Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2016

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Розвиток статистичної науки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.051 С69 Социально-экономическая статистика : Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М. : Юрайт, 2016. - 269 с.
 2. 60.6 Т33 Теорія статистики : навч. посібник / [ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук та ін ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 320 с.
 3. 60.6 С78 Статистика: структурно-логічні схеми та задачі : навч. посіб. / [Ред. Єріна А. М.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 304 с.
 4. 60.6 С78 Статистика: збірник задач / [Кустовська О. В., Матійчук Л. П., Чорний В. С. та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 88 с.
 5. 60.6 С78 Статистика : учеб. / [Под ред. И. И. Елисеевой]. - С.Пб. : Статистика, 2010. - 368 с. - CD.
 6. 92 С78 Статистичний словник / [Ред. Осауленко О. Г.]. - К. : Інформ.- аналіт. агенство, 2012. - 498 с.
 7. 65.051 Ф59 Фінансова статистика : Навч. посіб. / [Лугінин О. Е., Фомішина В. М., Надточій І. І. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 359 с.
 8. 60.6 С78 Статистика : Навч. посіб. / [Матковський С. О., Гальків Л. І., Гринькевич О. С. та ін.]. - 2-ге вид., доп. і випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 429 с.
 9. 60.6 С78 Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 10. 60.6 Б42 Бек, В. Л. Практикум з теорії статистики / В. Л. Бек, Г. В. Капленко. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 320 с.
 11. 66.4 В75 Ворожко-Копрович, Т. Висвітлення виборів за кордоном американськими ЗМІ: зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на обсяг висвітлення : Монографія / Т. Ворожко-Копрович ; [Ворожко-Копрович Т.]. - К. : Альфа Реклама, 2010. - 226 с.
 12. 65.051 Г15 Галицька, Е. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
 13. 60.6 Г69 Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий ; [Горкавий В. К.]. - вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Алерта, 2012. - 608 с.
 14. 60.6 Г87 Громыко, Г. Л. Теория статистики : Практикум / Г. Л. Громыко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 238 с.
 15. 65.051 М21 Мальчик, М. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех. - К. : ЦУЛ, 2011. - 184 с.
 16. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Статистика : підруч. / А. Т. Мармоза ; Мармоза А. Т. - К. : КНТ Ельга-Н, 2009. - 896 с.
 17. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Практикум з теорії статистики : Навч. посіб. / А. Т. Мармоза. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 484 с.
 18. 60.6 М34 Матковський, С. О. Теорія статистики : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. Р. Марець. - К. : Знання, 2009. - 534 с.
 19. 65.051 М85 Моторин, Р. М. Статистика для економістів : навч. посіб. / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. - К. : Знання, 2009. - 430 с. - CD.
 20. 60.6 О-62 Опря, А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. / А. Т. Опря ; [Опря А. Т.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 21. 32.81 О-66 Орленко, Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. С. Орленко ; Орленко Н.С. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с.
 22. 60.6 С79 Стегней, М. І. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. - К. : Кондор, 2011. - 306 с.
 23. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 24. 60.6 Т67 Тринько, Р. І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навч. посіб. / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник. - К. : Знання, 2011. - 397 с.
 25. 60.6 Ч-37 Чекотовський, Е. В. Історія статистичної науки : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський ; [Чекотовський Е. В.]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.
 26. 60.6 Щ98 Щурик, М. В. Статистика : навч. посіб. / М. В. Щурик. - вид. 2-ге, оновлене і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 545 с. - (Вища оосвіта в Україні.).

 

  Раритетні видання з фонду Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім.Ярослава Мудрого

 

  День пам'яті жертв голодомору

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 7. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 8. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 9. 63.3(4 Укр) Д34 День і вічність Джеймса Мейса / Ред. Івшина Л. - К. : Укр. прес-група, 2005. - 447 с.
 10. 63.3(4 Укр) Д86 Душею завжди з Україною : Пропам'ятний зб. на пошану україн. правника і політолога Володимира- Юрія Даниліва. - К.;Торонто : Фундація ім. Даниліва, 2003. - 544 с.
 11. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 12. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 13. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 14. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 15. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського селянства. В 2-х т. : Нариси. Т.2 / Андрощук О.В., Баран В.К., Блануца А.В.та ін. - К. : Наукова думка, 2006. - 656 с.
 16. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 18. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 19. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.6 : Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Ред. Курас І.Ф.; Майборода М., Андрущенко В.П., Баран В.К., Бойко О.Д. та ін. - К. : Генеза, 2003. - 696 с.
 20. 67.72 П80 Прокуратура України: Академічний курс : Підруч. / Сухонос В. В., Лакизюк В. П., Грицаєнко Л. Р. та ін. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. - 566 с.
 21. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 22. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 23. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.1 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2003. - 296 с.
 24. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2004. - 443 с.
 25. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 26. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна і комунізм. У 2-х кн. Кн.2. Ч.3 : Сталінізація України (1924-1953) / І. Белебеха. - Х. : Факт, 2003. - 607 с.
 27. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 28. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 29. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 30. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 32. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 33. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 34. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 2 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2001. - 638 с.
 35. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 36. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С. М. Злупко. - К. : Знання, 2006. - 367 с.
 37. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 38. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 39. 63.3(2 Рос) К72 Костюк, А. Парвус, Ленін, Троцький і Голодомор або Організація жовтневого переороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр. / А. Костюк. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 40. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. ; пер.Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 41. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 42. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 43. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 44. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 45. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 46. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 47. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 48. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 49. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Д. Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 50. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (. Піст від диявола / (ігуменя) Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с. : іл.
 51. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 52. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 53. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 54. 67.3(4 Укр) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : Навч. посіб. / Г. І. Трофанчук ; [Трофанчук Г. І.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 384 с.
 55. 67.3(4 Укр) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 568 с.
 56. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 57. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. - К. : Генеза, 2001. - 560 с.
 58. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 59. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 60. 66.3 Ю98 Ющенко, В. До нації. Вибрані промови / В. Ющенко ; [Ющенко В.]. - К. : НІСД, 2010. - 464 с.
 61. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Мова наша українська : Ст., виступи, роздуми / І. П. Ющук. - 2-ге вид., допов. - К. : Просвіта, 2003. - 168 с.

  Комп'ютерні інформаційні технології

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. / [Скопень М. М., Сукач О. П., Артеменко О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 768 с.
 2. 32.973 А15 Аблязов, В. И. Проетирование баз данных в среде Microsoft Office Access 2003, 2007 и 2010 : Учеб. пособие / В. И. Аблязов. - С.Пб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 107 с.
 3. 32.973 Б19 Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 312 с.
 4. 32.973 Б28 Батаев, А. В. Операционные системы и среды / А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин, С. В. Синицын. - М. : Академия, 2014. - 272 с.
 5. 32.973 Б81 Бондарь, А. Г. Microsoft SQL Server 2012 / А. Г. Бондарь. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2013. - 608 с.
 6. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 7. 32.973 В23 Ващенко, Г. В. Информатика / Г. В. Ващенко. - Красноярск : СФУ, 2013. - 204 с.
 8. 32.973 В38 Веселовська, Г. В. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 584 с.
 9. 32.973 Г16 Галкін, О. В. Мова програмування C++ : Конспект лекцій / О. В. Галкін, М. М. Верес. - К. : Персонал, 2015. - 260 с.
 10. 32.81 Г74 Гохберг, Г. С. Информационные технологии / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 240 с.
 11. 32.973 Г86 Грофф, Д. Р. SQL: полное руководство : 3-е изд. / Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг, Эндрю Дж. Оппелъ. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2015. - 960 с.
 12. 32.973 К35 Кенин, А. М. Практическое руководство системного администратора / А. М. Кенин. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2013. - 544 с.
 13. 32.973 К44 Киселев, В. И. Основы информатики / В. И. Киселев. - Хабаровск : ХГИИК, 2014. - 147 с.
 14. 32.973 К56 Ковалюк, Т. В. Алгоритмізація та програмування : підруч. / Т. В. Ковалюк. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 400 с.
 15. 32.973 К59 Козак, Л. І. Основи програмування : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. Л. Стасевич. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 328 с.
 16. 32.973 К60 Колисниченко, Д. Windows 8. Настройка, работа, администрирование / Д. Колисниченко. - С.Пб. : Питер, 2013. - 192 с.
 17. 32.973 К60 Колисниченко, Д. Н. Microsoft Windows 8 для пользователей / Д. Н. Колисниченко. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2013. - 448 с.
 18. 32.973 Л59 Линн, С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012 / С. Линн. - С.Пб. : Питер, 2014. - 304 с.
 19. 32.973 Л64 Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 239с.
 20. 32.81 Л64 Литвин, В. В. Аналіз даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 276 с.
 21. 32.973 Л77 Лопотко, О. В. Інформатика. Excel. Visual basic for applications : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 246 с.
 22. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна логіка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 23. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розан. - К. : Ліра-К, 2013. - 192 с.
 24. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Архітектура комп'ютера : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. - К. : Ліра-К, 2013. - 264 с.
 25. 32.81 М35 Матюха, М. М. Комп'ютерний аудит : Опор. курс лекцій для студ. екон. спец. дистанційної форми навчання / М. М. Матюха. - К. : Персонал, 2015. - 228 с.
 26. 32.973+65.052 М48 Мельник, М. В. 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерский учёт для Украины : самоучит.-практикум / М. В. Мельник. - К. : Алерта, 2016. - 192 с.
 27. 32.81 М48 Мельниченко, С. В. Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : опорний конспект лекцій / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь. - К. : КНТЕУ, 2013. - 30 с.
 28. 32.81+74.58 М64 Мирошниченко, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності ( для спеціальності - історія ) : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 296 с.
 29. 32.81 Н64 Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту : навч.посіб. / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. - вид. 2-ге, випр. та доп. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 279 с.
 30. 32.973 Н88 Нужний, Є. М. Інструментальні засоби електронного офісу : навч. посіб. / Є. М. Нужний, І. В. Клименко, О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2016. - 296 с.
 31. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 32. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Сховища даних : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 492 с. - (Комп'ютинг).
 33. 32.973 П36 Пічугін, М. Ф. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. - К. : ЦУЛ, 2013. - 346 с.
 34. 32.81+76,0 П65 Почепцов, Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Почепцов. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2015. - 497 с.
 35. 32.81 С14 Сазонець, О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 256 с.
 36. 32.973 С34 Сідоров, Д. Е. Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран : навч. посіб. / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 37. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. Практикум : навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2015. - 302 с.
 38. 32.81 С64 Сопко, В. В. Моделювання інформаційних систем обліково-фінансових процесів : Навч. посіб. / В. В. Сопко, М. М. Матюха, М. Т. Левочко. - К. : Персонал, 2013. - 314 с.
 39. 32.973 С99 Сявавко, М. С. Основи економічної інформатики : навч. посіб. / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 236 с.
 40. 32.973 Т18 Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. - С.Пб. : Питер, 2015. - 1120 с.
 41. 32.973 Ф36 Фейерштейн, С. Oracle PL/SQL. Для профессионалов / С. Фейерштейн, Б. Прибыл. - С.Пб. : Питер, 2015. - 1024 с.
 42. 32.973 Ф80 Форта, Б. SQL за 10 минут / Б. Форта. - 4-е изд. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2014. - 288 с.
 43. 32.973 Х20 Харвей, Г. Excel 2010 для чайников / Г. Харвей. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2013. - 336 с.
 44. 32.973 Ч-49 Чернега, В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі : Навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - К. : Кондор, 2013. - 238 с.
 45. 32.973 Ч-49 Черняк, О. І. Інтелектуальний аналіз даних : підруч. / О. І. Черняк, П. В. Захарченко. - К. : Знання, 2014. - 599 с. - (Університетський підручник).

  Менеджмент як мистецтво управління

 

  Психологія у структурі сучасних наук

 

  Енциклопедичні скарби бібліотеки МАУП

 

  Історія економічних вчень

 

  Актуальні видання Академії

 

  Історія світової цивілізації

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) В19 Васильев, Л. С. История Востока. В 2 т. : Учеб. Т. 2 / Л. С. Васильев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая шк., 2003. - 568 с.
 2. 63.3(0) М15 Мак-Нил, У. Восхождение Запада: История человеческого сообщества = The rise of the West / У. Мак-Нил ; пер.Пер. Галушка А., Маричев Е.Т., Мирам Г.Э. - М.; К. : Старклайт: Ника-Центр, 2004. - 1064 с.
 3. 63.3(0) D61 Documenta romaniae historica. Vol. XXVI : A. Moldova (1641-1642). - Bucuresti : Editura Academiei Romane, 2003.
 4. 63.3(0) П12 Павленко, Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ / Ю. В. Павленко. - 2-е изд. - К. : Феникс, 2004. - 760 с.
 5. 63.3(0) Б72 Бобилєва, С. Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року / С. Й. Бобилєва ; Ред. Бойцун Н.Є. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. - 528 с.
 6. 63.3(0) М47 Мелащенко, А. К. Портретная галерея журналиста-международника / А. К. Мелащенко. - К. : Паливода А.В., 2005. - 216 с.
 7. 63.3(0) Л15 Ладиченко, Т. Всесвітня історія : Посіб. / Т. Ладиченко. - 3-ге вид., доп. - К. : А.С.К., 2003. - 320 с.
 8. 63.3(0) С91 Сушинський, Б. Всесвітня історія лицарства / Б. Сушинський. - Одеса : Видавничий Дім ЯВФ, 2004. - 640 с.
 9. 63.3(0) Р75 Росляков, С. Н. Амазонки в ярости и любви / С. Н. Росляков. - Николаев : Возможности Киммерии, 2004. - 248 с.
 10. 63.3(0) Г78 Граф, Ю. Великая ложь ХХ века: Миф о геноциде евреев в период ІІ Мировой войны / Ю. Граф. - К. : МАУП, 2005. - 320 с.
 11. 63.3(0) М31 Маслов, А. А. Утраченная цивилизация: в поисках потерянного человечества / А. А. Маслов. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 520 с.
 12. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : Навч. посіб. / С. О. Голованов ; Ред. Алексеев Ю.М. - К. : Каравела, 2005. - 272 с.
 13. 63.3(0) И90 История Древнего Востока: От ранних государственных образований до древних империй / Ред. Седов А.В., Бонгард-Левин Г.М. - М. : Восточ. лит., 2004. - 895 с.
 14. 63.3(0) Ш14 Шавли, Й. Венеты: наши древние предки / Й. Шавли. - М., 2003. - 160 с.
 15. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : Навч. посіб. / С. О. Голованов ; Ред. Алексеев Ю.М. - К. : Каравела, 2006. - 272 с.
 16. 63.3(0) М23 Маначинський, О. Я. Косово і Метохія: історичні перехрестя : Монографія / О. Я. Маначинський. - К. : МАУП, 2001. - 112 с.
 17. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Навч. посібник / Б.М. Гончар, Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. - 3-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 18. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Тести. 6-11 класи : посібник / за ред. Мицик Л.М. - К. : Академія, 2007. - 368 с.
 19. 63.3(0) В19 Васильев, Л. С. История Востока. В 6 т. : учеб. пособие. Т. 1 : Древний Восток и античность / Л. С. Васильев ; Васильев Л.С. - М. : Высшая шк., 2007. - 447 с.
 20. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С. О. Голованов ; Голованов С. О. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с.
 21. 63.3(0) В75 Воронянский, А. В. Всемирная история ХХ в. : учеб. пособие для школьников и студентов / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Х. : Парус, 2005. - 352 с.
 22. 63.3(0) Х91 Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян (Давня доба, Середньовіччя) : навч. посіб. / [Ред. Яровой В. І.]. - К. : Либідь, 2011. - 416 с.
 23. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 24. 63.3(0)2 Б68 Блаватская, Т. В. Черты истории государственности Эллады / Т. В. Блаватская. - С.Пб. : Алетейя, 2003. - 409 с.
 25. 63.3(0)3 Ц69 Циркин, Ю. Б. От Ханаана до Карфагена / Ю. Б. Циркин. - М. : Астрель, 2001. - 528 с.
 26. 63.3(0)3 Б89 Бругш, Г. Все о Египте / Г. Бругш. - М., 2001. - 672 с.
 27. 63.3(0)3 Г39 Геродот. История в девяти книгах / Геродот ; пер.Пер. Стратоновского Г.А. - М. : Олма-пресс, 2004. - 640 с.
 28. 63.3(0)3 П50 Полибий. Всеобщая история / Полибий ; пер.Пер. Мищенко Ф.Г. - М. : Олма-Пресс, 2004. - 576 с.
 29. 63.3(0)3 Б90 Буданова, В. П. Готы в эпоху великого переселения народов / В. П. Буданова. - 2-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Алетейя, 2001. - 320 с.
 30. 63.3(0)3 С42 Скифия: история, хозяйство, быт, религия, искусство, военное дело / Мурзин В.Ю., Гаврилюк Н.А., Бессонова С.С. и др. - Николаев : Возможности Киммерии, 2004. - 148 с.
 31. 63.3(0)3 З-91 Зубарь, В. М. Боспор Киммерийский: история и культура / В. М. Зубарь, А. С. Русяева. - 2-е изд., доп. - Николаев : Возможности Киммерии, 2004. - 208 с.
 32. 63.3(0)3 S51 Shevchenko, O. The stories of bygone years = Преданья старины глубокой : manual for post-graduates and students of Humanities / Olga Shevchenko. - К. : Издательский дом "Юридична книга", 2003. - 464 p.
 33. 63.3(0)3 К17 Калашников, В. Загадки истории: Античность / В. Калашников. - М. : Белый город, 2004. - 48 с. - (Энциклопедия тайн и загадок).
 34. 63.3(0)3 П33 Пирамиды : Пер. с англ / Ред. Ларченко В.Н. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 35. 63.3(0)3+63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історичні портрети античності та середньовіччя / В. О. Балух, І. П. Возний, В. П. Коцур ; підручник. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. - 502 с. : іл.
 36. 63.3(0)4 П86 Пселл, М. Хронография. Краткая история / М. Пселл. - С.Пб. : Алетейя, 2003. - 397 с.
 37. 63.3(0)4 І-90 Історія західноєвропейського середньовіччя : Хрестоматія / Упоряд. Рудь М.О. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.
 38. 63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історія середніх віків : курс лекцій у 2-х т. Т. 1 : Раннє Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 496 с.
 39. 63.3(0)5 К43 Кириченко, В. П. Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки : Навч. посіб. / В. П. Кириченко. - К. : Либідь, 2002. - 168 с.
 40. 63.3(0)5 Е15 Евдокимова, А. А. История раннего нового времени. Эпоха реформации / А. А. Евдокимова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 288 с.
 41. 63.3(0)5 G11 Somkuti, G. Az Orszagos Szechenyi Konyvtar tortenete 1802-1918 / Gabriella Somkuti. - Budapest : Orzsagos Szechenyi Konyvtar, 2002. - 139 old. : il.40 old.
 42. 63.3(0)6 Ц38 Центральная Европа во второй половине ХХ века. В 3-х т. = Central-Eastern Europe in the Second Half on the 20th Century. Т.2 : От стабилизации к кризису 1966-1989. - М. : Наука, 2002. - 516 с.
 43. 63.3(0)6 П38 Пленков, О. Ю. Третий рейх. Нацистское государство / О. Ю. Пленков. - С.Пб. : Нева, 2004. - 480 с.
 44. 63.3(0)6 П38 Пленков, О. Ю. Третий рейх. Арийская культура / О. Ю. Пленков. - С.Пб. : Нева, 2005. - 480 с.
 45. 63.3(0)6 М23 Маначинский, А. Я. Ирак: тайные пружины войны / А. Я. Маначинский. - К. : Румб, 2005. - 416 с.
 46. 63.3(0)6 Ф51 Филатов, В. Война. Сводки с фронтов иудейской империи / В. Филатов. - М. : Алгоритм, 2006. - 496 с.
 47. 63.3(0)6 А87 Архив Троцкого. В 3- т. Т.2 / Ред. Фельштинский Ю.Г. и др. - Х. : Око, 2001. - 488 с.
 48. 63.3(0)6 М23 Маначинский, А. Я. Афганистан: когда дуют ветры войны / А. Я. Маначинский. - К. : Румб, 2006. - 576 с.
 49. 63.3(0)6 P74 Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestycy XX wieku = Польша та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Т.3 : Polskie podziemie 1939-1941 od Wolynia do Pokucia. C.2. - Warszawa-Kijow, 2004. - 648 s.
 50. 63.3(0)6 P74 Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestycy XX wieku = Польша та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Т.4 : Polacy i ukraincy pomiedzy dwoma systemami totalitarnymi 1942-1945. C.1. - Warszawa-Kijow, 2005. - 876 s.
 51. 63.3(0)6 P74 Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestycy XX wieku = Польша та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Т.5 : Akcja "Wisla" 1947. - Warszawa-Kijow, 2006. - 832 s.
 52. 63.3(4 Укр) U22 Ukraina EU grenze 2000 +? = Україна ЄС кордон 2000 + ? : Незалежний культурологічний часопис / J.Giedroyc. - Lviv : Незалежний культурологічний часопис, 2001. - 492 s.
 53. 71.1 В27 Великое переселение / Ред. Журавлев А. - М. : Бук Хаус, 2005. - 180 с.
 54. 87.3(0) Г12 Габрієлян, О. А. Філософія історії : підруч. / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. - К. : Академвидав, 2010. - 216 с. - (Альма-матер).
 55. 92 К41 Кіндер, Г. Всесвітня історія = dtv-Аtlas Weltgeschichte : dtv-Аtlas / Г. Кіндер, В. Хільгеман. - К. : Знання-Прес, 2001. - 631 с.
 56. 92 Г93 Губарев, В. К. Довідник школяра і студента. Всесвітня історія / В. К. Губарев. - Донецьк : БАО, 2004. - 496 с.

  Медична психологія

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88 П69 Практикум по психологии: Общая и социальная психология / Ред. Н.Д. Твороговой. - М. : Медицинское информационное агенство, 1997. - 374 с.
 2. 88.2 П86 Психодиагностика и психокоррекция / под ред . .А..А. Александрова. - С.Пб. : Питер, 2008. - 384 с. : ил.
 3. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 4. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология. Основы патопсихологии и психопаталогии / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков. - Учебн. для вузов. - М. : Логос, 1999. - 232 с.
 5. 88.4-5 А16 Абрамова, Г. С. Психология в медицине / Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц. - Учеб. пособие. - М. : Кафедра-М, 1998. - 272 с.
 6. 88.4-5 М42 Медицинская психология : Учеб. пособие / Важенин М.М., Гайдук Ф.М., Григорьева Н.К. и др. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 125 с.
 7. 88.4-5 К43 Кирпиченко, А. А. Основы медицинской психологии / А. А. Кирпиченко, Б. Б. Ладик, А. А. Пашков. - 2-е изд., стер. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 144 с.
 8. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 320 с.
 9. 88.4-5 К71 Косенко, В. Г. Медицинская психология для медсестер и фельдшеров / В. Г. Косенко, Л. Ф. Смоленко, Т. А. Чебуракова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 416 с.
 10. 88.4-5 Х20 Харди, И. Врач, сестра, больной: Психология работы с больными / И. Харди ; Ред. Коркина М.Ф. ; пер.Алекса М. - 4-е изд., стереотип. - Budapest : Akademiai KIADO, 1981. - 286 old.
 11. 88.4-5 С32 Середина, Н. В. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Н. В. Середина, Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с.
 12. 88.4-5 Ш67 Шкуренко, Д. А. Общая и медицинская психология / Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352 с.
 13. 88.4-5 Л19 Лакосина, Н. Д. Учебное пособие по медицинской психологии / Н. Д. Лакосина, Г. К. Ушаков. - М. : Медицина, 1976. - 320 с.
 14. 88.4-5 М80 Морозов, С. М. Клінічна психологія .Ч.1.Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо : Навч. посіб. / С. М. Морозов, В. В. Бондарь. - К. : ІПО Київського нац. ун- ту ім. Т. Шевченка, 2001. - 117 с.
 15. 88.4-5 Л19 Лакосина, Н. Д. Медицинская психология / Н. Д. Лакосина, Г. К. Ушаков. - 2-е изд. доп. и перераб. - М. : Медицина, 1984. - 272 с.
 16. 88.4-5 С74 Спринц, А. М. Медицинская психология с элементами общей психологии : Учебник / А. М. Спринц, Н. Ф. Михайлова, Е. П. Шатова. - С.Пб. : СпецЛит, 2005. - 447 с.
 17. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2003. - 320 с.
 18. 88.4-5 К90 Кулаков, С. А. Основы психосоматики / С. А. Кулаков. - С.Пб. : Речь, 2007. - 288 с.
 19. 88.4-5 В55 Вітенко, І. С. Медична психологія : підруч. / І. С. Вітенко ; [Вітенко І. С.]. - К. : Здоров'я, 2007. - 208 с.
 20. 88.4-5 М42 Медична психологія : підруч. / [Ред. Максименко С. Д.]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 520 с.
 21. 88.4-5 А19 Аве-Лаллемант, У. Графический тест "Звезды и Волны" / У. Аве-Лаллемант. - С.Пб. : Речь, 2002. - 240 с.
 22. 88.4-5 К80 Кречмер, Э. Медицинская психология = Medizinische psychologie / Э. Кречмер ; пер.с нем. - С.Пб. : Союз, 1998. - 464 с.
 23. 88.4-5 Ф91 Фролова, Ю. Г. Медицинская психология / Ю. Г. Фролова. - 2-е изд., испр. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 383 с.
 24. 88.4-5+67.5 М42 Медицинская и судебная психология. Курс лекций : Учеб. пособ. / [Ред. Дмитриева Т. Б., Сафуанов Ф. С.]. - М. : Генезис, 2004. - 606 с.
 25. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. В. Практична психологія: Введення у професію : навч. посіб. / Ю. В. Приходько ; [Приходько Ю. О.]. - К. : Каравела, 2010. - 232 с.
 26. 88.8 И85 Исаев, Д. Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. - С.Пб. : Речь, 2004. - 384 с.

  Інформаційні системи та технології

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 С12 Саак, А. Э. Информационные технологии управления : Учеб. / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 2. 32.81 С65 Сорока, П. М. Інформаційні системи і технології у фінансах : Навч. посіб. / П. М. Сорока. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 260 с.
 3. 32.81 Ш66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : Практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - К. : Знання, 2006. - 429 с.
 4. 32.81 Ч-49 Черняк, О. І. Системи обробки економічної інформації. : Підручник / О. І. Черняк, А. В. Ставицький, Г. О. Чорноус. - К. : Знання, 2006. - 447 с.
 5. 32.81 Т23 Татарчук, М. І. Корпоративні інформаційні системи : Навч. посіб. / М. І. Татарчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 291 с.
 6. 32.81 П34 Писаревська, Т. А. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Т. А. Писаревська, О. В. Городній ; Ред. Писаревська Т.А. - К. : КНЕУ, 2006. - 284 с.
 7. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : Навч. посіб / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. - Суми : Університетська книга, 2005. - 407 с.
 8. 32.81 К72 Костров, А. В. Уроки информационного менеджмента. Практикум : Учеб. пособие / А. В. Костров, Д. В. Александров. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 304 с.
 9. 32.81 М35 Матюха, М. М. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посіб. / М. М. Матюха. - К. : Університет "Україна", 2005. - 306 с.
 10. 32.81 И32 Избачков, Ю. С. Информационные системы : Учеб. / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 656 с.
 11. 32.81 О-54 Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : Навч. посіб. / А. В. Олійник, В. М. Шацька. - Л. : Новий світ, 2006. - 436 с.
 12. 32.81 П27 Перевозчикова, О. Л. Інформаційні системи і структури даних : Навч. посіб. / О. Л. Перевозчикова. - К. : КМ Академія, 2007. - 287 с.
 13. 32.81 Н72 Новак, В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К. : Кондор, 2006. - 462 с.
 14. 32.81 І-74 Інформаційні технології в регональному управлінні : Навч. посібн. / Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. та ін. - К. : Знання України, 2006. - 282 с.
 15. 32.81 К63 Комп'ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі навчального центру кафедри : Навч.-метод. посіб. / Артеменко В.Б., Ноздріна Л.В., Зачко О.Б., Ящук В.І. - Л. : Компакт-ЛВ, 2005. - 162 с.
 16. 32.81 З-38 Зацерклянний, М. М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах : Навч. посіб. / М. М. Зацерклянний, О. Ф. Мельников. - К. : Професіонал, 2006. - 432 с.
 17. 32.81 П36 Пішеніна, Т. І. Інформаційне забезпечення управління та реферування : Навч. посіб. / Т. І. Пішеніна, О. Ф. Шаповал ; Ред. Бутник-Сіверського О. Б. - К. : Вид-во "Університет"Україна", 2006. - 278 с.
 18. 32.81 І-99 Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах : Навч.-метод. посіб.для самост. вивч.дисц. / Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. та ін. - К. : КНЕУ, 2006. - 324 с.
 19. 32.81 У84 Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике : Учеб. / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 335 с.
 20. 32.81 А85 Арсеньев, Ю. Н. Информационные системы и технологии. Экономика. Управлени. Бизнес : Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент", "Экономика" / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 447 с.
 21. 32.81 И74 Информационные системы в экономике : Учебник / Ред. Титоренко Г. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 463 С.
 22. 32.81 Ш66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посіб. / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 439с.
 23. 32.81 И74 Информационные системы в экономике : учебник / под ред. Титоренко Г. А. - Изд. 2-е., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463 С.
 24. 32.81 З-38 Зацеркляний, М. М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников. - К. : Професіонал, 2006. - 432 с.
 25. 32.81 С40 Сиротинська, А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : навч. посібник / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - К. : ЦУЛ, 2008. - 264 с.
 26. 32.81 О-66 Орленко, Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. С. Орленко ; Орленко Н.С. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с.
 27. 32.81 О-52 Оксанич, А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.
 28. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Симоненко Ю. Г., Бондар В. П. та ін. ]. - К. : Каравела, 2008. - 616 с.
 29. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев ; [Исаев Г. Н.]. - М. : Омега-Л, 2008. - 462 с.
 30. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев ; [Исаев Г. Н.]. - 3-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 462 с.
 31. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 32. 32.81 К93 Курков, М. С. Інформаційні системи у фінансах : навч. посіб. / М. С. Курков, О. П. Степаненко. - К. : КНЕУ, 2010. - 374 с.
 33. 32.81 А64 Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 34. 32.81 О-54 Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : навч. посіб. / А. В. Олійник, В. М. Шацька. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 436 с.
 35. 32.81 І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / [Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 36. 32.81 Б46 Бенько, М. М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / М. М. Бенько ; [Бенько М. М.]. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 362 с.
 37. 32.81 П34 Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 38. 32.81 П30 Петренко, В. Р. Інформаційні системи і технології маркетингу. Лабораторний практикум : навч. посіб. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 464 с.
 39. 32.81 С14 Сазонець, О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 256 с.
 40. 32.973 Б74 Богуш, В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. - К. : МК-Прес, 2005. - 432 с.
 41. 32.973 Ю16 Юдін, О. К. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / О. К. Юдін, В. М. Богуш. - Х. : Консум, 2005. - 576 с.
 42. 32.973 Б33 Башлы, П. Н. Информационная безопасность / П. Н. Башлы. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с.
 43. 32.973 С14 Сазонець, О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку : навч. посіб. / О. М. Сазонець ; Сазонець О.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.
 44. 32.973 М54 Методы и модели планирования ресурсов в GRID-системах : монографія / [В.С. Пономаренко, С.В. Листровой, С.В. Минухин та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 408 с.
 45. 32.973 Б48 Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань : навч. посіб. Кн. 1 : Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 456 с.

 

 

Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Пошук по сайту: