, 2004. - 316 с.
 31. 86.37 П68 Православний катехизм "Бог живий ": Катехизм для всієї родини.- Л.: Свічадо, 2005. - 384 с.
 32. 86.37 Д85 Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу/ Уклад. схимонахиня Єкатерина (Київська).- К.: Криниця, 2004. - 96 с.
 33. 86.37 Л61 Липківський В. Слово Христове до українського народу: Проповіді на неділі й свята.- Мироновка: Офорт, 1993. - 103 с.
 34. 86.37 С25 Святоотеческая христология и антропология: Сб. статей.- Пермь, 2003. - 79 с.
 35. 86.37 Ч-39 Человек - храм божий.- М.: Паломник, 2002. - 255 с.
 36. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті.- К.: МАУП, 2006. - 80 с.
 37. 86.37 Х56 Хліб Наш Насущний: Щоденне християнське читання/ Бернон Д. та ін.- К.: Християнська зоря, 2002. - 96 с.
 38. 86.37 Б61 Білоусенко О. Новий заповіт. Біблійна історія.- К.: Либідь, 1993. - 138 с.
 39. 86.37 Ч-90 Чумакова Т. Православие.- С.Пб.: Питер, 2006. - 208 с.
 40. 86.37 Г61 Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посіб.- К.: Либідь, 1999. - 352 с.
 41. 85.12 С60 Соломченко О.Г. Писанки Українських Карпат.- Ужгород: Карпати, 2002. - 238 с.
 42. 85.12 Б77 Бойко М. Подаруй ми писаночку = Present an easter egg to me: альбом/ [Бойко М.].- Л.: Каменяр, Гердан графіка, 2001. - 95 с.

День слов'янської писемності та культури

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 2. 81 Г85 Гриневич, Г. С. Праславянская писменность.Результаты дешифровки. Т.1 / Г. С. Гриневич. - М. : Общественная польза, 1993. - 324 с.
 3. 81 Л37 Левицький, В. В. Основи германістики / В. В. Левицький. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 528 с.
 4. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 5. 81 Ш77 Шницеръ, Я. Б. Всеобщая исторія письменъ / Я. Б. Шницеръ. - С.Пб. : Изданіе А.Ф.Маркса, 1903. - 264 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : Навч. посіб. / [Ред. Палова О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 352 с.
 7. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 4 : Київська Русь / Толочко О.П., Толочко П.П. - К. : Альтернативи, 1998. - 352 с.
 8. 87.3(0) Д36 Дерида, Ж. Письмо та відмінність : Пер. з фр. / Ж. Дерида ; Ред. Шевченко О. - К. : Основи, 2004. - 602 с.
 9. 81 Д69 Дорошенко, С. І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С. І. Дорошенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 10. 81 Л37 Левицький, А. Е.Вступ до мовознавства : Навч. посіб. / А. Е. Левицький, А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 104 с.
 11. 85.15 Р49 Різник, М. Г. Письмо і шрифт / М. Г. Різник ; [Різник М. Г.]. - К. : Вища школа, 1978. - 150 с.
 12. 76.1 С81 Столярова, Л. В. Книга в Древней Руси ( XI-XVI вв. ) / Л. В. Столярова, С. М. Каштанов. - М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. - 448 с.
 13. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевченко, В. В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. В. Шевченко ; Шевченко В.В. - К. : Світ Знань, 2008. - 572 с.
 14. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Українська мова : підручн. / І. П. Ющук ; [ Ющук І.П. ]. - 4-те вид. - К. : Либідь, 2009. - 640 с.
 15. 87.3(4 Укр) Д85 Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку : У 3-х кн. Кн. 3 : Освіта і наука як базова основа розвитку духовного життя суспільства / [Ред. Михальченко М., Скотний В.]. - К., Дрогобич : Інформаційно-редакційни відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. - 174 с.
 16. 86.3 Л93 Людство і віра : Навч.-метод. посіб. Т.1 / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 576 с.
 17. 81 Д36Деррида, Жак. О грамматологии / Ж. Деррида ; Вступ. ст. Н. Автономовой. - Пер. с фр. - М. : Ad Marginem, 2000. - 512 с.
 18. 81 Д67 Донских, О. А. К истокам языка / О. А. Донских ; Донских О. А. - Новосибирск : Наука. Сиб отд-ние, 1988. - 192 с. - (Литературоведение и языкознание).
 19. 63.3(4 Укр) К45 Кифишин, А. Г. Каменная могила: Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ-ІІІ тысячелетий до н.э. Т.1 / А. Г. Кифишин. - К. : Аратта, 2001. - 872 с.
 20. 87.8 К82 Крістева, Ю. Полілог / Ю. Крістева ; Пер. з фр. П.Таращука. - К. : Юніверс, 2004. - 480 с.
 21. 63.3(4 Укр) М80 Морозов, А. Г. Анти / А. Г. Морозов, С. В. Корновенко. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 65 с.
 22. 81.2 Укр М81 Мосенкіс, Ю. Л. Мова трипільської культури : Джерела, методи, результати реконструкції / Ю. Л. Мосенкіс. - К. : НДІТІАМ, 2001. - 163 с.
 23. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 24. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 25. 83.3(4 Укр)Ш37 Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. В 2 кн. Кн. 1 : Ренесанс. Раннє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2004. - 400 с.
 26. 83.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. В 2 кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 728 с.
 27. 71.1 В55 Візантія і Київська Русь : каталог виставки / [Вст. ст. Тоцька І. Ф., Івакін Г. Ю.]. - К., 1997. - 56 с.
 28. 87.3(4 Укр) Д13 Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти / Упор. Вдовина О., Завгородній Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 398 с.
 29. 63.4 Д73 Древние славяне и Киевская Русь / [Ред. Толочко П. П.]. - К. : Наукова думка, 1989. - 200 с.
 30. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес]. - Київ-Чернівці : Книги- ХХІ, 2008. - 1100 с.
 31. 71.1 І-90 Історія української культури : Навч. посіб. / [Ред. Палова О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 352 с.
 32. 92 Л64 Литература Древней Руси : Биобиблиогр. словарь. - М. : Просвящение, 1996. - 240 с.
 33. 63.3 (4 Укр) П42 Повість минулих літ: Літописні оповіді / Ред. Яременка В. В. - 3-тє вид. зі змінами. - К. : Веселка, 2002. - 227 с.
 34. 86.37 П68 Православ'я : український вимір : навч. посіб. / [Ред. Саух П.Ю.]. - К. : Кондор, 2008. - 384 с.
 35. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.2 : Давні слов'яни. Київська Русь / [Ред. Толочко П. П., Івакін Г. Ю., Козак Д. Н. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 687 с.
 36. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 37. 85 А90 Асєєв, Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю. С. Асєєв ; [Асєєв Ю. С.]. - К. : Мистецтво, 1980. - 214 с.
 38. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 39. 83.3(0)3 Б87 Брайчевський, М. Автор "Слова о полку Ігоревім" та культура Київської Русі / М. Брайчевський. - К. : Фенікс, 2005. - 552 с.
 40. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 41. 63.3(2 Рос) Г94 Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилев. - М. : АСТ: Астрель, 2004. - 656 с.
 42. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Владимир Мономах / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 121 с.
 43. 63.3(4 Укр) З-16 Заєць, І. Витоки духовної культури українського народу / І. Заєць. - К. : Аратта, 2006. - 328 с.
 44. 63.3(4 Укр) К73 Котляр, М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава / М. Ф. Котляр. - К. : Україна, 1996. - 240 с.
 45. 63.3(4 Укр) М17 Максимович, М. О. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України / М. О. Максимович ; Уклад. Марков П.Г. - К. : Вища шк., 2004. - 503 с.
 46. 83.3(4 Укр) С47 Сліпушко, О. Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської русі (Х-ХІІІ століття) / О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 2002. - 400 с.
 47. 63.5 Т52 Толочко, П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная / П. П. Толочко. - С.Пб. : Алетейя, 2005. - 218 с.
 48. 63.3(4 Укр) Ш57 Шилов, Ю. Пращури. Продавня історія Русі / Ю. Шилов. - Вінниця : Континент-Прим, 2006. - 168 с.
 49. 71.1 Ш 59 Шилов, Ю. О.Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. - ІІ тис. н. е. / Ю. О. Шилов. - 2-ге вид. - К. : Аратта, 2002. - 271 с.
 50. 71.1 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : Монографія / М. Ф. Юрій. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2004. - 738 с.
 51. 84(4 Укр) В27 Велесова книга. Славянские веды / Сост. Дудко Д.М. - М. : Эксмо, 2004. - 400 с.
 52. 63.3(0) І-90 Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до ХХ ст.) : Навч. посіб. / Ред. Ярового В.І. - К. : Либідь, 2001. - 632 с.
 53. 92 С48 Славянская энциклопедия ХVІІ век. В 2-х т. Т.1 : А-М / Авт.-сост. Богуславский В.В. - М. : Олма-Пресс, 2004. - 780 с.
 54. 92 С48 Славянская энциклопедия ХVІІ век В 2-х т. Т.2 : Н-Я / Авт.-сост. Богуславский В.В. - М. : Олма-Пресс: Красній пролетарий, 2004. - 784 с.
 55. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.4. Ч.1 : Від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.) / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 224 с.
 56. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 57. 86.37 К54 Князев, А. С. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян / А. С. Князев. - Мн. : Православная инициатива, 2004. - 240 с.
 58. 88.4-2 Л72 Лозова, О. М. Психосемантика етнічної свідомості / О. М. Лозова. - К. : Освіта України, 2007. - 402 с.
 59. 92 С30 Семёнова, М. Мы - славяне! : популярная энциклопедия / М. Семёнова ; [Семёнова М.]. - С.Пб. : ИД "Азбука-классика", 2006. - 560 с.
 60. 63.3(2 Рос) Т16 Таланин, В. И. У истоков Руси. Очерки ІХ-ХІ вв. / В. И. Таланин ; Таланин В.И. - Запорожье : ЗГИА, 2001. - 354 с.
 61. 63.5 Щ92 Щокін, Г. Слов'янство:його місце і роль в європейській історії : Доп. на Міжнар. наук. конф."Слов'янський світ в умовах глоблізації", 3-7 груд. 2003 р., Софія, Болгарія / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 336 с.
 62. 63.3(4 Укр) Т52 Толочко, П. П. Літописи Київської Русі / П. П. Толочко. - К. : Київ. академія євробізнесу, 1994. - 88 с.
 63. 85.15 Ч-34 Чебаник, В. Графіка української мови. Абетка / В. Чебаник. - К., 2004. - 48 с.

Логістика як інструмент розвинутої ринкової економіки

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.40 К82 Крикавський, Є. Логістика. Основи теорії : Підруч. / Є. Крикавський. - Львів : Інтелект-Захід, 2004. - 416 с.
 2. 65.40 П56 Пономарьова, Ю. В. Логістика : Навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. - К. : ЦНЛ, 2003. - 192 с.
 3. 65.40 О-50 Окландер, М. А. Промислова логістика : Навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Хромов. - К. : ЦНЛ, 2004. - 222 с.
 4. 65.42 Б20 Балабанова, Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика : Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. - К. : Професіонал, 2004. - 288 с.
 5. 65.40 К82 Крикавський, Є. Логістика. Для економістів : Підруч. / Є. Крикавський. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 448 с.
 6. 65.40 Т18 Таньков, К. М. Виробнича логістика : Навч. посіб. / К. М. Таньков, О. М. Тридід, Т. О. Колодизєва. - Х. : Інжек, 2004. - 352 с.
 7. 65.40 К82 Крикавський, Є. В. Логістика: компедіум і практикум : Навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. - К. : Кондор, 2006. - 340 с.
 8. 65.40 Б82 Борзих, М. В. Логістика : Навчально-методичний посіб. для самост. вивч. дисц. / М. В. Борзих. - Івано-Франківськ : ІМЕ "Галицька Академія", 2005. - 208 с.
 9. 65.40 Г12 Гавенко, С. Логістика в поліграфічному виробництві : Навч. вид. / С. Гавенко, Б. Дурняк, Р. Зацерковна. - Л. : Українська академія друкарства, 2006. - 143 с.
 10. 65.40 С59 Сокур, І. М. Транспортна логістика : навч. посіб. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К. : ЦУЛ, 2009. - 222 с.
 11. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 12. 65.40 Г95 Гурч, Л. М. Логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Гурч ; Гурч Л. М. - К. : Персонал, 2008. - 560 с.
 13. 65.40 Ч-96 Чухрай, Н. Інновації та логістика товарів : монографія / Н. Чухрай, Р. Патора. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2001. - 264 с.
 14. 65.40 Л69 Логістика : навч. посіб. / [Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина І. І. та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 566 с.
 15. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 16. 65.40 Л69 Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / [Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 17. 65.40 Л32 Логістика : Навчально-методичний комплекс / Укл. Смирчинський В.В. - Т. : Економічна думка, 2005. - 200 с.
 18. 65.40 К17 Кальченко, А. Г. Логістика : підруч. / А. Г. Кальченко ; [Кальченко А. Г.]. - 2-ге вид, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 284 с.
 19. 65.40 С89 Сумец, А. М. Логистика : Учеб. пособие / А. М. Сумец. - К. : Хай- Тек- Пресс, 2008. - 320 с.
 20. 65.40 С79 Степанов, В. И. Логистика : Учеб. / В. И. Степанов. - М. : ТК Велби: Проспект, 2006. - 488 с.
 21. 65.40 С56 Современная логистика = Contemporary logistics / Джонсон Дж.С., Вуд Д.В., Вордлоу Д.Л., Мэрфи-Мл. П. - М.; С.Пб.; Киев : Вильямс, 2002. - 624 с.
 22. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Транспортна логістика : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.
 23. 65.40 Р60 Родионова, В. Н. Логистика : Конспект лекций / В. Н. Родионова, О. Г. Туровец, Н. В. Федоркова. - М. : Инфра-М, 2002. - 160 с.
 24. 65.40 С20 Саркисов, С. В. Управление логистическими цепями поставок : Учеб. пособие / С. В. Саркисов. - М. : Дело, 2006. - 368 с.
 25. 65.40 Т18 Таничев, А. В. Логистика / А. В. Таничев ; [Таничев А. В.]. - С.Пб.; М. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 192 с.
 26. 65.40 Т99 Тяпухин, А. П. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики : учеб. пособие / А. П. Тяпухин ; А.П. Тяпухин, А.И. голощапова, Е.Н. Лындина. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 240 с.
 27. 65.40 Ч-34 Чеботаев, А. А. Логистика и маркетинг. Маркетологистика : Учеб. пособ. / А. А. Чеботаев. - М. : Экономика, 2005. - 247 с.
 28. 65.40 Э54 Эметт, С.Искусство управления складом: как уменьшить издержки и повысить эффективность = Excellence in warehouse management. How to minimise costs and maximise value / С. Эметт ; Эммет С. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2007. - 320 с.
 29. 65.40 У67 Управление закупками и поставками : учебник / [М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн и др.]; пер. с англ. по ред. Ю.А. Щербинина. - 13-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 751 с.
 30. 65.40 Х21 Харрисон, А.Управление логистикой. Разработка стратегий логистических операций = Logistics management and strategy / А. Харрисон, Р. Хоук ; Ред. Михейцева О. Е. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 368 с.
 31. 65.40 О-64 Організація та проектування логістичних систем : підручник / [Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 336 с.
 32. 65.40 Н63 Николайчук, В. Е. Логистика в сфере распределения / В. Е. Николайчук. - С.Пб. : Питер, 2001. - 160 с.
 33. 65.40 П27 Перевозка экспортно-импортных грузов: Организация логистических систем / Ред. Кириченко А.В. - 2-е изд., доп. и перераб. - С.Пб. : Питер, 2004. - 506 с.
 34. 65.40 О-75 Основы логистики : Учеб. пособ. / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. - М. : Инфра-М, 1999. - 200 с.
 35. 65.40 Д81 Дудар, Т. Г. Основи логістики : навч. посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2012. - 176 с.
 36. 65.40 Г68 Гордон, М. П. Логистика товародвижения / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. - 195 с.
 37. 65.40 В19 Васелевський, М. Інформація та кадри в логістичних системах / М. Васелевський, Р. Патора. - К. : Львівська політехніка, 2001. - 272 с.
 38. 65.40 А94 Афанасенко, И. Д. Коммерческая логистика : учебник для вузов / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - С.Пб. : Питер, 2012. - 352 с.
 39. 65.40 Б16 Бажин, И. И. Логистика : учеб. / И. И. Бажин ; [Бажин И. И.]. - Х. : Консум, 2004. - 240 с.
 40. 65.40 А79Ардатова, М. М.Логистика в вопросах и ответах : учеб. пособ. / М. М. Ардатова ; [Ардатова М. М.]. - М. : Проспект, 2004. - 272 с.
 41. 65.40 А55Альбеков, О. А. Коммерческая логистика / О. А. Альбеков, А. У. Митько. - Ростов н/Д. : Феникс, 2002. - 416 с.
 42. 65.40 Г15 Галанов, В. А. Логистика : учебник / В. А. Галанов ; Галанов В.А. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
 43. 65.40 Г13 Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский ; Гаджинский А.М. - 17-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 484 с.
 44. 65.40 Д26 Дегтяренко, В. Н. Основы логистики и маркетинга / В. Н. Дегтяренко. - М. : Гардарика, 1996. - 120 с.
 45. 65.40 Н54 Неруш, Ю. М. Коммерческая логистика. / Ю. М. Неруш. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 271 с.
 46. 65.40 Н80 Мороз, О. В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : монографія / О. В. Мороз, О. В. Музика. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2007. - 165 с.
 47. 65.40 М64 Миротин, Л. Б. Логистическое администрирование : Учеб. пособие / Л. Б. Миротин, А. Б. Чубуков, Ы. Э. Ташбаев. - М. : Экзамен, 2003. - 480 с.
 48. 65.40 Н74 Модели и методы теории логистики : учеб. пособие / под. ред В.С. Лукинского. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 448 с.
 49. 65.40 М30 Марченко, С. М. Задачник з логістики / С. М. Марченко. - К. : МАУП, 2006. - 68 с.
 50. 65.40 М 34 Мате, Э. Логистика = La logistique / Э. Мате, Т. Даниэль. - 5-е изд. - С.Пб.; М. : Нева: Олма-Пресс Инвест, 2003. - 128 с.
 51. 65.40 Л68 Логистика : учеб. / под ред. В.А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 368 с.
 52. 65.40 Л69 Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели / Лукинский В.С., Бережной В.И., Бережная Е.В., Цвиринько И.А. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 280 с.
 53. 65.40 Л69 Логистика, эффективость и риски внешнеэкономических операций / Захаров К.В., Цыганок А.В., Бочарников В.П., Захаров А.К. - К. : Эльга, Ника-центр, 2004. - 260 с.
 54. 65.40 К82 Кристофер, М. Логистика и управление цепочками поставок. Как сократить затраты и улучшить обслуживание потребителей = Logistics and supply chain management / М. Кристофер. - С.Пб. : Питер, 2004. - 316 с.
 55. 65.40 К56 Ковалев, К. Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров, П. Е. Щеглов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 56. 65.40 К43 Киршина, М. В. Коммерческая логистика / М. В. Киршина. - М. : Благовест-В, 2003. - 256 с.
 57. 65.40 І-58 Інвестиційний потенціал у логістиці на прикладі автотранспорту / Фесенко К.Е., Зайончик Л.Г., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. - К. : Науковий світ, 2002. - 259 с.
 58. 65.40 Л63 Линдерс, Майкл Р. Управление снабжением и запасами. Логистика. / Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. - Пер. с англ. - С.Пб. : Полигон, 1999. - 768 c.
 59. 65.40 З-47 Зеваков, А. М. Логистика материальных запасов и финансовых активов / А. М. Зеваков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 352 с.

Ринок цінних паперів в системі фінансових ринків

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Ц 62 Цінні папери і державне мито в Україні. - К. : Компас, 1998. - 72 с.
 2. 65.262 Б83 Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг / В. А. Боровкова. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 3. 65.262 Б51 Бердников, В. М. Рынок ценных бумаг. Приватизация: Курс лекций для бакалаврата / В. М. Бердников. - Ужгород : Инпроф, 1998. - 101 с.
 4. 65.262 Б92 Буренин, А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А. Н. Буренин. - М. : 1 Федеративная книготорговая компания, 1998. - 352 с.
 5. 65.262 В51 Випуск та обіг цінних паперів : Практич. посіб. / Григор'єва П.Ф., Долінський Л.Б., Кучеренко О.В., Леонов Д.А. та ін. - К. : АДС УМКЦентр, 2005. - 288 с.
 6. 65.262 Г69 Городний, В. И. Рынок ценных бумаг: вопросы теории и практики : Монография / В. И. Городний. - К. : МАУП, 1999. - 96 с.
 7. 65.262 Г49 Гинзбург, А. И. Рынки валют и ценных бумаг / А. И. Гинзбург, М. В. Михейко. - С.Пб. : Питер, 2004. - 251 с.
 8. 65.262 Г21 Гаршина, О. К. Цінні папери : Навч. посіб. / О. К. Гаршина. - К. : Слово, 2004. - 208 с.
 9. 65.262 Д 34 Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: Практикум / Под ред. Е.Ф. Жукова. - Учеб. пособие. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 310 с.
 10. 65.262 З-14 Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками = Development of market of securiries and management of it's risks : монографія / В. С. Загорський ; Загорський В. С. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 192 с.
 11. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко ; Кравченко Ю.Я. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 664 с.
 12. 65.262 К21 Карась, П. М. Цінні папери в системі корпоративного управління : навч посіб. / П. М. Карась ; Карась П.М.,Прямков О.Ю.,Сотниченко Л.Л. - Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 164 с.
 13. 65.262 К17 Калина, А. В.Рынок ценных бумаг (теория и практика) : учебное пособие / А. В. Калина, В. В. Корнеев, А. А. Кощеев. - К. : МАУП, 1999. - 216 с.
 14. 65.262 К78 Краев, А. О. Рынок долговых ценных бумаг : Учеб. пособие / А. О. Краев, И. Н. Коньков, П. Ю. Малеев. - М. : Экзамен, 2002. - 512 с.
 15. 65.262 Ц65 Цінні папери. Практикум : навч. посіб. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2013. - 791 с.
 16. 65.262 Ц65 Цінні папери : підруч. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2011. - 1094 с.
 17. 65.262 Ч-46 Чередніченко, Н. І. Ринок цінних паперів : Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення дисципліни / Н. І. Чередніченко. - К. : МАУП, 2004. - 88 с.
 18. 65.262 Ч-51 Ческидов, Б. М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Курс лекций / Б. М. Ческидов. - М. : Экзамен, 2002. - 224 с.
 19. 65.262 Ч-51 Ческидов, Б. М. Модели рынков ценных бумаг / Б. М. Ческидов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 416 с.
 20. 65.262 Э64 Энджел, Л. Как покупать ценные бумаги / Л. Энджел, Б. Бойд. - Самара : Самарский дом печати, 1993. - 304 с.
 21. 65.262 Я76 Яроцький, В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) : Монографія / В. Л. Яроцький. - Х. : Право, 2006. - 544 с.
 22. 65.262 М50 Мендрул, О. Г. Фондовий ринок: Операції з цінними паперами : Навч. посібник / О. Г. Мендрул, І. А. Павленко. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2000. - 156 с.
 23. 65.262 М48 Мельник, В. А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства : Спец. вип. / В. А. Мельник. - К. : А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998. - 560 с.
 24. 65.262 М25 Маренков, Н. Л. Ценные бумаги / Н. Л. Маренков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 608 с.
 25. 65.262 Л88 Лысенков, Ю. М.Операции с ценными бумагами: Бухгалтерский учет, налогообложение / Ю. М. Лысенков, Я. В. Совгира. - К. : Прес-центр, 1994. - 94 с.
 26. 65.262 Л88 Лысенков, Ю. М.Обращение ценных бумаг: Договорно-правовое обеспечение. Бухгалтерский учет / Ю. М. Лысенков, С. Ю. Фомичева. - К. : Ин-т банкиров банка Украина, 1996. - 175 с.
 27. 65.262 Н34 Науменко, О. О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів : Практ. посіб. / О. О. Науменко. - К. : АДС УМКЦентр, 2005. - 364 с.
 28. 65.262 Т44 Тиркало, Р. І. Банківські операції з цінними паперами : монографія / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. - Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 211 с.
 29. 5.262 Х15 Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг / М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - С.Пб. : Питер, 2005. - 352 с.
 30. 65.262 Ф39 Фельдман, А. Б. Основы рынка производных ценных бумаг : Учеб.-практич. пособ. / А. Б. Фельдман. - М. : Инфра-М, 1996. - 96 с.
 31. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие / Под ред. В.С. Золотарева. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 352 с.
 32. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг : Ред. Жуков Е.Ф. - М. : Юнити, 2003. - 399 с.
 33. 65.262 Р51 Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку : монографія / [Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В. та ін]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.
 34. 65.262 П18 Парсяк, В. Н. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. - К. : ЦУЛ, 2007. - 224 с.
 35. 65.262 П19 Пасічник, В. Г. Ринок цінних паперів : Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акілін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 168 с.
 36. 65.262 П42 Поважний, О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
 37. 65.262 П69 Практикум по курсу "Ценные бумаги" / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. - Учеб. пособие. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 304 с.
 38. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів : Навч.- метод. посіб. / Бовкун К. К., Іванова В. О., Кий О. М. та ін. - 2-ге вид. доп. та переробл. - К. : АДС УМКЦентр, 2007. - 336 с.
 39. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність : Навч.- метод. пос. / Бовкун К. К., Буянова Л. М., Іванова В. О. та ін. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К. : АДС УМКЦентр, 2007. - 448 с.
 40. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами : Навч.- метод. посіб. / Бовкун К. К., Дегтярьова Н. В. та ін. - 3-є вид., переробл. та доп. - К. : АДС УМКЦентр, 2007. - 352 с.
 41. 67.404 О-65 Операции с ценными бумагами: нормативная база : Сб. нормат.-прав. актов по состоянию на 01.11.2000 г. - Х. : Фактор, 2000. - 136 с.
 42. 67.404 Р32 Регулювання ринку цінних паперів в Україні : Нормативні акти / Упоряд. Ковальський В.С., Ляшко Л. П. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 384 с.
 43. 67.404 С77 Старинський, М. В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні : Навч. посіб. / М. В. Старинський, Ж. В. Завальна. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 405 с.
 44. 67.404 З-19 Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок" : чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 20 черв. 2008 р. - К. : Паливода А. В., 2008. - 44 с.
 45. 67.404 З-19 Законодавство України про цінні папери : зб. нормат. прав. актів; станом на 28 березня 2007 року. - К. : Істина, 2007. - 400 с.
 46. 67.404 М.91 Муравйов, К. В. Правове регулювання ринку цінних паперів : навч. посіб. / К. В. Муравйов, О. В. Субочев, В. В. Токар. - К. : ЦУЛ, 2012. - 272 с.
 47. 67.404 Ц62 Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання / упоряд. Роїна О.М. - К. : Скіф, КНТ, 2008. - 392 с.
 48. 65.262 Ф77 Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг) : Учеб. пособие / Кондрашихин А.Б., Рожманов В.Г., Пепа Т.В., Федорова В.А. - К. : ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 49. 65.268 Р69 Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000. - 240 с.
 50. 65.262 П12 Павлов В.І. Цінні папери в Україні: навч. посіб./ В.І.Павлов, І.І.Пилипенко, І.В.Кривов'язюк.- 2-ге вид., доп.- К.: Кондор, 2009. - 400 с.

Квітень 2013

Організація сучасного виробництва та його розвиток

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.30 Е45 Економіка та організація виробництва : Підруч. / Ред. Герасимчук В. Г., Розенплентер А. Е. - К. : Знання, 2007. - 678 с.
 2. 65.30 О-64 Организация производства : Метод. рекомендации к практич. занятиям / Сост. Афанасьев Н.В.,Телишевская Л.И., Быстрова В.В. - Х. : ХГЭУ, 2002. - 116 с.
 3. 65.30 О-64 Організація виробництва : Навч. посіб. / Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я. - К. : Лібра, 2003. - 336 с.
 4. 65.30 О-64 Організація виробництва : підруч. / [ Круш П. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 5. 65.30 Б48 Березівський, П. С. Організація виробництва в аграрних формуваннях : Навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. - К. : ЦНЛ, 2005. - 560 с. - ISBN 966-364-141-Х.
 6. 65.30 В19 Васильков, В. Г. Організація виробництва / В. Г. Васильков. - К. : КНЕУ, 2003. - 524 с.
 7. 65.30 Б30 Бахтінова А.П. Організація виробництва: практикум: навч. посіб./ А.П.Бахтінова, О.О.Гиль, Л.О.Гришина.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 216 с.
 8. 65.30 Г16 Галущак, М. П. Організація виробництва у прикладах та задачах : навч. посіб. / М. П. Галущак, А. О. Оксентюк, І. Б. Гевко. - К. : Кондор, 2010. - 214 с.
 9. 65.290-2(11) Г68 Горелик, О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений / О. М. Горелик. - М. : КНОРУС, 2007. - 272 с.
 10. 65.30 Г85 Гриньова, В. М. Організація виробництва = Organisation of production : навч. посіб. / В. М. Гриньова, М. М. Салун. - Х. : ІНЖЕК, 2005. - 552 с.
 11. 65.30 Є31 Єгупов, Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. / Ю. А. Єгупов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 488 с.
 12. 65.30 И20 Иванов, И. Н. Организация производства на промыленных предприятиях : учебник / И. Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 13. 65.30 К41 Кіндрат, Р. Організація виробництва деревообробних підприємств : Навч. посіб. / Р. Кіндрат. - Львів : Панорама, 2002. - 160 с.
 14. 65.30+85.12 К56 Ковригина, В. М. Экономика, организация и планирование производства изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов : учеб. / В. М. Ковригина. - М. : Высшая школа, 1986. - 280 с.
 15. 65.30 К65 Кожекин, Г. Я. Организация производства / Г. Я. Кожекин, Л. М. Синица. - Минск : ИП Экоперспектива, 1998. - 334 с.
 16. 65.30 К59 Козик, В. В. Організація виробництва : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. - К. : Знання, 2011. - 222 с.
 17. 65.30 К93 Курочкин, А. С. Организация производства / А. С. Курочкин. - Учеб. пособие. - К. : МАУП, 2001. - 216 с.
 18. 65.290-2(11) М21 Малюк, В. И. Производственный менеджмент : учеб. пособие / В. И. Малюк, А. М. Немчин. - С.Пб. : Питер, 2008. - 288 с.
 19. 65.30 П16 Панова, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питани (в экзаменационных вопросах и ответах) : учеб. пособие / Л. А. Панова ; Панова Л.А. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 320 с.
 20. 65.30 П19 Петрович, Й. М. Організація виробництва : Підручн. / Й. М. Петрович, Г. М. Захарчин. - Л. : Магнолія плюс, 2005. - 400 с.
 21. 65.30+65.290-2 Р17 Раздорожный, А. А. Организация производства и управление предприятием : учеб. / А. А. Раздорожный ; [ Раздорожный А. А. ]. - М. : Экзамен, 2009. - 877 с.
 22. 65.30 С42 Скибінська, З. М. Економіка та організація виробництва : Навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. - К. : Знання, 2012. - 299 с.
 23. 65.30 Т95 Тян, Р. Б. Організація виробництва : Навч. посіб. / Р. Б. Тян, І. В. Багрова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 248 с.
 24. 65.30 Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / Р. А. Фатхутдинов ; Фатхутдинов Р.А. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 544 с.
 25. 65.290-2(11) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Производственный менеджмент : Краткий курс / Р. А. Фатхутдинов.
 26. 65.290-2(11) М50 Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання) : Навч. посіб. / Уклад. Белінський П.І., Комаринський І.Ф., Кравець В.І. - Чернівці : Рута, 2004. - 220 с.
 27. 65.290-2(11) П80 Производственный менеджмент : Учеб. / Ильенкова С.Д.,Бандурин А.В., Горбовцов Г.Я. и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 583 с.
 28. 65.290-2(11) Б43 Белінський, П. І. Менеджмент виробництва та операцій : Підруч. / П. І. Белінський. - К. : ЦНЛ, 2005. - 624 с.
 29. 65.290-2(11) В19 Василенко, В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - Вид. 2-ге, виправл. і доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 532 с.
 30. 65.290-2(11) К59 Козловский, В. А. Производственный и операционный менеджмент : Практикум / В. А. Козловский, Т. В. Маркина, В. М. Макаров. - СПб. : Специальная Литература, 1998. - 216 с.
 31. 65.290-2(11) М15 Макаренко, М. В. Производственный менеджмент : Учеб. пособ. для вузов / М. В. Макаренко, О. М. Махлина. - М. : ПРИОР, 1998. - 348 с.
 32. 65.290-2(11) М15 Маккей, К. Эффективное поизводство: практическое руководство по совершенствованию планирования и контроля = Practical production control. A survival guide for planners and schedulers / К. Маккей, В. Вирс ; пер.с англ. Черкес В. А. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2009. - 384 с.
 33. 65.290-2(11) М21 Малюк, В. И. Производственный менеджмент : учеб. пособие / В. И. Малюк, А. М. Немчин. - С.Пб. : Питер, 2008. - 288 с.
 34. 65.290-2(11) П39 Плоткін, Я. Д. Виробничий менеджмент : Навч. посібн.; Зб. вправ / Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко. - Львів : Державний університет "Львівська політехніка", 1999. - 258 с.
 35. 22.1 С13 Савиных, В. Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента : учеб. пособ. / В. Н. Савиных ; Савиных В. Н. - М. : КНОРУС, 2009. - 192 с.
 36. 65.30 В20 Васюкова А.Т. Организация производства и управление продукции общественого питания(в экзаменационных вопросах и ответах): учеб. пособие/ А.Т.Васюкова, В.И.Пивоваров, К.В.Пивоваров.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Дашков и К, 2008. - 328 с.
 37. 65.290-2(11) Г98 Гэлловэй Л. Операционный менеджмент.- СПб: Питер, 2001. - 320 с.
 38. 65.290-2(11) Л77 Лопатенко Л.О. Операційний менеджмент: конспект лекцій для студ./ Лопатенко Л.О.- К.: МАУП, 2007. - 128 с.
 39. 65.290-2(11) О-57 Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: Навч. - метод. посіб./ Т.В.Омельяненко, Н.В.Задорожна.- К.: КНЕУ, 2005. - 235 с.
 40. 65.30 У67 Управління виробництвом: Навч. посібн./ Бутко М. П.,Котельніков Д. І.,Мурашко М. І.та ін.- К.: Знання України, 2006. - 296 с.
 41. 65.30 М26 Марк Д.Х. Управління виробництвом з метою задоволення споживача: Навч. вид./ Пер. з англ. Григоренка Р. та ін.- К., 2003. - 225 с.
 42. 65.30 П44 Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво: Навч. посіб./ В.І.Подвігіна, В.О.Гулевич.- К.: ЦНЛ, 2007. - 136 с.
 43. 65.30 П19 Пасічник В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб.: Навч.-метод. комплекс/ В.Г.Пасічник, О.В.Акіліна.- К.: ЦНЛ, 2005. - 248 с.
 44. 65.30 Н73 Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: Практикум.- Мн.: Новое знание, 2004. - 256 с.
 45. 65.30 М80 Мороз В.С. Організація виробництва: навч. посіб./ В.С.Мороз, А.С.Тельнов.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 256 с.
 46. 65.30 Ц58 Циглик І.І. Економіка й організація виробництва ( навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях ).: Навч. посіб./ І.І.Циглик, О.І.Мозіль, Н.В.Кірдякіна.- К.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 47. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Ред. Соколовський А.Т.- К.: КНЕУ, 2006. - 236 с.
 48. 65.30 Г12 Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2005. - 416 с.
 49. 65.30 Г61 Голоктеев К. Управление производством: инструменты, которые работают/ К.Голоктеев, И.Матвеев.- С.Пб.: Питер, 2008. - 251 с.

Чорнобильські дзвони

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники : Фотоальбом / Упоряд. і текст Устименка В. Є. - К. : Мистецтво, 2001. - 192 с.
 5. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 6. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 7. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 8. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 9. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 10. 20.1 Т91 Тут сіли лелеки = Огляд будівництва для компактного переселення за чорнобильською будівельною програмою. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1997. - 227 с.
 11. 20.1 Ф28 Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони / Гащак С.П., Заліський О.О., Бунтова О.Г., Вишневський Д.О., Котляров О.М. - Славутич : Чорнобиль, 2002. - 76 с.
 12. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 13. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 14. 84(4 Укр) Ч-49 Чернобыль. Дни испытаний : Книга свидетельств. Стихи, очерки, рассказы, отрывки из романов и повестей, интервью / Сост. Шкода В. Г. - К. : Рад. пысьмэннык, 1988. - 509 с.
 15. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 16. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 17. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 18. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 19. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 20. 20.1 Г93 Гудов, В. А. 731 спецбатальон = Special battalion / В. А. Гудов ; Гудов В. А. - 2-е изд., перерб. и доп. - К. : ИПЦ "Киевский университет", 2009. - 167 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 23. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 35. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 36. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 37. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 38. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
  с.
 39. 84(4 Укр) Щ61 Щербак, Ю. М. Чорнобиль : Документальна повість / Ю. М. Щербак. - К. : Дніпро, 1989. - 223 с.
 40. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 41. 88.4 С45 Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи: Монографія.- К.: Слово, 2004. - 440 с.
 42. 20.1 О75 Основи лісової радіоекології/ Гол.ред. Калетник М.М.- Підручник.- Київ: Держкомліспгосп України, 1999. - 251 с.

Охороняймо довкілля!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.6я2 Д58 Довкілля України = Environment of Ukraine: statistical yearbook : Стат. зб. / [Ред. Остапчук Ю. М.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 216 с.
 2. 20.1 С79 Стецюк, В. В. Екологічна геоморфологія в Україні : навч. посіб. / В. В. Стецюк ; [Стецюк В. В.]. - К. : Слово, 2010. - 368 с.
 3. 55.54 К94 Кусков, А. С. Курортология и оздоровительный туризм / А. С. Кусков, О. В. Лысикова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 4. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. - К. : Альтерпрес, 2008. - 280 с.
 5. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм : Навч. посібн. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2006. - 271 с.
 6. 75.81 Х88 Храбовченко, В. В. Экологический туризм / В. В. Храбовченко ; учеб.-метод. пособие. - Храбовченко В.В. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 208 с.
 7. 20.1 К65 Консевич, Л. Ландшафтна екологія : Навч.- метод. посіб. / Л. Консевич, С. Зубик. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2005. - 244 с.
 8. 67.407.2 А65 Андрейцев, В. І. Право екологічної безпеки : Навч. та науково-практич. посіб. / В. І. Андрейцев. - К. : Знання-Прес, 2002. - 332 с
 9. 67.407.2 К55 Кобецька, Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька ; Кобецька Н. Р. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 352 с.
 10. 20.1 К38 Кизирма, Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизирма ; [Кизирма Р. А.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 11. 67.407.2 І-99 Ільків, Н. В. Екологічне право : Навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296 с.
 12. 67.407.2 П68 Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб / [Ред. Пилипенко П. Д.]. - К. : Ін Юре, 2010. - 401 с.
 13. 67.407.2 З-19 Закон України " Про охорону навколишнього природного середовища " : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 липня 2012 р. - К. : Паливода А. В., 2012. - 48 с.
 14. 67.72+67.407.2 Б12 Бабенко, В. І. Прокурор у галузі охорони довкілля / В. І. Бабенко, М. В. Руденко. - К. : Ін Юре, 2005. - 408 с.
 15. 26 Г90 Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. / [Ред. Купчик В. І.]. - К. : Кондор, 2010. - 414 с.
 16. 42.37+26.82 Д28 Декоративное садоводство и садово-парковое строительство : справ. пособие / [Гузенко Т. Г., Ганжа М. Т., Котова И. Ю.и др.]. - К. : Будівельник, 1985. - 182 с.
 17. 26.89 У45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 18. 85.14 Г27 Гегельский, І. Н. Мистецтво паркового пейзажу / І. Н. Гегельский ; [Гегельский І. Н.]. - К. : Знання України, 1993. - 272 с.
 19. 26.82 Д33 Денисов, М. Ф. Ландшафтное проектирование при восстановлении парков : учеб. пособ. / М. Ф. Денисов ; [Денисов М.Ф.]. - М. : МАРХИ, 1986. - 105 с.
 20. 83.3(2 Рос) Л65 Лихачёв, Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст / Д. С. Лихачёв ; [Лихачёв Д. С.]. - М. : Согласие; Новости, 1998. - 356 с.
 21. 26.82+85.118.7 Р82 Рубцов, Л. И. Проектирование садов и парков : учеб. пособ. / Л. И. Рубцов ; [Рубцов Л. И.]. - 3-е изд, доп и перераб. - М. : Стройиздат, 1979. - 184 с.
 22. 85.118.7 Т33 Теодоронский, В. С. Озеленение населенных мест : Учебн. пособие / В. С. Теодоронский. - М. : Московсий лесотехнический институт, 1984. - 90 с.
 23. 85.118.7 Т33 Теодоронский, В. С. Реконструкция и формирование зеленых насаждений на территории жилой застройки / В. С. Теодоронский, И. А. Кабаева. - М. : МГУЛ, 1999. - 43 с.
 24. 85.118.7 К95 Кучерявий, В. П. Озеленення населених місць : підруч. / В. П. Кучерявий ; [Кучерявий В. П.]. - Л. : Світ, 2005. - 456 с.
 25. 85.118.7 А92 Атаманюк, Ю. А. Реконструкция городских зеленных насаждений / Ю. А. Атаманюк, Л. Л. Костюченко, Я. В. Остапенко. - К. : Будівельник, 1987. - 240 с.
 26. 20.1Е45 Екосередовище і сучасність : монографія. Т. 8 : Природно-техногенна безпека / [Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М.та ін.]. - К. : Кондор, 2008. - 528 с.
 27. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 28. 20.1 П81 Промислова екологія : навч. посіб. / [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ]. - вид. 4-те, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 374 с.
 29. 20.1 Б77 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-е вид., випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 30. 26.82 Г61 Голованов, А. И. Ландшафтоведение / А. И. Голованов ; Голованов А.И.. Кожанов Е.С., Сухарев Ю.И. - М. : КолоС, 2008. - 216 с.
 31. 26.82 Г97 Гуцуляк, В. М. Ландшафтознавство : навч. посіб. / В. М. Гуцуляк ; Гуцляк В.М. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 168 с.
 32. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 33. 20.1 З-33 Запольський, А. К. Основи екології : Підручн. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. - 4-те вид. доп. і переоб. - К. : Вища школа, 2010. - 399 с.
 34. 67.407.2 К55 Кобецька, Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька ; Кобецька Н. Р. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 352 с.
 35. 20.1 М19 Малофеев, В. И. Социальная экология : Учеб. пособие / В. И. Малофеев. - М. : Дашков и Ко, 2003. - 260 с.
 36. 65.5 П44 Поддубный, И. А. Международная эколого-экономическая деятельность : Учеб. пособие / И. А. Поддубный, В. К. Слюсаренко. - Х. : Инжэк, 2005. - 200 с.
 37. 65.28 С22 Сахаєв, В. Г. Економіка і організація охорони навколишнього середовища / В. Г. Сахаєв, В. Я. Шевчук. - Підручник. - К. : Вища шк., 1995. - 272 с.
 38. 20.1 Ф33 Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды : Учеб. пособие / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. - М. : Владос, 2001. - 288 с.
 39. 20.1 Ш71 Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю : Навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. - К. : ЦНЛ, 2004. - 296 с.
 40. 65.28 М15 Макарова, Н. С. Економіка природокористування = Навч. посіб. / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук. - К. : ЦНЛ, 2007. - 322 с.
 41. 20.1 К49 Клименко, М. О. Моніторинг довкілля : практикум / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. - К. : Кондор, 2010. - 286 с.
 42. 20.1 К49 Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 294 с.
 43. 20.1 Л37 Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підруч. / С. С. Левківський, М. М. Падун. - К. : Либідь, 2006. - 280 с.
 44. 20.1 Э35 Экология города : Учеб. - К. : Либра, 2000. - 464 с.
 45. 20.1 К67 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с.
 46. 20.1 Б88 Бровдій, В. М. Закони екології : Навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Ред. Бровдій В. М. - К. : Освіта України, 2007. - 380 с.
 47. 20.1 Б74 Богобоящий, В. В. Принципи моделювання та прогнозування в екології. : Підручник / В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій. - К. : ЦНЛ, 2004. - 216 с.
 48. 20.1 Д56 Добровольський, В. В. Екологічні знання : Навч. посіб. / В. В. Добровольський. - К. : Професіонал, 2005. - 304 с.
 49. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Основи экології : Підручник / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.
 50. 20.1 П85 Прудкий, В. И. Земля надежды нашей : книга-альбом / В. И. Прудкий ; [Прудкий В. И.]. - Запорожье : Дикое поле, 2007. - 336 с.
 51. 20.1 Т54 Толстоухов, А. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегії / А. Толстоухов, М. Хилько. - К. : Знання України, 2001. - 333 с.
 52. 20.1 Ш71 Шматько, В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : Навч. посіб. / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін. - К. : КНТ, 2006. - 304 с.
 53. 74.26 Л93 Людина в сучасному світі : підручник для 11 кл. / Арцишевський Р.А., Бондарук С.О., Возня С.С. та ін. - К., Ірпінь : ВТФ "Перун", 1997. - 224 с.
 54. 53.59+26.89 Б93 Бутченко, Л. Природа в житті українського народу / Л. Бутченко. - К. : Лібра, 2007. - 184 с.
 55. 53.59 Т65 Травинка, В. Главная книга о здоровье : Подарочное изд. / В. Травинка. - С.Пб. : Питер, 2006. - 608 с.
 56. 53.59 С89 Сударушкина, И. Живая вода. Новое учение Травинки / И. Сударушкина. - С.Пб. : Питер, 2006. - 160 с.
 57. 53.59 С81 Стогова, Н. Осторожно! Растения - целители: противопоказания к применению / Н. Стогова. - С.Пб. : Питер, 2007. - 128 с.
 58. 53.59 П43 Погожев, Г. Мед против 100 болезней / Г. Погожев, Л. Погожева. - С.Пб. : Питер, 2006. - 160 с.
 59. 53.59 Д74 Дрибноход, Ю. 1000 рецептов красоты и здоровья. Природные источники / Ю. Дрибноход. - С.Пб. : Питер, 2003. - 416 с.
 60. 51.2 М17 Максимова, Н.Ю. та ін. Життя та здоров'я : Навч. посібник для 8(9) кл. загальноосвіт. школи / Н.Ю. та ін. Максимова ; Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, В.М.Піскун. - К. : Знання, 1998. - 160 с.
 61. 28.0 Е45 Екологія людини : Підручник / Микитюк О. М., Злотін О. З., Бровдій В. М. та ін. - 3-тє вид., випр. і доп. - Х. : ОВС, 2004. - 254 с.
 62. 63.3(4 Укр) У45 Украина-любовь моя : Фотокнига / Ред. Мудрик Т. В. - К. : Спалах, 2005. - 239 с.
 63. 75.81 Р36 Рекреационные зоны и туристско-єкскурсионные маршруты Донецкой области. Том 1 : "Мой Донбасс" / Под ред. Горягина В.Ф., Куруленко С.С. - Донецк : ДИТБ, 2001. - 215 с.
 64. 26.89 Ч-12 Чабан, М. Мандрівки старим Кам`янським. Книга про минуле Дніпроджержинська : докум. видання / М. Чабан ; Чабан М. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. - 224 с.
 65. 26.89 Х39 Херсонщина. Землі квітучої краса : фотоальбом / [Упоряд.А. Вірлич, Є. Камінська]. - К. : Мистецтво, 1990. - 143 с.
 66. 26.89 Н12 На далекій полонині. Гуцульщина сьогодні. - Варшава : Видавництво А. Р., 1997. - 144 с.
 67. 26.89 К18 Кам'янець- Подільський : фотоальбом / [Авт. тексту Климчук О.]. - Хмельницький : Галерея, 2006. - 208 с.
 68. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 69. 26.89я6 К38 Київ у барвах осені : Фотоальбом / Авт. фот. Кузовков В.Ф., Авт. тексту Позняк П.І. - К. : Мистецтво, 1991. - 203 с.
 70. 26.89 К82 Кривий Ріг / [Дабіжа М. К.]. - Запоріжжя : Тандем-У, 2000. - 160 с.
 71. 26.89 Б43 Беликов, О. М. Украина. Все, что стоит увидеть : путеводитель / О. М. Беликов ; [Беликов О. М.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 272 с.
 72. 26.89 В48 Вінничина : фотоальбом / [Ред. Сулименко С.]. - К. : Чорлі, 1998. - 175 с.
 73. 26.89 Т47 Тищенко, М. О. Симфонія Сіверянського краю = The symphony of Siveryanska land : фотоальбом / М. О. Тищенко. - Чернігів : Деснянська правда, 2005. - 160 с.
 74. 85.16я6 О-41 Одеса = Odessa : Фотоальбом. - К. : ЛТД "Спалах", 1994. - 240 с.

Всеукраїнський день психолога

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88 П86 Психолог: Введение в профессию : учеб пособие / [В.А. фокин, Т.М. Буякас, О.Н. Родина и др].: под ред. Е.А. Климова. - М. : Академия, 2007. - 208 с.
 2. 88 П86 Психологічна деонтологія: етичні кодекси : Хрестоматія / Уклад. Климчук В.О. - К. : МАУП, 2005. - 88 с.
 3. 88Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія: вступ до спеціальності : Навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : ЦНЛ, 2007. - 288 с.
 4. 88 В23 Вашенка, Т. В. Основи психологічної практики : навч. посіб. / Т. В. Вашенка ; [Вашенка Т. В.]. - К : НАУ-друк, 2009. - 200 с.
 5. 88 Г83 Григорович, Л. А. Введение в профессию "психолог" : Учебн. пособие / Л. А. Григорович. - М. : Гардарики, 2006. - 192 с.
 6. 88 Л73 Локалова, Н. П. Психология. Введение в профессию / Н. П. Локалова ; [Локалова Н. П.]. - С.Пб. : Питер, 2010. - 176 с.
 7. 88 Ш72 Шмелева, И. А. Введение в профессию. Психология : Учебн. пособие / И. А. Шмелева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 253 с.
 8. 88.5 М54 Методы практической социальной психологии:Диагностика.Консультирование. Тренинг : Учеб. пособ. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 256 с.
 9. 88.4-7 О-75Основи практичної психології : Підручн. / Панок В.,Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Либідь, 2006. - 536 с.
 10. 88.4-7 П69 Практическая психология образования : учеб. пособие / [ Ред. Дубровина И.В. ]. - 4-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 592 с.
 11. 88.4-8 Т38 Технології роботи організаційних психологів : Навч.посіб. / Ред. Карамушка Л.М. - К. : Інкос, 2005. - 366 с.
 12. 88.4-6 Г61 Головінський, І. Педагогічна психологія / І. Головінський. - К. : Аконіт, 2003. - 288 с.
 13. 88.4-7 Д84 Дуткевич, Т. В. Практична психологія: Вступ до спеціальністі : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2010. - 256 с.
 14. 88.4 Д86 Душкина, М. Пять вечеров наедине с психологом / М. Душкина. - С.Пб. : Питер, 2004. - 176 с.
 15. 88.4-7 Е41 Ежова, Н. Н. Рабочая книга практического психолога / Н. Н. Ежова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 16. 92 И91 Истратова, О. Н. Справочник психолога начальной школы / О. Н. Истратова, Эксакусто. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 448 с.
 17. 88.3 К52 Клюева, Н. В. Технологии работы психолога с учителем / Н. В. Клюева. - М. : ТЦ "Сфера", 2000. - 192 с.
 18. 88.4-7 К60 Колесникова, Г. И. Основы психологического консультирования для студентов вузов / Г. И. Колесникова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 96 с.
 19. 88.3 К65 Константинов, В. В. Экспериментальная психология : Курс для практич. психолога / В. В. Константинов. - СПб : Питер, 2006. - 272 с.
 20. 88.4 К68 Корольчук, М. С.Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 580 с.
 21. 88.4-7 Л38 Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 372 с.
 22. 88.4-7 О-35 Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования : Учеб. пособие / Р. В. Овчарова. - М. : Юрайт-М, 2001. - 448 с.
 23. 92 О-74 Осипова, А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А. А. Осипова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 315 с.
 24. 88.4-6 П16 Панок, В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / В. Г. Панок, В. Д. Острова. - К. : Освіта України, 2010. - 230 с.
 25. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2012. - 248 с.
 26. 87.7 П83 Протанская, Е. С. Профессиональная этика психолога : учеб. пособ. / Е. С. Протанская ; Протанская Е. С,. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. - 176 с.
 27. 88.4-11 П85 Прыгунов, П. Я. Психологическое обеспечение специальных операций: Оперативное внедрение : Учеб. пособие / П. Я. Прыгунов. - К. : КНТ, 2006. - 472 с.
 28. 88.4-7 Р59 Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособ.: В 2-х кн. Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. / Е. И. Рогов ; [Рогов Е. И.]. - М. : Владос, 2008. - 477 с.
 29. 88.2 Р69 Романова, Е. С. Психодиагностика : учеб. пособ. / Е. С. Романова ; Романова Е.С. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 400 с.
 30. 88.4-7 С77 Старшенбаум, Г. В. Тренинг навыков практического психолога. Интерактивный учебник. Игры, тесты, упражнения / Г. В. Старшенбаум ; Старшенбаум Г. В. - 2-е изд. - М. : Психотерапия, 2008. - 416 с.
 31. 88.4-4 Ф53 Филиппов, А. В. Психолог советует наставнику / А. В. Филиппов. - М. : Профиздат, 1986. - 128 с. - (Библиотечка наставника).
 32. 88.4-7 С86 Строяновська, О. В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів : навч. посіб. / О. В. Строяновська ; [Строяновська О. В.]. - К. : Каравела, 2010. - 176 с.
 33. 65.272 Т98 Тюптя, Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 574 с.
 34. 88.3 П-86 Психологические тесты. В 2-х т. Т.1 / [Под ред. А.А. Карелина]. - М. : Владос, 2007. - 312 с.
 35. 88.4-11 О-46 Озерський, І. В. Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України : монографія / І. В. Озерський. - Полтава : Полтавський літератор, 2009. - 760 с.
 36. 88 М82 Москальова, А. С. Психологія: вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. - К. : Персонал, 2012. - 216 с.
 37. 88.4 Р83 Руденко, В. М. Математичні методи в психології : підруч. / В. М. Руденко, Н. М. Руденко. - К. : Академвидав, 2009. - 384 с.
 38. 88.5 И46 Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин ; Ильин Е. П. - С.Пб. : Питер, 2009. - 576 с.
 39. 88.5 П86 Психологія соціальної роботи : підруч. / [За ред. Ю. М. Швалба]. - К. : Київський університет, 2010. - 272 с.

 

Березень 2013

Сутність планування діяльності підприємства в умовах сучасності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.23 В60 Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : Навч. посіб. / Свіщов М.В., Гречан А.П., Попович Л.М., Гавриленко Т.В., Божкова Т.В. - К. : Арістей, 2005. - 528 с.
 2. 65.23 М54 Методичні рекомендації прогнозування інноваційної діяльності в промисловості : Наук. вид. / Пашута М. Т., Толстов В. М., Кондрашов О. М. та ін. - К. : Наук. світ, 2006. - 73 с.
 3. 65.23 М74 Моделі і методи соціально-економічного прогнозування = Models and methods of social and economic forecasting : Підруч. / Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін. - Х. : ІНЖЕК, 2005. - 396 с.
 4. 65.23 О-64 Організація і планування на підприємстві : Навч. посібн / Семенов Г.А., Станчевський В.К.,Панкова М.О. - К. : ЦНЛ, 2006. - 528 с.
 5. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / [Ред. Свіницька О. М.]. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 264 с.
 6. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / [за ред.В.Є.Москалюка.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 384с.
 7. 65.23 П37 Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / [ Ред. Данилюк М. О. ]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 531 с.
 8. 65.23 П37 Планування та прогнозування в умовах ринку. : Навч. посібн. / Ред. Воронкова В.Г. - К. : Професіонал, 2006. - 608 с.
 9. 65.23 Ф68 Фінансове планування і управління на підприємствах : Навч. посіб. / Семенов Г. А., Бугай В. З., Семенов А. Г. та ін. - К. : ЦНЛ, 2007. - 432 с.
 10. 65.23 А94 Афитов, Э. А. Планирование на предприятии / Э. А. Афитов. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 285 с.
 11. 65.23 Б27 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2001. - 260 с.
 12. 65.23 Б61 Біла, О. Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посіб. / О. Г. Біла. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.
 13. 65.23 Б68 Блейклі, Д. Е. Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика = Planning local economic development / Дж.Е. Блейклі ; Пер з англ. Кам'янець А. - Львів : Літопис, 2002. - 416 с.
 14. 65.23 Б86 Бочко, О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : Навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. - К. : Кондор, 2012. - 218 с.
 15. 65.23 Б87 Брайсон, Д. М. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій / Д. М. Брайсон ; Пер. з англ. Кам'янець А. - Львів : Літопис, 2004. - 352 с.
 16. 65.23 В57 Владимирова, Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. П. Владимирова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2001. - 308 с.
 17. 65.23 В75 Воронкова, В. Г. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посіб. / В. Г. Воронкова. - К. : Професіонал, 2004. - 288 с.
 18. 65.23 Г37 Герасенко, В. П. Прогнозирование и планирование экономики / В. П. Герасенко. - Практикум. - Мн. : Новое знание, 2001. - 192 с.
 19. 65.23 Г75 Грабовецький, Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. - К. : ЦУЛ, 2003. - 188 с.
 20. 65.23 Г75 Грабовецький, Б. Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом: буряковий комплекс : Монографія / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002. - 264 с.
 21. 65.23 Д66 Домарадзька, Г. С. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. - Л. : Магнолія-2006, 2007. - 211 с.
 22. 65.23 Е30 Егоров, В. В. Прогнозирование национальной экономики / В. В. Егоров, Г. А. Парсаданов. - М. : Инфра-М, 2001. - 184 с.
 23. 65.23 Е30 Егоров, Ю. Н. Планирование на предприятии / Ю. Н. Егоров, С. А. Варакута. - М. : Инфра-М, 2001. - 176 с.
 24. 65.23 З-63 Зінь, В. А. Планування діяльності підприємства : Підруч. / В. А. Зінь, М. О. Турченюк. - К. : Професіонал, 2004. - 320 с.
 25. 65.23 И46 Ильин, А. И. Планирование на предприятии / А. И. Ильин. - Учебник; 2-е изд., перераб. - Мн. : Новое знание, 2001. - 635 с.
 26. 65.23 І-20 Іванова, В. В. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. В. Іванова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 472 с.
 27. 65.23 К28 Касьяненко, В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій : Навч. посіб. / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 185 с.
 28. 65.23 К72 Косянчук, Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.
 29. 65.23 К89 Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2008. - 575 с.
 30. 65.23 К90 Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. / В. О. Кулявець ; Кулявець В. О. - К. : Кондор, 2009. - 194 с.
 31. 65.23 Л61 Ліпич, Л. Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л. Г. Ліпич. - Луцьк : ЛДТУ, 2002. - 376 с.
 32. 65.23 Л93 Любанова, Т. П. Стратегическое планирование на предприятии : Учеб. пособие / Т. П. Любанова, Л. В. Мясоедова, Ю. А. Олейникова. - М. : Приор, 2001. - 272 с.
 33. 65.23 М15 Макаренко, Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навч. посіб. / Т. І. Макаренко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 160 с.
 34. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 35. 65.23 М21 Мальська, М. Планування діяльності туристичних підприємств : Навч. посіб. / М. Мальська, О. Бордун. - К. : Знання, 2005. - 241 с.
 36. 65.23 М62 Мінцберг, Г. Зліт і падіння стратегічного планування = The rise and fall of strategic planning / Г. Мінцберг ; [Мінцберг Г.] ; пер.з англ. К. Сисоєвої. - К. : Вид-во Олексія Капусти, 2008. - 412 с.
 37. 65.23 М71 Мінченко, М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів : Підруч. / М. В. Мінченко, Л.П.. Фролков А.В. Чижов. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 442 с.
 38. 65.23 М73 Мних, М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах : Навч. посіб. / М. В. Мних. - К. : Знання України, 2004. - 92 с.
 39. 65.23 П19 Пасічник, В. Г. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 256 с.
 40. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Основы прогнозирования и программированя макроэкономики : Конспект лекций / М. Т. Пашута. - К. : МАУП, 2005. - 96 с.
 41. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навч. посіб. / М. Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 408 с.
 42. 65.23 П37 Плакунов, М. К. Планирование на малых и средних предприятиях средствами Excel / М. К. Плакунов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 156 с.
 43. 65.23 П63 Посилкіна, О. В. Планування діяльності фармацевтичного підприємства : Навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. - Х. : Золоті сторінки, 2002. - 192 с.
 44. 65.23 Р13 Равікович, Є. І. Макроекономічне прогнозування : Навч. посіб. / Є. І. Равікович, Г. В. Присенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 172 с.
 45. 65.23 С47 Слиньков, В. Н. Стратегическое планирование на основе сбалансированной системы показателей. Стратегический контроль. Практические рекомендации / В. Н. Слиньков ; Слиньков В.Н. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 384 с.
 46. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства : Практикум: Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Кондор, 2004. - 266 с.
 47. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування комерційної діяльності : Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2005. - 400 с.
 48. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. - К. : Каравела, 2003. - 432 с.
 49. 65.23 Ц18 Царев, В. В. Внутрифирменное планирование / В. В. Царев. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 50. 65.23 Ч-83 Чугунов, І. Я. Фінонсово-економічне прогнозування і планування / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затоцька, А. В. Ставицький. - К. : НДФІ, 2007. - 312 с.
 51. 65.23 Ш33 Швайка, Л. А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / Л. А. Швайка. - 4-те вид., стереотип. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 268 с.

Сучасний менеджмент якості

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навч. посіб. - К. : Кондор, 2004. - 230 с.
 2. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослиництва : Навч. посіб. - 2-ге вид. , перероб. та доп. - К. : Арістей, 2006. - 620 с.
 3. 65.290-22 У67 Управление качеством : учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 4. 65.290-22 У67 Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении : Учеб. пособие / Биктимиров Р., Гречишников В., Дырин С. и др. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 256 с.
 5. 65.290-22 У67 Управление обеспечение качества и конкурентоспособности продукции / Маренков Н.Л., Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. - М.; Ростов н/Д : Нац. ин-т бизнеса: Феникс, 2004. - 512 с.
 6. 65.290-22 У67 Управління якістю : навч. посіб. / [Лойко Д. П., Вотченікова О. В., Удовіченко О. П. та ін.]. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 336 с.
 7. 65.290-22 У67 Управління якістю : навч. посіб. / [Ред. Захожай В. Б.]. - К. : Персонал, 2011. - 936 с.
 8. 65.290-22 Э40 Экономика качества. Основные принципы и их применение = Principles of Quality Costs. Principles, Implementation and Use / Ред. Кампанелла Дж. ; пер.Раскин А. - М. : Стандарты и качество, 2005. - 232 с.
 9. 65.290-22 А23 Агєєв, Є. Я. Управління якістю : навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв ; Агєєв Є. Я. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 240 с.
 10. 65.290-22 Б17 Базієвський, С. Д. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : Підручн. / С. Д. Базієвський, В. Ф. Дмитришин. - К. : Слово, 2004. - 504 с.
 11. 65.290-22 Б27 Басовский, Л. Е. Управление качеством : учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : Инфра-М, 2008. - 212 с. - (Высшее образование).
 12. 65.290-22 Б27 Басовский, Л. Е. Управление качеством : Учеб. / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : Инфра-М, 2003. - 212 с.
 13. 65.290-22 Б27 Басовский, Л. Е. Управление качеством : учеб. / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : Инфра-М, 2004. - 212 с. - (Высшее образование).
 14. 65.290-22 Б95 Бичківський, Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : Підручн. / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 560 с.
 15. 65.290-22 Б76 Боженко, Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посіб. / Л. І. Боженко. - Л. : Афіша, 2004. - 324 с.
 16. 65.290-22 Б79 Болотніков, А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : Навч. посіб. / А. О. Болотніков. - К. : МАУП, 2005. - 144 с.
 17. 65.290-22 В14 Вакуленко, А. В. Управління якістю : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Вакуленко. - К. : КНЕУ, 2004. - 167 с.
 18. 65.290-22 В14 Вакуленко, А. В. Управління якістю : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Вакуленко. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 167 с.
 19. 65.290-22 В18 Вардеман, С. Б. Статистичні методи забезпечення якості / С. Б. Вардеман, Дж.М. Джоуб ; Пер. з англ. Григоренко Р., Півторак А., Яблонський С. - К., 2003. - 255 с.
 20. 65.290-22 В26 Векслер, Е. М. Менеджмент якості : навч. посіб. / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.
 21. 65.290-22 Д53 Дмитриченко, М. И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров / М. И. Дмитриченко. - С.Пб. : Питер, 2003. - 160 с. - (Учебные пособия).
 22. 65.290-22 Д84 Дурнев, В. Д. Экспертиза и управление качеством промышленных материалов / В. Д. Дурнев, С. А. Сапунов, В. К. Федюкин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 254 с.
 23. 65.290-22 К65 Конти, Т. Качество: упущенная возможность? : Книга, заставляющая задуматься предпринимателей, менеджеров и служащих, стремящихся к успеху в бизнесе / Т. Конти. - М. : РИА" Стандарты и качество", 2007. - 216 с. - (" Деловое совершенство").
 24. 65.290-22 К85 Крылова, Г. Д. Основы стандартизаци, сертификации, метрологии : учеб пособие / Г. Д. Крылова ; Крылова Г.Д. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 25. 65.290-22 К89 Кузьміна, Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації : Навч. посіб. / Т. О. Кузьміна ; [Кузьміна Т. О.]. - К. : Кондор, 2011. - 450 с.
 26. 65.290-22 Л64 Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и сертификация : учеб. / И. М. Лифиц ; [Лифиц И. М.]. - М. : Юрайт-издат, 2004. - 335 с.
 27. 65.290-22 М31 Маслов, Д. В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM / Д. В. Маслов ; Маслов Д.В. - М. : РИА "Стандарт и качество", 2008. - 152 с. : ил.
 28. 65.290-22 М76 Момот, О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посіб. / О. І. Момот ; Момот О.І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 368 с.
 29. 65.290-22 Н19 Назаренко, В. О. Формування якості товарів : навч. посіб. Ч.1 / В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 386 с.
 30. 65.290-22 Н62 Никитин, В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000 : 2000: Политика, оценка, формирование / В. А. Никитин, В. В. Филончева. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 127 с.
 31. 65.290-22 О-66 Орлов, П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции : Учеб. пособие / П. А. Орлов. - Х. : Инжэк, 2004. - 304 с.
 32. 65.290-22 П76 Примакова, Е. Сертификация подукции, товаров, работ, услуг / Е. Примакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2003. - 264 с.
 33. 65.290-22 Р65 Розова, Н. К. Управление качеством / Н. К. Розова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 224 с.
 34. 65.290-22 С16 Салимова, Т. А. История управления качеством : Учебн. пособие / Т. А. Салимова, Н. Ш. Ватолкина ; Салимова Т. А., Ватолкина Н. Ш. - М. : КНОРУС, 2005. - 256 с.
 35. 65.290-22 С16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підруч. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. - К. : ЦУЛ, 2010. - 336 с.
 36. 65.290-22 С16 Салухіна, Н. Г. Управління якістю : опор. конспект лекцій / Н. Г. Салухіна ; Салухіна Н.Г., Ясинська Н.С. - К. : МАУП, 2008. - 144 с.
 37. 65.290-22 С20 Саранча, Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : Підруч. / Г. А. Саранча. - К. : ЦНЛ, 2006. - 672 с.
 38. 65.290-22 С32 Сергева, А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация : Учеб. пособие / А. Г. Сергева, М. В. Латыш, В. В. Терегеря. - М. : Логос, 2003. - 536 с.
 39. 65.290-22 С88 Студеняк, І. П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг : Опорний конспект / І. П. Студеняк, Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка. - К. : Кондор, 2007. - 152 с.
 40. 65.290-22 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : навч. посіб. / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; заг. ред. проф.. Тарасової В. В. - К. : ЦНЛ, 2007. - 276 с.
 41. 65.290-22 Т19 Тарасова, В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : Підруч. / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; Ред. Тарасова В. В. - К. : ЦНЛ, 2006. - 264 с.
 42. 65.290-22 Т34 Тепман, Л. Н. Управление качеством : учебник / Л. Н. Тепман ; Тепман Л.Н.; под ред. В.А. Швандара. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 43. 65.290-22 Т46 Тіхосова, Г. А. Сертифікація товарів та послуг : Навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. - Херсон, 2012. - 420 с.
 44. 65.290-22 Т58 Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : Навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. - Львів : Магнолія-2006, 2009. - 212 с.
 45. 65.290-22 Ц18 Царенко, О. М. Управління якістю агропромислової продукції = Quality managment of agroindustrial produse : Навч. посіб. / О. М. Царенко, В. П. Руденко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 431 с.
 46. 65.290-22 Ц98 Цюцюра, С. В. Метрологія та основи вимірювань, стандартизацыя та сертифікація : Навч. посіб. / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 242 с.
 47. 65.290-22 Ш24 Шаповал, М. І. Менеджмент якості : Підручн. / М. І. Шаповал. - К. : Знання, 2003. - 475 с.
 48. 65.290-22 Ш24 Шаповал, М. І. Менеджмент якості : Підручн. / М. І. Шаповал ; 3-тє вид.випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 471 с.
 49. 65.290-22 Ш25 Шарипов, С. В. Система менеджмента качества. Разработка и внедрение на основе международного стандарта ISO 9001:2000 / С. В. Шарипов, Ю. В. Толстова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 192 с.
 50. 65.290-22 Ш95 Шуляр, Р. В. Управління якістю : навч. посіб. / Р. В. Шуляр, Н. В. Шуляр. - 2-ге вид. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 160 с.
 51. 65.290-22 Э14 Эванс, Д. Управление качеством = Total quality. Management, organization and strategy : Учеб. пособие / Д. Эванс ; Ред. Коротков Э. М. ; пер.с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 52. 65.290-22 Я14 Яблонский, О. П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации : Учеб. / О. П. Яблонский, В. А. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 448 с.

 

Геній українського народу
(до 199 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар/ ШевченкоТ.-Донецьк:ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 480 с.
 2. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.1. Поезія 1837-1847/ Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 3. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.2. Поезія 1847-1861/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 4. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.3. Драматичні твори. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 592 с.
 5. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.4. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 600 с.
 6. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 496 с.
 7. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.6. Листи. Дарчі та власні написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю/ Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 623 с.
 8. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Мар'яна-черниця: Факсимільне видання рукопису.- К.: Наукова думка, 1997. - 48 с.
 9. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко/ [Ушкалов Л. В.].- Х.: Фоліо, 2009. - 122 с.- (Знамениті українці).
 10. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.- 2-ге вид.- К.: Обереги, 2004. - 480 с.
 11. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко , І.(Митрополит Ілларіон) Тарас Шевченко/ Упоряд. М.С.Тимошик.- К.: Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 12. 84(4 Укр) І-99 Іваненко О.Д. Твори в п'яти томах. Т. 5. Тарасові шляхи: Роман IV-V ч./ [Іваненко О.].- К.: Веселка, 1985. - 397 с.
 13. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар.- Рівне: Волинські обереги, 2004. - 640 с.
 14. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І.М. Тарас Шевченко. Життя і творчість/ Дзюба І.М.- К.: КМ Академія, 2008. - 720 с.
 15. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І. З криниці літ: У 3-х т. Т.2. Шевченко і світ; Естетика і культурологія; Знайомство з десятою Музою; "Бо то не просто мова, звуки..."; Тернисті дороги порозуміння.- К.: Обереги: Гелікон, 2006. - 848 с.
 16. 83.3(4 Укр) В65 Вічний як народ = Сторінки до біографії Т.Г. Шевченка/ Авт.-упор. О.І. Руденко, Н.Б. Петренко.- Навч. посібник.- К.: Либідь, 1998. - 272 с.
 17. 83.3(4 Укр) Л98 Ляхова Ж.Т. За рядками листів Тараса Шевченка.- К.: Дніпро, 1984. - 136 с.
 18. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма.- К.: КМ Академія, 2004. - 181 с.
 19. 83.3(4Укр) Л86 Луценко І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків)/ І.Луценко, І.Братусь.- К.: Либідь, 2002. - 192 с.
 20. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи.- К.: Україна, 2004. - 207 с.
 21. 83.3(4Укр) Щ64 Щербина В. Євангеліє українців, або Крилаті вислови "Кобзаря".- К.: Вид-во О.Теліги, 2001. - 496 с.
 22. 83.3(4 Укр) М74 Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка.- К.: Наукова думка, 1993. - 148 с.
 23. 83.3(4 Укр) С60 Соловей Е. Українська філософська лірика.- Навч. посібн. з спецкурсу.- К.: Юніверс, 1999. - 368 с.
 24. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Заявити про себе культурою.- К.: Генеза, 2001. - 680 с.
 25. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко В. Тарас Шевченко в Москві/ [Мельниченко В.].- К.: Либідь, 2009. - 740 с.
 26. 83.3(4 Укр) В11 В сім'ї вольній новій: Шевченківський збірник. Вип. 3/ Упоряд. Дмитренко О.М., Костенко В.К.- К.: Радянський письменник, 1986. - 335 с.
 27. 83.3 Укр Н19 Назаренко М.Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали).- К.: Сварог, 2006. - 688 с.
 28. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар: [Вибр. поетичні твори]/ Шорубалка Л.С.- К.: МАУП, 2005. - 472 с.
 29. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно- культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури/ [Жулинський М. Г.].- К.: Наук. думка, 2010. - 560с.
 30. 83.3(4 Укр) Д72 Драч І.Ф. Гора/ Докум. драма-колаж.- К.: Укр. письменник, 1997. - 118 с.
 31. 84.5 Ш37 Шевченко , Тарас Давидові псалми.- Автографи Тараса Шевченко, давньослав'янські переклади, українсь.- К.: Дім, Сад, Город, 2000. - 84 с.
 32. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2002. - 268 с.
 33. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко: монографія/ Іванишин П.В.- К.: Академвидав, 2008. - 392 с.
 34. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький В. Слово про Кобзаря: Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки.- Суми: Собор, 2002. - 208 с.
 35. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович П. Шевченкознавчі студії.- Черкаси: Брама, 2002. - 220 с.
 36. 83.3(4 Укр) Ф35 Федченко П.М. Тарас Шевченко і сучасність: Методичні рекомендації на допомогу лекторам і активістам Товариства книголюбів.- К.: Т-во книголюбів, 1984. - 52 с.
 37. 83.3(4Укр) Ш37 Т.Г. Шевченко і слов'янські народи.- К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1964. - 108 с.
 38. 83.3(4 Укр) К55 Кобзарева пісня: Поезія Тараса Шевченка і музика.- К.: Юні таланти, 1994. - 76 с.
 39. 85.1 Р42 Реріх і Шевченко. Каталог виставки 2000-2001 років: Статті та матеріали круглого столу.- К.: Оранта, 2004. - 112 с.

 

Педагогіка для всіх
(до 125 річчя від дня народження А.С. Макаренка )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.03 М15 А.С. Макаренко. Кн. 8. - Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1971. - 132 с.
 2. 74.03 І 90 Історія педагогіки : навч. посіб. / [За ред. М. С. Гриценка]. - К. : Вища школа, 1973. - 447 с.
 3. 74 П24 Педагогіка : Хрестоматія / Уклад. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 700 с.
 4. 74 П24 Педагогічна майстерність : Хрестоматія:Навч. посіб. / Ред. Зязюн І.А. - К. : Вища шк., 2006. - 606 с.
 5. 74.03 П27 Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних педагоги : Підручн. / Бойко А.М., Бардінова В.Д., Борщ Ж.В. та ін. - К. : Професіонал, 2004. - 576 с.
 6. 74.03 Х91 Хрестоматія з української класичної педагогіки: К. Ушинський, С. Русова, А, Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський : навч. посіб. / уклад. В,П, Кравець, О.І. Мешко. - К. : Грамота, 2008. - 768 с.
 7. 74.6 К82 Кривуша, В. І. Особливості ресоціалізації неповнолітніх злочинців / В. І. Кривуша ; Кривуша В.І.; за заг. ред. проф. В.М. Синьова. - К. : "МП Леся", 2000. - 140 с.
 8. 74.03 Л27 Латышина, Д. И. История педагогики и образования : учебник / Д. И. Латышина ; Латышина Д.И. - М. : Гардарики, 2007. - 526 с.
 9. 74.03 Л88 Лысенко, П. Г. Судьбы воспитанников А.С. Макаренко : документально-биографические очерки / П. Г. Лысенко ; Лысенко П.Г. - Полтава : ОГОИ "Полтавський літератор", 1994. - 204 с.
 10. 74.03 Л93 Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. - К. : Знання, 2003. - 450 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 11. 74.03 М15 Макаренко, А. Педагогічна поема / А. Макаренко. - К., 1969. - 600 с.
 12. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Педагогические сочинения: В 8 т. Т.2. / А. С. Макаренко ; Сост. М.Д. Виноградова, А.А. Фролов. - М. : Педагогика, 1983. - 512 с.
 13. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т1. : Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 432 с.
 14. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т2. : Педагогическая поэма Ч.3., Марш 33 года / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 384 с.
 15. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т.3. : Флаги на башнях / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 464 с.
 16. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т4. : Книга для родителей. Рассказы / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 432 с.
 17. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т.5. : Честь: Повесть. Статьи / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 512 с.
 18. 74 М79 Моргун, В. Ф. Психологія особистості в педагогіці А.С. Макаренка : Факсимільн. зб. праць 1986-2001 / В. Ф. Моргун. - Полтава, 2002. - 84 с.
 19. 74 П24 Педагогіка в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. / Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К. : Знання, 2006. - 252 с.
 20. 88.4-6 П86 Психология педагогического взаимодействия / [ред. Коломинский Я. Л.]. - С.Пб. : Речь, 2007. - 240 с.
 21. 88+74 П86 Психологія і педагогіка життєтворчості : навч.- метод. посібник / [Ред. рада Доній В. М., Несен Г. М., Сохань Л. В. та ін.]. - К., 1996. - 792 с.
 22. 92+74 С69 Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Зверєвої І. Д. - К. : ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 23. 74 Т78 Творческое использование педагогического наследия А.С. Макаренко в воспитании будущих молодых рабочих. / Сост. Е.Д. Варнакова. - М. : Высш. школа, 1991. - 415 с.
 24. 92 У45 Українська педагогіка в персоналіях. У 2-х кн. Кн. 1 : Х-ХІХ ст. / Ред. Сухомлинський О. В. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 25. 92 У45 Українська педагогіка в персоналіях. У 2-х кн. Кн. 2 : ХХ століття / Ред. Сухомлинська О. В. - К. : Либідь, 2005. - 552 с.
 26. 74 У92 Учитель, которого ждут: Из опыта Полтавского пединститута им. В.Г. Короленко / Под ред. И.А. Зязюна. - М. : Педагогика, 1988. - 152 с.
 27. 51.1 Ф79 Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : доповіді наук.-практ. конференц. / [Відп. ред. С. В. Козуля]. - Біла Церква, 2012. - 140 c.
 28. 74.200 Б55 Бех, І. Д. Виховання особистості : Підруч. / І. Д. Бех ; Бех І. Д. - К. : Либідь, 2008. - 848 с.
 29. 74 В55 Вишневський, О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. / О. І. Вишневський ; [Вишневський О. І.]. - вид. 2-ге, доопрац. і доп. - Дрогобич : Коло, 2006. - 608 с.
 30. 88.4-6 В58 Власова, О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова ; Власова О.І. - К. : Либідь, 2005. - 400 с.
 31. 74 В67 Волкова, Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : Навч. посіб. / Н. П. Волкова. - К. : Академія, 2006. - 256 с.
 32. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 1032 с.
 33. 74 З-28 Занин, Л. В. Основы педагогического мастерства / Л. В. Занин, Н. П. Меньшиков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 288 с.
 34. 74.03 Л37 Левківський, М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / М. В. Левківський ; [Левківський М. В.]. - 4-те вид., стер. - К. : ЦУЛ, 2011. - 190с.
 35. 74 М13 Мазоха, Д. С. На шляху до педагогічної професії: (Вступ до спеціальності) : Навч. посіб. / Д. С. Мазоха. - К. : ЦНЛ, 2005. - 168 с.
 36. 74.03 М81 Мосіяшенко, В. А. Історія педагогіки України в особах : Навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. - Суми : ВТД Університецька книга, 2005. - 266 с.

Лютий 2013

Мова - скарбниця духовності
(до Міжнародного дня рідної мови)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81 Б31 Бацевич, Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2008. - 248 с.
 2. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 3. 81.2Укр Л52 Лєута, О. І. Старослов'янська мова : Підручн. / О. І. Лєута. - К. : Вища шк., 2001. - 255 с.
 4. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с.
 5. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. (митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / І. (. Огієнко. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2004. - 436 с.
 6. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 7. 81.2 Укр П40 Плющ, П. П. Історія української літературної мови / П. П. Плющ. - К. : Вища школа, 1971. - 423 с.
 8. 81.2 Укр І-90 Історія українського правопису XVI - XX століття : Хрестоматія / Упор. Німчук В.В. - К. : Наук. думка, 2004. - 582 с.
 9. 81.2 Укр С51 Смотрицький, Г. Ключъ царства небесного / Г. Смотрицький ; Ред. Німчук В.В. - Житомир, 2005. - 123 с.
 10. 81.2 Укр Г87 Громик, Ю. В. Український правопис : навч. посіб. / Ю. В. Громик. - К. : ЦУЛ, 2013. - 140 с.
 11. 81.2 Укр Ф24 Фаріон, І. Правопис - корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір / І. Фаріон. - Львів : Свічадо, 2004. - 120 с.
 12. 81 Б31 Бацевич, Ф. Духовна синергетика рідної мови: лінгвофілософські нариси : монографія / Ф. Бацевич ; Бацевич Ф. - К. : ВЦ "Академія", 2009. - 192 с.
 13. 81.2 Укр Ж51 Железный, А. И. Происхождение русско-украинского двуязычия на Украине (Как ополячили наш язык?) / А. И. Железный. - 120 с.
 14. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 15. 81.2 Укр С79 Стецюк, В. Сліди прадавнього населення України в топоніміці / В. Стецюк. - Львів : Ліга-прес, 2002. - 34 с.
 16. 81 Д46 Димитрій, Сидор. Граматика русинського языка для русинов Украйины, центральної и Америкы / С. Димитрій, прот. - Ужгород : Carpathian Rus, 2005. - 312 c.
 17. 81.2 Укр І-90 Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка : Навч. посіб. - К. : Пульсари, 2003. - 124 с.
 18. 81.2 Укр Р88 Русанівський, В. М. Історія української літературної мови : Підруч. / В. М. Русанівський. - К. : АртЕк, 2001. - 392 с.
 19. 81 Ш33 Швачко С.О. Вступ до мовознавства (курс лекцій): Посіб./ С.О.Швачко, І.К.Кобякова.- Вінниця: Нова Книга, 2006. - 224 с.
 20. 81 Т47 Тищенко К. Метатеорія мовознавства.- К.: Основи, 2000. - 350 с.
 21. 81 С48 Слово. Символ. Текст: Сб.науч. тр. посв. 80-л.проф.М. А. Карпенко/ Ред. Снитко Е. С., Дядечко Л. П.- К., 2006. - 380 с.
 22. 92 У45 Українська мова: Енциклопедія.- К.: Українська енциклопедія, 2000. - 752 с.
 23. 81 М74 Мова та історія: Періодичн. зб. наук. праць. Вип. 78/79.- К., 2005. - 180 с.
 24. 63.3(4 Укр) Д43 Дзюба І. Починаймо з поваги до себе: Статі, доповіді.- К.: Просвіта, 2002. - 58 с.
 25. 81.2 Укр К88 Кубайчук, В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови) / В. Кубайчук. - К. : К.І.С., 2004. - 176 с.
 26. 81.2 Укр У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : Док. і матеріали / Упоряд. Масенко Л. - К. : КМ Академія, 2005. - 399 с.
 27. 81.2 Укр М74 Мовні конфлікти і гармонізація суспільства : Матеріали наукової конференції 28-29 травня 2001 року. - К. : ВПЦ Київський університет, 2002. - 222 с.
 28. 67.404 З-19 Закон України "Про засади державної мовної політики" : чинне законодавство станом на 14 серпня 2012 року. - К. : Алерта, 2012. - 31 с.
 29. 81.2 Укр Т48 Ткаченко, О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272 с.
 30. 81.2 Укр Б82 Борисова, З. У. Українська мова : Навч. посіб. для підготовки інозем. студ. / З. У. Борисова, І. П. Євсеєва. - К. : МАУП, 2005. - 72 с.
 31. 81.2 Укр Б81 Бондар, О. І. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. - К. : Академія, 2006. - 368 с.
 32. 81.2 Укр В19 Васенко, Л. А. Фахова українська мова : навч. посіб. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 33. 81.2 Укр В67 Волкотруб, Г. Й. Українська ділова мова : Практикум / Г. Й. Волкотруб, А. М. Венцковський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : МАУП, 2007. - 156 с.
 34. 81.2 Укр Г70 Горпинич, В. О. Морфологія української мови : Підруч. / В. О. Горпинич. - К. : Академія, 2004. - 336 с.
 35. 81.2 Укр К93 Курило, О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. - К. : Основи, 2004. - 303 с.
 36. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.: Основи, 2004. - 303 с.
 37. 81 К44 Кісь, Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Р. Кісь. - Львів : Літопис, 2002. - 304с.
 38. 81.2 Укр С59 Соколовська, Ж. П. У ділове спілкування - державну мову / Ж. П. Соколовська, В. В. Власенко, Л. Ф. Щербачук. - К. : Грамота, 2004. - 296 с.
 39. 81.2 Укр А-72Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Українська книга, 1997. - 336 с.
 40. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 41. 81.2 Укр В61 Вовк, П. С. Українська мова: на матеріалі економічних текстів : навч. посіб. для підготовки інозем. студ. / П. С. Вовк, В. В. Радченко, Т. М. Крик. - К. : Вища шк., 2007. - 215 с.
 42. 81.2 Укр К49 Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : Навч. посіб. / К. Я. Климова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2007. - 240 с.
 43. 84(4 Укр) Р57 Рідна мово, ти ніжний цвіт... : Антологія поетичних творів про українську мову / Упор. Федоренка В. Л. - К. : Грамота, 2007. - 528 с.
 44. 81.2 Укр К56 Коваль, А. П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України : Наук.-попул. вид. / А. П. Коваль. - К. : Либідь, 2001. - 304 с.
 45. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 46. 81.2(Укр) Г39 Гримич, М. Українська мова щодня: Початковий рівень: Навчальний посібник / М. Гримич, Н. Непийвода, В. Різун. - К. : Заповіт, 1998. - 160 с.
 47. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 48. 81.2 Укр А86 Артикуца, Н. В. Мова права і юридична термінологія : Навч. посібник / Н. В. Артикуца. - К. : Стилос, 2002. - 198 с.
 49. 81.2 Укр Г16 Галузинська, Л. І. Українська мова ( за професійним спрямуванням) : Навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. - К. : Знання, 2008. - 430 с.
 50. 81.2 Укр К30 Кацавець, Г. М. Мова у професії юриста : Підруч. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. - К. : Алерта, 2005. - 284 с.
 51. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. Ділова мова: сучасний вимір : підруч. / Р. Кацавець ; Кацавець Р. - К. : ЦУЛ, 2008. - 196 с.
 52. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : Навч. посіб. / І. М. Кочан ; Кочан І. М. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 423 с.
 53. 81.2 Укр Б81 Бондарчук, Л. М. Українська мова в інформаційних системах : Навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц. / Л. М. Бондарчук. - К. : КНЕУ, 2006. - 140 с.
 54. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 55. 81.2 Укр О-54 Олійник, О. Б. Українська мова та література : Навч. посібник / О. Б. Олійник, Г. М. Грабницький. - К. : Кондор, 2006. - 306 с.
 56. 81.2 Укр Б59 Бібліотечка голови профспілкового комітету. Удосконалюймося в слові. №7. - К. : Профінформ, 2000, липень. - 48 с.
 57. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с
 58. 92 С48 Словарь української мови. 1,2 : А-Н / упорядк. Борис Грінчеко. - репринтне видання. - К. : Довіра, 1997. - 578 с.
 59. 92 Н73 Новий тлумачний словник української мови. В 3-х т. 1. А-К/ Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко.- 2-ге вид., виправл.- К.: АКОНІТ, 2005. - 928 с.
 60. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 61. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 62. 81.2 Укр М31 Масенко, Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Масенко. - К. : КМ Академія: Просвіта, 2004. - 163 с.
 63. 81.2 Укр М81 Мосенкіс, Ю. Л. Мова трипільської культури : Джерела, методи, результати реконструкції / Ю. Л. Мосенкіс. - К. : НДІТІАМ, 2001. - 163 с.
 64. 81.2(Укр) О-54 Олійник, О. Культура мовлення : навч. посіб. / О. Олійник, В. Шинкарук. - К. : Кондор, 2008. - 296 с.
 65. 81.2 Укр О-59 Онуфрієнко, Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко ; Онуфрієнко Г. С. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2009. - 392 с.
 66. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 67. 81.2 Укр П19 Пасинок, В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. / В. Г. Пасинок ; [Пасинок В. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 184 с.
 68. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 69. 81.2 Укр С41 Сікорська, З. С. Українська мова: Структурований практикум з орфографії / З. С. Сікорська ; Сікорська З.С., Магрицька І.В., Панченков А.О. - К. : АСК, 2005. - 240 с.
 70. 81.2 Укр С59 Соколовська, Ж. П. У ділове спілкування - державну мову / Ж. П. Соколовська, В. В. Власенко, Л. Ф. Щербачук. - К. : Грамота, 2004. - 296 с.
 71. 83.7 Т56 Томан, І. Мистецтво говорити = Jak Dobre Mluvitc / І. Томан ; Пер. з чеської В.І. Романця. - 3-є вид. - К. : Україна, 1996. - 269 с.
 72. 81.2 Укр У33 Ужченко, В. Д. Фразеологія української мови : Навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.
 73. 81.2 Укр Ш37 Шевченко, Л. І. Стилістика українскої літературної мови: функціональна діагностика тексту : Навч. посіб. / Л. І. Шевченко, Л. В. Шулінова. - К. : ВПЦ Київський університет, 2004. - 349 с.
 74. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 75. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Українська мова : підручн. / І. П. Ющук ; [ Ющук І.П. ]. - 4-те вид. - К. : Либідь, 2009. - 640 с.
 76. 84(4 Укр) В27 Велесова Книга - Волховник / Пер. Лозко Г.С. - Вінниця : Континент-Прим, 2004. - 504 с.
 77. 63.3 (4 Укр) П42 Повість минулих літ: Літописні оповіді / Ред. Яременка В. В. - 3-тє вид. зі змінами. - К. : Веселка, 2002. - 227 с.
 78. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство / Р. С. Кацавець ; Кацавець Р.С,. - К. : ЦНЛ, 2008. - 111 с.

 

Філософія - любов до мудрості
( присвячена 225 річниці від дня народження Артура Шопенгауера)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 2. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 3. 87.3(0) А86 Артемюк, Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Б. Артемюк ; Артемюк Б. - К. : Абрис, 2008. - 176 с.
 4. 86.37 Б93 Буткевич, Т. Зло, его сущность и происхождение. Том2 / Т. Буткевич, прот. - К. : Пролог, 2007. - 264 с.
 5. 87.3(0) Е17 Евлампиев, И. И. Становление Европейской неклассической философии во второй половине XIX - начале ХХ века : Учеб. пособие / И. И. Евлампиев ; Евлампиев И. И. - С.Пб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2008. - 229 с.
 6. 87.3(0) М15 Макаренко, Г. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше / Г. Макаренко. - К. : Факт, 2004. - 152 с.
 7. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 8. 63.3 С28 Сеймур-Смит, М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней : Пер. с англ. / М. Сеймур-Смит. - М. : Рипол классик, 2004. - 592 с.
 9. 87.3(0) Ф68 Фишер, К. Артур Шопенгауэр / К. Фишер ; Ред. А.Б.Рукавишников. - С.Пб. : Лань, 1999. - 608 с.
 10. 87 К17 Кальной, И. И. Философия для аспирантов / И. И. Кальной, Ю. А. Сандулов. - 3-е изд., стер. - С.Пб. : Лань, 2003. - 512 с.
 11. 87.3(0) К96 Кушаков, Ю. В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу : Навч. посіб. / Ю. В. Кушаков. - К. : ЦНЛ, 2006. - 572 с.
 12. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 13. 87 С44 Скотний, В. Філософія: історичний і систематичний курс : Підруч. / В. Скотний. - К. : Знання, 2005. - 576 с.
 14. 87.3(0) Т43 Типсина, А. Н. Немецкий экзистенциализм и религия / А. Н. Типсина. - Монография. - С.Пб. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - 152 с.
 15. 87.3 Х18 Хамітов, Н. Історія філософії: Проблема людини та її меж : Навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : КНТ: ЦНЛ, 2006. - 296 с.
 16. 87 Ф56 Філософія : світ людини : Курс лекцій: Навч. посібник / В. Г.Табачковський, М. О, Булатов, Н. В. Хамітов та ін. - К. : Либідь, 2003. - 432 с.
 17. 87 Н76 Ноговицын, О. М. Ступени свободы: Логико - исторический анализ категорий свободы / О. М. Ноговицын. - Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. - 192 с.
 18. 87.3(0) П12 Павличенко, П. П. Представления о свободе / П. П. Павличенко, Д. А. Литвиненко. - К. : Либра, 2006. - 344с.
 19. 87 Р79 Роттердамский, Э. Свобода воли / Э. Роттердамский ; [Доммердамский Э.]. - М., Х. : Наука, Литера Нова, 2010. - 271 с.
 20. 87.3(0) Т19/2 Таранов, П. С.Многоликая философия. т.2 / П. С. Таранов. - Д. : Сталкер, 1998. - 464 с.
 21. 87 К79 Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : Підручн. / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2005. - 528 с.
 22. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко ; Петрушенко В. Л. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 312 с.
 23. 87.22 С12 Савельева, М. Ю. Введение в метатеорию сознания / М. Ю. Савельева. - К. : Вид. Парапан, 2002. - 334 с.
 24. 87 Я81 Яскевич, Я. С. Философия в вопросах и ответах / Я. С. Яскевич. - Мн. : Новое знание, 2003. - 400 с.
 25. 87 Х91 Хрестоматия по философии : Учеб. пособ. / Сост. П.В. Алексеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 576 с.
 26. 87.3(0) Г94 Гулыга, А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Рольф, 2001. - 416 с.
 27. 87.3(0) Р95 Рьод, В. Шлях філософії: з XVII по XIXстоліття : посібник / В. Рьод ; [Рьод В.]. - К. : Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 28. 87.3 Ш79 Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. - Минск : Литература, 1998. - 1408 с.
 29. 92 П31 Петрушенко, В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції / В. Петрушенко ; [Петрушенко В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 352 с.
 30. 92 Х18 Хамитов, Н. Философский словарь. Человек и мир / Н. Хамитов, С. Крылова. - К. : КНТ, ЦУЛ, 2006. - 308 с.
 31. 92 Б91 Бурбо, Л. Большая энциклопедия Сущности = Le grand guide de l'etre / Л. Бурбо, М. Сен-Жак. - М. : София, 2005. - 416 с.
 32. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Философия / Ред. и сост. Грицанов А.А. - М.; Мн. : АСТ; Харвест, Современный литератор, 2001. - 1312 с.
 33. 87.3(0) Я99 Ящук, Т. І. Філософія історії : Курс лекцій. Навч. посібник / Т. І. Ящук. - К. : Либідь, 2004. - 536 с.
 34. 87.3(4Укр) Ш37 Шевченко, В. Українська філософія в системі українознавства : теорет.-метод. комент. до курсу філос. у вищ. навч. закл. / В. Шевченко ; Шевченко В. - К. : Персонал, 2008. - 240 с.
 35. 87.3(0) Ф56 Философия религии: хрестоматия : учеб. пособие / [Сост. и отв. ред. Гуревич П. С.]. - М., Воронеж : Изд-во Московского психолого-соц ин-та, НПО "МОДЭК", 2008. - 600 с.
 36. 87.3(0) С72 Спіноза, Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза ; Пер. Литвинов В. - К. : Основи, 2003. - 237 с.
 37. 87.3(0) С59 Соколов, В. В. Средневековая философия : Учеб. пособие / В. В. Соколов. - 2-е изд., испр. и дополн. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 352 с.
 38. 87.3(0) П37 Платон. Держава / Платон ; Пер. з давньогр. Д.Коваль. - К. : Основи, 2000. - 355 с.
 39. 87.3(0) А18 Арістотель. Політика / Арістотель ; Пер. з давньогр. О. Кислюка. - К. : Основи, 2000. - 239 с.
 40. 87.3(0) В27 Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия / Под. ред. Р.А.Варгезе; Пер. с анг. К.Савельева. - М. : Фаир-Пресс, 2001. - 400 с.
 41. 87.3 С19 Сапронов, П. А. Русская философия. проблема своеобразия и основные линии развития / П. А. Сапронов ; Сапронов П. А. - С.Пб. : ИЦ" Гуманитарная академия", 2008. - 480 с.
 42. 87.3(0) К55 Кобзев, А. И. Философия китайского неоконфуцианства / А. И. Кобзев ; Ред. М.Т.Степанянц. - М. : Вост. лит., 2002. - 606 с.
 43. 87.3(0) Д73 Древнеримская философия = От Эпиктета до Марка Аврелия. - Сочинения;Пер. с лат. и древнегреч. - Х. : Фолио, 1999. - 832 с.
 44. 87.3(0) Д73 Древнегреческая философия = От Платона до Аристотеля. - Сочинения;Пер. с древнегреч. - Х : Фолио, 1999. - 832 с.
 45. 87 Ф56 Філософія права : Навч. посібн. / Бандура О.О.,Бублик С.А.,Заінчковський М.Л. та ін.; Заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 336 с.
 46. 87 И46 Ильин, В. В. Философия богатства: человек в мире денег / В. В. Ильин. - К. : Знание Украины, 2005. - 496 с.
 47. 87 Б17 Базалук, О. А. Философия образования в свете новой космологической концепции : учеб. / О. А. Базалук ; [ Базалук О. А. ]. - К. : Кондор, 2010. - 458 с.
 48. 87 Г23 Гатальська, С. М. Філософія культури : Підручн. / С. М. Гатальська. - К. : Либідь, 2005. - 328 с.

 

Дизайн як естетичний феномен

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.18 D36 Design Italiano = Галерея дизайна и интерьера Канту : пособие / [под ред. Р.Рицци, А.Стайнер, Оригони Ф.]. - Studio Origoni Steiner, 1998. - 88 p.
 2. 30.18 А38 Академ-дизайн. №1 / [Гол. ред. Марчак В.]. - Л. : Українська академія дизайну, 2003. - 148 с.
 3. 30.18 В42 Визуальная культура - визуальное мышление в дизайне / [Колейчук В. Ф., Лаврентьев А. Н., Рачевва И. В. и др.]. - М. : ВНИИТЭ, 1990. - 204 с.
 4. 30.18+85.11 Д44 Дизайн архитектурной среды : учеб. / [Минервин Г. Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.]. - М. : Архитектура, 2004. - 504 с.
 5. 30.18 Д44 Дизайн на Западе / [Гл. ред. Л. А. Кузьмичев]. - М. : ВНИИТЭ, 1992. - 96 с.
 6. 30.18 П99 Пятая стихия = Fifth element / [Ред. Злобина Е. И.]. - Х. : Печатные штучки, 1998. - 100 с.
 7. 30.18+85 Т33 Теорія і практика матеріально-художньої культури : І електронна наукова конференція, 15 жовтня 2002 р. / [Ред. Даниленко В. Я., Богуславський В. М., Божко Ю. Г. та ін.]. - Х. : ХДАДМ, 2002. - 124 с.
 8. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 3-4 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2004. - 246 с.
 9. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 1 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2001. - 176 с.
 10. 30.18 D30 Diehl, G. Vasarely : пособие / G. Diehl ; [D.Diehl]. - Budapest : Corvina Kiado, 1976. - 100 p.
 11. 30.18+78 Б20 Балашова, Е. В. Библиотечный дизайн : Учеб. пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. - М. : Гардарики, 2004. - 288 с.
 12. 30.18 Б25 Баркер, Л. VIP-дизайн вашего дома / Л. Баркер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Это модно).
 13. 30.18 Б43 Белочкина, Ю. Ландшафтный дизайн / Ю. Белочкина ; [Белочкина Ю.]. - Х. : Фолио, 2006. - 317 с.
 14. 30.18 Б43 Белочкина, Ю. В. Искусство ландшафтного дизайна. Мастер-класс специалиста / Ю. В. Белочкина ; [Белочкина Ю. В.]. - Ростов н/Д; Х. : Феникс; Фолио, 2006. - 320 с.
 15. 30.18 Б61 Білодід, Ю. М. Основи дизайну : Навч. посіб. / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 16. 30.18 Г46 Гиббс, Д. Настольная книга дизайнера интерьера / Д. Гиббс ; пер.с англ. - М. : ЗАО "БММ", 2006. - 112 с.
 17. 30.18 Г86 Грожан, Д. В. Практикум начинающего дизайнера. Интерьерные подробности / Д. В. Грожан. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 348 с.
 18. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Дизайн : підруч. / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - Х. : ХДАДМ, 2003. - 320 с.
 19. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури : монографія / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - Х. : ХДАДМ; Колорит, 2005. - 244 с.
 20. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна = Budoucnost evropskeho designu. Przysztosc wzornictwa europejskiego / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - Х. : Колорит, 2007. - 197 с.
 21. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Основи дизайну : навч. посіб. / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - К. : ІЗМН, 1996. - 92 с.
 22. 30.18 К82 Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підруч. / Н. Я. Крижанівська ; Крижанівська Н. Я. - К. : " Ліра-К ", 2009. - 218 с.
 23. 30.18 К90 Куленко, М. Основи графічного дизайну : Підруч. / М. Куленко. - К. : Кондор, 2006. - 492 с.
 24. 30.18 К90 Куленко, М. Основи графічного дизайну : підруч. / М. Куленко ; [Куленко М. Я.]. - вид. 2-ге, доп. і випр. - К. : Кондор, 2007. - 492 с.
 25. 30.18+76.006.5 К93 Курушин, В. Д. Дизайн и реклама / В. Д. Курушин ; [Курушин В. Д.]. - М. : ДМК Пресс, 2006. - 272 с.
 26. 30.18 Л38 Легенький, Ю. Історія дизайну / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 27. 30.18 Л52 Летин, А. С. Ландшафтный дизайн на компьютере / А. С. Летин, О. С. Летина. - М. : ДМК Пресс, 2003. - 216 с.
 28. 30.18 М69 Михайленко, В. Є. Основи біодизайну : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко. - К. : Каравела, 2011. - 224 с.
 29. 30.18 М69 Михайлов, С. М. Основы дизайна : учеб. / С. М. Михайлов, Л. М. Кулеева. - Казань : Новое Знание, 1999. - 240 с.
 30. 30.18 Н49 Нелльген, С. Стильная иллюминация вашего дома / С. Нелльген. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 88 с. - (Советы дизайнеров экстра-класса).
 31. 30.18 Н49 Нельсон, Д. Проблемы дизайна = Problems of design / Дж. Нельсон ; [Нельсон Дж.] ; пер.с англ. Куниной Д. Э., Сильвестрова Д. В. - М. : Искусство, 1971. - 207 с.
 32. 30.18+76.006.5 П12 Павловская, Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования / Е. Павловская. - С.Пб. : Питер, 2003. - 320 с.
 33. 30.18+32.973 П18 Паркер, Р. Дизайн для WEB и настольное издательство для "чайников" = WEB design & desctop publishing for dummies / Р. Паркер ; пер.с англ. Меженный О. А., Осадчук А. Е., Рева О. Н. - К.; М.; СПб : Диалектика, 1998. - 320 с.
 34. 30.18+85.128 П39 Плотникова, Т. В. Дизайн для ленивых / Т. В. Плотникова ; [Плотникова Т. В.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с.
 35. 30.18 П41 Победин, В. А. Знаки в графическом дизайне / В. А. Победин. - Х. : Ранок; Веста, 2001. - 96 с.
 36. 30.18+65.290-2 П73 Пресс, М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя = The design experience. The role of design and designers in the twenty-first century / М. Пресс, Р. Купер ; пер.с англ. Поплавская А. Н. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 37. 30.18 П91 Пушкар, В. В. Дизайн квітників : навч. посіб. / В. В. Пушкар ; [Пушкар В.В.]. - К. : Альтерпрес, 2007. - 336 с.
 38. 30.18 П91 Пушкар, В. В. Дизайн квітників. : навч. посіб. / В. В. Пушкар, А. Д. Жирнов, О. К. Вільгельм-Швадчак. - К. : ДАКККІМ, 2003. - 92 с.
 39. 30.18 Р86 Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : Учебн. пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковський. - М. : Мз-Пресс, 2001. - 252 с.
 40. 30.18 С90 Сурина, М. О. История образования и цветодидактики ( история систем и методов обучения цвету) / М. О. Сурина, А. А. Сурин. - М.,Ростов н/Д : ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2003. - 352 с. - (Школа дизайна).
 41. 30.18 Т41 Тимофеев, Г. С. Графический дизайн / Г. С. Тимофеев, Е. В. Тимофеева. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 42. 30.18 У80 Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формирования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В. Б. Устин ; [Устин В.Б.]. - 2-е изд., уточ.и доп. - Л. : АСТ; Астрель, 2007. - 239 с. : ил.
 43. 30.18 Х72 Холмянський, Л. М. Дизайн : проб. навч. посіб. / Л. М. Холмянський, О. С. Щипанов. - К. : Освіта, 1992. - 208 с.
 44. 30.182 Ш83 Шпара, П. Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П. Е. Шпара, И. П. Шпара. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : Вища школа, 1989. - 247 с.
 45. 30.18 Ш96 Шумега, С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра : навч. посіб. / С. С. Шумега ; [Шумега С. С.]. - К. : ЦНЛ, 2004. - 300 с.
 46. 30.18+32.973 Я94 Яцюк, О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / О. Яцюк. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2004. - 240 с. : ил.

 

Роль страхування в ринковій економіці

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.271 Є-33 Єдиний соціальний внесок: нові правила соціального страхування / [Змієнко В., Клиженко Я., Кононенко О. та ін.]. - Х. : Фактор, 2011. - 336 с.
 2. 65.271 О-75 Основи довгострокового страхування : Навч. посіб. / Головко А. Т., Денисенко М. П., Ковтун В. Г. та ін. - К. : Алерта, 2007. - 444 с.
 3. 65.271 П69 Практикум зі страхування : навч. посіб. / [Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Пікус Р. В. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 479 с.
 4. 65.271 С83 Страхові послуги : підруч. / [ред. Осадець С. С., Артюх Т. М.]. - К. : КНЕУ, 2007. - 464 с.
 5. 65.271 С83 Страхування : підруч. / [ Ред. Базилевич В. Д. ]. - К. : Знання, 2008. - 1019 с.
 6. 65.271 А47 Алексєєв, І. В. Страхові послуги : Навч. посіб. / І. В. Алексєєв, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. - Л. : Львівська політехніка, 2006. - 204 с.
 7. 65.272 А72 Антропов, В. В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы / В. В. Антропов. - М. : Экономика, 2006. - 271 с.
 8. 65.271 Б17 Базилевич, В. Д. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 5-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2006. - 351 с.
 9. 65.271 Б17 Базилевич, В. Д. Страхова справа : монографія / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 6-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 351 с.
 10. 65.271 Б67 Бігдаш, В. Д. Страхування : Навч.посіб. / В. Д. Бігдаш. - К. : МАУП, 2006. - 448 с.
 11. 65.271 Б67 Бігдаш, В. Д. Страхування : Навч.посіб. / В. Д. Бігдаш. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2007. - 448 с.
 12. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Страхування: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова, Л. В. Временко, В. І. Успаленко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 656 с.
 13. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Соціальне страхування : Навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2006. - 352 с.
 14. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : ЦУЛ, 2009. - 412 с.
 15. 65.271 В61 Вовчак, О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак ; [Вовчак О. Д.]. - К. : Знання, 2011. - 391 с. - CD.
 16. 65.271 В61 Вовчак, О. Д. Страхові послуги : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О. І. Завійська. - Львів : Компакт-ЛВ, 2007. - 656 с.
 17. 65.271 Г18 Гаманкова, О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Гаманкова ; [Гаманкова О. О.]. - К. : КНЕУ, 2009. - 283 с.
 18. 65.271 Г57 Говорушко, Т. А. Страхові послуги : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. - Вид. 2-ге, перероб. та допов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 344 с.
 19. 65.271 Г67 Горбач, Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К. : Кондор, 2010. - 520 с.
 20. 65.271 Д64 Долгошея, Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / Н. О. Долгошея ; [Долгошея Н. О.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 318 с.
 21. 65.271 Д93 Дьячкова, Ю. М. Страхування : навч. посіб. / Ю. М. Дьячкова ; Дьячкова Ю.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 240 с.
 22. 65.271 З-14 Загребной, В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной ; Загребной В. Н. - К. : Украинское агенство финансовогоразвития, 2010. - 480 с.
 23. 65.271 З-23 Залєтов, О. М. Убезпечення життя : Монографія / О. М. Залєтов. - К. : BeeZone, 2006. - 688 с. - (Б-ка страхування).
 24. 65.271 К47 Клапків, М. С. Витоки національного страхового ринку України : монографія / М. С. Клапків, Ю. М. Клапків. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 275 с.
 25. 65.271 К56 Ковтун, І. О. Основи актуарних розрахунків : навч.посіб. / І. О. Ковтун, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. - К. : Професіонал, 2008. - 480 с.
 26. 65.271 К64 Конопліна, Ю. С. Соціальне страхування : навч. посіб. / Ю. С. Конопліна ; Конопліна Ю.С. - Суми : Університетська книга, 2008. - 224 с.
 27. 65.271 К89 Кузьмін, О. Є. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, А. С. Завербний, Н. Л. Іващук. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 200 с.
 28. 65.271 М21 Мальований, М. І. Соціальне страхування : навч. посіб. / М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 496 с.
 29. 65.271 М38 Машина, Н. І. Міжнародне страхування : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 504 с.
 30. 65.271 М38 Машина, Н. І. Страхування для туристичних підприємств : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 31. 65.271 М73 Мних, М. В. Страхування в Україні: Сучасна теорія і практика : Підруч. / М. В. Мних. - К. : Зання України, 2006. - 284 с.
 32. 65.271 Н65 Никулина, Н. Н. Страхование : учеб. / Н. Н. Никулина ; Никулина Н.Н., Березина С.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 511 с.
 33. 65.271 П38 Плиса, В. Й. Страхування : Навч посіб. / В. Й. Плиса. - К. : Каравела, 2006. - 392 с.
 34. 65.271 П38 Плиса, В. Й. Страхування : підруч. / В. Й. Плиса ; [Плиса В. Й.]. - К. : Каравела, 2010. - 472 с.
 35. 65.272 П56 Понікаров, В. Д. Пенсійне та соціальне забезпечення = Pension provision and social welfare : Підруч. / В. Д. Понікаров, М. М. Топоркова. - Х. : ІНЖЕК, 2006. - 400 с.
 36. 65.271 С22 Сахирова, Н. П. Страхование : учеб. пособие / Н. П. Сахирова ; Сахирова Н. П. - М. : ТК Велби, Проспект, 2007. - 744 с.
 37. 65.271 С89 Супрун, А. А. Страхові послуги : навч. посіб. / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 248 с.
 38. 65.271 Т48 Ткаченко, Н. В. Страхування : Навч. посіб. / Н. В. Ткаченко. - К. : Ліра-К, 2007. - 376 с.
 39. 65.271 Т48 Ткаченко, Н. В. Страхування: практикум : Навч. посіб. / Н. В. Ткаченко. - К. : Ліра-К, 2007. - 270 с.
 40. 65.271 Т66 Трегубов, Е. Спори у сфері страхування / Е. Трегубов, О. Брижко. - Х. : Фактор, 2011. - 656 с.
 41. 65.271 Ф63 Фисун, В. І. Страхування : Навч. посіб. / В. І. Фисун, Г. М. Ярова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 232 с.
 42. 65.271 Ч-63 Чинёнов, М. В. Страхование внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / М. В. Чинёнов. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 244 с.
 43. 65.271 Ч-63 Чиненов, М. В. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / М. В. Чиненов ; Чиненов М.В.;. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 244 с.
 44. 65.271 Ю71 Юрій, С. І. Соціальне страхування : Підручн. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. - К. : Кондор, 2006. - 464 с.
 45. 65.271 Я22 Яворська, Т. В. Страхові послуги : навч. посіб. / Т. В. Яворська ; Яворська Т. В. - К. : Знання, 2008. - 350 с.

 

Січень 2013

Організаційно-економічні засади інвестування

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262(1) А64 Аналіз інвестиційних проектів : практикум / [А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 260 с.
 2. 65.262(1) І-99 ІPO: опыт ведущих мировых экспертов = Initial public offerings. An international perspective / Ред. Грегориу Г. Н. ; пер.с англ. Петкевич А. Г. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 624 с.
 3. 65.262(1) І-58 Інвестування : підручник / [Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І. та ін. ]. - К. : Знання, 2008. - 452 с.
 4. 65.262(1) І-58 Інвестування : підруч. / [За ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 5. 65.262(1) І-58 Інвестування : Підруч. / [Ред. Омелянович Л. О.]. - К. : Знання, 2012. - 278 с.
 6. 65.262(1) М58 Міжнародна інвестиційна діяльність : навч.- метод. посіб. / [ред. Руденко Л. В.]. - К. : КНЕУ, 2008. - 168 с.
 7. 65.262(1) У67 Управління інвестиціями та інноваціями : Навч. посіб. / [Жаворонкова Г. В., Сівашенко Т. В., Скібіцька Л. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 184 с.
 8. 65.262(1) Б24 Бардиш, Г. О. Проектне фінансування : Підруч. / Г. О. Бардиш. - 3-тє вид. перероб. та доп. - К. : Хай- Тек- Прес, 2008. - 464с.
 9. 65.262(1) Б27 Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра-М, 2007. - 241 с.
 10. 65.262(1) Б81 Бондар, М. І. Інвестиційна діяльність. Методика та організація обліку і контролю : монографія / М. І. Бондар ; Бондар М. І. - К. : КНЕУ, 2008. - 256 с.
 11. 65.262(1) Б86 Бочаров, В. В. Инвестиции : Учебник / В. В. Бочаров. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 384 с.
 12. 65.262(1) Б86 Боярко, І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.
 13. 65.262(1) В31 Вергун, В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький. - К. : Київський університет, 2012. - 415 с.
 14. 65.262(1) В61 Вовчак, О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак ; Вовчак О.Д. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 544 с.
 15. 65.262(1) В61 Вовчак, О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак ; [Вовчак О.Д.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 544 с.
 16. 65.262(1) Д16 Дамодаран, А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях = Damodaran A. Investment fables. Exposing the myths of "Can't miss" investment strategies / А. Дамодаран ; Под ред. Ильина В. В. ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Питер, 2007. - 480 с.
 17. 65.262(1) Д 18 Данілов, О. Д. Інвестування : навчальний посібник / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко. - К. : Видавничий дім "Ком'пютерпрес", 2008. - 364 с.
 18. 65.262(1) Д63 Докієнко, Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова. - К. : Академвидав, 2011. - 408 с.
 19. 65.262(1) Д81 Дука, А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. / А. П. Дука ; Дука А. П. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 432 с.
 20. 65.262(1) З-37 Затонацька, Т. Г. Бюджетне інвестування: теорія та практика / Т. Г. Затонацька ; Затонацька Т.Г. - К., 2008. - 336 с.
 21. 65.262(1) З-38 Захарова, О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О. В. Захарова ; [Захарова О. В.]. - Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. - 378 с.
 22. 65.262(1) И30 Йескомб, Э. Р. Принципы проектного финансирования / Э. Р. Йескомб ; Йескомб Э.Р.; пер. с англ. И.В. Василевской; под. общ. ред. Д.А. Рябых. - М. : Вершина, 2008. - 488 с.
 23. 65.262(1) К43 Кириченко, О. А. Інвестування : підруч. / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. - К. : Знання, 2009. - 573 с.
 24. 65.262(1) К60 Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учеб. пособ. / Т. С. Колмыкова ; [Колмыкова Т. С.]. - М. : Инфра-М, 2009. - 204 с.
 25. 65.262(1) К76 Коюда, В. О. Основи інвестиційного менеджменту : навч. посіб. / В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. - К. : Кондор, 2008. - 340 с.
 26. 65.262(1) Л86 Луців, Б. Л. Інвестиційна політика банків : Навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 266 с.
 27. 65.262(1) М14 Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т. В. Майорова ; [ Майорова Т. В. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 28. 65.262(1) М48 Мельник, В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність : навч. посіб. / В. В. Мельник, В. В. Козюк. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 249 с.
 29. 65.262(1) М59 Микитюк, П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства : монографія / П. П. Микитюк ; Микитюк П.П. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 296 с.
 30. 65.262(1) Н59 Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой ; Нешитой А.С. - 7-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и К, 2008. - 372 с. : ил.
 31. 65.262(1) О-66 Орлова, Е. Р. Инвестиции : учеб. пособие / Е. Р. Орлова ; Орлова Е.Р. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 237 с.
 32. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 33. 65.262(1) П27 Пересада, А. А. Проектное финансирование : Підруч. / А. А. Пересада, Т. В. Майорова ; Под общ.. ред. Пересады А.А. - К. : КНЭУ, 2007. - 767 с.
 34. 65.262(1) П31 Пехник, А. В. Іноземні інвестиції в економіку України : Навч. посіб. / А. В. Пехник. - К. : Знання, 2007. - 335 с.
 35. 65.262(1) П53 Польшаков, В. І. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. - К. : Кондор, 2009. - 172 с.
 36. 65.262(1) П68 Правик, Ю. М. Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. / Ю. М. Правик. - К. : Знання, 2007. - 431 с.
 37. 65.262(1) Р59 Рогач, О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підруч. / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. - К. : Київський університет, 2011. - 495 с.
 38. 65.262(1) С14 Садловська, І. П. Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. / І. П. Садловська ; [Садловська І. П.]. - К. : Кондор, 2011. - 212 с.
 39. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність : Навч. посіб. / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2007. - 304 с.
 40. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Інвестування : підруч. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
 41. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Інвестування: міжнародний аспект : Навч. посіб. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 272 с.
 42. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Інвестиційна діяльність корпорацій : навч. посіб / І. Л. Сазонець, О. Д. Сучкова. - К. : МАУП, 2007. - 192 с.
 43. 65.262(1) Т31 Телишевська, Л. І. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / Л. І. Телишевська, В. І. Успаленко. - Х. : Бурун-Книга, 2011. - 280 с.
 44. 65.262(1) Т88 Турманидзе, Т. У. Экономическая оценка инвестиций : учебник / Т. У. Турманидзе ; Турманидзе Т. У. - М. : ЗАО "Изд-во"Экономика", 2008. - 342 с.
 45. 65.262(1) Ф33 Федоренко, В. Г. Інвестування : підруч. / В. Г. Федоренко ; Федоренко В. Г. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2008. - 448 с.
 46. 65.262(1) Ч-49 Чернов, В. А. Инвестиционный анализ : учеб. пособие для студентов вузов / В. А. Чернов ; Чернов В.А.; под ред. М.И.Баканова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 159 с.
 47. 65.262(1) Ш26 Шарп, У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. - Пер. с англ. - М. : Инфора-М, 2007. - 1028 с.
 48. 65.262(1) Ш66 Шклярук, С. Г. Проектне фінансування : навч. посіб. / С. Г. Шклярук ; Шклярук С. Г. - К. : Персонал, 2009. - 472 с.
 49. 65.262(1) Я62 Янковский, К. П. Инвестиции : . / К. П. Янковский ; Янковский К. П. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с. : ил.

 

Бізнес-план: з чого почати свою справу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт : Учеб. пособие / Попов В.М., Медведев Г.В., Ляпунов С.И., Муртазалиева С.Ю. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 432 с.
 2. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-план. Методические материалы. / Под ред. Н.А. Колесниковой, А.Д. Миронова. - 3-е изд., доп. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 256 с.
 3. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-план: рекомендации по составлению : Нормативная база. - М. : Приор, 2002. - 304 с.
 4. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Учебник. - М. : Финансы и станистика, 2000. - 672 с.
 5. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование : учебник / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и станистика, 2008. - 816 с.
 6. 65.290-2(3) Б59 Бізнес-план для сільськогосподарського підприємства. - К. : Столяття, 2000. - 132 с.
 7. 65.290-2(3) Б59 Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування : Навч. посіб. / Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Дерев'янко О.Г. - 2-ге вид., доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 208 с.
 8. 65.290-2(3) З-41 Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / Попов В.М., Безлепкін І.В., Ляпунов С.И. та ін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2003. - 382 с.
 9. 65.290-2(3) С23 Сборник бизнес-планов с коментариями и рекомендациями / Под ред.В.М. Попова. - 3-е изд., прераб и доп. - М. : ГНОМ и Д, 2002. - 360 с.
 10. 65.290-2(3) С23 Сборник бизнес-планов с коментариями и рекомендациями / Под ред.В.М. Попова. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 336 с.
 11. 65.290-2(3) А23 Агафонова, Л. Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л. Г. Агафонова, О. В. Рога. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2000. - 158 с.
 12. 65.290-2(3) А28 Адамс, Б. Бизнес-план за несколько часов / Б. Адамс ; Адамс Б. ; пер.с англ. Долгова С. А. - М. : АСТ; Астрель, 2008. - 469 с.
 13. 65.290-2(3) А66 Андрусь, О. Бизнес-идеи: с чего начать свое дело / О. Андрусь ; [Андрусь О.]. - Х. : Фактор, 2011. - 736 с.
 14. 65.290-2(3) Б25 Барроу, К. Бізнес-план : Практичн. посібн. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - 3-тє вид. - К. : Знання, 2001. - 258 с.
 15. 65.290-2(3) Б25 Барроу, К. Бізнес-план : Практичн. посібн. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - 3-тє вид. - К. : Знання, 2002. - 258 с.
 16. 65.290-2(3) Б25 Барроу, К. Бізнес-план : Практичн. посібн. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - 4-те вид. - К. : Знання, 2005. - 434 с.
 17. 65.290-2(3) Б28 Батлер, Д. Бизнес-планирование: Что нужно для успешного начала собственного дела = Business planing / Д. Батлер ; пер.Пер. Левкина Н., Севелев С. - С.Пб. : Питер, 2003. - 266 с.
 18. 65.290-2(3) Б87 Бринк, И. Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика / И. Ю. Бринк, Н. А. Савельева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 384 с.
 19. 65.290-2(3) Б65 Буров, В. П. Бизнес-план фирмы : Теория и практика / В. П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - М. : Экмос, 2000. - 176 с.
 20. 65.290-2(3) Г15 Галенко, В. П. Бизнес-планирование: Создание успешного бизнес-плана на предприятии / В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 21. 65.290-2(3) Г44 Гетало, В. П. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. - К. : Професіонал, 2008. - 240 с.
 22. 65.290-2(3) Г60 Голембиовский, С. А. Бизнес-план в стиле Russian / С. А. Голембиовский ; Голембиовский С. А. - М. : Ось-89, 2008. - 432 с. - (Алхимия маркетинга).
 23. 65.290-2(3) Г61 Головань, С. И. Бизнес-планирование : Учеб. пособие / С. И. Головань. - Ростов н/Д : Фактор, 2002. - 320 с.
 24. 65.290-2(3) Г67 Горемыкин, В. А. Бизнес-план: Методика разработки. : 25 реальных образцов бизнес-плана / В. А. Горемыкин ; Горемыкин В. А. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2008. - 592 с.
 25. 65.290-2(3) Г67 Горемыкин, В. А. Бизнес-план: Методика разработки : 25 реальных образцов бизнес-плана / В. А. Горемыкин, А. Ю. Богомолов. - М. : Ось-89, 2000. - 576 с.
 26. 65.290-2(3) Д64 Должанський, І. З. Бізнес-план: технологія розробки : Навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 384 с.
 27. 65.290-2(3) Д64 Должанський, І. З. Бізнес-план: технологія розробки : Навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорина. - 2-ге вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 384 с.
 28. 65.290-2(3) Е80 Ершов, В. Ф. Бизнес-проектирование : Руководство по применению / В. Ф. Ершов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 288 с.
 29. 65.290-2(3) К71 Косич, М. Как составить бизнес-план / М. Косич ; [Косич М.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2010. - 352 с.
 30. 65.290-2(3) К82 Кривонос, А. О. Бізнес-планування на підприємстві / А. О. Кривонос. - К. : МАУП, 2005. - 160 с.
 31. 65.290-2(3) К91 Куницина, Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке / Н. Н. Куницина, Л. Ушвицкий, А. В. Малеева. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 304 с.
 32. 65.290-2(3) К95 Кучеренко, В. Р. Бізнес-планування фірми : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. - К. : Знання, 2006. - 423 с.
 33. 65.290-2(3) Л24 Лапыгин, Ю. Н. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании : практич. пособ. / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин. - М. : Омега-Л, 2009. - 350 с.
 34. 65.290-2(3) Л93 Любунь, О. С. Бізнес-планування у банку : Навч. посіб. / О. С. Любунь, М. П. Денисенко. - К. : Атіка, 2006. - 288 с.
 35. 65.290-2(3) М15 Македон, В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон ; Македон В.В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.
 36. 65.290-2(3) П19 Пастернак-Таранушенко, Г. Капитал: как его получить и использовать в Украине : Практ. пособие по инвест. менеджменту / Г. Пастернак-Таранушенко, В. Рожок. - К. : ЦУЛ, 2003. - 722 с.
 37. 65.290-2(3) П30 Петров, К. Н. Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и шаблонами / К. Н. Петров. - М. : ООО "И.Д.Вильямс", 2007. - 336 с. - CD.
 38. 65.290-2(3) П32 Пивоваров, К. В. Бизнес-планирование : Учебно-метод. пособие / К. В. Пивоваров. - 2-е изд. - М. : Маркетинг, 2002. - 164 с.
 39. 65.290-2(3) Р49 Ридинг, К. Стратегическое бизнес - планирование: Динамическая система повышения эффективности и обеспечение конкурентного преимущества / К. Ридинг ; Пер. с англ.; Под ред. Войтюк И. А. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 384 с.
 40. 65.290-2(3) Р69 Романова, М. В. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ИД "Форум": ИНФРА-М, 2007. - 240с.
 41. 65.290-2(3) С45 Скриба, Н. Н. Бизнес-планирование в торговле: методические подходы и практические рекомендации : Учеб. пособие / Н.Н. и др. Скриба ; Авт. Скриба Н.Н., Микулич И.М., Валевич Р.П. - Мн. : БГЭУ, 2000. - 216 с.
 42. 65.290-2(3) С47 Слиньков, В. Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие / В. Н. Слиньков. - К. : Алерта, 2006. - 456 с.
 43. 65.290-2(3) С47 Слиньков, В. Н. Бизнес-план и организація финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие / В. Н. Слиньков. - К. : Алерта, 2004. - 456 с.
 44. 65.290-2(3) С76 Станиславчик, Е. Н. Бизнес-план: Финансовый анализ инвестиционного проекта / Е. Н. Станиславчик ; [Станиславчик Е. Н.]. - М. : Ось-89, 2001. - 96 с.
 45. 65.290-2(3) С84 Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование : учеб. пособ. / Н. Д. Стрекалова ; Стрекалова Н. Д. - С.Пб. : Питер, 2009. - 352 с. : ил. - (Учебное пособие).
 46. 65.290-2(3) С91 Сухова, Л. Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия / Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова. - Учеб. пособие. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 160 с.
 47. 65.290-2(3) Т19 Тарасюк, Г. М. Бізнес-план: Розробка, обгрунтування та аналіз : Нав. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2006. - 280 с.
 48. 65.290-2(3) Т45 Тиффани, П. Бизнес-планы для "чайников" = Business plans for dummies / П. Тиффани, С. Питерсон ; пер.c англ. - 2-е изд. - М. : ООО И. Д. Вильямс, 2008. - 560 с.
 49. 65.290-2(3) У84 Уткин, Э. А. Бизнес-планирование : Курс лекций / Э. А. Уткин, Б. А. Котляр, Б. М. Рапопорт. - М. : ЭКСМОС, 2001. - 320 с.
 50. 65.290-2(3) У93 Ушаков, И. И. Бизнес-план / И. И. Ушаков. - С.Пб. : Питер, 2007. - 224 с.
 51. 65.290-2(3) У93 Ушаков, И. И. Бизнес-план / И. И. Ушаков ; Ушаков И. И. - С.Пб. : Питер, 2009. - 224 с.
 52. 65.290-2(3) Ц28 Цвиркун, А. Д. Бизнес-план.Анализ инвестиций. Методы и инструментальные средства / А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2009. - 320 с.

 

Соборність - єдність українців
( до Дня соборності України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 2. 63.3(4 Укр) С54 Соборність українських земель в контексті подій другої світової війни : Зб. матеріалів загальноукр.наук.конф. 24-25 жовт. 2000 р. - Кривий Ріг, 2000. - 192 с.
 3. 86.37 Б86 Бочков, П.(свящ.). Выбор веры: церковь или идеология. Классификация церковных расколов постсоветского периода : монография / П. (. Бочков, Д. (. Мартышин. - К. : Персонал, 2011. - 264 с.
 4. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 5. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 6. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 7. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 8. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 9. 66.3 Ш37 Шевченко, Р. В. Українська національна ідея / Р. В. Шевченко. - Полтава : ПП Шевченко, 2005. - 28 с.
 10. 66.1 Я60 Яневський, Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Д. Яневський. - К. : Дух і літера, 2003. - 767 с.
 11. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії / Ред. Курас І.Ф.; Солдатенко В.Ф., Верстюк В.Ф. - К. : Генеза, 2003. - 488 с.
 12. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 13. 66.1 М22 Маманчук, О. І. Актуальні проблеми політичної історії України : Монографія / О. І. Маманчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 309 с.
 14. 66.3 Щ92 Щокін, Г. З вірою у перемогу українства / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 40 с.
 15. 66.1 С31 Сенченко, М. І. Український консерватизм: Світогляд. Ідеологія. Націоналізм / М. І. Сенченко. - К. : МАУП, 2006. - 96 с.
 16. 63.3(4 Укр) Ю71 Юрій, М. Ф. Історія України : навч. посібн. / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2008. - 250 с.
 17. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 18. 67.401+66.0 Ц27 Цвєтков, В. В. Державне управління і політика : монографія / В. В. Цвєтков, В. М. Селіванов, О. В. Скрипнюк. - К. : "Абрис", 2006. - 312 с.
 19. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 20. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 21. 63.3(4 Укр) У45 Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи : Кол. моногр. / За заг. ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого; Авт. передм. Л.М. Кравчук. - К. : МАУП, 2000. - 384 с.
 22. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 23. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 24. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Будівничий самостійної України / В. І. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук, 2006. - 64с.
 25. 63.3(4 Укр) С89 Сугоняко, О. Україна: повернення до себе / О. Сугоняко ; Сугоняко О. - К. : Юніверс, 2000. - 136 с.
 26. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 27. 63.3(4 Укр) І-90 Історія державності України : Експеримент. підруч. / Ред. Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. - Х. : Одіссей, 2004. - 608 с.
 28. 63.3(4 Укр) М91 Мусієнко, Г. Україна для українців. Хто за і проти? / Г. Мусієнко. - К.; Біла Церква : МАУП, 2003. - 432 с.
 29. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.)). Ч. 2 / В. Винниченко ; [Вінниченко В.]. - К.- Відень : Вид-во політичної літератури, 1920. - 328 с.
 30. 63.3(4 Укр) А47 Алексєєв, Ю. М. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985-1999 рр.): Навч. посібн. / Ю. М. Алексєєв, С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко. - К. : ЕксОб, 2000. - 296 с.
 31. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.) : Монографія / О. Д. Бойко. - Ніжин : Аспект-Полігра
 32. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. К. Заповіт борцям за визволення / В. К. Винниченко. - К. : Вид. т-во "Криниця", 1991. - 128 с. ф, 2006. - 224 с.

 

Географія туризму в Україні

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 З-19 Законодавство України про туризм і готельну справу : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 242 с.
 2. 75.81 И90 История туризма / Сост. Макаренко С.Н., Саак А.Э. - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. - 94 с.
 3. 77.04 І-90 Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посіб. / Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М.М. - К. : Кондор, 2004. - 166 с.
 4. 26.89 К78 Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи : Наук. зб. - К. : Академія, 2003. - 232 с.
 5. 81.2 Англ К78 Краткая география туризма и путешествий на английском языке = Concise travel and geography in English : учеб.-метод. пособ. / сост.Ермилова Д. В. - М. : Советский спорт, 2007. - 248 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетинг соціальних послуг / [під. ред. проф. В.Г. Воронкової]. - К. : Професіонал, 2008. - 576 с.
 7. 65.290-21 М26 Маркетинг туризму : навч. посіб. Ч. 2 / Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В. [та ін.]. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 427 с.
 8. 75.81 М43 Международный туризм: Правовые акты / Сост. Н.И. Волошин. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 400 с.
 9. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности : Учеб. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 288 с.
 11. 65.290-2 М50 Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посіб. - Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. - 596 с.
 12. 75.81 М54 Методология оценки рекреационных территорий : Монография / Б.Ф.Данильчук, Г.М.Алейникова, А.Я.Бовсуновская, С.Н.Голубничая. - Донецк : ДИТБ, 2003. - 197 с.
 13. 75.81 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 312 с.
 14. 75.81О-64 Организация туризма : Учеб. пособие / А.П.Дурович, Н.И.Кабушкин, Т.М.Сергеева и др. - Мн. : Новое знание, 2003. - 632 с.
 15. 75.81 О-64 Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта : учеб.-метод. пособ. / [ Грачева О. Ю., Маркова Ю. А., Мишина Л. А. и др. ]. - М. : ИТК " Дашков и К ", 2009. - 276 с.
 16. 67.4+75.81 П68 Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Зб. нормат.-правов. актів / Ред. В.К.Федорченко. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 640 с.
 17. 67.412 П68 Правовое обеспечение международного туризма : учеб.-практич. пособ. - К. : Кондор, 2009. - 486 с.
 18. 65.01 Р17 Развитие туризма - важное направление подъема экономики Украины : Мат. 3-й Междунар. науч.-практ. конф.[г. Славяногорск, 16-18 дек. 1999 г.]. - Донецк : ДИТБ, 1999. - 241 с.
 19. 75.81 М36 Рекреаційно-туристичний комплекс України / Відп. ред. М.І. Долішній. - Монографія. - Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 1997. - 259 с.
 20. 85.128 Р85 Руководство по проектированию интерьера зданий курортно-оздоровительных и туристских учреждений / [Ред. Кузьмин Л. Н.]. - М. : Стройиздат, 1979. - 272 с.
 21. 26.89 Т33 Теоретичні основи країнознавства : підруч. / [Антонюк Н. В., Мальська М. П., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 326 с.
 22. 65.43 Т87 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / [Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. ]. - Т. : Терно-граф, 2008. - 976 с.
 23. 67.404 Т87 Туристична діяльність : Нормативна база / Упоряд. Роїна О.М. - К. : КНТ, 2005. - 448 с.
 24. 65.261 Ф59 Финансы и бухгалтерский учет в туризме : Учеб. / Ред. Квартальнов В.А., Зорин И.В., Плахова Л.С. и др. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 340 с.
 25. 75.81 А81Аріон, О. В. Оргіназація транспортного обслуговування туристів : навч. посіб. / О. В. Аріон ; Аріон О.В. - К. : Альтерпрес, 2008. - 192 с.
 26. 75.81 Б12 Бабарицька, В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / В. Бабарицька, О. Малиновська. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 288 с.
 27. 65.052 Б20 Балченко, З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : Навч. посіб. / З. А. Балченко. - К. : Ліра-К, 2006. - 232 с.
 28. 65.24 Б23 Банько, В. Г. Охорона праці в туристському комплексі : навч. посібник / В. Г. Банько ; [Банько В. Г.]. - К. : КНТ, 2010. - 232 с.
 29. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 30. 75.81 Б72 Бовсуновская, А. Я. География туризма : Учеб. пособие / А. Я. Бовсуновская. - Донецк : ДІТБ, 2002. - 411 с.
 31. 65.290-21 Б87 Бриггс, С. Маркетинг в туризме / С. Бриггс. - Пер. со 2-го англ. изд. - К. : Знання-Прес, 2005. - 358 с.
 32. 65.42 В49 Виноградська, А. М. Технологія комерційного підприємництва : Навч. посіб. / А. М. Виноградська. - К. : ЦНЛ, 2006. - 780 с.
 33. 65.43 В67 Волков, Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ю. Ф. Волков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 352 с.
 34. 81.2 Англ В75 Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса = Business english for hotel industry / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - М. : Филоматис, 2004. - 336 с.
 35. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 36. 65.052 Г95 Гура, Н. О. Облік видів економічної діяльності : підруч. / Н. О. Гура ; [ Гура Н. О. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 392 с.
 37. 65.29 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : Учебник / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 399 с.
 38. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу / О. Ю. Дмитрук. - К. : Альтерпрес, 2004. - 192 с.
 39. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. - К. : Альтерпрес, 2008 - 280 с.
 40. 75.81 Д64 Долженко, Г. П. Основы туризма : учеб. пособие / Г. П. Долженко ; [Долженко Г. П.]. - М., Ростов н/Д : ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2008. - 320 с.
 41. 76.006.5 Д84 Дурович, А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович ; [Дурович А.П.]. - 2-е изд.. стереотип. - М. : Новое знание, 2005. - 254 с.
 42. 65.43 Д93 Дядечко, Л. П.Економіка туристичного бізнесу : Навч. посіб. / Л. П. Дядечко - К. : Центр учбової літератури, 2007 -224 с.
 43. 65.290-21 Д84 Дурович, А. П. Маркетинг в туризме : Учеб. пособие / А. П. Дурович. - 4-е изд., стереотип. - Мн. : Новое знание, 2004. - 496 с.
 44. 65.43 Ж74 Житнигор, Б. С. Индустрия туризма. Кн 1 : Искусство удивлять / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 200 с.
 45. 65.290-2 Ж86 Жукова, М. А. Менеджмент в туристском бизнесе / М. А. Жукова. - М. : КНОРУС, 2006. - 192 с.
 46. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 47. 81.2 Укр З-14 Загнітко, А. П. Мовленнєве прогнозування у туристично-фаховій сфері : Навч. посіб. / А. П. Загнітко, Л. С. Островська. - Донецьк : ДІТБ, 2004. - 217 с.
 48. 65.053 І-19 Іваніна, О. О. Аудит туристичної діяльності : Навч. посіб. / О. О. Іваніна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 256 с.
 49. 65.290-2 К12 Кабушкин, Н. И. Менеджмент туризма : учеб. / Н. И. Кабушкин ; Кабушкин Н.И. - 7-е изд., стереотип. - Мн. : Новое знание, 2008. - 408 с.
 50. 75.81 К32 Квартальнов, В. А. Туризм : учебник / В. А. Квартальнов ; [Квартальнов В. А.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 336 с.
 51. 76.006.5 К43 Кириллов, А. Т. Реклама в туризме : учебн.- метод. пособие / А. Т. Кириллов, Е. В. Маслова. - С.Пб. : Лекс Стар, 2002. - 110 с.
 52. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; Кифяк В.Ф. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
 53. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 54. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 55. 65.43 К71 Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебн. пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 2007. - 200 с.
 56. 65.290-21+65.43 К73 Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм = Marketing for hospitality and tourism : учебник / Ф. Котлер, Д. Боуєн, Дж. Мейкенз. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 1071 с.
 57. 75.81 К89 Кузик, С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик ; [Кузик С. П.]. - К. : Знання, 2011. - 271 с.
 58. 55.54 К94 Кусков, А. С. Курортология и оздоровительный туризм / А. С. Кусков, О. В. Лысикова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 59. 75.81 Л83 Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посібн. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. д.г.н., проф. Волошина І.М. - К. : Кондор, 2008. - 385 с.
 60. 75.81 Л84 Лук`янова, Л. Г. Освіта в туризмі : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Лук`янова ; Лук`янова Л.Г. - К. : Вища шк., 2008. - 719 с.
 61. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : курс лекцій / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. - 344 с.
 62. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посіб. / О. О. Любіцева ; [Любіцева О. О.]. - К. : Альтерпрес, 2003. - 436 с.
 63. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 64. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Методика розробки турів : навч. посіб. / О. О. Любіцева ; Любіцева О.О. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 300 с.
 65. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
 66. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 67. 65.01 М21 Мальська, М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) : монографія / М. П. Мальська ; [Мальська М. П.]. - К. : Знання, 2009. - 363 с.
 68. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 69. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 70. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 71. 65.271 М38 Машина, Н. І. Страхування для туристичних підприємств : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 72. 81.2 Англ М69 Михайлов, Н. Н. Английский язык: Гостиничный, ресторанный и туристический бизнес = English: Hotel, restaurant and tourist businesses : Учеб. пособ. / Н. Н. Михайлов. - 2-е изд., стер. - М. : Акадаемия, 2005. - 160 с.
 73. 76.006.5 М79 Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе : учеб. пособие / Н. Морган, А. Причард ; Пер. с англ. под ред. Б.Л.Еременой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 495 с.
 74. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 75. 65.271 О-92 Охріменко, О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво) : Навчальний посібник / О. Охріменко. - К. : BeeZone, 2005. - 416 с.
 76. 87 П12 Пазенок, В. С. Філософія туризму : Навч. посіб. / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Кондор, 2004. - 268 с.
 77. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с.
 78. 65.43 П90 Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло ; Пуцентейло П.Р. - К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с.
 79. 75.81 Р90 Рутинський, М. Географія туризму України : Навч.-метод. посіб. / М. Рутинський. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : ЦНЛ, 2004. - 160 с.
 80. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : Навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.
 81. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм : Навч. посібн. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2006. - 271 с.
 82. 65.290-21 С12 Саак, А. Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. - С.Пб. : Питер, 2007. - 480 с.
 83. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 84. 65.43 С31 Сенин, В. С. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения : учеб. пособие / В. С. Сенин, А. В. Денисенко. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 144 с.
 85. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 86. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 87. 75.81 С59 Сокол, Т. Г. Основи туристичної діяльності : Підруч. / Т. Г. Сокол. - К. : Грамота, 2006. - 264 с.
 88. 65.290-21 Т41 Тимошенко, З. І. Маркетинг готельно- ресторанного бізнесу : навч. посібник / З. І. Тимошенко, Г. Б. Мунін, В. П. Дишлевий. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 246 с.
 89. 75.81 У82 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 354 с.
 90. 75.81 У93 Ушаков, Д. С. Прикладной туроперейтинг / Д. С. Ушаков. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 416 с.
 91. 74.5 Ф33 Федорченко, В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : Монографія / В. К. Федорченко. - К. : Слово, 2004. - 472 с.
 92. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. - К. : Вища школа, 2002. - 195 с.
 93. 75.81 Ф76 Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : Навч. посіб. / Н. В. Фоменко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 312 с.
 94. 65.43 Х72 Холловей, Дж.К. Туристический бизнес : Пер. с 7-го англ. изд. / Дж.К. Холловей, Н. Тейлор. - К. : Знання, 2007. - 798 с.
 95. 75.81 Х88 Храбовченко, В. В. Экологический туризм / В. В. Храбовченко ; учеб.-метод. пособие. - Храбовченко В.В. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 208 с.
 96. 75.81 Ч-75 Чорненька, Н. Організація туристичної індустрії : Навч. посіб. / Н. Чорненька. - К. : Атіка, 2006. - 264 с.
 97. 65.290-2 Ш67 Школа, І. М. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 464 с.
 98. 75.81 Я64 Яновская, Н. Туризм: организация и учет / Н. Яновская, С. Филатов. - 3-е изд., перераб. - Х. : Фактор, 2002. - 220 с.
 99. 26.89 Б43 Беликов, О. М. Украина. Все, что стоит увидеть : путеводитель / О. М. Беликов ; [Беликов О. М.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 272 с.
 100. 26.89 В22 Вахула, М. Є. Львів. Львівська область. Путівник. Докладно і захоплююче / М. Є. Вахула ; [Вахула М. Є.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 272 с.
 101. 26.89 Н64 Никонорова, Н. А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримичательностей / Н. А. Никонорова ; [Никонорова Н. А.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 576 с.
 102. 26.89 У69 Уривалкін, О. М. Історичне краєзнавство : Навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 296 с.
 103. 26.89 Ч-12 Чабан, М. Мандрівки старим Кам`янським. Книга про минуле Дніпроджержинська : докум. видання / М. Чабан ; Чабан М. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. - 224 с.
 104. 26.89 Х39 Херсонщина. Землі квітучої краса : фотоальбом / [Упоряд.А. Вірлич, Є. Камінська]. - К. : Мистецтво, 1990. - 143 с.
 105. 85.16я6 О-41 Одеса = Odessa : Фотоальбом. - К. : ЛТД "Спалах", 1994. - 240 с.
 106. 63.3(4 Укр) Х65 Хмельниччина : альманах. - Хмельницкий, 2009. - 211 с.
 107. 26.89 В48 Вінничина : фотоальбом / [Ред. Сулименко С.]. - К. : Чорлі, 1998. - 175 с.
 108. 26.89 У45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 109. 26.89 У45 Украина. 30 замков и дворцов = Ukraine. The 30 castles and palaces / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 110. 26.89 Н12 На далекій полонині. Гуцульщина сьогодні. - Варшава : Видавництво А. Р., 1997. - 144 с.
 111. 26.89 Д54 Дніпродзержинськ. - Дніпропетровськ : Южполіграфцентр, 2000. - 114 с.
 112. 26.89 К89 Кузьменко, А. В. Заповедные сокровища Каменных Могил : историко-географическтй очерк , справочник-путиводитель / А. В. Кузьменко, А. П. Черных. - Донецк : ДИТБ-Норд-Пресс, 2007. - 176 с.
 113. 26.89 К82 Кривий Ріг / [Дабіжа М. К.]. - Запоріжжя : Тандем-У, 2000. - 160 с.
 114. 26.89 Т47 Тищенко, М. О. Симфонія Сіверянського краю = The symphony of Siveryanska land : фотоальбом / М. О. Тищенко. - Чернігів : Деснянська правда, 2005. - 160 с.
 115. 75.81 Р36 Рекреационные зоны и туристско-єкскурсионные маршруты Донецкой области. Том 1 : "Мой Донбасс" / Под ред. Горягина В.Ф., Куруленко С.С. - Донецк : ДИТБ, 2001. - 215 с.

 

 

Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: