Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2014

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

Грудень 2014

Архіви - пам'ять народу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 А87 Архивы и срок хранения документов в Украине. Вип. 16-17. - К. : Бест и Ко, 2002. - 172 с.
 2. 92 А87 Архівні установи України : Довідник. Т. 1 : Державні архіви / Редкол. Боряк Г., Матяш І., Папакін Г. - 2-ге вид., доп. - К., 2005. - 692 с.
 3. 79.3 А87 Архівознавство : Підручник / Ред. Какакура Я.С., Матяш І.Б. - К. : КМ Академія, 2002. - 356 с.
 4. 79.3 Г16 Галузевий державний архів СБУ: путівник = SSU Branch-Wise State Archive: Guide-book / [Авт.- упоряд. Даниленко В. М., Іщук О., Кокін С. та ін. ]. - Х. : Права людини, 2009. - 136 с.
 5. 65.290-2(5) Д29 Делопроизводство. Инструкции. Типовые положения : Сборник нормативных документов (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1.01.2003 г.). - Х. : Конус, 2003. - 160 с.
 6. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 7. 79.3 З-33 Запорізький обласний державний архів та його філіал у м. Мелітополі. - К. : Нуакова думка, 1968. - 296 с.
 8. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / [ Козик В.В., Панкова Л.А., Григор'єв О.Ю. та ін. ]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 512 с.
 9. 65.290-2(5) З-91 Зубенко, Л. Г. Ділові папери в менеджменті : Навч. посіб. / Л. Г. Зубенко, В. Д. Нємцов, М. О. Чупріна. - К. : ЕксОб, 2003. - 272 с.
 10. 65.290-2(5) К13 Кадрова документація / [Ред. Я. Кавторєва]. - 8-ме вид., перероб. і доп. - Х. : Фактор, 2010. - 464 с.
 11. 65.290-2(2) К13 Кадровый менеджмент : Практич. руководство для руководителей и специалистов кадровых служб / Авт. О.Ю. Артемов, Архипова Н.И., Ермакова, Н.В. Овчинникова. - М. : Приор, 2001. - 448 с.
 12. 79.3 Н28 Нариси історії архівної справи в Україні / Матяш І.Б., Климкова К.І. - К. : КМ Академія, 2002. - 612 с.
 13. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 332 с.
 14. 65.290-2(5) П68 Правила ведення нотаріального діловодства : зі змін. та доп. станом на 15 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 122 с.
 15. 76.1 Р85 Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип.2. - К. : Українознавство, 1994. - 262 с.
 16. 79.3 Х91 Хрестоматія з архівознавства : Навч. посіб. / Упоряд. Боряк Г.В. та ін. - К. : КМ Академія, 2003. - 408 с.
 17. 65.290-2(5) А65 Андреева, В. И. Делопроизводство / В. И. Андреева. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : 000 "Управление персоналом", 2005. - 200 с.
 18. 65.290-2(2) А66 Андропова, Н. Л. Кадровый менеджмент : учеб. пособ. / Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова, И. Ю. Андропова. - М. : Изд. центр " Академия ", 2008. - 64 с.
 19. 65.290-2(5) А90 Асеев, Г. Г. Электронный документооборот : Учеб. / Г. Г. Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с.
 20. 65.290-2 Б20 Балабанова, Л. В. Організація праці менеджера : Підруч. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2007. - 416 с.
 21. 65.290-2(5) Б27 Басаков, М. И. Документы по персоналу предприятия / М. И. Басаков ; Сост. М.И. Басаков. - Ростов н/Д : МарТ, 2001. - 272 с.
 22. 65.290-2(5) Б70 Блощинська, В. А. Сучасне діловодство : навч. посіб. / В. А. Блощинська ; Блощинська В.А. - К. : ЦНЛ, 2005. - 320 с.
 23. 65.290-2(5) Б83 Боровський, В. Н. Діловодство в банківських установах : Навч. посіб. / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 24. 65.290-2(5) В18 Варенко, В. М. Референтна справа : навч. посіб. / В. М. Варенко ; Варенко В. М. - К. : Кондор, 2008. - 212 с.
 25. 79.3 В61 Вовкотруб, О. В. Архивоведение / О. В. Вовкотруб, Л. Р. Фионова. - Пенза, 2005. - 132 с.
 26. 65.290-2(5) Г93 Губская, Е. К. Стенография. Компьютерная машинопись. Делопроизводство / Е. К. Губская, О. П. Дорофеева. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 192 с.Д. Гордієнко. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2007. - 280 с.
 27. 65.290-2(5) К43 Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления : Учеб. пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 4-е изд. - М. : Инфра-М, НГАЭиУ, 2001. - 296 с.
 28. 65.290-2(5) К63 Комова, М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; [Комова М.В.]. - 4-те вид. - Львів-К. : Тріада плюс, "Алерта", 2011. - 220 с.
 29. 32.81 К71 Косинський, В. І. Сучасні інформаційні технології : навч. посіб. / В. І. Косинський, О. Ф. Швець ; [Косинський В. І.]. - К. : Знання, 2011. - 318 с.
 30. 65.290-2(5) К78 Крамер, С. Офис-менеджмент / С. Крамер. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с.
 31. 65.290-2 О-91 Офісний менеджмент : Навч. посіб. / [Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 616 с.
 32. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - К. : Ліра-К, 2014. - 386 с.
 33. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне діловодство : навч. посіб. навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - вид. 4-те, випр. і доп. - К. : Ліра-К, 2014. - 624 с.
  65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : навч. посіб. у 2-х ч. Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.
 34. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практич. посіб. / Є. К. Пашутинський ; [Пашутинський Є. К.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : КНТ, 2010. - 332 с.
 35. 92 С13 Савицький, В. Діловодство та архівна справа у вищій школі ( локальні нормативно-правові акти ) : Довідник / В. Савицький. - Хмельницький : ПП Ковальський В, 2005. - 482 с.
 36. 65.290-2(5) С42 Скібіцька, Л. І. Діловодство : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 37. 79.3 Т31 Тельчаров, А. Д. Архивоведение : Коспект лекций / А. Д. Тельчаров. - М. : Приор-издат, 2004. - 160 с.
 38. 79.3 Т65 Трач, Ю. В. Архівознавство : Навч. посіб. / Ю. В. Трач. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 362 с.
 39. 65.290-2(5) Х76 Хоменко, М. Ф. Посібник з діловодства / М. Ф. Хоменко, О. В. Грабарь. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Генеза, 2003. - 104 с.
 40. 92 Ш35 Швецова-Водка, Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; [Швецова-Водка Г. М.]. - К. : Знання, 2011. - 319 с.
 41. 65.290-2(5) Ш61 Шиманський, Ф. В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навч. посіб. / Ф. В. Шиманський. - Одеса : Юридична література, 2003. - 208 с.
 42. 65.290-2(5) Ю70 Юридичне документознавство : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Татарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 164 с.

Дивовижний світ математики та інформатики

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Б79 Большая математическая энциклопедия для школьников и студентов / Якушева Г.М. и др. - М. : Олма-Пресс, 2005. - 639 с.
 2. 22.18 М34 Математичне програмування. Дослідження операцій : навч. посіб. / [А.Ф. Барвінський, І.Я. Олексів, З.І. Крупка та ін.]. - К. : Інтелект-Захід, 2008. - 468 с.
 3. 22.1 А90 Асеев, Г. Г. Дискретная математика. : Учебн. / Г. Г. Асеев, О. М. Абрамов, Д. Э. Ситников. - К. : Кондор, 2008. - 288 с.
 4. 22.1 Б12 Бабешко, Л. О. Математическое моделирование финансовой деятельности : учеб. пособие / Л. О. Бабешко ; [Бабешко Л. О.]. - М. : КНОРУС, 2009. - 224 с.
 5. 22.1+87.3(0) Б15 Бадью, А. Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики = Le concept de modele.introduction a une epistemologie materialiste des mathematiques / А. Бадью ; [ Бадью А. ]. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 232 с.
 6. 65.053 Б19 Баканов, М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет ; под ред. М.И.Баканова. - 5-е изд. перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 536 с.
 7. 22.1 Б24 Барковський, В. В. Вища математика для економістів : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. - 5-те вид.,. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 8. 22.1 Б48 Бережная, Е. В. Математические методы моделирования экономических систем : Учеб. пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 432 с.
 9. 22.171 Б72 Бобик, О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : Підруч. / О. І. Бобик, Г. І. Берегова, Б. І. Копитко. - К. : Професіонал, 2007. - 560 с.
 10. 22.1 Б83 Боровська, Т. М. Метод оптимального агрегування в оптимізаційних задачах : монографія / Т. М. Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северілов. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 229 с.
 11. 22.1 Б90 Бубняк, Т. І. Вища математика : навч. посіб. / Т. І. Бубняк ; [Бубняк Т. І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 436 с.
 12. 22.1 В15 Валєєв, К. Г. Вища математика для економістів : навч. посіб. / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, С. В. Дегтяр. - К. : Знання, 2011. - 287 с.
 13. 22.171 В16 Валь, О. Д. Теорія ймовірностей ....від найпростішого : навч. посіб. / О. Д. Валь, С. В. Мельничук, С. Л. Королюк. - Вид. 2-ге. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 160 с.
 14. 22.1 В19 Васильченко, І. П. Фінансова математика / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко ; Навч. посіб. - К. : Кондор, 2007. - 184 с.
 15. 22.18 В23 Ващук, Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ф. Г. Ващук, О. Г. Лавер, Н. Я. Шумило. - К. : Знання, 2008. - 368 с.
 16. 22.1 В54 Вітлінський, В. В. Моделювання економіки : навч. посібник / В. В. Вітлінський ; [ Вітлінський В. В. ]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 408 с.
 17. 22.18 Г55 Глушик, М. М. Математичне програмування : підруч. / М. М. Глушик, І. М. Копич, В. М. Сороківський. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 280 с.
 18. 22.171 Г67 Горбань, С. Ф. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие / С. Ф. Горбань, Н. В. Снижко. - 3-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2008. - 168 с.
 19. 22.171 Д67 Донченко, В. С. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / В. С. Донченко, М. С. Сидоров, М. М. Шарапов. - К. : ВЦ " Академія ", 2009. - 288 с.
 20. 22.1 Д79 Дубовик, В. П. Вища математика : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. - К. : Ігнатекс-Україна, 2013. - 648 с.
 21. 22.171 З-17 Зайцев, Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв'язком типових варіантів : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - К. : Алерта, 2013. - 440 с.
 22. 22.1 І-25 Івченко, Н. Б. Математичні моделі та методи в менеджменті, маркетингу й економіці : навч. посіб. / Н. Б. Івченко ; Івченко Н.Б. - Х. : Компанія СМІТ, 2007. - 168 с.
 23. 22.1 К82 Кривий, С. Л. Курс дискретної математики : Навч. посіб. / С. Л. Кривий. - К. : Книжкове вид-во НАУ, 2007. - 432 с.
 24. 32.973 К89 Кузьмін, А. В. Символьні та наближені обчислення в системі Maple : навч. посіб. Ч.2 / А. В. Кузьмін, Н. М. Кузьміна, А. Б. Телейко. - К. : Персонал, 2008. - 128 с. : іл.
 25. 22.18 К95 Кучма, М. І. Математичне програмування: приклади і задачі : навч. посіб. / М. І. Кучма. - [Кучма М. І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 344 с.
 26. 22.1 Л66 Личковський, Е. І. Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації та медицині : Підруч. / Е. І. Личковський, П. Л. Свердан. - К. : Знання, 2012. - 476 с.
 27. 22.1 М20 Малыхин, В. И. Финансовая математика : Учеб. пособие для вузов / В. И. Малыхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2003. - 237 с.
 28. 22.1 М21 Малярець, Л. М. Вища математика для економістів у приклдах, вправах і задачах = Higher mathematics for economists in examples, exercises and problems : Навч. посіб. / Л. М. Малярець, А. В. Ігначкова. - Х. : ІНЖЕК, 2006. - 544 с.
 29. 22.16 М69 Михалін, О. Г. Математичний аналіз : Завдання для контрольних робіт / О. Г. Михалін, П. Ф. Самусенко. - К. : МАУП, 2005. - 80 с.
 30. 22.1+65.261 М71 Мішура, Ю. С. Математика фінансів : навч. посіб. / Ю. С. Мішура, Г. М. Шевченко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2011. - 352 с.
 31. 22.1 Н71 Нікольський, Ю. В. Дискретна математика / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; Ред. Згуровський М. З. - К. : Видавнича група BHV, 2007. - 368 c.
 32. 60.6 О-62 Опря, А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. / А. Т. Опря ; [Опря А. Т.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 33. 72 О-75 Оспіщев, В. І. Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В. І. Оспіщев, В. В. Кривошей. - К. : Знання, 2013. - 255 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 34. 65.290-2(9) О-76 Останкова, Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 256 с.
 35. 22.1 П18 Партыка, Т. Л. Математические методы : учебник / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 464 с.
 36. 22.1 П75 Приймак, В. І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посіб. / В. І. Приймак ; Приймак В.І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 296 с.
 37. 22.171 П91 Пушак, Я. С. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики : Навч. посіб. / Я. С. Пушак, Б. Л. Лозовий. - 2-ге вид., переоб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 276 с.
 38. 22.18 Р69 Романюк, В. В. Теорія антагоністичних ігор : навч. посіб. / В. В. Романюк ; [Романюк В. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 294 с.
 39. 22.172 Р83 Руденко, В. М. Математична статистика : навч. посіб. / В. М. Руденко ; [Руденко В. М.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 304 с.
 40. 88.4 Р83 Руденко, В. М. Математичні методи в психології : підруч. / В. М. Руденко, Н. М. Руденко. - К. : Академвидав, 2009. - 384 с. - (Альма-матер).
 41. 76.1+22.1 Р98 Рябічев, В. Л. Вступ до спеціальності " Видавнича справа та редагування". Основи математичних знань : навч. посіб. / В. Л. Рябічев. - К. : Київський університет, 2011. - 143 с.
 42. 22.1 С13 Савиных, В. Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента : учеб. пособ. / В. Н. Савиных ; Савиных В. Н. - М. : КНОРУС, 2009. - 192 с.
 43. 22.1 С24 Свердан, П. Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : Підруч. / П. Л. Свердан ; Свердан П. Л. - К. : Знання, 2008. - 450 с.
 44. 22.171 С31 Сеньо, П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика : підруч. / П. С. Сеньо ; [ Сеньо П. С. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 556 с.
 45. 22.171 С49 Слюсарчук, П. В. Теорія ймовірностей та математична статистика : [Підруч.] / П. В. Слюсарчук. - Ужгород : Карпати, 2005. - 184 с.
 46. 65.290-2(11) С89 Сумець, О. М. Основи операційного менеджменту: теоритичний аспект і практичні завдання. : Підруч. / О. М. Сумець. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2006. - 480 с.
 47. 60.5 Т31 Телейко, А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : навч. посіб. / А. Б. Телейко, Р. К. Чорней. - К. : МАУП, 2007. - 424 с.
 48. 22.1 Т52 Толок, В. О. Курс математики для економістів. В 3-х ч. Ч.3 / В. О. Толок, В. В. Киричевський, Т. Д. Волкова. - К. : Наукова думка, 2002. - 211 с.
 49. 22.1 Т76 Трохимчук, Р. М. Дискретна математика : Навч. посіб. / Р. М. Трохимчук ; [Трохимчук Р. М.]. - К. : Персонал, 2010. - 528 с.
 50. 22.1 Ф65 Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х т. Т.1 / Г. М. Фихтенгольц. - 8-е изд. - М.; С.Пб. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 680 с.
 51. 22.171 Ч-75 Чорней, Р. К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособ.для студ.-иностр. вузовской подготовки / Р. К. Чорней ; Чорней Р. К. - К. : Персонал, 2009. - 336 с.
 52. 22.1 Ч-81 Чубатюк, В. М. Вища математика : Навч. посібник / В. М. Чубатюк. - К. : Професіонал, 2006. - 432 с.
 53. 32.973 И74 Информатика : Ба32.973 І-74 Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : Підруч. / Баженов В.А., Лізунов П. П., Резніков А. С. та ін. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2007. - 640 с.
 54. 32.81 І-74 Інформаційні технології в біології та медицині: Курс лекцій : навч. посіб. / [В.І. Гриценко, А.Б. Котова, М.І. Вовк та ін ]. - К. : Наук. думка, 2007. - 384 с.
 55. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 56. 32.973 О-75 Основи інформатики : навч. посіб. / [Вітюк О.В., Гуралюк А.Г., Москалькова Н.М. та ін.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 104 с.
 57. 32.81 А64 Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 58. 32.973 Б19 Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : Навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 312 с.
 59. 32.973 Б90 Булыга, З. И. Основы информатики и вычислительной техники : учеб. пособ. / З. И. Булыга, О. Н. Дорофеева, Е. В. Гайдарова. - изд.4-е, испр. и доп. - Донецк : ДНМУ, 2009. - 179 с.
 60. 32.973 З-38 Зацеркляний, М. М. Основи комп'ютерних технологій для економістів : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. Струков. - К. : Професіонал, 2007. - 672 с.
 61. 32.973 З-68 Злобін, Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій : Підруч. для студентів економічних спеціальностей / Г. Г. Злобін. - К. : Каравела, 2007. - 240 с.
 62. 32.973 К17 Каліон, В. А. Основи інформатики . Структурне програмування на Паскалі : Практикум: Навч. посіб. / В.А.. Черняк О.І. Каліон, О. М. Харитонов. - К. : ЦНЛ, 2007. - 248 с.
 63. 74.26 К50 Клочко, В. І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : монографія / В. І. Клочко, Н. І. Праворська. - Вінниця : Універсум, 2008. - 140 с.
 64. 32.973 Н23 Наливайко, Н. Я. Інформатика : навч. посіб. / Н. Я. Наливайко ; [Наливайко Н. Я.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 576 с.
 65. 32.811 Н63 Николайчук, Я. М. Теорія джерел інформації : монографія / Я. М. Николайчук ; [Николайчук Я. М.]. - вид. 2-ге випр. - Тернопіль : Терно-граф, 2010. - 536 с.
 66. 32.973 С37 Симонович, С. Эффективная работа. Windows Vista / С. Симонович ; Симонович С. - СПб. : Питер, 2008. - 656 с. : ил.
 67. 32.81 Т65 Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К, 2008. - 320 с.

Стрес... і наше життя

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4 Е45 Екстремальна психологія : Підруч. / Ред. Тімченко О. В. - К. : Август Трейд, 2007. - 502 с.
 2. 88.4-5 К49 Клиническая психология / Ред. Перре М., Бауманн У. - 2-е междунар. изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 1312 с.
 3. 88.5 К65 Конфліктологія : Навч. посіб. / Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. - К. : КНЕУ, 2003. - 315 с.
 4. 88.4 К82 Кризисная психология.Справочник практического психолога / сост. Соловьева С. Л. - М.; С.Пб. : Аст; Сова, 2008. - 286 с.
 5. 88.5 П86 Психология деловых конфликтов : Хрестоматия / Ред. Райгородский Д. Я. - Самара : Бахрах-М, 2007. - 768 с.
 6. 88.4-6 С38 Синдром "професійного вигорання" та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : Навч. посіб. / Ред. Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В. - К. : Міленіум, 2004. - 264 с.
 7. 88.5 А13 Абабков, В. А. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. А. Абабков, М. Перре. - С.Пб. : Речь, 2004. - 166 с.
 8. 5 Б24 Барабой, В. А. Стресс: природа, биолгическая роль, механизмы, исходы / В. А. Барабой. - К. : Фитосоциоцентр, 2006. - 424 с.
 9. 88.5 Б83 Борсук, Р. Вакцина от стресса или как избавиться от страха по Методу Сильвы / Р. Борсук. - С.Пб. : Питер, 2006. - 160 с. - CD.
 10. 88.4-5 В20 Васютин, А. М. Психохирургия, или психотехники нового поколения / А. М. Васютин. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 560 с.
 11. 88.4-6 В62 Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 336 с.
 12. 88.5 Г29 Гейссельхарт, Р. Прощай, стресс! Лучшие техники релаксации = Stress ade. Die besten Entspannungstechniken / Р. Гейссельхарт, К. Хофман-Буркарт ; пер.Пер с нем. Рёш М. Э. - 2-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2006. - 118 с.
 13. 88.4 Г51 Гиссен, Л. Д. Время стрессов. Обоснование и практические результаты психопрофилактической работы в спортивных командах : Науч.- попул. изд. / Л. Д. Гиссен. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 192 с.
 14. 88.4-5 Г80 Гремлинг, С. Практикум по управлению стрессом = Stress management workbook techniques and self-assesment procedures / С. Гремлинг, С. Ауэрбах. - С.Пб. : Питер, 2002. - 240 с. - (Практикум по психологии).
 15. 88.52 Г85 Гринберг, Д. С. Управление стрессом = Comprehensive stress management / Дж.С. Гринберг ; Пер. с англ. Л. Гительман, М. Потапова. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 16. 88.4 К18 Каменюкин, А. Антистресс-тренинг / А. Каменюкин, Д. Ковпак. - С.Пб. : Питер, 2004. - 192 с.
 17. 88.4-5 К26 Карсон, Р. Анормальная психология = Abnormal psychology and modern life / Р. Карсон, Дж. Батчер, С. Минека ; пер.Овчинников Б.В. - С.Пб. : Питер, 2004. - 1167 с.
 18. 88.5 К27 Картрайт, С. Стресс на рабочем месте : Пер. с англ. / С. Картрайт, К. Л. Купер. - Х. : Гуманитарный центр, 2004. - 236 с.
 19. 88.4 К68 Корольчук, М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 580 с.
 20. 88.5 К85 Крюкова, Т. Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладение с ними / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровська, Е. В. Куфтяк. - С.Пб. : Речь, 2005. - 240 с.
 21. 88.5 К92 Купер, К. Л. Организационный стресс. Теории исследования и практическое применение = Organizational stress. A review and critique of theory, research and applications / К. Л. Купер, Ф. Д. Дэйв, О'Драйсколл ; пер.пер. с англ. - Х. : Гуманитарный Центр, 2007. - 336 с.
 22. 88.4-11 Р65 Розов, В. И. Управление стрессом в оперативно-розыскной деятельности / В. И. Розов. - К. : КНТ, 2006. - 268 с.
 23. 88.4 Р65 Розов, В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : Навч. посіб. / В. І. Розов. - К. : Кондор, 2005. - 278 с.
 24. 88.5 С29 Селье, Г. Стресс без дистресса / Г. Селье ; Селье Г.; общ. ред. Е.М. Крепса. - М. : Прогресс, 1982. - 128 с.
 25. 88.4-5 С32 Середина, Н. В. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Н. В. Середина, Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с.
 26. 88.4-4 С50 Смирнов, Б. А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях / Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. - 2 изд., испр. и доп. - Х. : Гуманитарный Центр, 2007. - 292 с.
 27. 88.4 Т19 Тарабрина, Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина. - С.Пб. : Питер, 2001. - 271 с.
 28. 88.3 Ф53 Филиппов, М. М. Психофизиология функциональных состояний : Учеб. пособ. / М. М. Филиппов. - К. : МАУП, 2006. - 240 с.
 29. 88.8 Ф89 Фристад, М. Ребенок с эмоционально неустойчивым характером / М. Фристад, Дж. Арнальд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 272 с.
 30. 88.5 Щ61 Щербатых, Ю. В. Психология стресса и методы коррекции / Ю. В. Щербатых ; Щербатых Ю.В. - С.Пб. : Питер, 2008. - 256 с. : ил.

Права людини як інститут громадянського суспільства

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400.7 В84 Вступ до прав людини. - 50 с.
 2. 67.400.7 Е27 Европейская конвенция по правам человека в Украине: Право на справедливое судебное разбирательство : Пособие для семенаров. - К., 2003. - 130 с.
 3. 67.400.7 Е24 Европейский суд по правам человека: избранные решения: Избранные решения. В 2-х томах. : Т.1. - М. : Норма, 2001. - 856 с.
 4. 67.400.7 Е24 Европейский суд по правам человека: избранные решения: Избранные решения. В 2-х томах. : Т.2. - М. : Норма, 2001. - 802 с.
 5. 67.400.7 Є24 Європейський Суд з прав людини = Рішення щодо України. - К. : Ін Юре, 2001. - 96 с.
 6. 67.400.7 Є24 Європейський Суд з прав людини. Матеріали практики (1933-2003 рр.). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. - К. : Фенікс, 2003. - 488 с. - (Коментарі прав і законодавства ; Серія ІІ ; Вип 4).
 7. 67.400.7 Є24 Європейський Суд з прав людини: Організація, діяльність, процес / Ред. Лутковська В.В. - К. : Паксіс, 2005. - 168 с.
 8. 67.400.7 Є24 Європейський Суд з прав людини: організація, процедура, правила звернення. - К. : Ін Юре, 2000. - 16 с.
 9. 67.400.7 З-12 Заборона катування. Практика Європейського Суду з прав людини. - К. : Український Центр Правничих Студій, 2001. - 194 с.
 10. 67.400.7 З-18 Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотриманя прав людини : Збірник документів / Під ред Карпачової Н.І. - К. : К.І.С., 2004. - 148 с.
 11. 67.400.7 З-18 Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотриманя прав людини : Збірник документів / Під ред Карпачової Н.І. - К. : К.І.С., 2004. - 488 с.
 12. 67.400.7 З-19 Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. - К., 2006. - 190 с.
 13. 67.400.7 К64 Конвекція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : Офіц. видання / Мін-во юстиції України. - К., 2006. - 176 с.
 14. 67.400.7 К64 Конвенция о защите прав человека и основных свобод / Пер. с англ. - М. : Финпол, 1996. - 64 с.
 15. 67.400.7 К64 Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней : Офиц. пер. на русский язык / Сст. Игнатенко Г.В., Лазутин Л.А. - Екатеринбург, 2001. - 60 с.
 16. 67.400.7 К64 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. : збірник законодавчих актів із змінами та доповненнями станом на 24 січня 2014 року. - К. : Алерта, 2014. - 96 с.
 17. 67.400.7 К64 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні. - К., 2006. - 176 с.
 18. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство станом на 04 березня 2014 р. - К. : Алерта, 2014. - 88 с.
 19. 87.6 Л93 Людина і культура в умовах глобалізації : Зб. наук. ст. - К. : Вид. Парапан, 2003. - 400 с.
 20. 67.400.7 М43 Международные акты о правах человека : Сб. документов. - М. : Норма - Инфра-М, 2000. - 784 с.
 21. 67.0 Н12 На захисті суспільних інтересів : посіб. для правників та правозахисніків. - К. : Атіка, 2009. - 416 с.
 22. 67.400.7 О37 Огляд практики Європейського суду з прав людини = Норми та стандарти Конвенції про захист прав і основних свобод людини. - К. : Ін Юре, 2001. - 64 с.
 23. 81.2 Англ П27 Переклад англомовної громадсько-політичної літератури: Міжнародні конвенції у галузі прав людини : Навч. посіб. / Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., Ліпко І.П. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 272 с.
 24. 67.400.7 П68 Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / Ред. Авер'янов В. Б. - К. : Наук. думка, 2007. - 586 с.
 25. 67.400.7 П68 Права і свободи людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / [Арнольд Р., Банашак Б., Вдовіченко С. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 376 с. - CD.
 26. 67.5 П68 Права людини в сфері охорони здоров'я : практикум / [За ред. Р. А. Майданика]. - К. : Алерта, 2013. - 116 с.
 27. 67.400.7 П68 Права людини в Україні. - К. : Право, 1995. - 184 с.
 28. 67.400.7 П68 Права людини і громадянина в афоризмах та прислів'ях. Вип. 2 / Редкол.: П.М. Рабінович та ін. - Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. - К. : Атіка, 2001. - 112 с.
 29. 67.400.7 П68 Права людини і правоохоронні органи : Посіб. для практичного навчання. - Страсбург, 1998. - 141 с.
 30. 67.400.7 П68 Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - 413 с.
 31. 67.400.7 П68 Права людини та підзвітність органів влади в Україні / Ред. Ю.Саєнко. - К. : Фоліант, 2003. - 184 с.
 32. 67.400.7 П68 Права людини: моя власна думка / Харківська правозахистна група. - Х. : Фоліо, 1999. - 168 с.
 33. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 34. 67.400.7 П68 Права человека : Учеб. / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М. : НОРМА - Инфра-М, 1999. - 573 с.
 35. 67.400.7 П68 Права человека в современном мире : Пособие. - Донецк : Новый мир, 1995. - 292 с.
 36. 67.400.7 П11 Права человека и вооруженные конфликты / Отв. ред. В.А. Карташкин. - М. : НОРМА, 2001. - 384 с.
 37. 67.400.7 П68 Права человека и выборы : пособие по правовым, техническим аспектам и аспектам прав человека, связанными с проведением выборов. №2. - Нью-Йорк-Женева : ООН, 1995. - 63 с.
 38. 67.400.7 П68 Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М. : НОРМА, 2000. - 320 с.
 39. 67.400.7 П68 Права человека. Вопросы и ответы. - Нью-Йорк : ООН, 1990. - 60 с.
 40. 67.400.7 П68 Права человека: постоянная задача Совета Европы. - М. : Права человека, 1996. - 128 с.
 41. 67.400.7 П69 Практика Європейського суду з прав людини : Рішення. Коментарі. 3(7). - К. : Укр. центр правн. студій, 2000. - 277 с.
 42. 67.400.7 П69 Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини : Сорок років юриспруденції Суду та Комісії. 1959 - 1999. - К. : Укр. правнича фундація, Б.г. - 71 с.
 43. 67.400.7 А35 Азаров, А. Защита прав человека. Международные и российские механизмы / А. Азаров, В. Хюфнер К. Ройтер. - М. : Московская школа прав человека, 2000. - 392 с.
 44. 67.400.7 А72 Антонович, М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: Теорія і практика / М. Антонович ; Антонович М. - К. : КМ Академія, 2007. - 384 с.
 45. 87.21 А80 Арендт, Г. Становище людини = The humen condition / Г. Арендт ; Пер з англ. Зубрицька М. - Львів : Літопис, 1999. - 256 с.
 46. 67.400.7 Б24 Баранов, А. А. Права человека и защита персональных данных / А. А. Баранов, В. М. Брыжко, Ю. К. Базанов. - К. : Гос. комитет связи и информатизации Украины, 2000. - 280 с.
 47. 67.400.7 Б77 Бойко, В. Ф. Право людини на правосуддя (Судове право України) : Навч. посіб. / В. Ф. Бойко, В. О. Євдокимов, О. Х. Юлдашев. - К. : МАУП, 2003. - 256 с. - Гриф.
 48. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 49. 67.400.7 Г64 Гом'єн, Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом'єн ; Пер. з англ. Іваненко Т., Павличенко О. - Львів : Кальварія, 2000. - 182 с.
 50. 67.400.7 Д36 Дереза, В. П. Розв'язання колізій законодавств у сфері захисту прав людини : наук. вид. / В. П. Дереза, В. В. Проценко, О. Х. Юлдашев. - К. : ПАПФ, 2007. - 459 с.
 51. 67.412.3 Д40 Дженіс, М. Європейське право в галузі прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі ; Пер. з англ. - К. : АртЕк, 1997. - 624 с.
 52. 67.400.7 Д67 Донеллі, Д. Права людини у міжнародній політиці = International human rights / Дж. Донеллі ; пер.Завалій Т. - Л. : Кальварія, 2004. - 280 с.
 53. 67.400.7 К26 Карпачова, Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні : Перша щорічна доповідь уповноваженного Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. - 2-ге вид. - Х. : Консум, 2001. - 464 с.
 54. 67.400.7 К27 Карташкин, В. А. Права человека в международном и внутригосударственном праве / В. А. Карташкин. - М. : Институт государства и права, 1995. - 134 с.
 55. 67.400.7 К30 Кацубо, С. П. Основы прав человека : Учеб. пособие / С. П. Кацубо, И. В. Кучвальская, С. Б. Лугвин. - Мн. : Университетское, 2002. - 263 с.
 56. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні : підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : Правова єдність, 2008. - 350 с.
 57. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні : Навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 336 с.
 58. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права, свободи та обов`язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : ВАВ " Правова єдність", 2008. - 350 с.
 59. 67.400.7 К89 Куинн, Ф. Права человека и ты : руководство для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы / Ф. Куинн ; Куинн Ф. - Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ. - 288 с.
 60. 67.400.7+67.411 М15 Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд ; [Макбрайд Д.]. - К. : К.І.С., 2010. - 576 с.
 61. 67.400.7 М19 Малинин, М. В. Права человека: миф и реальность / М. В. Малинин. - Нью-Йорк; М., 1994. - 54 с.
 62. 67.400.7 М24 Манукян, В. И. Международная защита прав человека: право, прецеденты, коментарии : научно-практическое пособие / В. И. Манукян ; [Манукян В. И.]. - К. : Истина, 2010. - 480 с.
 63. 67.400.7 М24 Манукян, В. И. Европейский суд по правам человека: право, преценденты, комментарии : Наук.-практ. пособие / В. И. Манукян. - К. : Истина, 2006. - 368 с.
 64. 67.400.7 М75 Молдован, В. В. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - К. : ЦУЛ, 2012. - 206 с.
 65. 67.400.7 М58 Мушак, Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях : монографія / Н. Б. Мушак. - К. : Ліра-К, 2013. - 192 с.
 66. 67.400.7 П12 Пазенок, А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. С. Пазенок ; [Пазенок А. С.]. - К. : Академвидав, 2010. - 176 с. - (Альма-матер).
 67. 67.400.7 П24 Пейн, Т. Права людини = Rights of man / Т. Пейн ; Пер з англ. Савчак І. - Львів : Літопис, 2000. - 288 с.
 68. 67.400.7 П43 Погорілко, В. Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В. Ф. Погорілко, В. В. Головченко, М. І. Сірий. - К. : Ін Юре, 1997. - 52 с.
 69. 67.400.7 П89 Пустовіт, Ж. М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / Ж. М. Пустовіт ; Пустовіт Ж. М. - К. : КНТ, 2009. - 232 с.
 70. 67.400.7 Р12 Рабінович, П. М. Права людини і громадянина : Навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2004. - 464 с.
 71. 67.400.7 Р14 Рагозин, Н. Как защитить свои права? Международные механизмы защиты прав человека. / Н. Рагозин, М. Буроменский. - Донецк, 1997. - 58 с.
 72. 67.400.7 Т50 Тодыка, Ю. Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине / Ю. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. - К. : Ін Юре, 2004. - 368 с.
 73. 67.400.1 Ш37 Шевчук, С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / С. Шевчук. - К. : Реферат, 2002. - 344 с.
 74. 67.400.7+67.400 Ш59 Шило, О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : монографія / О. Г. Шило ; [Шило О. Г.]. - Х. : Право, 2011. - 472 с.

Листопад 2014

Інноваційна складова ЗЕД відносно України

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 2. 60.6я2 З-78 Зовнішня торгівля України = Внешнняя торговля Украины= Ukraine's foreign trade : Стат. збірник / [Відповідальний за випуск Фризоренко А.]. - К. : Державна служба статистики України, 2012. - 101с.
 3. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність : Навч. посіб. / Ред. Дахно І.І. - К. : ЦНЛ, 2006. - 360 с.
 4. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Підруч. / [Новак В. О., Мостецька Т. Л., Луцький М. Г. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 495 с.
 5. 92 З-78 Зовнішньоекономічний словник-довідник / [Ред. Філіпенко А. С.]. - К. : ВЦ "Академія", 2009. - 248 с.
 6. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / [ Козик В.В., Панкова Л.А., Григор'єв О.Ю. та ін. ]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Л. : Магнолія, 2014. - 512 с.
 7. 60.6я2 З-78 Зовнішня торгівля України = Внешнняя торговля Украины= Ukraine's foreign trade : Стат. збірник / [Відповідальний за випуск Фризоренко А.]. - К. : Державна служба статистики України, 2012. - 101с.
 8. 60.6я2 І-58 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : Стат. зб. - К. : Держстатінформ, 2006. - 100 с.
 9. 65.290-21 М26 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. В.А. Алексунина. - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 716 с.
 10. 65.5 М50 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред. Кириченка О.А. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.
 11. 65.01 Н35 Національна економіка : навч. посіб. / [Мельник А. Ф., Васіна А. Ю., Желюк Т. Л. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 463 с.
 12. 65.052 О-17 Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова та ін ]. - К. : Алерта, 2009. - 332 с.
 13. 65.053 О-64 Організація і методика економічного аналізу : Навч. посіб. / [Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.
 14. 65.5 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : Практикум / [Козик В. В., Панкова Л. А., Григор'єв О. Ю. та ін.]. - К. : Знання, 2013. - 454 с.
 15. 65.5 Р32 Регулювання зовнішньо-економічної діяльності : навч. посіб. / [ За ред. Дахна І. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 16. 65.01 Р64 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підруч. / [ Ред. Ковалевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенова В. Ф. ]. - 9-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2009. - 373 с.
 17. 65.290-2(4) С91 Сучасні тенденції інноваційного забезпечення менеджменту в Україні = Modern tendency of innovatory maintenance in the management in Ukraine : монографія / [Цайнінгер К. Х., Пішеніна Т. І., Бондарєва Л. І. та ін.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 148 с.
 18. 60.6 У45 Україна в цифрах 2011 : статистичний збірник / [За ред. Осауленка О. Г.]. - К. : Август Трейд, 2012. - 250 с.
 19. 65.5 У61 Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / ред. Дахно І. І. - К. : ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 20. 65.5 Ф59 Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Коваленко Л. О., Голуб В. М., Абакуменко О. В. та ін. ]. - К. : Слово, 2009. - 232 с.
 21. 65.5 Ч-74 Членство України в СОТ: огляд зобовязань та коментарі до них. - Ужгород : Закарпаття, 2008. - 43 с.
 22. 67.412 А50 Алієва-Барановська, В. М. Право зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, Г. В. Бабіч, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 424 с.
 23. 65.5 Б20 Балабанов, И. Т. Внешнеэкономические связи : учебн. пособие / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 544 с.
 24. 65.5 Б72 Бовтрук, Ю. А. Вступ до спеціальності " Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" : навч. посіб. / Ю. А. Бовтрук ; Бовтрук Ю.А. - К. : МАУП, 2007. - 154 с.
 25. 65.01 Б75 Бодров, В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. - К. : Академвидав, 2010. - 520 с.
 26. 65.052 Б93 Бутинець, Ф. Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності : Підручник / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 388с.
 27. 65.290-2 Б93 Бутко, М. П. Регіональне управління: інноваційний підхід : Навч поіб. / М. П. Бутко. - К. : Знання України, 2006. - 560 с.
 28. 65.268 В19 Васенко,В.К. Валютно-фінансовий механізмзовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / В. К. Васенко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 216 с.
 29. 65.290-2(9) В55 Вітлінський, В. В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець. - К. : КНЕУ, 2008. - 432 с.
 30. 65.053 В54 Вічевич, А. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / А. М. Вічевич, О. В. Максимець. - Львів : Афіша, 2004. - 140 с.
 31. 65.5 Г69 Горін, Н. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Н. В. Горін ; Горін Н. В. - К. : Знання, 2008. - 330 с.
 32. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - К. : ЦНЛ, 2005. - 696 с.
 33. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 452 с.
 34. 65.01 Г85 Гриньова, В. М. Державне регулювання економіки : підруч. / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. - К. : Знання, 2008. - 398 с.
 35. 65.01 Г93 Губський, Б. В. Конкурентоспроможність економіки України. Посттрансформаційна перспектива : Наук. вид. / Б. В. Губський. - К. : НАНУ Ін- т світової економіки і міжн. відносин, 2004. - 344 с.
 36. 67.412 Д21 Дахно, І. І. Міжнародне економічне право : навч. посіб. / І. І. Дахно ; Дахно І.І. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 304 с.
 37. 65.01 Д44 Дідківська, Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. - Вид 6-те.,випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 214 с.
 38. 65.5 Д44 Дідківський, М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навч. посіб. / М. І. Дідківський. - К. : Знання, 2006. - 463 с.
 39. 67.4 Д58 Довгань, В. М. Право Світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В. М. Довгань ; Довгань В. М. - К. : КНТ, 2009. - 448 с.
 40. 65.5 Д75 Дроздова, Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / Г. М. Дроздова. - К. : ЦУЛ, 2002. - 172 с.
 41. 65.5 Д83 Дунська, А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К. : Кондор, 2013. - 688 с.
 42. 92 З-14 Загородній, А. Зовнішньоекономічна діяльність : Термінолог. словник / А. Загородній, Г. Вознюк. - К. : Кондор, 2007. - 168 с.
 43. 65.5 З-66 Зінь, Е. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Е. А. Зінь, Н. С. Дудка. - К. : Кондор, 2009. - 432 с.
 44. 65.052 К12 Кавторева, Я. Все об организации и учете ВЭД / Я. Кавторева. - Х. : Фактор, 2004. - 320 с.
 45. 65.052 К13 Кадуріна, Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / Л. О. Кадуріна. - К. : Слово, 2006. - 288 с.
 46. 65.01 К17 Калетнік, Г. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 428 с.
 47. 65.261 К32 Квасницька, Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 631 с.
 48. 65.5 К43 Кириченко, О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / О. А. Кириченко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання-прес, 2002. - 384 с.
 49. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 50. 65.5 К75 Кочергина, Т. Е. Мировая экономика : учеб. / Т. Е. Кочергина ; Кочергина Т. Е. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 267 с.
 51. 65.290-2 К84 Круш, П. В. Регіональне управління : навч поіб. / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. - К. : ЦУЛ, 2007. - 248 с.
 52. 65.23 К89 Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2008. - 575 с.
 53. 67.404 Л33 Лебідь, В. І. Господарське право : навч. посіб. / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. Нескороджена. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2014. - 416 с.
 54. 65.5 Л61 Липов, В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини : навч.- практич. посіб. Модуль І : Світова система господарювання / В. В. Липов ; Липов В. В. - К. : Професіонал, 2008. - 368 с.
 55. 65.268 Л63 Лисенков, Ю. М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / Ю. М. Лисенков. - К. : Зовнішня торгівля, 2005. - 232 с.
 56. 65.5 М16 Макогон, Ю. В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование : Учебник / Ю. В. Макогон. - Донецк : Альфа-пресс, 2004. - 344 с.
 57. 65.052 М31 Маслак, О. О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. - К. : Каравела, 2011. - 400 с.
 58. 65.5 М33 Матвєєв, М. Е. Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі : Навч. посіб. / М. Е. Матвєєв, І. І. Дідович. - К. : Професіонал, 2008. - 192 с.
 59. 65.01 М69 Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 220 с.
 60. 65.23 М71 Мінченко, М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів : Підруч. / М. В. Мінченко, Л.П.. Фролков А.В. Чижов. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 442 с.
 61. 65.052 Н39 Небильцова, В. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / В. М. Небильцова, О. В. Небильцова, О. В. Овдій. - К. : Хай-Тек-Прес, 2007. - 256 с.
 62. 87.7 Н40 Невелєв, О. М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності : Навч. посіб. / О. М. Невелєв, В. В. Іваненко. - К. : ЦНЛ, 2009. - 168 с.
 63. 65.5 П12 Пазуха, М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) : навч.-метод. посіб. / М. Д. Пазуха ; Пазуха М.Д. - К. : ЦУЛ, 2008. - 230 с.
 64. 67.412 П45 Поєдинок, В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / В. В. Поєдинок. - К. : Юрінком інтер, 2006. - 288 с.
 65. 65.5 П54 Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования : учеб. пособ. / В. В. Поляков ; Поляков В. В. - М. : Кнорус, 2008. - 264 с
 66. 65.012.2+65.051 П58 Попова, В. В. Організаційно-економічний механізм управління розвитком національної макросистеми: архітектоніка та методологія статистичного оцінювання : монографія / В. В. Попова ; [Попова В. В.]. - К. : ВПД Формат, 2008. - 488 с.
 67. 65.5 П80 Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. / Е. Ф. Прокушев ; Прокушев Е. Ф. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ИТК Дашков и К, 2009. - 500 с.
 68. 65.5 Р59 Рогожин, В. Д. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / В. Д. Рогожин, Л. В. Базалієва. - Х. : ХНЕУ, 2006. - 196 с.
 69. 65.5 Р83 Руденко, Л. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства : Підруч. / Л. Руденко. - К. : Лібра, 2002. - 304 с.
 70. 65.5 Р86 Рум'янцев, А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / А. П. Рум'янцев, Н. С. Рум'янцева. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 71. 32.81 С14 Сазонець, О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 256 с.
 72. 65.5 С16 Саллі, В. І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / В. І. Саллі, О. В. Трифонова, В. Я. Швець. - К. : Професіонал, 2003. - 176 с.
 73. 65.29 С34 Сизоненко, В. О. Сучасне підприємництво : навч. посіб. / В. О. Сизоненко ; Сизоненко В. О. - К. : Знання-Прес, 2008. - 440 с.
 74. 65.01 С79 Стеченко, Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіонолістика : Підручн. / Д. М. Стеченко. - К. : Вікар, 2006. - 396 с.
 75. 65.5 С91 Сухарський, В. С. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, технологія, практика, управління / В. С. Сухарський. - Т. : Вид-во Астон, 2006. - 528 с.
 76. 65.5 Т60 Торгова, Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 512 с.
 77. 65.5 Т98 Тюріна, Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. - К. : ЦУЛ, 2013. - 408 с.
 78. 65.5 Ф59 Філіпенко, А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А. С. Філіпенко. - К. : Знання, 2007. - 670 с.
 79. 67.412 Ф76 Фомішин, С. В. Правові основи міжнародної економічної діяльності : навч. посіб / С. В. Фомішин, І. Д. Шутак. - К. : Кондор, 2009. - 454 с.
 80. 65.261 Х76 Хомутенко, В. П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 474 с.
 81. 65.5 Х89 Храмов, В. О. Зовнішньоекономічна політика : Навч. посіб. / В. О. Храмов, Ю. А. Бовтрук. - К. : МАУП, 2002. - 264 с.
 82. 65.271 Ч-63 Чиненов, М. В. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / М. В. Чиненов ; Чиненов М.В.;. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 244 с.
 83. 67.404 Щ64 Щербина, В. С. Господарське право : підруч. / В. С. Щербина. - 6-те вид, перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 640 с.

Сучасні концепції менеджменту якості

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-22 В84 Всеобщее управление качеством = total Quality Management (TQM) : Учеб. для вузов / Под ред. О.П. Глудкина. - М. : Радио и связь, 1999. - 600 с.
 2. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 3. 65.24 Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / [ Колот А. М., Грішнова О. А., Герасименко О. О. та ін. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 711 с.
 4. 65.053 Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. / [Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С. та ін.]. - вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 400 с.
 5. 20.1 Е45 Екосередовище і сучасність. Т. 3 : Економічна оцінка природного середовища / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. - К. : Кондор, 2006. - 426 с.
 6. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали І Магіст.конф. / [За ред. Л. О. Згалат-Лозинської, М. І. Філіпова ]. - К. : Персонал, 2010. - 104 с.
 7. 65.290-2(11) О-60 Операційний менеджмент : навч. посіб. / [ Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О. та ін. ]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 438 с.
 8. 88.4-8 О-64 Организационно-экономическая психология : Хрестоматия / Сост. Сельченок К.В.; Ред. Тарас А.Е. - Мн. : Харвест, 2004. - 432 с.
 9. 65.30 О-64 Організація виробництва : підруч. / [ Круш П. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 10. 65.23 О-64 Організація і планування на підприємстві : Навч. посібн / Семенов Г.А., Станчевський В.К.,Панкова М.О. - К. : ЦНЛ, 2006. - 528 с.
 11. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослиництва : Навч. посіб. - 2-ге вид. , перероб. та доп. - К. : Арістей, 2006. - 620 с.
 12. 65.30 О-75 Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [ Желібо Є.П., Овраменко М. А., Буслик В. М. та ін. ]. - 2-вид. зі змінами та доп. - К. : Кондор, 2009. - 520 с.
 13. 65.290-2 С56 Современный менеджмент: теория и практика / Комаров А.Г., Кудашев А.Р., Брандукова А.А., Муфтиев Г.Г. - С.Пб. : Питер, 2004. - 432 с.
 14. 65.290-22 С76 Стандартизация и управление качеством продукции : Учебник / Под ред. В.А, Швандара. - М. : Юнити, 1999. - 488 с.
 15. 65.290-2 С91 Сучасні концепції менеджменту : Навч. посібник / За ред. Федулової Л. І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 536 с.
 16. 65.290-22 У67 Управление качеством : учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 17. 65.290-22 У67 Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества / Под ред. С.В. Пономарева и др. - М. : РИА "Стандарты и качество", 2005. - 248 с.
 18. 65.290-2 У67 Управление проектами: справочник для профессионалов = Project management: handbook for professionals : справочное пособие / [Мазур И. И., Шапиро В. Д., Титов С. А. и др.]. - М. : Высшая школа, 2001. - 875 с.
 19. 65.290-22 У67 Управління якістю : навч. посіб. / [Лойко Д. П., Вотченікова О. В., Удовіченко О. П. та ін.]. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 336 с.
 20. 65.053 Э40 Экономика: введение в экономический анализ / Герасимов Б.И. и др. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. - 136 с.
 21. 65.290-22 Э40 Экономика качества. Основные принципы и их применение = Principles of Quality Costs. Principles, Implementation and Use / Ред. Кампанелла Дж. - М. : Стандарты и качество, 2005. - 232 с.
 22. 65.290-22 А23 Агєєв, Є. Я. Управління якістю : навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв ; Агєєв Є. Я. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 240 с.
 23. 78.34 А95 Ахмадова, Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки : учеб.-практ. пособие / Ю. А. Ахмадова ; Ю.А. Ахмадова; науч. ред. В.В. Брежнева. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 264 с.
 24. 78.34 А95 Ахмадова, Ю. А. Менеджмента качества и библиотеки : учеб.-практ. пособие / Ю. А. Ахмадова, Е. Я. Галимова ; отв. ред. О.Р. Бородин. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 88 с.
 25. 65.290-22 Б27 Басовский, Л. Е. Управление качеством : Учеб. / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : Инфра-М, 2003. - 212 с.
 26. 65.290-22 Б67 Бичківський, Р. Управління якістю / Р. Бичківський. - Навч. посібник. - Львів : ДУ "Львівська політехніка", 2000. - 329 с.
 27. 65.053 Б75 Бодюк, А. В. Методологічні й нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності : Монографія / А. В. Бодюк. - К. : Кондор, 2005. - 356 с
 28. 65.290-22 В14 Вакуленко, А. В. Управління якістю : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Вакуленко. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 167 с.
 29. 65.29 В15 Валигурский, Д. И. Организация предпринимательской деятельности : Учебник / Д. И. Валигурский. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 520 с.
 30. 65.290-22 В18 Варакута, С. А. Управление качеством продукции / С. А. Варакута. - Учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 207 с.
 31. 65.290-22 В18 Вардеман, С. Б. Статистичні методи забезпечення якості / С. Б. Вардеман, Дж.М. Джоуб ; Пер. з англ. Григоренко Р., Півторак А., Яблонський С. - К., 2003. - 255 с.
 32. 65.290-22 В26 Векслер, Е. М. Менеджмент якості : навч. посіб. / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с
 33. 65.290-22 Д42 Джордж, С. Всеобщее управление качеством: Стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. TQM = Total quality management / С. Джордж, А. Ваймерскирх. - С.Пб. : Victory, 2002. - 256 c.
 34. 65.01 Д44 Дідківська, Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. - Вид 6-те.,випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 214 с.
 35. 65.290-22 Д53 Дмитриченко, М. И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров / М. И. Дмитриченко. - С.Пб. : Питер, 2003. - 160 с
 36. 78.34 Д79 Дубровин, Л. А. Минимум управления, максимум управляемости. Руководителям библиотек о Всеобщем управлении на основе качества / Л. А. Дубровин. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 400 с.
 37. 65.290-22 Д84 Дурнев, В. Д. Экспертиза и управление качеством промышленных материалов / В. Д. Дурнев, С. А. Сапунов, В. К. Федюкин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 254 с.
 38. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика якості : Підруч. / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. - К. : МАУП, 2005. - 576 с.
 39. 65.290-21 З-59 Зиберт, Г. Бенчмаркинг. Руководство для практиков = Benchmarking. Leitfaden fur die praxis / Г. Зиберт, Ш. Кемпф. - М. : КИА центр, 2006. - 128 с
 40. 65.290-22 И85 Исикава, К. Японские методы управления качеством = What is total quality control? The japanese way / К. Исикава ; [Исикава К.]. - М. : Экономика, 1988. - 215 с.
 41. 65.29 І-20 Іванов, Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванов. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 352 с.
 42. 65.290-2(11) К20 Капінос, Г. І. Операційний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - К. : ЦУЛ, 2013. - 352 с.
 43. 65.42 К21 Кардаш, В. Я. Товарна інноваційна політика : Підручн. / В. Я. Кардаш, І. Я. Павленко, О. К. Шафалюк. - К. : КНЕУ, 2006. - 266 с.
 44. 65.01 К38 Кизим, Н. А. Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС = Quality of life of population and competitiveness of Ukraine and countries of EU : Монография / Н. А. Кизим, В. М. Горбатов. - Х. : ИД "ИНЖЕК", 2005. - 164 с.
 45. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 46. 65.30 К59 Козик, В. В. Організація виробництва : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. - К. : Знання, 2011. - 222 с.
 47. 65.290-22 К65 Конти, Т. Качество: упущенная возможность? : Книга, заставляющая задуматься предпринимателей, менеджеров и служащих, стремящихся к успеху в бизнесе / Т. Конти. - М. : РИА" Стандарты и качество", 2007. - 216 с.
 48. 65.290-2 К72 Костюченко, В. В. Менеджмент строительства : Учеб. пособие / В. В. Костюченко, К. М. Крюков, О. А. Кудинов. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 448 с.
 49. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать менеджер = Marketing Insights from A to Z / Ф. Котлер. - С.Пб. : Нева, 2003. - 224 с.
 50. 65.290-22 К79 Кремнев, Г. Р. Управление производительностью и качеством = 17-Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации" / Г. Р. Кремнев. - Модуль 5. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 256 с.
 51. 65.290-22 Л24 Лапидус, В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / В. А. Лапидус. - М. : Типография "Новости", 2000. - 432 с.
 52. 65.290-2 М13 Мазур, И. И. Управление проектами : Учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. - 3-е изд. - М. : Омега-Л, 2004. - 664 с.
 53. 65.290-2(11) М21 Малюк, В. И. Производственный менеджмент : учеб. пособие / В. И. Малюк, А. М. Немчин. - С.Пб. : Питер, 2008. - 288 с.
 54. 65.290-22 М31 Маслов, Д. В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM / Д. В. Маслов ; Маслов Д.В. - М. : РИА "Стандарт и качество", 2008. - 152 с.
 55. 65.290-22 М62 Минько, Э. В. Менеджмент качества / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - С.Пб. : Питер, 2013. - 272 с.
 56. 65.290-22 М76 Момот, О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посіб. / О. І. Момот ; Момот О.І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 368 с.
 57. 65.290-22 М84 Мороз, О. В. Організаційно - економічні фактори управління якістю на підприємствах : Монографія / О. В. Мороз, Л. М. Ткачук. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. - 137 с.
 58. 65.290-22 Н19 Назаренко, В. О. Формування якості товарів : навч. посіб. Ч.1 / В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 386 с.
 59. 65.290-22 Н73 Новицкий, Н. И. Управление качеством продукции / Н. И. Новицкий, В. Н. Олексюк. - Учеб. пособие. - Мн. : Новое знание, 2001. - 238 с.
 60. 65.290-22 О-36 Огвоздин, В. Ю. Управление качеством : Основы теории и практики: Учеб. пособие / В. Ю. Огвоздин. - М. : Дело и сервис, 1999. - 160 с.
 61. 65.290-22 О-66 Орлов, П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции : Учеб. пособие / П. А. Орлов. - Х. : Инжэк, 2004. - 304 с.
 62. 65.42 П63 Посудін, Ю. І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів : Навч. посіб. / Ю. І. Посудін. - К. : Арістей, 2005. - 408 с.
 63. 65.290-2 Р41 Репин, В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. - 3-е изд. испр. - М. : РИА Стандарты и качество, 2005. - 408 с.
 64. 65.5 Р61 Родченко, В. В. Международный менеджмент : Учеб. пособие / В. В. Родченко. - 2-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2002. - 240 с.
 65. 65.290-22 Р65 Розова, Н. К. Управление качеством / Н. К. Розова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 224 с.
 66. 65.290-22 С16 Салимова, Т. А. История управления качеством : Учебн. пособие / Т. А. Салимова, Н. Ш. Ватолкина ; Салимова Т. А., Ватолкина Н. Ш. - М. : КНОРУС, 2005. - 256 с
 67. 65.290-22 С16 Салухіна, Н. Г. Управління якістю : опор. конспект лекцій / Н. Г. Салухіна ; Салухіна Н.Г., Ясинська Н.С. - К. : МАУП, 2008. - 144 с.
 68. 65.29 С89 Сумець, О. М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : навч.- практ. посіб. / О. М. Сумець, О. Є. Сомова, Є. Ф. Пєліхов. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2009. - 280 с.
 69. 65.290-22 Т34 Тепман, Л. Н. Управление качеством : учебник / Л. Н. Тепман ; Тепман Л.Н.; под ред. В.А. Швандара. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 70. 65.290-22 Ф35 Федюкин, В. К. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции : Учеб. / В. К. Федюкин, В. Д. Дурнев, В. Г. Лебедев. - М. : Филинъ, 2000. - 328 c.
 71. 65.290-22 Ф76 Фомин, В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация / В. Н. Фомин. - Курс лекций. - М. : ЭКМОС, 2000. - 320 с.
 72. 65.290-22 Ф-76 Фомичев, С. К. Основы управления качеством : Учеб. пособ. / С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. - К. : МАУП, 2000. - 196 с.
 73. 65.290-21 Х72 Холленсен, С. Глобальный маркетинг / С. Холленсен ; Пер. с англ. Е.Носовой, К.Юрашкевича. - М. : Новое знание, 2004. - 832 с.
 74. 65.290-22 Ц18 Царенко, О. М. Управління якістю агропромислової продукції = Quality managment of agroindustrial produse : Навч. посіб. / О. М. Царенко, В. П. Руденко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 431 с.
 75. 65.290-22 Ш24 Шаповал, М. І. Менеджмент якості : Підручн. / М. І. Шаповал ; 3-тє вид.випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 471 с.
 76. 65.290-22 Ш25 Шарипов, С. В. Система менеджмента качества. Разработка и внедрение на основе международного стандарта ISO 9001:2000 / С. В. Шарипов, Ю. В. Толстова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 192 с.
 77. 65.290-2 Ш37 Шевченко, Л. С. Конкурентное управление : Учеб. пособие / Л. С. Шевченко. - Х. : Эспада, 2004. - 520 с.
 78. 65.290-22 Ш95 Шуляр, Р. В. Управління якістю : навч. посіб. / Р. В. Шуляр, Н. В. Шуляр. - 2-ге вид. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 160 с.
 79. 65.290-22 Э14 Эванс, Д. Управление качеством = Total quality. Management, organization and strategy : Учеб. пособие / Д. Эванс ; Ред. Коротков Э. М. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 80. 65.290-22 Я14 Яблонский, О. П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации : Учеб. / О. П. Яблонский, В. А. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 448 с.
 81. 32.81 Я47 Яковлєв, Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій : Навч. посіб. / Ю. П. Яковлєв ; Яковлєв Ю. П. - К. : Кондор, 2008. - 400 с.

До Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні
(тематична виставка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В27 Великий голод в Україні 1932-33 = The Great famine in Ukraine 1932-1933 : Збірник свідчень, спогадів, доповідів та статтей виголошекних та друкованих у пресі у 1983 р. на відзначенні 50-ліття голоду в Україні в 1932-33 рр. - Торонто, 1988. - 163 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді / Упоряд. Сербин Р. - Торонто; К. : Українсько-канадський дослідничо-документаційн. центр, 1992. - 704 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1933 року в Україні. Свідчення про винищування Москвою українського селянства. - 2-ге вид., доп. - Д.- Мюнхен : Преском, 1933. - (Українське зарубіжжя).
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : Міжнарю. науков. конф., Київ, 27 трав. 1997 р.: Матеріали. - К.; Нью-Йорк : Коць М.П., 1998. - 208 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голод в Україні 1946-1947 : Документи і матеріали / Упоряд. Веселова О.М. та ін. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1996. - 375 с.
 8. 63.3(4 Укр) Г61 Голод на Поділлі.Книга свідчень / Ред.- упоряд. Мацько В. - Кам'янець-Подільський, 1993. - 103 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 12. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: матеріали кримінальної справи № 475 : за матеріалами Інтерфакс - Україна. - 68 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 14. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 15. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор в Україні 1946-1947 : Документи і матеріали. - К.; Нью-Йорк : Коць М.П., 1996. - 376 с.
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 18. 63.3(4 Укр) Г61 Голоси із 33-го (голодомор на Кіровоградщині). - Кіровоград : Центрально-українське вид-во, 1993. - 174 с.
 19. 63.3(4 Укр) Д34 День і вічність Джеймса Мейса / Ред. Івшина Л. - К. : Укр. прес-група, 2005. - 447 с.
 20. 63.3(4 Укр) Д86 Душею завжди з Україною : Пропам'ятний зб. на пошану україн. правника і політолога Володимира- Юрія Даниліва. - К.;Торонто : Фундація ім. Даниліва, 2003. - 544 с.
 21. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 22. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 23. 63.3(4 Укр) З-80 Золоті ворота. Вип. 4. - К., 1993. - 172 с.
 24. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 25. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 26. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського селянства. В 2-х т. : Нариси. Т.2 / Андрощук О.В., Баран В.К., Блануца А.В.та ін. - К. : Наукова думка, 2006. - 656 с.
 27. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 28. 63.3(4 Укр) М43 Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 годов. Итоговы й отчет 1990год. : Русскоязычное издание отчета комиссии осуществляется в связи с 60- летием трагических событий 1932-19333 гг. в истории украинского народа. - К. : УкрЦЭНДИСИ, 1992.
 29. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 30. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 31. 63.3(4 Укр) П60 Портрет темряви: свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Авт.-упоряд. Ящук П. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1999. - 706 с.
 32. 67.72 П80 Прокуратура України: Академічний курс : Підруч. / Сухонос В. В., Лакизюк В. П., Грицаєнко Л. Р. та ін. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. - 566 с.
 33. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 34. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 35. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 36. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.1 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2003. - 296 с.
 37. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2004. - 443 с.
 38. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 39. 63.3(4 Укр) У67 Упокорення голодом : Зб. документів [Голодомор 1932-1933 років] / Упоряд. Мухіна М. - К. : Ін-т укр. археографії, 1993. - 312 с.
 40. 63.3(4Укр) Ч-75 Чорні жнива. Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини / Упоряд. Поліщук Т. - К.;Х.; Нью-Йорк; Філадельфія : Коць М.П., 1997. - 368 с.
 41. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна і комунізм. У 2-х кн. Кн.2. Ч.3 : Сталінізація України (1924-1953) / І. Белебеха. - Х. : Факт, 2003. - 607 с.
 42. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 43. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 44. 63.3(4 Укр) В32 Верига, В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. / В. Верига. - Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. - 192 с.
 45. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 46. 63.3(4 Укр) В72 Воля, О. Мор: Книга буття України / О. Воля. - Канада : Дорога правди, 1993. - 430 с.
 47. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 48. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 49. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 50. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 51. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 2 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2001. - 638 с.
 52. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 53. 63.3(4 Укр) К17 Калиник, О. Що несе з собою комунізм? (Документи про російсько- комуністичний терор в Україні) / О. Калиник. - Мюнхен, Тороното : Спілка визволителів України, 1954. - 142 с.
 54. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 55. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 56. 63.3(4 Укр) К64 Конквест, Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. - К. : Либідь, 1993. - 384 с.
 57. 63.3(2 Рос) К72 Костюк, А. Парвус, Ленін, Троцький і Голодомор або Організація жовтневого переороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр. / А. Костюк. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 58. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. ; пер.Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 59. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 60. 84(4 Укр) Л63 Лисивець, А. "Скажи про щасливе життя..." : Повість / А. Лисивець. - К. : Веселка, 1993. - 93 с.
 61. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 62. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти : Трилогия. Кн. 1. : Воспоминяния / А. Ляшко. - К. : Деловая Украина, 1997. - 400 с.
 63. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 64. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 65. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 66. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 67. 63.3(4 Укр.) М92 Мухіна, М. Упокорення голодом : Зб. документів / М. Мухіна ; [Мухіна М.]. - К. : Інститут української археографії, 1993. - 311 с.
 68. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 69. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 70. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 71. 84(4 Укр) О-95 Очеретний, О. Трагедія в домі : Драма на дві дії / О. Очеретний. - К. : Смолоскип, 1999. - 64 с.
 72. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Д. Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 73. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (. Піст від диявола / (ігуменя) Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с. : іл.
 74. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 75. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 76. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 77. 67.3(4 Укр) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : Навч. посіб. / Г. І. Трофанчук ; [Трофанчук Г. І.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 384 с.
 78. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 79. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. - К. : Генеза, 2001. - 560 с.
 80. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 81. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.

Студенство - надія нації
(тематична виставка до Міжнародного дня студента)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74я43 Б79 Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : Зб. ст. / Ред. Бебик В.М. - К. : МАУП, 2004. - 200 с.
 2. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 3. 74.03 Л93 Лювен 1930-1985: Українські студенти у Лювенському Католицькому Університеті. - Таронто : Тов-во колишн. україн. студентів лювенського католицького університету, 2001. - 547 с.
 4. 75 М32 Массовая физическая культура в вузе : Учеб. пособие / Ред. Масякова В. А., Матяжкова В. С. - М. : Высшая школа, 1991. - 240 с.
 5. 65.290-2 М50 Менеджмент: Методичні вказівки до ситуаційних вправ : Навч. посіб. / Упоряд. Сидоренко О.І., Редько П.С. - К. : НМЦ Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні, 2004. - 600 с.
 6. 65.290-2 М50 Менеджмент: Ситуаційні вправи : Навч. посіб. / [Упор. Сидоренко О. І. Редько П. С.]. - К. : НМЦ Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні, 2004. - 568 с. - +CD.
 7. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. / Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 8. 72+74.58 М58 Міжнародний науковий вісник = International scientific herald : зб. наук. доповідей. Вип.3 (22). Ч.1 / [Ред. кол. Ващук Ф. Г., Олексик Х. М., Артьомов І. В. та ін.]. - Ужгород : ЗакДУ, 2011. - 384 с.
 9. 74 О-64 Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 3 / Ред. Салмай Н.М., Патока Н.В. - К., 2004. - 201 с.
 10. 74.58 О-64 Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в освіті України : Зб. інформ.-довід. матеріалів / Уклад. К.М.Лубинець та ін. - К. : Європ. ун-т, 2003. - 353 с.
 11. 60.6я2 О-75 Основні показники вищих навчальних закладів України на початок 2006/07 навчального року : Статистич. бюлетень. - К. : Держстатінформ, 2007. - 176 с.
 12. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 13. 74.58 П75 Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Анрущенко В., Корольов Б., Астахова В. та ін. - Х. : Вид-во НУА, 2005. - 320 с.
 14. 74.26 С41 Ситуаційна методика навчання: український досвід : Зб. статей / Упор. Сидоренко О., Чуба В. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - 192 с.
 15. 75 Т33 Теория и методика физического воспитания. В 2-х т. Т.2 : Методика физического воспитания различных групп населения / Ред. Круцевич Т.Ю. - К. : Олимпийская литература, 2003. - 391 с.
 16. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 17. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 18. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 19. 88.3 А95 Ахвердова, О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладные аспекты исследования интегральной индивидуальности : Учеб. пособие / О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белых. - С.Пб. : Речь, 2004. - 168 с.
 20. 72 Б61 Білуха, М. Т. Методологія наукових досліджень : Підручн. / М. Т. Білуха. - К. : АБУ, 2002. - 480 с.
 21. 74 Б77 Бойц, Р. Поради викладачам початківцям : Практичю посіб. / Р. Бойц. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.
 22. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С. С. Вітвицька. - К. : ЦНЛ, 2005. - 396 с.
 23. 74.58 В54 Вітвіцька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Метод. посіб. / С. С. Вітвіцька. - К. : ЦУЛ, 2003. - 316 с.
 24. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 25. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. : ил.
 26. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с. : ил.
 27. 51.1 Г84 Гримблат, С. О. Здоровьесберегающие технологии в подготовке специалистов : Учеб.-метод. пособие / С. О. Гримблат, В. П. Зайцев, С. И. Крамской. - Х. : Коллегиум, 2005. - 184 с.
 28. 88.52 Г85 Гринберг, Д. С. Управление стрессом = Comprehensive stress management / Дж.С. Гринберг ; Пер. с англ. Л. Гительман, М. Потапова. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 29. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 30. 74+75.81 Д53 Дмитрук, С. В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посіб. / С. В. Дмитрук, О. Ю. Дмитрук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с.
 31. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 2 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2001. - 638 с.
 32. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 33. 74 З-28 Занин, Л. В. Основы педагогического мастерства / Л. В. Занин, Н. П. Меньшиков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 288 с.
 34. 88.4-6 З-62 Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учеб. / И. А. Зимняя. - изд. 2-е, доп., испр. и перераб. - М. : Логос, 2002. - 384 с.
 35. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 36. 74.58 К59 Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. - К. : Знання, 2013. - 327 с.
 37. 74.58 К63 Комарова, А. И. Эстетическое воспитание студентов / А. И. Комарова. - Львів : Вища школа, 1984. - 160 с.
 38. 74.26 К68 Коротаєва-Камінська, В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навч. посіб. / В. О. Коротаєва-Камінська. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 39. 87 К68 Коротяєв, Б. І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко. - Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - 340 с.
 40. 74.26 К72 Костриця, Н. М. Методика навчання студентів спілкування в управлінський діяльності : Навч. посіб. / Н. М. Костриця, В. І. Свистун, В. В. Ягупов. - К, : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 41. 74.58 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2005. - 486 с.
 42. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с. - (Альма-матер).
 43. 74.58 М64 Мирошниченко, Н. А. В помощь молодому преподователю : Мотод. пособ. / Н. А. Мирошниченко, С. А. Стефанов. - Одесса : Юридична література, 2003. - 96 с.
 44. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 45. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студенство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 46. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 47. 74.58 П31 Пєхота, О. М. Основи педагогічних досліджень : Навч. посіб. / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2013. - 287 с.
 48. 74 П-32 Пивнева, Л. Н. Высшая школа США: социально-политический аспект. / Л. Н. Пивнева. - Харьков, 1992. - 152 с.
 49. 74.58 П32 Пионова, Р. С. Педагогика высшей школы / Р. С. Пионова. - Мн. : Университетское, 2002. - 256 с.
 50. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 352 с.
 51. 75 П77 Присяжнюк, С. І. Фізичне виховання : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк ; Присяжнюк С.І. - К. : ЦУЛ, 2008. - 504 с.
 52. 74 П88 Пурин, В. Д. Педагогика среднего профессионального образования / В. Д. Пурин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 256 с.
 53. 74.5 П93 Пшеничная, Л. Ф. Педагогика в сестринском деле / Л. Ф. Пшеничная. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352 с.
 54. 74я2 С18 Санкин, Л. А. Введение в университет : Учеб. пособие / Л. А. Санкин. - С.Пб., 1999. - 124 с.
 55. 74.58 С47 Слєпкань, З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с.
 56. 74.58 Т26 Тверезовська, Н. Т. Практика студентів у соціальних установах України : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, Л. А. Сатановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 378 с.
 57. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець ; [Товканець Г. В.]. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.
 58. 74.58 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот ; [Туркот Т. І.]. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
 59. 74.58 Ф66 Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; [ Фіцула М. М. ]. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с.
 60. 74.26 Х94 Хроменко, О. В. Методика преподавания психологии : Конспект лекций / О. В. Хроменко. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с.
 61. 74.58 Щ61 Щербань, П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : Навч. посіб. / П. М. Щербань. - К. : Вища шк., 2004. - 207 с.
 62. 63.3(4 Укр) Я73 Яримович, В. Нарис історії української студентської громади та українських поселень в Еспанії (1946- 1996) / В. Яримович, О. Білик, М. Волинський. - Філадельфія- Мадрид, 1997. - 196 с.

Жовтень 2014

Бізнес - планування як основа управління бізнесом

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262(1) А64 Аналіз і розробка інвестиційних проектів : Навч. посіб. / Циглик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М.та ін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 160 с.
 2. 65.262 Б23 Банківський менеджмент / Ред. Кириченко О.А., Міщенко В.І. - К. : Знання, 2005. - 831 с.
 3. 65.290-2(3) Б65 Бизнес-план = Менеджмент в малом бизнесе. - 60 с.
 4. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-план: рекомендации по составлению : Нормативная база. - М. : Приор, 2002. - 304 с.
 5. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование : учебник / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и станистика, 2008. - 816 с.
 6. 65.290-2(3) Б59 Бізнес-план для сільськогосподарського підприємства. - К. : Столяття, 2000. - 132 с.
 7. 65.290-2(3) Б59 Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування : Навч. посіб. / Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Дерев'янко О.Г. - 2-ге вид., доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 208 с.
 8. 65.290-2(3) Б59 Бізнес-планування : навч. посіб. / [Васильців Т. Г., Качмарик Я. Д., Блонська В. І. та ін.]. - К. : Знання, 2013. - 207 с.
 9. 65.23 В60 Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : Навч. посіб. / Свіщов М.В., Гречан А.П., Попович Л.М., Гавриленко Т.В., Божкова Т.В. - К. : Арістей, 2005. - 528 с.
 10. 65.290-2 Д26 Деловое планирование: Методы, организация, современная практика: Учебное пособие / Под ред. В.М. Попова. - М. : Финансы и статистика, 1997. - 368 с.
 11. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Єрмаков О.Є., Бондар Н.М., Калина А.В. та ін. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 248 с.
 12. 65.262(1) Е45 Економічні та організаційно-правові аспекти іноземних інвестицій в Україні : монографія / [Ред. Федоренко В. Г.]. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. - 398 с.
 13. 65.290-2(3) З-41 Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / Попов В.М., Безлепкін І.В., Ляпунов С.И. та ін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2003. - 382 с.
 14. 65.29 М20 Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : Навч. посіб. / Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В,Черняк: Ред. Л.І.Воротіна. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Європ. ун-т, 2004. - 308 с.
 15. 65.29 М19 Малое предпринимательство: организация, экономика, управление : учеб. пособ. / [ Ред. Шеремет А. Д. ]. - М. : Инфра-М, 2009. - 480 с.
 16. 65.290-21 М26 Маркетинг : Підруч. / Руделіус В., Азарян О.М., Виноградов О.А. та ін; Ред.-упоряд. Сидоренко О.І., Редько П.С. - 1-ге укр. вид. - К. : НМЦ Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 422 с.
 17. 65.5 М43 Международный бизнес. Учебно-методический комплекс : Учеб. пособие / Ред. Черенков В. И. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 571 с.
 18. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с.
 19. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 20. 65.290-2(11) М50 Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання) : Навч. посіб. / Уклад. Белінський П.І., Комаринський І.Ф., Кравець В.І. - Чернівці : Рута, 2004. - 220 с.
 21. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали І Магіст.конф. / [За ред. Л. О. Згалат-Лозинської, М. І. Філіпова ]. - К. : Персонал, 2010. - 104 с.
 22. 65.290-2 М50 Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах / За ред. Кредісова А. І. - К. : Знання України, 2006. - 416 с.
 23. 75.81 О-64 Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта : учеб.-метод. пособ. / [ Грачева О. Ю., Маркова Ю. А., Мишина Л. А. и др. ]. - М. : ИТК " Дашков и К ", 2009. - 276 с.
 24. 65.23 О-64 Організація і планування на підприємстві : Навч. посібн / Семенов Г.А., Станчевський В.К.,Панкова М.О. - К. : ЦНЛ, 2006. - 528 с.
 25. 65.290-2 О-75 Основи бізнесу : Навч. посіб. / Ред. Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 364 с.
 26. 65.290-2(3) О-75 Основи підприємництва та бізнес-планування. - Львів, 1994. - 56 с.
 27. 65.29 П32 Підприємництво : Навч. посіб. / Федоренко В.Г., Денисенко М.П., Руженський М.М. та ін. - К. : МАУП, 2005. - 280 с.
 28. 65.29 П32 Підприємництво: крок за кроком : Посіб. / Арсентьєв Е.Б., Бєлоусов О., Гірчак О. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2005. - 352 с.
 29. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / [Ред. Свіницька О. М.]. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 264 с.
 30. 65.23 П37 Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / [ Ред. Данилюк М. О. ]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 531 с.
 31. 65.23 П37 Планування та прогнозування в умовах ринку. : Навч. посібн. / Ред. Воронкова В.Г. - К. : Професіонал, 2006. - 608 с.
 32. 65.290-2(3) С23Сборник бизнес-планов с коментариями и рекомендациями / Под ред.В.М. Попова. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 336 с.
 33. 65.290-2(3) С23 Сборник бизнес-планов с коментариями и рекомендациями / Под ред.В.М. Попова. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 336 с.
 34. 65.290-2 У64 Управление бизнесом : Экспресс-курс для деловых людей / Авт.-сост. Г.В. Щекин. - 4-е изд. перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 232с.
 35. 65.290-2 У67 Управління бізнесом: доступно про складне / [Кістерський Л. Л., Бурляй А. Б., Липова Т. В. та ін. ]. - К. : Знання України, 2001. - 246 с.
 36. 65.262(1) У67 Управління інвестиціями та інноваціями : Навч. посіб. / [Жаворонкова Г. В., Сівашенко Т. В., Скібіцька Л. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 184 с.
 37. 65.5 У61 Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредісова;Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Віра-Р, 2002. - 552 с.
 38. 65.290-2 У67Управління проектами : навч посіб. / [Збаразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І. Ю. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 168 с.
 39. 65.290-2(3) Ф59 Финансовый бизнес-план / Под ред. В.М.Попова. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 480 с.
 40. 65.261 Ф59 Финансы и бухгалтерский учет в туризме : Учеб. / Ред. Квартальнов В.А., Зорин И.В., Плахова Л.С. и др. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 340 с.
 41. 65.261 Ф59 Фінансовий менеджмент : підруч. / [Непочатенко О. О., Бечко П. К., Колотуха С. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 496 с.
 42. 65.290-2(3) А23 Агафонова, Л. Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л. Г. Агафонова, О. В. Рога. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2000. - 158 с.
 43. 65.290-2(3) А28 Адамс, Б. Бизнес-план за несколько часов / Б. Адамс ; Адамс Б. - М. : АСТ; Астрель, 2008. - 469 с.
 44. 65.29 А39 Акіліна, О. В. Основи підприємництва : (навч.-метод. комплекс): Навч. посіб. / О. В. Акіліна, В. Г. Пасічник. - К. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 45. 65.23 А47Алексеева, М. М. Планирование деятельности фирмы : Учебно-метод. пособие / М. М. Алексеева. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 246 с.
 46. 65.290-2(3) А66 Андрусь, О. Бизнес-идеи: с чего начать свое дело / О. Андрусь ; [Андрусь О.]. - Х. : Фактор, 2011. - 736 с.
 47. 65.01 А72 Антонюк, Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : Монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2003. - 394 с.
 48. 65.29 А86 Арустамов, Э. А.Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. - 2-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2009. - 336 с.
 49. 65.23 А94 Афитов, Э. А. Планирование на предприятии / Э. А. Афитов. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 285 с.
  65.43 Б20 Балашова, Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова ; [Балашова Р. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 184 с.
 50. 65.290-2(3) Б25 Барроу, К. Бізнес-план : Практичн. посібн. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - 4-те вид. - К. : Знання, 2005. - 434 с.
 51. 65.23 Б27 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2001. - 260 с.
 52. 65.290-2(3) Б28 Батлер, Д. Бизнес-планирование: Что нужно для успешного начала собственного дела = Business planing / Д. Батлер. - С.Пб. : Питер, 2003. - 266 с.
 53. 65.290-2 Б41 Бейч, Э. Консалтинговый бизнес. Основы профессионализма / Э. Бейч. - С.Пб. : Питер, 2006. - 272 с.
 54. 65.290-2(3) Б87 Бринк, И. Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика / И. Ю. Бринк, Н. А. Савельева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 384 с.
 55. 65.290-2(3) Б65 Буров, В. П. Бизнес-план фирмы : Теория и практика / В. П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - М. : Экмос, 2000. - 176 с.
 56. 65.290-2(3) Г15 Галенко, В. П. Бизнес-планирование: Создание успешного бизнес-плана на предприятии / В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 57. 65.290-2(3) Г44 Гетало, В. П. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. - К. : Професіонал, 2008. - 240 с.
 58. 65.290-2(3) Г60 Голембиовский, С. А. Бизнес-план в стиле Russian / С. А. Голембиовский ; Голембиовский С. А. - М. : Ось-89, 2008. - 432 с.
 59. 65.290-2(3) Г61 Головань, С. И. Бизнес-планирование : Учеб. пособие / С. И. Головань. - Ростов н/Д : Фактор, 2002. - 320 с.
 60. 65.290-2(3) Г67 Горемыкин, В. А. Бизнес-план: Методика разработки. : 25 реальных образцов бизнес-плана / В. А. Горемыкин ; Горемыкин В. А. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2008. - 592 с.
 61. 65.262 Г68 Горемыкин, В. А. Лизинг : Учеб. / В. А. Горемыкин. - М. : Дашков и Ко, 2003. - 944 с.
 62. 65.290-2(3) Д64 Должанський, І. З. Бізнес-план: технологія розробки : Навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорина. - 2-ге вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 384 с.
 63. 65.290-2(3) Е80 Ершов, В. Ф. Бизнес-проектирование : Руководство по применению / В. Ф. Ершов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 288 с.
 64. 65.43 З-37 Затуливетров, А. Б. Ресторан: с чего начать, как преуспеть. Советы владельцам и управляющим / А. Б. Затуливетров. - С.Пб. : Питер, 2007. - 224 с.
 65. 65.23 І-20 Іванова, В. В. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. В. Іванова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 472 с.
 66. 67.404 К23 Карлін, М. І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях : Навч. посіб. / М. І. Карлін, А. В. Носалюк. - К. : Кондор, 2008. - 356 с.
 67. 65.290-21 К33 Кеворков, В. В. Маркетинг. Регламент бизнес-процесса / В. В. Кеворков, Д. В. Кеворков. - М. : РИП-холдинг, 2003. - 292 с.
 68. 65.42 К44 Кислов, Д. В. Организация и ведение бизнеса в сфере торговли и услуг / Д. В. Кислов, Б. Е. Башилов. - М. : Вершина, 2006. - 264 с.
 69. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; Кифяк В.Ф. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
 70. 32.973 К50 Клоков, И. Бизнес-план на компьютере: быстро и просто / И. Клоков. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 71. 65.290-2 К68 Коростелёв, В. А. Роль консалтинга в управлении бизнесом : Учеб. пособие / В. А. Коростелёв. - К. : МАУП, 2004. - 252 с.
 72. 65.290-2(3) К71 Косич, М. Как составить бизнес-план / М. Косич ; [Косич М.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2010. - 352 с.
 73. 32.81 К72 Костяев, Р. Бизнес в интернете: финансы, маркетинг, планирование / Р. Костяев. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2002. - 656 с.
 74. 65.290-2(3) К82 Кривонос, А. О. Бізнес-планування на підприємстві / А. О. Кривонос. - К. : МАУП, 2005. - 160 с.
 75. 65.290-2(3) К91 Куницина, Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке / Н. Н. Куницина, Л. Ушвицкий, А. В. Малеева. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 304 с.
 76. 65.290-2(3) К95 Кучеренко, В. Р. Бізнес-планування фірми : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. - К. : Знання, 2006. - 423 с.
 77. 65.290-2(3) Л24 Лапыгин, Ю. Н. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании : практич. пособ. / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин. - М. : Омега-Л, 2009. - 350 с.
 78. 65.29 Л69 Логинова, Е. Ю. Искусство управления в малом бизнесе : учеб.-практич. пособ. / Е. Ю. Логинова, О. Д. Прянина. - М. : ИТК " Дашков и К ", 2009. - 296 с.
 79. 65.290-2(3) Л93 Любунь, О. С. Бізнес-планування у банку : Навч. посіб. / О. С. Любунь, М. П. Денисенко. - К. : Атіка, 2006. - 288 с.
 80. 65.290-2(3) М15 Македон, В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон ; Македон В.В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.
 81. 65.43 М21 Мальська, М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : Навч. посіб / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : ЦУЛ, 2012. - 248 с.
 82. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 83. 65.290-2(7) М71 Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління : підруч. / Б. М. Мізюк ; Мізюк Б. М. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 544 с.
 84. 65.290-2(3) М64 Мірошниченко, А. В. Діловий успіх: бізнес-планування і маркетинг / А. В. Мірошниченко. - К. : А.Л.Д., 1997. - 64 с.
 85. 65.290-21 М73 Мних, М. В. Організація маркетингової політики на підприємстві : Посіб. / М. В. Мних. - К. : Зання України, 2004. - 263 с.
 86. 32.81 О-52 Оксанич, А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.
 87. 65.23 П19 Пасічник, В. Г. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 256 с.
 88. 65.290-2(3) П24 Пелих, А. С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес / А. С. Пелих. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2003. - 96 с.
 89. 65.290-2(3) П30 Петров, К. Н. Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и шаблонами / К. Н. Петров. - М. : ООО "И.Д.Вильямс", 2007. - 336 с.
 90. 65.290-2(3) П30 Петров, П. А. Финансовый план предприятия / П. А. Петров, А. Т. Чеблоков. - М. : Финансы и статистика, 1991. - 112 с.
 91. 65.290-2(3) П32 Пивоваров, К. В. Бизнес-планирование : Учебно-метод. пособие / К. В. Пивоваров. - 2-е изд. - М. : Маркетинг, 2002. - 164 с.
 92. 65.290-2 П33 Пирсон, Б. Магистр делового администрирования. Краткий курс / Б. Пирсон, Н. Томас. - Пер. с англ. - М. : АЛЬПИНА, 2000. - 218 с.
 93. 65.290-2 П37 Платонов, С. В. Искусство управленческой деятельности / С. В. Платонов, В. И. Третяк, В. В. Черкассов. - К. : Либра, 1996. - 416 с.
 94. 65.290-2(3) П48 Покропивний, С. Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко. - К. : КНЕУ, 1999. - 208 с.
 95. 65.290-2(3) П58 Попов, В. М. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов / В. М. Попов, С. И. Ляпунов, Л. Л. Касаткин. - М. : КноРус, 2003. - 448 с.
 96. 65.290-2(3) П58 Попов, В. М. Сборник бизнес-планов: С рекомендациями и комментариями / В. М. Попов ; В.М.Попов, С.И.Ляпунов, С.Г.Млодик, А.А.Зверев. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 336 с.
 97. 65.053 П58 Попова, Л. В. Современный управленческий анализ: Теория и практика контроллинга : Учеб. пособие / Л. В. Попова, Т. А. Головина, И. А. Маслова. - М. : Дело и сервис, 2006. - 272 с.
 98. 65.29 П61 Посилкіна, О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : Навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 160 с.
 99. 65.290-2(3) Р49 Ридинг, К. Стратегическое бизнес - планирование: Динамическая система повышения эффективности и обеспечение конкурентного преимущества / К. Ридинг ; Пер. с англ.; Под ред. Войтюк И. А. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 384 с.
 100. 65.290-2(3) Р69 Романова, М. В. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ИД "Форум": ИНФРА-М, 2007. - 240с.
 101. 65.290-2(3) С42 Скворцов, Н. Н. Бизнес план предприятия / Н. Н. Скворцов. - К. : Вища школа, 1995. - 189 с.
 102. 65.290-2 С42 Скібіцька, Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. Книга 1 : Організація бізнесу / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. - К. : Кондор, 2009. - 896 с.
 103. 65.290-2 С42 Скібіцький, О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. - К. : Кондор, 2011. - 912 с.
 104. 65.290-2(3) С45 Скриба, Н.Н. и др. Бизнес-планирование в торговле: методические подходы и практические рекомендации : Учеб. пособие / Н.Н. и др. Скриба ; Авт. Скриба Н.Н., Микулич И.М., Валевич Р.П. - Мн. : БГЭУ, 2000. - 216 с.
 105. 65.290-2(3) С47 Слиньков, В. Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие / В. Н. Слиньков. - К. : Алерта, 2006. - 456 с.
 106. 65.290-2 С71 Спарроу, Э. Успешный IT-аутсорсинг: от выбора поставщика услуг до управления проектом = Sucessful IT Outsoursing / Э. Спарроу. - М. : Кудиц-образ, 2004. - 288 с.
 107. 65.290-2(3) С76 Станиславчик, Е. Н. Бизнес-план: Финансовый анализ инвестиционного проекта / Е. Н. Станиславчик ; [Станиславчик Е. Н.]. - М. : Ось-89, 2001. - 96 с.
 108. 65.290-2(3) С84 Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование : учеб. пособ. / Н. Д. Стрекалова ; Стрекалова Н. Д. - С.Пб. : Питер, 2009. - 352 с.
 109. 65.290-2(3)+65.290-21 С88 Студинская, Г. Я. Любовный треугольник: бизнес-планирование, маркетинг, бренд / Г. Я. Студинская. - К. : Феникс, 2011. - 136 с.
 110. 65.290-2(3) С91 Сухова, Л. Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия / Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова. - Учеб. пособие. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 160 с.
 111. 65.290-2(3) Т19 Тарасюк, Г. М. Бізнес-план: Розробка, обгрунтування та аналіз : Нав. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2006. - 280 с.
 112. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства : Практикум: Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Кондор, 2004. - 266 с.
 113. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування комерційної діяльності : Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2005. - 400 с.
 114. 65.290-2(3) Т45 Тиффани, П. Бизнес-планы для "чайников" = Business plans for dummies / П. Тиффани, С. Питерсон. - 2-е изд. - М. : ООО И. Д. Вильямс, 2008. - 560 с.
 115. 65.290-2(3) У84 Уткин, Э. А. Бизнес-планирование : Курс лекций / Э. А. Уткин, Б. А. Котляр, Б. М. Рапопорт. - М. : ЭКСМОС, 2001. - 320 с.
 116. 65.290-2(3) У84 Уткин, Э. А. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело / Э. А. Уткин, А. И. Кочеткова. - М. : ТАНДЕМ, Изд-во "ЭКМОС", 1999. - 176 с.
 117. 65.290-2(3) У93 Ушаков, И. И. Бизнес-план / И. И. Ушаков ; Ушаков И. И. - С.Пб. : Питер, 2009. - 224 с.
 118. 65.290-2(3) Ф59 Финч, Б. 30 минут для подготовки бизнес-плана / Б. Финч. - М. : Лори, 2000. - 79 с.
 119. 65.290-2(3) Х17 Халтаева, С. Р. Бизнес-планирование / С. Р. Халтаева, И. А. Яковлева. - Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2005. - 170 с.
 120. 65.290-2(3) Ц28 Цвиркун, А. Д.Бизнес-план.Анализ инвестиций. Методы и инструментальные средства / А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2009. - 320 с.
 121. 65.29 Ш34 Шваб, Л. І. Економіка підприємства : підруч. / Л. І. Шваб ; [Шваб Л.І.]. - К. : Каравела, 2011. - 416 с.
 122. 65.23 Ш33 Швайка, Л. А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / Л. А. Швайка. - 4-те вид., стереотип. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 268 с.
 123. 65.261 Ш44 Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент : Підруч. / В. М. Шелудько. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 375 с.
 124. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - К. : Ліра-К, 2013. - 498 с.
 125. 65.29+65.290-2 Я77 Ярошевич, Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гаврилюк. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 408 с.

Кадрова політика України

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 А18 Автоматизация кадрового учета / М.А. Винокуров и др. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 222 с.
 2. 65.262 Б23 Банківська безпека : навч. посіб. / [Вовчак О. Д., Самура Ю. О., Сидоренко В. А. та ін.]. - К. : Знання, 2013. - 237 с.
 3. 65.290-2 Б59 Бізнес-менеджмент : Навч. посіб. / Ред. Федулової Л.І. - К. : МАУП, 2007. - 632 с.
 4. 92 Б79 Большой словарь-справочник кадровика / Авт.и сост. Лукаш Ю.А. - М. : Книжный мир, 2006. - 512 с.
 5. 67.401 Д36 Державне управління в умовах європейської та євроантлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія. (Моніторинг наукових досліджень і розробок;) : навч. посіб. - Ужгород : Ліра, 2007. - 343 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 2).
 6. 65.29 Е45 Економіка підприємства : навч. посіб. / [ Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Ельга-Н: КНТ, 2009. - 780 с.
 7. 65.053 Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. / [Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С. та ін.]. - вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 400 с.
 8. 67.405.1 З-19 Законодавство України про працю : Станом на 25 травня 1999 р. Т.1 : Загальні положення. Зайнятість та працевлаштування громадян. Трудовий договір. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників / Упоряд. Вакуленко В. - К. : Істина, 2009. - 704 с
 9. 65.290-2(5) К13 Кадрова документація / [Ред. Я. Кавторєва]. - 8-ме вид., перероб. і доп. - Х. : Фактор, 2010. - 464 с.
 10. 65.290-2(2) К13 Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь : Навч. посіб. / Ульяненко Ф.М,, Нікітченко С.М., Котельніков Д.І., Нікітченко О.В. - К. : ЦНЛ, 2005. - 320 с.
 11. 32.973 К64 Комп'ютерні технології обробки облікової інформації : навч. посіб. / [Під ред. В. Є. Ходакова]. - Херсон; К. : Олді-плюс; Ліра-К, 2012. - 534 с.
 12. 65.290-2 М50 Менеджмент : підручник / [Федоренко В.Г., Іткін О.Ф., Анін В.І. та ін]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. - К. : Алерта, 2008. - 652 с.
 13. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
 14. 65.290-2 М50 Менеджмент організацій : Підручн. / Ред. Федулова Л.І. - К. : Либідь, 2004. - 448 с.
 15. 32.81 М58 Міжнародна інформація : навч. посіб. / [За ред. М. П. Требіна]. - Х. : Право, 2014. - 336 с.
 16. 65.5 М58 Міжнародний менеджмент : Нач. посіб. / Білозубенко В.С., Семенов А.А., Озаріна О.В. та ін.; Ред. Чернега О.Б. - К. : ЦНЛ, 2006. - 592 с.
 17. 65.24 М85 Мотивація праці та формування ринку робочої сили / Ред. Саблук П.Т., Бугуцький О.А. - К. : Урожай, 1993. - 416 с.
 18. 65.290-2 М90 Муниципальное управление : Учеб. пособие / Гладышев А.Г., В.Н.Иванов, Е.С.Савченко. - М. : Муниципальный мир, 2002. - 560 с.
 19. 65.290-2(9) Н42 Недержавна система безпеки підприємництва як кладова національної безпеки України : Зб. наук. матеріалів І Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 9-10 квіт. 2003 р. / Ред. І.І.Тимошенко та ін. - К. : Європ. ун-т, 2004. - 339 с.
 20. 88.4-8 Н76 Новые технологии управления персоналом / [Сартан Г. Н., Смирнов А. Ю., Гудимов В. В. и др.]. - С.Пб. : Речь, 2003. - 240 с.
 21. 65.24 О-64 Организация, нормирование и оплата труда : Учеб. пособие / А.С.Головачев, Н.С.Березина, Н.Ч.Бокун и др. - М. : Новое знание, 2004. - 496 с.
 22. 65.290-2 О-75 Основи бізнесу : Навч. посіб. / Ред. Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 364 с.
 23. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 24. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту / Ред. Федоренко В. Г. - К. : Алерта, 2007. - 420 с.
 25. 65.290-2(2) Т32 Подбор и расстановка руководящих и производственых кадров в новых условиях хозяйствования : Тематич. подборка. - К., 1991. - 23 с.
 26. 88.2 П69 Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. пособ. / [ Ред.-сост. Д.Я. Райгородский ]. - Самара : Бахрах-М, 2011. - 672 с.
 27. 60.6я2 П70 Праця України 2009 : Статистичн. зб. / [Відпов. за вип. Cеник І. В.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 341 с.
 28. 88.5 П86 Психология делового преуспевания / Авт. Колесников и др. - М. : Владос, 2001. - 304 с. - (Психология безопасности и успеха).
 29. 88.5 П86 Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общ. ред. Л.В. Винокурова. - СПб. : Питер, 2001. - 512 с.
 30. 88.4-8 П86 Психология управления персоналом : пособие для специалистов работающих с персоналом / [Ред. Батаршев А. В., Лукьянов А. О.]. - 2-е изд., испр. - М. : Психотерапия, 2007. - 624 с.
 31. 65.290-2 С56 Современный менеджмент: теория и практика / Комаров А.Г., Кудашев А.Р., Брандукова А.А., Муфтиев Г.Г. - С.Пб. : Питер, 2004. - 432 с.
 32. 60.5 С69 Социология : учебник / Н.Ф. Осипова, В.Д. Водник, Г.П. Климова [ и др.]; под. ред. Н.Ф. Осиповой. - Х. : ООО "Одиссей", 2008. - 264 с.
 33. 65.290-2(2) С69 Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. А.Л. Афендик. - К. : Персонал, 2008. - 84 с.
 34. 65.24 С83 Стратегия занятости / под ред. Л.С. Чижовой. - М. : Экономика, 1990. - 208 с.
 35. 74 Т34 Теорія і практика професійної орієнтації : навч. посіб. - К. : Персонал, 2010. - 272 с.
 36. 65.290-2(2) Т38 Технологии кадрового менеджмента : Учеб.-практ. пособ. / Ред. Мишурова И.В. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 368 с.
 37. 65.290-2 Т38 Технологии корпоративного менеджмента : Учеб. пособие / Ред. Мишурова И.В., Новосельская Н.Ф. - М. : МарТ, 2004. - 544 с.
 38. 67.405.1 Т78 Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів : Навч. посіб. / Наровська К.Б., Пастухов В.П., Тищенко О.В., Чорноус С.М. - К. : Алерта, 2005. - 280 с.
 39. 65.290-2 У63 Управление бизнесом : Экспресс-курс для деловых людей / Авт.-сост. Г.В. Щекин. - 4-е изд. перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 232 с.
 40. 65.32 У66 Управление земельными ресурсами : Учеб. пособие / Кухтин П.В., Левов А.А., Лобанов В.В., Семкина О.С. - С.Пб. : Питер, 2005. - 384 с.
 41. 65.290-2(2) У64 Управление персоналом в ракурсе современных социальных трансформаций : монография / [Михайлева Е. Г., Недогонов Д. В., Митина А. Н и др.]. - Х. : Щедра садиба плюс, 2013. - 284 с.
 42. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом организации : учеб. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - 3-изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 638 с.
 43. 65.290-2(2) У67 Управление персоналом: поиск, отбор, оценка эффективности: проблемно-тематический сборник / Отв. за выпуск Е.В. Богомолова. - М. : РАН, 1998. - 116.
 44. 65.290-2(2) У67 Управління людськими ресурсами: філософські засади : Навч. посіб. / Ред. Воронкова В.Г. - К. : Професіонал, 2006. - 576 с.
 45. 65.290-2(2) У67 Управління персоналом фірми : Навч. посіб. / Крамаренко В.І., Холод Б.І., Нагорська М.М.; Ред. Крамаренко В.І., Холод Б.І. - К. : ЦУЛ, 2003. - 272 с.
 46. 65.43 У67 Управління сучасним готельним комплексом : Навч. посіб. / Мунін Г., Змійов А., Зінов'єв Г. та ін. - К. : Ліра К, 2005. - 520 с.
 47. 65.290-2 У92 Учитесь управлять / Под. ред. О.В. Козловой. - М. : Знание, 1974. - 192 с.
 48. 65.290-2(2) Х88 HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле / Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 49. 65.24 Э40 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под. ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова. - М. : Экзамен, 2002. - 736 с.
 50. 88.5 А-18 Авдеев, В. В. Формирование команды. / В. В. Авдеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТЦ Сфера, 1999. - 544 с.
 51. 65.272 А19 Аверин, А. В. Социальная политика и подготовка управленческих кадров : Учеб. пособие / А. В. Аверин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2007. - 280 с.
 52. 67.7 А61 Амджадін, Л. М. Юридичні клініки в Україні: сучасний стан, діяльність та перспективи розвитку (за даними дослідження) / Л. М. Амджадін ; [Амджадін Л. М.]. - К. : Інтелектуальна Перспектива, 2008. - 189с.
 53. 65.290-2(5) А65 Андреева, В. И. Делопроизводство в кадровой службе. Практическое пособие с образцами документов. / В. И. Андреева. - 2-е изд. доп. и перераб. - М. : ЗАО "Бизнес школа "Интел-Синтез", 1998. - 224 с.
 54. 65.290-2(2) А66 Андропова, Н. Л. Кадровый менеджмент : учеб. пособ. / Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова, И. Ю. Андропова. - М. : Изд. центр " Академия ", 2008. - 64 с.
 55. 65.24 А83 Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг ; Армстронг М. - 8-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 832 с.
 56. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К. : ЦУЛ, 2007. - 524 с.
 57. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учеб пособ. / Т. Ю. Базаров ; Базаров Т. Ю. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 239 с.
 58. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учеб пособ. / Т. Ю. Базаров ; Базаров Т. Ю. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 239 с.
 59. 88.4-4 Б19 Баклицький, І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький ; Баклицький І.О. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 655 с.
 60. 65.290-2(2) Б20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : ЦУЛ, 2011. - 468 с.
 61. 65.24 Б20 Балашов, А. И. Управление человеческими ресурсами : Учеб. пособие / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. - С.Пб. : Питер, 2012. - 320 с.
 62. 67.7 Б23 Бандурка, О. М. Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ : Підруч. / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв. - Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. - 480 с.
 63. 65.290-2(5) Б27 Басаков, М. И. Документы по персоналу предприятия / М. И. Басаков ; Сост. М.И. Басаков. - Ростов н/Д : МарТ, 2001. - 272 с.
 64. 65.290-2 Б39 Безкровний, М. Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навч.посіб. / М. Ф. Безкровний ; Безкровний М. Ф. - К. : Каравела, 2008. - 456 с.
 65. 65.24 Б39 Безнощенко, М. В. Практическое пособие по поиску работы в условиях кризиса / М. В. Безнощенко, В. С. Морозов. - К. : ОАО Полиграфкнига, 2009. - 192 с.
 66. 65.290-2(2) Б43 Беленко, П. В. Хедхантинг: принципы и технологии / П. В. Беленко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 192 с.
 67. 65.290-2(2) Б59 Бизюкова, И. В. Кадры управления: подбор и оценка : Учеб. пособие / И. В. Бизюкова. - М. : Экономика, 1998. - 150 с.
 68. 88.4-8 Б87 Брич, В. Я. Психологія управління : Навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. - К. : Кондор, 2013. - 384 с.
 69. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами : Учебн.-практич. пособие / В. Р. Веснин. - М. : Элит -2000, 2002. - 592 с.
 70. 65.290-2(2) В49 Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
 71. 65.290-2(2) В65 Войченко, Е. Г. Планирование и организация работы отдела кадров : Учеб. пособие / Е. Г. Войченко. - К. : Вища шк., 1986. - 343 с.
 72. 65.290-2(2) В75 Воронкова, В. Г. Кадровий менеджмент : Навч. посіб. / В. Г. Воронкова. - К. : Професіонал, 2004. - 192 с.
 73. 67.401 В75 Воронько, О. А. Керівні кадри: державна політика та система управління / О. А. Воронько. - Навч. посіб. - К. : УАДУ, 2000. - 156 с.
 74. 65.29 Г16 Галпин, Т.Дж. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний. Методы и процедуры интеграции на всех уровнях организационной иеархии / Т.Дж. Галпин, М. Хэндон ; Пер. с англ. Кондукова Э.В. - М. : Вильямс, 2005. - 240 с.
 75. 32.973 Г37 Герасимова, Л. 1С Зарплата и Кадры 7.7. Повседневные операции. Советы опытного бухгалтера : Самоучитель / Л. Герасимова, Р. Смоляк. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2006. - 336 с.
 76. 65.290-2(2)+88.4-8 Г67 Горбунова, М. Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс лекций : учеб. пособ. / М. Ю. Горбунова ; Горбунова М. Ю. - М. : Владос-Пресс, 2008. - 223 с.
 77. 65.290-2(2) Г68 Гордиенко, Л. Ю. Основы кадрового менеджмента = Principles of personnel management : Учеб. пособие / Л. Ю. Гордиенко, А. Г. Зима. - Х. : ИНЖЕК, 2004. - 376 с.
 78. 65.29 Г82 Грибов, В. Д. Экономика организации : учеб. пособие / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 416 с.
 79. 32.81 Г97 Гутгарц, Р. Д. Информационные технологии в управлении кадрами / Р. Д. Гутгарц ; Под ред. Пархомова В.А. - М. : Инфра-М, 2001. - 235 с.
 80. 65.290-2(5) Д19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с.
 81. 65.290-2(2) Д30 Демин, Ю. М. Управление кадрами в кризисных ситуациях / Ю. М. Демин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 219 с.
 82. 65.290-2(7) Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций : Учеб. пособие / Г. А. Дмитренко. - 3-е изд., испр. и доп. - К. : МАУП, 2006. - 224 с.
 83. 65.290-2(2) Д53 Дмитренко, Г. А. Мотивация и оценка персонала : Учеб. пособие / Г. А. Дмитренко, Е. А. Шарапатова, Т. М. Максименко. - К. : МАУП, 2002. - 246 с.
 84. 65.261 Д56 Доброскок, О. В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. / О. В. Доброскок ; [Доброскок О. В.]. - К. : Алерта, 2012. - 238 с.
 85. 65.42 Д69 Дорощук, Н. Рабочая книга супервайзера / Н. Дорощук. - С.Пб. : Питер, 2007. - 192 с.
 86. 65.290-2(2) Д79 Дубейковская, Я. С. Стоп. Кадры!: Управление персоналом для умных / Я. С. Дубейковская. - Екатеринбург : Урал. ун-т, 2000. - 240 с.
 87. 88.5 Д84 Дуткевич, Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦНЛ, 2005. - 456 с.
 88. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учеб.пособие / А. П. Егоршин ; Егоршин А.П. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 89. 88.4-8 Ж65 Жечко, Т. М. Как оценить человека за полчаса / Т. М. Жечко. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160с.
 90. 65.290-2 З-61 Зильберман, М. Консалтинг: методы и технологии : пер. с англ. / М. Зильберман. - С.Пб. : Питер, 2007. - 432 с.
 91. 65.290-2(2) И20 Иванова, С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час / С. Иванова. - 4-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 160 с.
 92. 88.4-4 И46 Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. П. Ильин ; Ильин Е.П. - С.Пб. : Питер, 2008. - 432 с.
 93. 65.290-2(2) И30 Йеттер, В. Эффективный отбор персонала. Метод структурированного интервью = Effiziente personalauswahl / В. Йеттер ; [Йеттер В.]. - Х. : Гуманитарный Центр, 2011. - 360с.
 94. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 95. 65.290-2 К42 Киппинг, М. Управленческое консультирование. Индустрия знаний, символический капитал или новая мода / М. Киппинг, Л. Энгвелл. - Х. : Изд-во "Гуманитарній Центр", 2008. - 416 с.
 96. 65.290-2(2) К56 Ковалева, О. Лицом к лицу с будущим сотрудником : Как провести эффективное интервью при приеме на работе : Практическое пособие / О. Ковалева, Е. Юферова. - М. : Рольф, 2001. - 288 с.
 97. 65.290-2(7) К61 Колпаков, В. М. Стратегический кадровый менеджмент : Учеб. пособие / В. М. Колпаков, Г. А. Дмитренко. - 2-ге изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2005. - 752 с.
 98. 65.290-2 К68 Коростелёв, В. А. Роль консалтинга в управлении бизнесом : Учеб. пособие / В. А. Коростелёв. - К. : МАУП, 2004. - 252 с.
 99. 65.24 К84 Круп'як, Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навч. посіб. / Л. Б. Круп'як. - К. : Кондор, 2013. - 278 с.
 100. 88.4-7 Л36 Левинсон, Гарри. Ассессмент организаций. Пошаговое руководство по эффективному консультированию = Organizational assessment. A step-by-step guide to effective consulting / Г. Левинсон. - Х. : Гуманитарный Центр, 2011. - 424 с.
 101. 65.290-2(5) Л64 Литвиненко, В. І. Організація роботи з кадрами / В. І. Литвиненко. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 82 с.
 102. 65.24 Л84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич ; [Лукашевич В. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Л. : Новий світ-2000, 2012. - 424 с.
 103. 65.290-2(5) М17 Макух, Я. Д. Кадрове діловодство : Навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - К. : Знання, 2006. - 143 с.
 104. 88.4-4 М19 Малхазов, О. Р. Психологія праці : навч. посіб. / О. Р. Малхазов ; [ Малхазов О. Р. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 105. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 106. 65.290-2(5) М33 Матвеева, В. Кадровая документация / В. Матвеева. - 3-е изд., пер. и доп. - Х. : Фактор, 2002. - 332 с.
 107. 65.24 М36 Махсма, М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / М. Б. Махсма. - К. : Атіка, 2005. - 304 с.
 108. 65.43 Н59 Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 344 с.
 109. 32.973 Н72 Новак, Б. В. Кадровый учет на компьютере / Б. В. Новак. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 110. 88.4-11 О-46 Озерський, І. В. Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України : монографія / І. В. Озерський. - Полтава : Полтавський літератор, 2009. - 760 с.
 111. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Кадрове діловодство : навч. посіб. / Ю. Палеха ; [ Палеха Ю. ]. - 5-те вид., доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 476 с.
 112. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : навч. посіб. у 2-х ч. Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.
 113. 65.290-2(7) П30 Петрова, І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. - К. : КНЕУ, 2013. - 466 с.
 114. 65.290-2(2) Р82 Рубан, Г. С. Работа с кадрами на производстве / Г. С. Рубан. - 4-е изд., перераб. и доп. - К. : Тэхника, 1990. - 168 с.
 115. 65.290-2(10) С17 Самоукина, Н. Антикризисное управление компанией / Н. Самоукина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 192 с
 116. 65.290-2(2) С47 Слиньков, В. Н. Организация и методика проведения профессиональной подготовки на предприятии (теория и практика) : Учеб. пособие / В. Н. Слиньков. - К. : КНТ, 2004. - 144 с.
 117. 88.2 С55 Собчик, Л. Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе : Практикум по психодиагностикие / Л. Н. Собчик. - С.Пб. : Речь, 2002. - 72 с.
 118. 65.290-2(10) Т98 Тюріна, Н. М. Антикризове управління : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабовська. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 119. 88.4-8 Ф53 Филиппов, А. В. Работа с кадрами: психологический аспект / А. В. Филиппов. - М. : Экономика, 1990. - 170 с.
 120. 88.4 Ф88 Фридеманн, В. Нердингер. Ориентация на клиента. Современная практика работы с клиентами = Kundenorientirung / В. Н. Фридеманн. - Х. : Изд-во Гуманитарный центр, 2004. - 180 с.
 121. 65.290-2 Х81 Хоронжий, А. Г. Соціальне управління : навч. посіб / А. Г. Хоронжий ; [Хоронжий А. Г.]. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 290 с.
 122. 65.290-2(2) Ч59 Чижов, Н. А. Кадровые технологии / Н. А. Чижов. - М. : Экзамен, 2000. - 352 с.
 123. 65.290-2(2) Ш66 Шкатулла, В. И. Настольная книга менеджера по кадрам / В. И. Шкатулла. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : НОРМА;ИНФРА-М, 2001. - 560 с.
 124. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учеб. / Г. В. Щёкин. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 280 с.
 125. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная теория и кадровая политика : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 2000. - 576 с.
 126. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щёкин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.
 127. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Теория кадровой политики : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1997. - 176 с.

Інформація,інтелект,нація
(тематична виставка до Всесвітнього дня інформації)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 Д70 Доступ до інформації та електронне урядування / Авт.-упорядники Демкова М.В., Фігель М.В. - К. : Факт, 2004. - 336 с.
 2. 67.404.3 З-19 Законодавство про засоби масової інформації : станом на 1 січня 2012 року. - Х. : Право, 2012. - 136 с.
 3. 32.973 И74 Информатика для юристов и экономистов / Симонович С.В. и др. - СПб : Питер, 2001. - 688 с.
 4. 32.81 И74 Информационные технологии в экономике / Ред. Симионов Ю.Ф. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 352 с.
 5. 32.81 И74 Информационные технологии управления : учеб. пособие / под ред. проф. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 439 с.
 6. 32.81 И74 Информация: поиск, анализ, защита / Авт-сост. Кузнецов И.Н. - Мн. : Амалфея, 2002. - 320 с.
 7. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 8. 32.81 І-74 Інформаційні системи і технології : Навч. посіб. / С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський, Г.А. Шпортюк. - К. : МАУП, 2004. - 192 с. -
 9. 32.81 І-74 Інформаційні технології в регональному управлінні : Навч. посібн. / Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. та ін. - К. : Знання України, 2006. - 282 с.
 10. 32.81 І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / [Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 11. 67.404.3 І-99 Інформаційні технології. Нормативна база / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2005. - 500 с.
 12. 67.404.3 О-13 Об информации в Украине. №24. - Бюлетень. - К. : Бест и Ко, 2002. - 92 с. - (Право и Практика).
 13. 67.404.3 О-64 Організаційно-првові основи захисту інформації з обмеженим доступом : Навч. посіб. / Ред. Сідак В С. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 232 с.
 14. 32.973 О-75 Основи інформатики : навч. посіб. / [Вітюк О.В., Гуралюк А.Г., Москалькова Н.М. та ін.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 104 с.
 15. 67.404.3 О-75 Основи інформаційного права України : Навч. посіб. / В.С.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Грицюк та ін.; Ред. М.Я.Швець, Р.А.Калюжний, П.В.Мельник. - К. : Знання, 2004. - 274 с.
 16. 78 П18 Парадигмы ХХІ века: информационное общество, информационное мировозрение, информационная культура : Материалы междунар. науч. конфер. Краснодар, 16-18 сентября 2002. - Краснодар, 2002. - 479 с.
 17. 76.0 Р68 Роль та місце засобів масової інформації у виборчому процесі : Зб. мат. міжнар. науково-практич.ї конф. (доп., виступи, рекомендації). - К. : Центральна виборча комісія, 2000. - 133 с.
 18. 65.01 С69 Социально - экономические проблемы информационного общества = Social and economic problems of information society / Под ред Мельника Л.Г. - Сумы : ИТД Университетская книга, 2005. - 430 с.
 19. 78.5я2 С74 Справочник информационного работника / [ред. Гитляревский Р.С., Минкина В.А.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 584 с.
 20. 92 Т52 Толковый словарь по основам информационной деятельности / Под ред. Н.Н.Ермошенко. - К. : УкрИНТЭИ, 1995. - 252 с.
 21. 32.81 А64 Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 22. 32.973 А72 Антонюк, А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах : Навч. посіб. / А. О. Антонюк. - К. : КМ Академія, 2003. - 244 с.
 23. 67 А86 Артемов, В. Ю. Порівняння організаційно- правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн- членів НАТО : Навч.- метод. посібн. / В. Ю. Артемов. - К. : КНТ, 2007. - 172 с.
 24. 65.290-2 Б35 Бебик, В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології техніка паблік рилейшнз : Монографія / В. Бебик. - К. : МАУП, 2005. - 440 с.
 25. 73 Б71 Блюменау, Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов : Учеб.-практич. пособие / Д. И. Блюменау. - С.Пб. : Профессия, 2002. - 240 с.
 26. 32.973 Б74 Богуш, В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. - К. : МК-Прес, 2005. - 432 с.
 27. 32.81 Б75 Боднар, І. Міжнародна інформація : Навч.-метод. посіб. / І. Боднар. - Л. : Новий світ-2000, 2005. - 216 с.
 28. 76.0 Б81 Бондар, Ю. Поле битви - інформаційний простір / Ю. Бондар. - К. : МАУП, 2006. - 152 с.
 29. 32.81 Б90 Буйницька, О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / О. П. Буйницька ; [Буйницька О. П.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 30. 66.3 В61 Вовканич, С. Інформація, інтелект, нація / С. Вовканич. - Львів : Євро Світ, 1999. - 416 с.
 31. 32.973 Г12 Галузинський, Г. П. Сучасні технологічні засоби обробки інформації. / Г. П. Галузинський, І. В. Гордієнко. - К. : КНЕУ, 1998. - 224 с.
 32. 67.404.3 Г65 Гонцяж, Я. Свобода інформації та виконавча гілка влади / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк. - К. : Міленіум, 2002. - 240 с.
 33. 67.404.3 Г93 Гуз, А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : Навч. посіб. / А. М. Гуз. - К. : КНТ, 2007. - 260 с.
 34. 32.81 Г97 Гушко, С. В. Управлінські інформаційні системи : навч. посіб / С. В. Гушко, А. В. Шайкан. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 320 с.
 35. 32.973 Д14 Дайсон, Е. Життя за доби інтернету / Е. Дайсон ; Пер. з англ. П.Таращук. - Release 2.1. - К. : Альтернативи, 2002. - 344 с.
 36. 32.81 Д66 Домарєв, В. В. Організація захисту інформації на об'єктах державної та підприємницької діяльності : Навч. посіб. / В. В. Домарєв, С. О. Скворцов. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 102 с.
 37. 32.81 Д73 Дрешер, Ю. Организация информационного производства : Учеб. пособие / Ю. Дрешер. - М. : Фаир-пресс, 2005. - 248 с.
 38. 73 З-38 Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : Навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
 39. 67.404.3 К44 Кісілевич-Чорнойван, О. М. Міжнародне інформаційне право : навч. посіб. / О. М. Кісілевич-Чорнойван ; [Кісілевич-Чорнойван О. М.]. - К. : Персонал, 2011. - 160 с.
 40. 67.404.3 К66 Кормич, Б. А. Інформаційне право : підруч / Б. А. Кормич ; [Кормич Б. А.]. - Х. : БУРУН КНИГА, 2011. - 334 с.
 41. 67.404.3 К66 Кормич, Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : Навч. посіб. / Б. А. Кормич. - К. : Кондор, 2004. - 384 с.
 42. 32.81 К88 Кудрявцева, С. П. Міжнародна інформація : Навч. посіб. / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. - К. : Слово, 2005. - 400 с.
 43. 65.290-2 К89 Куйбіда, В. С. Інформатизація муніципального управління : Наук. вид. / В. С. Куйбіда. - Львів : Літопис, 2002. - 222 с.
 44. 73 К90 Кулицький, С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навч. посіб. / С. П. Кулицький. - К. : МАУП, 2002. - 224 с. -
 45. 87 К96 Кушерець, В. І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій / В. І. Кушерець. - К. : Знання України, 2004. - 248 с.
 46. 67.404.3 Л67 Ліпкан, В. А. Інформаційна безпека Україна в умовах євроінтеграції : Навч. посіб. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. - К. : КНТ, 2006. - 280 с.
 47. 66.2 М15 Макаренко, Є. А. Європейська інформаційна політика : Монографія / Є. А. Макаренко. - К. : Наша культура і наука, 2000. - 368 с.
 48. 67.404.3 М29 Марущак, А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності : навчальний посібник / А. І. Марущак ; Марущак А.І. - К. : Скіф, КНТ, 2008. - 344 с.
 49. 67.404.3 М29 Марущак, А. І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації : науково-практичний посібник / А. І. Марущак ; Марущак А.І. - Біла Церква : Буква, 2006. - 432 с.
 50. 65.290-2 М33 Матвієнко, О. В. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Слово, 2007. - 200 с.
 51. 65.290-2 М33 Матвієнко, О. В. Основи інформаційного менеджменту : Навч. посіб. / О. В. Матвієнко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 128 с.
 52. 65.290-2 М33 Матвієнко, О. В. Основи менеджменту інформаційних систем : Навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2005. - 176 с.
 53. 65.01 М48 Мельник, Л. Г. Информационная экономика / Л. Г. Мельник. - Сумы : Университетская книга, 2003. - 288 с.
 54. 92 М48 Мельник, Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике = Melnik L. Economics and information: economics of information and information in Economy : Учеб. пособ. / Л. Г. Мельник. - Сумы : ИТД Университетская книга, 2005. - 384 с.
 55. 32.973 М48 Мельников, О. П. Економічна інформатика : навч. посіб. / О. П. Мельников ; [Мельникова О. П.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 424 с.
 56. 32.973 М62 Мінченко, А. В. Правова інформатика. Інформація та інформаційне забезпечення правоохоронних органів : Навч. посіб. / А. В. Мінченко. - К. : Арістей, 2003. - 436 с.
 57. 73+66.4 М90 Муковський, І. Т. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : навч. посіб. / І. Т. Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. - К. : Кондор, 2012. - 224 с.
 58. 32.811 Н63 Николайчук, Я. М. Теорія джерел інформації : монографія / Я. М. Николайчук ; [Николайчук Я. М.]. - вид. 2-ге випр. - Тернопіль : Терно-граф, 2010. - 536 с.
 59. 32.81 Н72 Новак, В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К. : Кондор, 2006. - 462 с.
 60. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - К. : Ліра-К, 2014. - 386 с.
 61. 32.81 П36 Пішеніна, Т. І. Інформаційне забезпечення управління та реферування : Навч. посіб. / Т. І. Пішеніна, О. Ф. Шаповал ; Ред. Бутник-Сіверського О. Б. - К. : Вид-во "Університет"Україна", 2006. - 278 с.
 62. 73 П65 Почепцов, Г. Информация и дезинформация / Г. Почепцов. - К. : Эльга: Ника-Центр, 2001. - 256 с.
 63. 67.404.3 П65 Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 663 с.
 64. 63.3 Р19 Ракитов, А. И. Информация, наука, технология в глобальных исторических измерениях / А. И. Ракитов. - М. : РАН, 1998. - 104 с.
 65. 32.81 С12 Саак, А. Э. Информационные технологии управления : Учеб. / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 66. 73 С17 Самородний, О. Двуликий "импрессум". Анатомия маленькой информационной войны / О. Самородний. - Таллинн, 2011. - 264 с.
 67. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 68. 26.8 С24 Світличний, О. О. Основи геоінформатики [Текст] : Навч. пос. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький ; Ред. Світличний О. О. - 2-ге вид., випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2008. - 294 с.
 69. 32.81 С31 Сендзюк, М. А. Інформаційні системи в державному управлінні : Навч. посіб. / М. А. Сендзюк. - К. : КНЕУ, 2004. - 339 с.
 70. 67.404.3 С38 Синеокий, О. В. Основы информационного права и законоадательства в области высоких технологий и ИТ-инноваций : учеб. пособие / О. В. Синеокий ; [Синеокий О. В.]. - Х. : Право, 2011. - 592 с.
 71. 65.290-2 С65 Сорока, П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока ; за наук. ред. О.Д. Гудзинського. - К. : Ун-т "Україна", 2008. - 535 с.
 72. 73 Т36 Тесля, Ю. Н. Несиловое взаимодействие : Монография / Ю. Н. Тесля. - К. : Кондор, 2005. - 196 с.
 73. 76.0 Ч-59 Чиж, І. Україна: шлях до інформаційного суспільства / І. Чиж. - К. : Либідь, 2004. - 287 с.
 74. 65.39 Ч-81 Чубукова, О. Ю. Економіка інформації : навч. посіб. / О. Ю. Чубукова ; [Чубукова О. Ю.]. - К. : МАУП, 2007. - 288 с.
 75. 32.973 Ю16 Юдін, О. К. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / О. К. Юдін, В. М. Богуш. - Х. : Консум, 2005. - 576 с.

Пам'ятаємо всіх поіменно
(до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В42 Від Полісся до Карпат. Карпатський рейд Сумського партизанського з`єднання під командуванням С.А. Ковпака (червень-вересень 1943 р.) / уппоряд. : А.В. Кентій, В.С. Лозицький. - К. : Парламентське вид-во, 2005. - 304 с.
 2. 63.3(2 Рос) Г39 Герои социалистического труда 1941-1945. - М. : Профиздат, 2001. - 280 с.
 3. 92 Д58 Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) = Handbuch der lager, Gefangnisse und Ghettos auf dem besetzten Territorium der Ukraine (1941-1944). - К., 2000. - 304 с.
 4. 63.3(4 Укр) И90 Историография истории Украинской ССР / [Ред. Хмель И. С., Варварцев Н. Н., Лихолат А. В. и др.]. - К. : Наукова думка, 1986. - 555 с.
 5. 63.3(0) И90 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 : В 6-ти т. Т. 3 : Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г.- декабрь 1943 г.) / [Абаева Л. Н., Ачкасов В. И., Власов И. Г. и др.]. - М. : ВИМО СССР, 1961. - 654 с.
 6. 83.3 И90 История русской советской литературы : Проза; поэзия; драматургия. - М. : Высшая школа, 1974. - 736 с.
 7. 63.3(4 Укр) И90 История Украинской ССР. В 2-х т. Т. 2 / [ред. Дубина К. К., Гуржий И. А., Дядиченко В. А. и др.]. - К. : Наукова думка, 1969. - 899 с.
 8. 66.6 І-90 Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. - К. : Держ. вид-во полит. лит-ри УРСР, 1959. - 704 с.
 9. 63.3(0) І 90 Історія сучасного світу : Навч. посіб. / Горбань Ю.А., Петровський В.В., Слюсаренко А.Г. - К. : Телепресінформ, 2001. - 338 с.
 10. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 11. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес]. - Київ-Чернівці : Книги- ХХІ, 2008. - 1100 с.
 12. 63.3(4 Укр) І-99 Історія України: Навчально-методичний посібн. для семінарських занять. / Литвин В.М., Слюсаренко А.Г., Колесник В.Ф та ін. - К. : Знання, 2006. - 460 с.
 13. 63.3(4 Укр) І-99 Історія України: Навчально-методичний посібн. для семінарських занять. / [Литвин В.М., Слюсаренко А.Г., Колесник В.Ф та ін.]; за ред. В.М. Литвина. - К. : Знання, 2009. - 607 с.
 14. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського селянства. В 2-х т. : Нариси. Т.2 / Андрощук О.В., Баран В.К., Блануца А.В.та ін. - К. : Наукова думка, 2006. - 656 с.
 15. 63.3(4 Укр) І-90 Історія Української РСР. Т.2. - К. : Вид-во АН УРСР, 1956. - 704 с.
 16. 63.3(0) К21 Карательные акции в Беларуси. - Минск : Сталия, 2008. - 164 с.
 17. 63.3(0)6 К29 Катастрофа європейського єврейства : навч. посіб. Ч 7 : Катастрофа євреїв на території Радянського Союзу / Відкритий ун-т. Ізраїль, Сохнут-Україна. - К. : Міжнар. Соломонів ун-т; НВП "Вирій", 2001. - 151 с.
 18. 63.3(4 Укр) М49 Мемориал над Днепром : путеводитель по мемориал. комплексу "Укр. гос. музей истории Великой Отечест. войны 1941-1945 гг.". - К. : Мистецтво, 1985. - 191 с. - ил.
 19. 63.3(4Укр)я6 М67 Миттєвості війни : фотоальбом / авт.-упоряд. М.І. Селюченко. - К. : Спалах ЛТД, 1994. - 156 с.
 20. 63.3(0)6 Н60 Ни давности, ни забвения... По материалам Нюрнбергского процесса. - М. : Юрид. лит., 1985. - 400 с.
 21. 63.3(0)6 Н72 Новейшая история Отечества. ХХ век : В 2-х т. Т.2 / Учеб. - М. : ВЛАДОС, 1999. - 448 с.
 22. 92 П15 Пам`ятаємо ветеранів Великої Вітчизняної : довідник / [авт.-упоряд. О.С. Гордецький]. - К. : НАВСУ, 2001. - 244 с.
 23. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.4 : Україна у другій світовій війні, 1939-1945 / Ред. Курас І.Ф.; Кучер В.І., Гриневич В.А., Коваль В.С. - К. : Генеза, 2003. - 584 с.
 24. 63.3(4 Укр) П54 Полягли в снігах Суомі : Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. Т.2. - К. : Пошуков.-вид-че агентство" Книга Пам'яті України", 2004. - 968 с.
 25. 63.3(4 Укр) П54 Полягли в снігах Суомі : Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. Т. 3. - К. : Пошуков.- вид-че агентство" Книга Пам'яті України", 2005. - 984 с.
 26. 63.3(0)6 С56 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945. В 2-х т. : документы и материалы. Т.2 : 1944-1945 / м-во иностр. дел. СССР. - М. : Политиздат, 1984. - 575 с.
 27. 63.3(0)6 С56 Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945. В 2-х т. : документы и материалы. Т.1 : 1941-1943 / м-во иностр. дел. СССР. - М. : Политиздат, 1983. - 431 с.
 28. 63.3(4 Укр) С73 Спогади ветеранів-фронтовиків. - К. : Бібліотека українця, 2001. - 224 с.
 29. 63.3(4 Укр) У45 Украинкая ССР в Великой Отечественной войне Советского союза 1941-1945 гг.: В 3-х т. Т.1. : Советская Украина в период отражения вереломного нападения фашистской Германии на СССР и подготоаки условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.). - К., 1975. - 544 с.
 30. 63.3(4 Укр) У45 Украинкая ССР в Великой Отечественной войне Советского союза 1941-1945 гг.: В 3-х т. Т.2. : Советская Украина в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г.- 1943 г.). - К., 1975. - 512 с.
 31. 63.3(4 Укр) У45 Украинкая ССР в Великой Отечественной войне Советского союза 1941-1945 гг.: В 3-х т. Т.3. : Советская Украина в завершающем периоде Великой Отечественной войны (1944 г. - 1945 г.). - К., 1975. - 461 с.
 32. 63.3(4 Укр) У45 Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : В 3-х т. Т. 2 : Советская Украина в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942-1943 гг.) / [Вовк А. А., Голиков С. З., Кравчук М. И. и др.]. - К. : Изд-во Политической литературы Украины, 1975. - 510 с.
 33. 63.3(4 Укр) У45 Україна-Європа: хронологія розвитку: У 5 т. Т. 5 : 1800-2010 рр. - К. : КРІОН, 2011. - 928 с.
 34. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 12 : Україна в Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / Коваль М.В. - К. : Альтернативи, 1999. - 336 с.
 35. 26.89 Ч-49 Чернигову 1300 лет : Сб. документов и материалов / Ред. Половец В. М. - К. : Наук. думка, 1990. - 368 с.
 36. 63.3(0)6я6 Ш70 Шляхами перемоги 1945-1995 : Фотоальбом / Упоряд. М.І.Селюченко. - К. : Спалах, 1995. - 312 с.
 37. 63.3(4Укр) А77 Аптекарь, Р. М. "Огонь памяти": Сборник исторических очерков о героях "Молодой гвардии" / Р. М. Аптекарь, М. Д. Аптекарь, А. Г. Никитенко. - Луганск : ВНУ им. Даля, 2003. - 256 с.
 38. 84(4Укр) Б69 Близнец, В. Древляне / Виктор Близнец ; пер.Вера Белова. - Роман Повести. - М. : Советский писатель, 1984. - 512 с.
 39. 63.3(0)6 Б86 Боффа, Д. История Советского Союза. Т.2 : От Отечественной войны до положения второй мировой держывы. Сталин и хрущев. 1941-1964 гг. / Дж. Боффа ; Боффа Дж. ; пер.И.Б. Левин. - 2-е изд. - М. : Междунар. отношения, 1994. - 632 с.
 40. 84(4 Укр) В19 Васильєв, О. Була війна : Фронтові спогади, оповідання, есе, щоденникові записи / О. Васильєв. - К. : Сільські вісті, 2005. - 220 с.
 41. 63.3(0)6 В35 Верт, Н. Історія Радянської держави.1900-1991 : Навч. посіб. Пер. з фр. / Н. Верт. - Рівне : Вертекс, 2001. - 480 с.
 42. 85.3 Г14 Гайдабурда, В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. Долі митців / В. Гайдабурда. - К. : Факт, 2004. - 320 с.
 43. 63.3(4 Укр) Г67 Горак, Р. Месник Макомацький : докм. повість-есе про легендарного трускавчанина, командира спецбоївки УПА Романа Різняка (Макомацького) / Р. Горак. - Львів : Каменяр, 2007. - 57 с. : іл.
 44. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 45. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 46. 63.3(0)6 Д13 Давидзон, Я. Б. Орлята партизанских лесов : очерки / Я. Б. Давидзон ; Давидзон Я.Б.; [ лит. запись И.И. Заседы]. - 3-е изд., доп. - К. : Вэсэлка, 1990. - 197 с. : ил.
 47. 85.15 Д31 Демосфенова, Г. Л. Советские плакатисты - фронту / Г. Л. Демосфенова ; Демосфенова Г. Л. - М. : Искусство, 1985. - 206 с.
 48. 84(4 Укр) Д46 Дімаров, А. А. Біль і гнів : Роман / А. А. Дімаров. - К. : Україна, 2004. - 928 с. - (Біб-ка Шевченківького комітету).
 49. 63.3(0)6 Д64 Долготович, Б. Д. Беларусь в годы Великой отечественной войны в вопросах и ответах / Б. Д. Долготович. - Мн. : Полымя, 1994. - 141 с.
 50. 84(4 Рос) Е30 Егоров, А. В. В донских степях : документальная повесть / А. В. Егоров ; Егоров А.В. - М. : ДОСААФ, 1988. - 165 с.
 51. 85.37 З-63 Зінич, С. Г. Фільм про незабутнє : нарис / С. Г. Зінич, Н. М. Капельгородська. - К. : Мистецтво, 1983. - 135 с.
 52. 63.3(0)6 К26 Карпов, В. В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира : литературная мозаика. Кн.1 / В. В. Карпов ; Карпов В.В. - М. : Воениздат, 1992. - 462 с. : ил.
 53. 63.3(4 Укр) К35 Кентій, А. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1945) / А. Кентій, В. Лозицький. - К. : Генеза, 2005. - 408 с.
 54. 63.3(0)6 К50 Клоков, В. Борьба народов славянских стран против фашистских поработителей (1939-1945 гг.) / В. Клоков ; Клоков В. - К. : Изд-во АН УССР, 1961. - 430 с.
 55. 63.3(4 Укр) К88 Кудлай, О. С. Робітничий клас Української РСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості в післявоєнний період / О. С. Кудлай ; Кудлай О. С. - К. : Наукова думка, 1965. - 294 с.
 56. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. ; пер.Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 57. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2001. - 352 с.
 58. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти : Трилогия. Кн. 1. : Воспоминяния / А. Ляшко. - К. : Деловая Украина, 1997. - 400 с.
 59. 67.73 М69 Михайленко, П. П. Історія міліції України. У 3-х т. Т. 2 : 1917-1945 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. - К. : Генеза, 1999. - 412 с.
 60. 84(4 Укр) М82 Москаленко, А. Дніпро у вогні : Повісті,оповідання / А. Москаленко. - К. : Варта, 1995. - 256с.
 61. 66.4 М92 Мухин, Ю. Тайны еврейских расистов / Ю. Мухин. - М. : ЯУЗА: ЭКСМО, 2005. - 160 с.
 62. 71.1 Н63 Николас, Л. Похищение Европы. Судьба европейских культурных ценностей в годы нацизма = The rape of europa / Л. Николас ; Пер. с англ. Червонна С.А. - М. : Логос, 2001. - 640 с.
 63. 83.3(2 Рос) О-56 Оляндер, Л. К. Документалистика о Великой Отечественной войне ( История развития и поэтика документальной прозы) / Л. К. Оляндер ; Оляндер Л. К. - Л. : Свит, 1990. - 144 с.
 64. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 65. 63.3(4 Укр) П32 Пігідо-Правобережний, Ф. Велика вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця / Ф. Пігідо-Правобережний. - К. : Смолоскип, 2002. - 288 с.
 66. 67.3(4 Укр) Р82 Рубаник, В. Е. Собственность в истории российского и украинского систем права: общее и особенное (Отношения собственности в восточнославянской традиции правового регулирования: историко-правовое исследование) / В. Е. Рубаник. - Х. : Консум, 2004. - 520 с.
 67. 63.3(4 Укр) С21 Сафонова, Є. В. У боях за Батьківщину : Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні / Є. В. Сафонова. - Вид. 2-ге, уточнене. - К. : "Бібліотека українця", 2005. - 80 с.
 68. 63.3(4 Укр) С24 Світлична, В. В. Історія України : Навч. посіб. / В. В. Світлична. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.; Львів : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 304 с.
 69. 63.3(4 Укр) С42 Скибицкий, А. События войны в детском сознании / А. Скибицкий. - К. : Экмо, 2005. - 114 с.
 70. 63.3(4 Укр) С51 Смоленський, П. Похорон різуна / П. Смоленський ; Пер. з пол. Бондар А. - К. : Наш час, 2006. - 152 с.
 71. 63.3(2Рос) С59 Соколов, Б. В. Сталин. Власть и кровь / Б. В. Соколов. - М. : Аст-Пресс Книга, 2004. - 398 с.
 72. 63.3(2 Рос) С 75 Сталин, И. О Великой Отечественной войне Советского Союза / И. Сталин. - М. : Госполитиздат, 1953. - 208 с.
 73. 63.3(2 Рос) С76 Сталин, И. В. Краткая биография / И. В. Сталин. - М. : ОГИЗ, 1947. - 242 с.
 74. 63.3(2 Рос) С76 Сталин, И. В. О великой отечественной войне Советского Союза / И. В. Сталин. - М. : ОГИЗ, 1946. - 183 с.
 75. 63.3(2 Рос) С76 Сталин, И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза / И. В. Сталин ; Сталин И. В. - М. : ОГИЗ, 1946. - 207 с.
 76. 63.3(4 Укр) С89 Супруненко, М. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918-1920 рр.) / М. Супруненко ; Супруненко М. - К. : Державне вид-во політичної літератури, 1951. - 343 с.
 77. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько, П. Навічно в пам'яті народній : З історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни / П. Тронько. - К. : Молодь, 1995. - 160 с.
 78. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько, П. Т. Згадаймо всіх поіменно... : З історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / П. Т. Тронько. - К. : Молодь, 2001. - 225 с.
 79. 63.3(4Укр) Ф32 Феденко, С. Розлука: Спогади з Другої світової війни / С. Феденко. - К. : Смолоскип, 1996. - 536 с. : іл.
 80. 86.37 Х76 Хомчук, О. Церква поза церковною огорожею. Розколи і руйнація української православної церкви в пошуках "константинопільського визнання" / О. Хомчук. - Чікаго,іллінойс, 2002. - 622 с.
 81. 63.3(4 Укр) Ч-15 Чайковський, А. С. Невідома війна : (Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика.) / А. С. Чайковський. - К. : Україна, 1994. - 225 с.
 82. 84(4 Рос) Ш25 Шаріпов, А. Черняховський : повість про полководця / А. Шаріпов ; Шаріпов А.;. - К. : Рад. письменник, 1977. - 376 с.
 83. 84(4 Укр) Ш35 Швець, В. С. Листи в окопи : повість у новелах / В. С. Швець ; Швець В.С. - К. : Рад. письменник, 1985. - 206 с.
 84. 63.3(2 Рос) Ш89 Штеменко, С. М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1. / С. М. Штеменко. - М. : Вениздат, 1981. - 480 с.

Вересень 2014

Перспективи розвитку підприємництва і транскордонна співпраця

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Татарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 208 с.
 2. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 03 січня 2014 року. - К. : Алерта, 2014. - 160 с.
 3. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 4. 65.29 Е45 Економіка підприємства : навч. посіб. / [ Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Ельга-Н: КНТ, 2009. - 780 с.
 5. 65.29 Е45 Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : Навч. посіб. / Чепурда Л.М., Бєляєва С.С., Плахотнікова М.В. та ін. ; ред. Чепурда Л.М. - К. : Професіонал, 2005. - 272 с.
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [За ред. В. М. Тарасевича ]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 7. 65.5+66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [За ред. С. В, Федонюка, В. Й. Лажніка]. - 2-ге вид., перероб. й доп. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 760 с.
 8. 67.404 З-19 Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [Тягунова Н. М., Коросташов О. М., Спориш О. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 136 с.
 9. 67.412.3 Є24 Європейська правова база місцевого і регіонального розвитку : Бюлетень. №1 : За матеріалами Утрехтської Конференції міністрів держав-членів Ради Європи, відповідальних за місцеве і регіональне управління, яка відбулася 16-17 листопада 2009 року / [Упор. Бейко О. В.]. - К. : Паливода А. В., 2010. - 120 с.
 10. 65.5 М50 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред. Кириченка О.А. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.
 11. 65.5 М58 Міжнародний менеджмент : Нач. посіб. / Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов А.М. - К. : ЦНЛ, 2007. - 200 с
 12. 65.01 Н35 Національна економіка : підруч. / [ Круш П. В., Тульчинська С. О., Шашина М. В. та ін.]. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2011. - 448 с.
 13. 65.052 О-17 Облік і звітність суб'єктів малого підприємства : навч. посіб. / [Верига Ю. А., Карпенко Є. А., Соболь Г. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 272 с.
 14. 65.01. Р-15 Регіони України: Проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія / Ред. Варналій З.С. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.
 15. 65.29 О-75 Основы предпринимательской деятельности. Экономическая теория, Маркетинг. Финансовый менеджмент / [Под ред. В.М.Власовой]. - М. : Финансы и статистика, 1994. - 496 с.
 16. 65.01 П50 Політична економія : навч. посіб. / [Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.; Ред. Кривенко К.Т.]. - вид.2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 508 с.
 17. 65.053 С83 Стратегічний аналіз : навч. посіб. / [Давидов Г. М., Малахова В. М., Магопець О. А. та ін.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2014. - 389 с.
 18. 65.29 Т65Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : Навч. посіб / [Ред. Якубовський С. О., Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2011. - 472 с.
 19. 67.404 Ц51 Цивільне право України. Загальна частина : підруч. / [За ред. Дзери О. В., Кузнєцової Н. С., Майданика Р. А.]. - 4-те вид., стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 976 с.
 20. 65.290-2(3) А66 Андрусь, О. Бизнес-идеи: с чего начать свое дело / О. Андрусь ; [Андрусь О.]. - Х. : Фактор, 2011. - 736 с.
 21. 65.29+65.290-2 А86 Арустамов,Э.А. Организация предпринимательской деятельности. Основы бизнеса : практикум / Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - М. : Дашков и К, 2008. - 144 с.
 22. 65.29 Б48 Березін, О. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
 23. 65.29 Г47 Гиль, О. О. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : навч. посіб. / О. О. Гиль, Л. О. Гришина, П. М. Карась. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 248 с.
 24. 65.29 Г59 Гой, І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 368 с.
 25. 65.5 Д21 Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., допов. - К. : МАУП, 2004. - 312 с.
 26. 65.5 Д21 Дахно, І. І. Світова економіка : навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.
 27. 65.29 Д64 Должанський, І. З. Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. - К. : ЦНЛ, 2006. - 384 с.
 28. 65.29 Д74 Дрига, С. Г. Мале підприємництво: становлення, механізми управління та підтримки : монографія / С. Г. Дрига ; [Дрига С. Г.]. - К. : ТОВ ДКС центр, 2009. - 362 с.
 29. 65.290-2(4)+65.29 Д76 Друкер, П. Бизнес и инновации = Innovation and entre-preneurship / П. Друкер. - М. : ООО И. Д. Вильямс, 2007. - 432 с.
 30. 65.29 Є30 Єгорова, І. Г. Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств : навч. посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 331 с.
 31. 65.29 З-38 Захарчин, Г. М. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, О. В. Юринець. - К. : Знання, 2011. - 254 с.
 32. 65.29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційне підприємництво:сутність, механізми і форми розвитку : монографія / В. В. Зянько ; Зянько В. В. - Вінниця : Універсум, 2008. - 397 с.
 33. 65.29 І-20 Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підруч. / О. С. Іванілов ; Іванілов О. С,. - К. : ЦУЛ, 2009. - 728 с.
 34. 65.01 К17 Калетнік, Г. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 428 с.
 35. 65.261 К34 Квасницька, Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 631 с.
 36. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 37. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маневры маркетинга. Современные подходы к прибыли, росту и обновлению = Marketing moves / Ф. Котлер, Д. К. Джайн, С. Мэйсинси. - М. : Олимп-бизнес, 2003. - 224 с.
 38. 65.29 К90 Кулішов, В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. / В. В. Кулішов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 208 с.
 39. 65.29 К89 Кузнецов, Э. А. Транснациональные корпорации: экономика и менеджмент. Курс лекций : учеб. пособие / Э. А. Кузнецов, В. В. Волошина. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 320 с.
 40. 65.01 К95 Куценко, В. І. Соціальний вектор економічного розвитку = Social vector of economic development : монографія / В. І. Куценко ; [Куценко В.І.]. - К. : Наукова думка, 2010. - 735 с.
 41. 65.29 М23 Манів, З. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький ; 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2006. - 580 с.
 42. 65.290-2(4) М42 Медынский, В. Г. Инновационное предпринимательство : учеб. пособ. / В. Г. Медынский, Л. Г. Скамай. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 589 с.
 43. 65.5 М69 Михайловська, О. В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів : Монографія / О. В. Михайловська. - К. : Кондор, 2006. - 198 с.
 44. 65.5 Н62 Нікітіна, М. Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку : Навч. посіб. / М. Г. Нікітіна. - К. : ЦУЛ, 2004. - 192 с.
 45. 65.261 П39 Плотніков, О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : Навч. посіб. / О. В. Плотніков. - К. : Кондор, 2008. - 252 с.
 46. 65.30+65.290-2 Р17 Раздорожный, А. А. Организация производства и управление предприятием : учеб. / А. А. Раздорожный ; [ Раздорожный А. А. ]. - М. : Экзамен, 2009. - 877 с.
 47. 65.29 Р83 Руденко, Л. Транснаціональні корпорації : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. Руденко. - К. : КНЕУ, 2004. - 227 с.
 48. 65.262 Р83 Руденко, Л. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій : Монографія / Л. Руденко. - К. : Кондор, 2004. - 480 с.
 49. 65.5 С30 Симионов, Ю. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения / Ю. Ф. Симионов, О. А. Лыкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 504 с.
 50. 65.29 С34 Сизоненко, В. О. Сучасне підприємництво : навч. посіб. / В. О. Сизоненко ; Сизоненко В. О. - К. : Знання-Прес, 2008. - 440 с.
 51. 65.290-2 С42 Скібіцький, О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. - К. : Кондор, 2011. - 912 с.
 52. 65.01 С79 Стеченко, Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіонолістика : Підручн. / Д. М. Стеченко. - К. : Вікар, 2006. - 396 с.
 53. 65.29 С34 Сизоненко, В. О. Сучасне підприємництво : навч. посіб. / В. О. Сизоненко ; Сизоненко В. О. - К. : Знання-Прес, 2008. - 440 с.
 54. 65.01 С88 Студінський, В. А. Економічна поведінка в трансформаційній економіці : курс лекцій / В. А. Студінський. - К. : Фенікс, 2010. - 264 с.
 55. 65.29 Т44 Тирпак, І. В. Основи економіки та організації підприємництва : навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. - К. : Кондор, 2011. - 284 с.
 56. 67.412 Ф32 Фединяк, Г. С. Правосуб'єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів ( аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права ) : Монографія / Г. С. Фединяк. - К. : Атіка, 2007. - 200 с.
 57. 67.412 Ф32 Фединяк, Г. С.Цивільно-правова природа транснаціональних корпорацій та їх договорів з приймаючою державою : монографія / Г. С. Фединяк ; Фединяк Г.С. - К. : Атіка, 2008. - 344 с.
 58. 67.412 Ф76 Фомішин, С. В. Правові основи міжнародної економічної діяльності : навч. посіб / С. В. Фомішин, І. Д. Шутак. - К. : Кондор, 2009. - 454 с.
 59. 67.412 Ч-81 Чубарєв, В. Л. Міжнародне економічне право : підруч. / В. Л. Чубарєв ; Чубарєв В. Л. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 368 с.
 60. 65.01 Ш42 Шеламова, І. Д. Регіональна економіка. Практикум : навч. посіб. / І. Д. Шеламова, К. І. Антонюк. - К. : Знання, 2013. - 423 с.
 61. 65.29 Ш33 Шваб, Л. І. Економіка підприємства : підруч. / Л. І. Шваб ; [Шваб Л.І.]. - К. : Каравела, 2011. - 416 с.
 62. 65.29+65.290-2 Я77 Ярошевич, Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гаврилюк. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 408 с.
 63. 65.5 Я90 Яхно, Т. П. Міжнародний менеджмент : Навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. А. Лапшна. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 304 с.

Журналістика у системі організацій масової комунікації

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В11 В епіцентрі подій - журналіст : Книга-дайджест. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. - 400 с.
 2. 76 Т41 Тимошик, М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого / М. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 328 с.
 3. 76.01 Ж92 Журналисты: люди и судьбы. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 824с.
 4. 92 Ж92 Журналістика: словник-довідник / [Авт.- уклад. Михайлин І. Л.]. - К. : Академвидав, 2013. - 320 с.
 5. 76.01 Ж92 Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. / [Приступенко Т. О., Радчик Р. В., Василенко М. К. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2012. - 352 с.
 6. 76.01 И90 История зарубежной журналистики. 1800-1945 гг. : Хрестоматия / Сост. Прутцков Г. В. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 397 с.
 7. 76.0 И90 История мировой журналистики : Учеб. пособие / Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : МарТ, 2003. - 432 с.
 8. 76.01 И90 История печати: антология. Т. 1 / [Сост. Засурский Я. Н., Вартанова Е. Л.]. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 419 с.
 9. 76.01 И90 История русской журналистики XVIII-XIX веков / [Ред. Западов А. В.]. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 1973. - 518 с.
 10. 76.0 І-90 Історія української преси ХХ століття : Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. Мукомела О.Г. - К. : Наша культура і наука, 2001. - 352 с.
 11. 76.0 М54 Методичний посібник для представників ЗМІ щодо співпраці з органами та установами Державної пенітенціарної служби України / [Упор. Мукшименко А. П.]. - К. : Паливода А. В., 2011. - 92 с.
 12. 76.02я1 Н58 Неформальна преса в Україні (1988 - 1991) : Каталог за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. - К. : Смолоскип, 2001. - 144 с.
 13. 76.006.5 О-75 Основи реклами і зв'язків із громадськістю : підруч. / [За заг. ред. В. Ф. Іванова, В. В. Різуна]. - К. : Київський університет, 2011. - 431 с.
 14. 76.01 О-75 Основы творческой деятельности журналиста : Учеб. / [Ред.- сост. Корконосенко С. Г.]. - С.Пб. : СПбИВЭСЭП, 2000. - 272 с.
 15. 76.006.5+65.290-2(1) О-83 Открытые методики рекламы и Public Relations. Креативные технологии. Рекламное измерение / [Ред. Сычев С. В.]. - М. : Ось-89, 2004. - 320 с.
 16. 76.0 О-84 Отношения между судебной властью и средствами массовой информации в условиях конституционной демократии : Междунар. Конф. 10-11 июня 2000 года: Стенографический отчет. - С.Пб., 2000. - 122 с.
 17. 76.0 П73 Преса і влада = The press and the power. White book about oppression of mass media and journalists in Ukraine : Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні / Ред. Михайлюта О. - К. : Журналіст України, 2003. - 176 с.
 18. 60.56 П75 Прикладная социология : Учеб. пособие / Ред. Колесников Ю.С. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 320 с.
 19. 66.0 П88 Публіцистика і політика / За заг ред. проф. В.І. Шкляра. - Збірник наукових праць. - К., 2001. - 96 с.
 20. 76.01 П90 Путівник ретельного журналіста / [Упор. Куликов А.]. - К. : Київська типографія, 2007. - 173 с.
 21. 76.0 Р68 Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції. - Європейська Комісія, 2001. - 88 с.
 22. 76.0 Р68 Роль та місце засобів масової інформації у виборчому процесі : Зб. мат. міжнар. науково-практич.ї конф. (доп., виступи, рекомендації). - К. : Центральна виборча комісія, 2000. - 133 с.
 23. 65.290-2(1) С25 Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика / Учеб. пособие. - Данилина В. В., Луканина М. В., Минаева Л. В. и др.; Ред. Минаев. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 288 с.
 24. 60.5 С69 Соціологія : навч. посібник / [За ред. С.О. Макеєва]. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 566 с.
 25. 81.2 Англ С88 Студентський путівник до преси = Student's guide to the press : Навч. посібник / [Авт.-укл.:Т.М.Гусак, Н.О.Мірошниченко]. - К. : КНЕУ, 2000. - 128 с.
 26. 76.01 Т31Телевизионная журналистика : Учеб. пособие / Ред. Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я.Юровский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2002. - 304 с.
 27. 76.01 У45 Українська журналістика в контексті світової : Зб. наук. праць. Вип.5 / [Ред. Шкляр В. І.]. - К. : Ін-т журналістики, 2001. - 131 с.
 28. 76.01 У45 Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. - К., 1997. - 144 с.
 29. 74 У71 Уроки журналістики і життя. Книга роздумів, спостережень, спогадів випускників одного курсу. - К. : Київська правда, 2002. - 327 с.
 30. 87.7 А21 Авраамов, Д. С. Профессиональная этика журналиста : учебн. пособие / Д. С. Авраамов ; [Авраамов Д. С.]. - М. : Моск. ун-т, 1999. - 224 с.
 31. 76.01 А42 Аксельруд, Б. О том, что помню и люблю / Б. Аксельруд ; Аксельруд Б. - К., 2003. - 364 с.
 32. 65.272 А47 Алексеева, О. Третий сектор, или благотворительность для "чайников" / О. Алексеева. - М., 1997. - 191 с.
 33. 65.290-2(1) А49 Алешина, И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров = Public Relations for managers and marketers / И. В. Алешина ; [ Алешина И. В. ]. - М. : Гном-Пресс, 1997. - 256 с.
 34. 76.01 Б12 Бабидорич, М. І. Епізоди життя / М. І. Бабидорич ; упоряд. В. Бабидорич; передм. В. Дрогальчука. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. - 342 с.
 35. 76.02 Б14 Багряний, Іван. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе. / І. Багряний ; Упорядник О. Коновал. - К. : Смолоскип, 1996. - 856 с.
 36. 76.006.5 Б20 Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підруч. / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. - К. : ЦУЛ, 2013. - 392 с.
 37. 65.290-2 Б35 Бебик, В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології техніка паблік рилейшнз : Монографія / В. Бебик. - К. : МАУП, 2005. - 440 с.
 38. 76.006.5 Б38 Бедулин, Ю. Технологии эффективных продаж рекламы в газеты / Ю. Бедулин ; [Бедулин Ю.]. - С.Пб. : Питер, 2001. - 400 с.
 39. 76.0 Б44 Бєляков, О. Масова комунікація та екологічна політика : Монографія / О. Бєляков. - К. : Київський університет, 2001. - 149 с.
 40. 65.290-2(1) Б61 Білоус, В. С. Зв'язки з громадскістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навч. посіб. / В. С. Білоус. - К. : КНЕУ, 2005. - 275 с.
 41. 88.4-3 Б73 Богданов, Е. Н. Психологические основы "Паблик рилейшнз" / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 204 с.
 42. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 43. 87.7+76.01 В14 Вайріх, Д. Етика і журналістика = Ethik im journalismus / Д. Вайріх ; [Вайріх Д.]. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Шевченка Т., 2000. - 44 с.
 44. 76.0 Б81 Бондар, Ю. Поле битви - інформаційний простір / Ю. Бондар. - К. : МАУП, 2006. - 152 с.
 45. 76.0 Б81 Бондар, Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : Монографія / Ю. В. Бондар. - К. : МАУП, 2007. - 184 с.
 46. 76.006.5 Б82 Борисов, Б. Л. Технологии рекламы и PR : учеб. пособ. / Б. Л. Борисов ; [Борисов Б.Л.]. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 624 с.
 47. 6.006.5 Б83 Бородина, В. Самореклама: мода и традиции / В. Бородина ; [Бородина В.]. - М. : РИП-холдинг, 2002. - 116 с.
 48. 76.006.5 Б90 Бугрим, В. Креатив у рекламі : навч. посіб. з інтерактивом / В. Бугрим. - К. : Київський університет, 2012. - 303 с.
 49. 76.0+76.006.5 Б90 Бузин, В. Н. Основы медиапланирования : курс лекций / В. Н. Бузин ; [Бузин В. Н.]. - М. : Изд-во Международного института рекламы, 2002. - 208 с.
 50. 87.7+76.01 В14 Вайріх, Д. Етика і журналістика = Ethik im journalismus / Д. Вайріх ; [Вайріх Д.]. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Шевченка Т., 2000. - 44 с.
 51. 88.4 В50 Винтерхофф-Шпурк, П. Медиапсих
 52. логия. Основные принципы = Medienpsychologie / П. Винтерхофф-Шпурк ; Винтерхофф-Шпурк П. - Х. : Гуманитарный Центр, 2007. - 288 с.
  76.01 В57 Владимиров, В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : монографія / В. М. Владимиров ; [Владимиров В. М.]. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. - 220 с.
 53. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Історія української журналістики (1917-1991) : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 174 с.
 54. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 166 с.
 55. 76.01 В75 Ворошилов, В. В. Журналистика : учеб. / В. В. Ворошилов ; [Ворошилов В. В.]. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. - 447 с.
 56. 76.01 В76 Воскобойников, Я. С. Журналист и информация. Профессиональный опыт западной прессы / Я. С. Воскобойников, В. К.
 57. 76.0 Г51 Гиссен, Ганс В. Медиаадекватное публицирование. Содержание, концепция публикаций и презентаций / Ганс В. Гиссен. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 248 с.
 58. 76.01 Г60 Гол, Д. Онлайнова журналістика / Д. Гол. - К. : К.І.С, 2005. - 344 с.
 59. 76,12 Г61 Головченко, Г. О. Вільна преса - вільна країна: Польський досвід / Г. О. Головченко ; Головченко Г.О. - Миколаїв : "Тетра", 2007. - 86 с.
 60. 76.0 Г65 Гоне, Ж. Освіта і засоби масової інформації / Ж. Гоне ; Пер. з фр. Марченко М. - К. : КІС, 2002. - 100 с.
 61. 76.01 Г74 Гоян, В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. - К. : Київський університет, 2011. - 319 с.
 62. 76.01 Г74 Гоян, О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник / О. Я. Гоян. - 2-ге вид., допов. - К. : Веселка, 2004. - 245 с.
 63. 76.01 Г85 Гриценко, О. Основи теорії міжнародної журналістики / О. Гриценко, В. Шкляр. - К. : Київськи ун-т, 2002. - 304 с.
 64. 65.290-2(1) Г94 Гундарин, М. Книга руководителя отдела PR / М. Гундарин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 368 с.
 65. 76.0 Д40 Дженнингз, Б. Основы воздействия СМИ = Jennings B., Susan T. Fundametals of media effects / Б. Дженнингз, Т. Сузан. - М. : ИД "Вильямс", 2004. - 432 с.
 66. 76.01 Е26 Евстафьев, В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия (опыт теоретического исследования) / В. А. Евстафьев. - М. : ИМА-пресс, 2001. - 264 с.
 67. 76.01 Ж17 Жадько, В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : Навч. посіб. / В. О. Жадько. - К. : Знання, 2012. - 271 с.
 68. 84(4 Рос) Ж86 Жуков, Ю. Журналисты / Ю. Жуков ; [Жуков Ю.]. - М. : Правда, 1984. - 336с.
 69. 76.02 Ж67 Животко, А. П. Історія української преси / А. П. Животко. - К. : НВЦ " Наша культура і наука", 1999. - 368 с.
 70. 76.01 Ж92 Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. / [Приступенко Т. О., Радчик Р. В., Василенко М. К. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2012. - 352 с.
 71. 76.01 Ж92 Журналисты: люди и судьбы. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 824с.
 72. 76.01 З-46 Здоровега, В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / В. Й. Здоровега ; [Здоровега В. Й.]. - 3-тє вид. - Львів : ПАІС, 2008. - 276с.
 73. 76.0 З-69 ЗМІ і вибори : посібник / Яша Ланг. - Рада Європи, 2002. - 67 с.
 74. 76.006.5 И56 Имшинецкая, И. Креатив в рекламе / И. Имшинецкая. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 174 с.
 75. 76.006.5 И56 Имшинецкая, И. Ситуативный промоушн или искусство сесть кому-нибудь "на хвост" / И. Имшинецкая ; [Имшинецкая И.]. - М. : РИП-холдинг, 2002. - 148 с.
 76. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
 77. 32.973 К17 Калмыков, А. А. Интернет-журналистика : Учеб. пособие / А. А. Калмыков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 383 с.
 78. 76.0К20Капелюшний,А. О.Практичний посібник-довідник журналісти. Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу / А. О. Капелюшний. - Львів : ПАІС, 2004. - 576 с.
 79. 76.0 К20 Капелюшний, А. О. Редагування в засобах масової інформації : Навч. посіб. / А. О. Капелюшний. - Л. : ПАІС, 2005. - 304 с.
 80. 76.01 К20 Каппон, Р.Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник / Р.Дж. Каппон. - К. : КМ Академія, 2005. - 158 с.
 81. 76.01 К26 Карпенко, В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посіб. / В. Карпенко ; [Карпенко В.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 195 с.
 82. 76.0 К26 Карпенко, В. Журналістика: основи професіональної комунікації : Навч. посіб. / В. Карпенко. - К. : Нора-прінт, 2002. - 348 с.
 83. 76.0 К26 Карпенко, В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988-1998 рр. / В. Карпенко. - К. : Нора-Друк, 2003. - 350 с.
 84. 76.0+66.3 К26 Карпенко, В. О. Інформаційна політика та безпека : підручник / В. О. Карпенко ; Карпенко В.О. - К. : Нора-Друк, 2006. - 320 с.
 85. 76.006.5 К30 Кафтанджиев, Х. Гармония в рекламной коммуникации / Х. Кафтанджиев. - М. : Изд-во Эксмо, 2005. - 368 с.
 86. 76.0 К32 Квіт, С. Масові комунікації : підруч. / С. Квіт ; [ Квіт С. ]. - К. : КМ Академія, 2008. - 206 с.
 87. 76.01 К40 Ким, М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. - 336 с.
 88. 76.01 К40 Ким, М. Н. Новостная жунрналистика. Базовый курс : Учеб. / М. Н. Ким. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. - 352 с.
 89. 76.01 К40 Ким, М. Н. Репортаж: технология жанра / М. Н. Ким. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. - 224 с.
 90. 76.0 К43 Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. - 2-е изд. - М. : Академический проект, 2006. - 448 с.
 91. 32.973 К45 Кихтан, В. В. Информационные технологии в журналистике / В. В. Кихтан. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
 92. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 93. 60.56 К69 Конецкая, В. П. Социология коммуникации : Учеб. / В. П. Конецкая. - М. : Междунар. ун-т бизнеса и коммуникации, 1997. - 304 с.
 94. 76.01 К64 Коновалова, О. В. Основы журналистики : Учебн. пособие / О. В. Коновалова. - М., Ростов-на-Дону : ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2005. - 272 с.
 95. 76.0 К67 Корню, Д. Етика засобів масової інформації / Д. Корню. - К. : К.І.С., 2004. - 130 с.
 96. 76.01 К75 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама : Учеб. пособие / Л. А. Коханова ; Ред. Засурский Я. Н. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 97. 76.0 К75 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособ. / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 536 с.
 98. 65.290-2(1) К90 Куліш, А. Рublic relations для громадських (недержавних) організацій: практичні поради на щодень / А. Куліш ; Куліш А. - 4-те вид., змін. та доп. - К., 2004. - 125 с.
 99. 76.01 Л17 Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста : Учеб. / Г. В. Лазутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 240 с.
 100. 60.56+76.0 Л44 Ленем, Р. А. Електронне слово: демократія, технологія та мистецтво = The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts / Р. А. Ленем. - К. : Ніка-центр, 2005. - 376 с.
 101. 76.01 Л55 Лизанчук, В. В. Основи радіожурналістики : Підручник / В. В. Лизанчук. - К. : Знання, 2006. - 268 с.
 102. 74.204 Л68 Лобода, С. М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей : монографія / С. М. Лобода. - Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - 504 с.
 103. 76.0 Л84 Луман, Н. Медиа коммуникации / Н. Луман ; Глухов А., Никифоров О. - М. : Логос, 2005. - 280 с.
 104. 76.01 М47 Мелещенко, О. К. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О. К. Мелещенко. - К. : Київський університет, 2010. - 215 с.
 105. 32.81 М17 Мелещенко, О. К. Комп'ютерні і телекомунікаційні технології як гаран інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір / О. К. Мелещенко. - К. : МОУ, 1998. - 200 с.
 106. 76.0 М48 Мельник, Г. С. Деловая журналистика : учеб. пособие / Г. С. Мельник, С. М. Виноградова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 107. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста. Ч.1, Ч.2 : Краткий курс лекций. Хрестоматия / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 272 с.
 108. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства / Г. С. Мельник. - С.Пб. : Питер, 2006. - 217 с.
 109. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : Підручн. / І. Л. Михайлин. - 3-тє вид., доп. і поліпш. - Х. : Прапор, 2005. - 320 с.
 110. 76.0 М74 Моисеев, В. Журналистика и журналисты / В. Моисеев. - К : Дакор, 2002. - 400 с.
 111. 65.290-2(1) М74 Моисеев, В. А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В. А. Моисеев. - К. : Дакор, 2002. - 506 с.
 112. 65.290-2(1) М74 Мойсеєв, В. А. Паблік рілейшнз : Навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. - К. : Академвидав, 2007. - 224 с.
 113. 76.0 М82 Москаленко, А. З. Основи масово-інформаційної діяльності : Підруч. / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. - К., 1999. - 634 с.
 114. 76.006.5 Н19 Назайкин, А. Н. Медиапланирование на 100% / А. Н. Назайкин ; [Назайкин А. Н.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 301 с.
 115. 60.56 Н34 Науменко, Т. В. Социология массовой коммуникации : Учеб. пособие / Т. В. Науменко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 288 с.
 116. 76.0 О-53 Олешко, В. Ф. Журналистика ка творчество / В. Ф. Олешко. - М. : РИП-холдинг, 2003. - 222 с.
 117. 88.4-9 О-56 Ольшанский, Д. В. Политическая психология / Д. В. Ольшанский. - С.Пб. : Питер, 2002. - 576 с.
 118. 65.290-2(1) О-56 Ольшанский, Д. В. Политический PR / Д. В. Ольшанский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 544 с.
 119. 76.02 П14 Палієнко, М. "Кіевская старина" (1882-1906) : Систематичний покажчик змісту журналу / М. Палієнко. - К. : Темпора, 2005. - 608 с.
 120. 76.0 П18 Партико, З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / З. В. Партико. - Л. : Афіша, 2001. - 416 с.
 121. 76.0 П64 Потятиник, Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. - Львів : ПАІС, 2004. - 312 с.
 122. 76.01+87.7 П77 Приступенко, Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко ; [Приступенко Т. О.]. - К. : Знання, 2011. - 351 с.
 123. 76.0 П84 Прохоров, Е. П. Журналистика и демократия : Учеб. пособие / Е. П. Прохоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 352 с.
 124. 76.006.5 Р24 Рассел, Дж. Т. Рекламные процедуры Клеппнера = Kleppner's advertising procedure / Дж. Т. Рассел, У. Р. Лейн. - 15-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 928 с.
 125. 76.01 Р39 Рендол, Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол ; [Рендол Д.]. - К. : Київська типографія, 2007. - 150 с.
 126. 76.01 Р43 Різун, В. В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : Монографія / В. В. Різун, Т. А. Трачук. - К. : Київ. нац.ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. - 232 с.
 127. 76.01 Р64 Розкошний, А. П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. / А. П. Розкошний. - К. : ЦНЛ, 2005. - 112 с.
 128. 76.01 С17 Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и практики : Учеб. пособие / О. Р. Самарцев. - М. : Академический Проект, 2007. - 528 с.
 129. 73 С17 Самородний, О. Двуликий "импрессум". Анатомия маленькой информационной войны / О. Самородний. - Таллинн, 2011. - 264 с.
 130. 65.290-2(1) С38 Синяева, И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности : Учеб. / И. М. Синяева ; Ред. Васильева Г. А. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 287 с.
 131. 76.006.5 С40 Сиссорс, Дж. Рекламное медиа-планирование = Advertising media planning / Дж. Сиссорс, Р. Бэрон. - 6-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 416 с.
 132. 76.01 С50 Смирнов, В. В. Жанры радиожурналистики : Учеб. пособие / В. В. Смирнов. - М. : Аспект-пресс, 2002. - 288 с.
 133. 81.2 Англ С77 Старикова, Е. Н. Британская пресса: Углубленное чтение = British Press: Advanced Reading / Е. Н. Старикова, Н. Н. Нестеренко. - К. : Логос, 1999. - 352 с.
 134. 73 С90 Сусська, О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору в умовах сучасного соціокультурного середовища : монографія / О. О. Сусська ; [Сусська О. О.]. - К. : ДАКККІМ, 2003. - 188 с.
 135. 65.290-2(1) Т23 Татаринова, Г. Н. Управление общественными отношениями : Учеб. для вузов / Г. Н. Татаринова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 315 с.
 136. 65.24+76.0 Т58 Топчій, А. Нелегальна трудова міграція та торговля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ : посібник для журналістів / А. Топчій ; Топчій А. - К. : К.І.С., 2008. - 100 с.
 137. 65.290-2(1) Ф34 Федотова, Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение / Л. Н. Федотова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 352 с.
 138. 60.56 Ф34 Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации : Учеб. / Л. Н. Федотова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 400 с.
 139. 60.56 Ф76 Фомичева, И. Д. Социология СМИ : Учеб. пособие / И. Д. Фомичева. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 335 с.
 140. 76.0 Ц42 Цісак, Войцех. Трансформація преси в Україні та Польші в контексті суспільних змін (1989-1999) / В. Цісак. - Монографія. - К., 2000. - 218 с.
 141. 76.0 Ц94 Цыганов, В. Медиа-терроризм. Терроризм и средства массовой информации / В. Цыганов. - К. : Ника-центр, 2004. - 120 с.
 142. 76.01 Ч-49 Черникова, Е. В. Литературная работа журналиста : Учебник / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2007. - 187 с.
 143. 76.0 Ч-59 Чиж, І. Україна: шлях до інформаційного суспільства / І. Чиж. - К. : Либідь, 2004. - 287 с.
 144. 76.01 Ч-72 Чічановський, А. Новина в журналістиці: Проблеми практичної політики / А. Чічановський. - К. : Грамота, 2003. - 48 с.
 145. 60.56 Ш32 Шаян, Л. Pro Суспільні комунікації / Л. Шаян ; Шаян Л. - К. : ТОВ "Група компаній "Динаміка", 2008. - 180 с.
 146. 76.01 Ш37 Шевчук, Д. А. Экономическая журналистика / Д. А. Шевчук. - М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 568 с.
 147. 76.01 Ш66 Шкляр, В. Мас-медіа і виклики нового століття / В. Шкляр. - К. : Грамота, 2003. - 48 с.
 148. 76.01 Ш79 Шостак, М. И. Репортер: профессионализм и этика / М. И. Шостак ; [Шостак М. И.]. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 165 с.
 149. 76.006.5 Щ57 Щепилова, Г. Реклама в экономической структуре СМИ / Г. Щепилова. - М. : Медиа Мир, 2006. - 168 с.

Бібліотека :свідок і творець історії

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 78 А75 Альманах библиофила. Вып.9. 9. - М. : Книга, 1980. - 303 с.
 2. 78.3 Б59 Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : Материалы седьмой Международной конференции "Крым 2000". Т.2 : Библиотеки, издательства, книгораспостранение и образование в едином информационном и социокультурном пространстве. - Судак, 2000. - 486 с.
 3. 78.34 Б59 Библиотеки и некоммерческие общественные организации: Модели взаимодействия. - Материалы конференции (9-11 декабря 1996 г., Москва). - М. : Библиотечный благотворительный фонд, 1997. - 60 с.
 4. 78.3 Б59 Библиотековедение : общий курс / [Ред. Абрамов К. И., Карташов Н. С.]. - М. : Книжная палата, 1988. - 224 с.
 5. 92 Б59 Библиотечная энциклопедия / [Ред. Владимирова И. И., Парамонова Н. И., Поплавская Х. В. и др.]. - М. : Пашков дом, 2007. - 1300 с.
 6. 78.3 Б67 Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : Розроблено робоч. групою "Спільний професійний портрет"Федерального об'єднання німецьких бібліотечних союзів під кер. Уте Краус-Ляйхерт. - К. : Юніверс, 2002. - 56 с.
 7. 91 Д76 Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923 : Нац. парламент. б-ка України. Вип. 3 : 1911-1916. - К. : Вд-во Харитоненка, 2003. - 262 с.
 8. 78.34 И74 Информационно-библиотечная сфера: международные акты и рекомендации : Сб. справочно-нормат. и рек. материалов. - М. : Либерия, 2001. - 272 с.
 9. 78.3 І-90 Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти в України : Матеріали наук.-практ. конф. 14-15 жовтня 1999, м. Київ. - К., 1999. - 110 с.
 10. 85.1 К53 Книжковий знак Наукової бібліотеки / [Упор. Казакова Н. В., Ярошенко Т. О.]. - К. : КМ Академія, 2002. - 84 с.
 11. 78 К78 Краткий справочник школьного библиотекаря / Под общ. ред. Г.И. Позняковой. - СПб : Профессия, 2001. - 352 с.
 12. 78 Н73 Нові інформаційні технології та бібліотека. - К. : Британська Рада в Україні, 2000. - 108 с.
 13. 78.3 О-95 Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Ред. Астахова В.И. - Х. : Нар. укр. акад., 2001. - 528 с.
 14. 78 П18 Парадигмы ХХІ века: информационное общество, информационное мировозрение, информационная культура : Материалы междунар. науч. конфер. Краснодар, 16-18 сентября 2002. - Краснодар, 2002. - 479 с.
 15. 67.404.3 П68 Право и информатизация общества : Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-инфор. исслед. Отдел информационного права; Отв. ред.: Бачило И.Л. - М., 2002. - 340 с.
 16. 78.3 П88 Публічні бібліотеки. Веб-сайт:десять кроків до успіху. - К., 2004. - 31 с.
 17. 78.3 П88 Публічні бібліотеки: місія: (З досвіду розвинутих країн). - К., 2004. - 44 с.
 18. 78.3 П88 Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : Зб. статей / Ред. Костенко О.В. - К., 1998. - 174 с.
 19. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. / [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 20. 74 Ф79 Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях : Учебно-метод. пособие / Гендина Н. И., Колкова Н. И., Скипор И. Л. и др. - 2-е изд., перераб. - М. : Школьная б-ка, 2003. - 296 с.
 21. 78.3 Э45 Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках : справочник / [ред.Гиляревский Р. С., Гордукалова Г. Ф.]. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 664 с.
 22. 78.34 А49 Алешин, Л. И. Безопасность в библиотеке : Учеб.-метод. пособие / Л. И. Алешин. - М. : Либерея, 2005. - 248 с.
 23. 30.18+78 Б20 Балашова, Е. В. Библиотечный дизайн : Учеб. пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. - М. : Гардарики, 2004. - 288 с.
 24. 78.3 Б87 Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 304 с.
 25. 78 В17 Ванеев,А. Н. Библиотечное дело. Теория, Методика. Практика / А. Н. Ванеев ; Ванеев А. Н. - С.Пб. : Профессия, 2006. - 368 с.
 26. 78.3 В37 Вершинин, М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : учеб.-практ. пособие / М. И. Вершинин. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 232 с.
 27. 78.3 В68 Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. - С.Пб. : Профессия, 2002. - 352 с.
 28. 78.3 В75 Воронцов, Г. А. Основы библиотековедения и работа с книгой : учебн. пособие / Г. А. Воронцов. - М. : Высшая школа, 1977. - 84 с.
 29. 78.3 Г15 Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис : Учебно- методическое пособие. вып. № 38 / Е. Я. Галимова. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. - 144 с.
 30. 78.34 Г22 Гаскюэль, Жаклин. Пространство для книги. Руководство для тех, кто строит, оборудует и обновляет библиотеку / Ж. Гаскюэль. - М. : Рудомино, 1995. - 304 с.
 31. 78.3 Г55 Глухов, А. Судьбы древних библиотек : Науч.-худож. очерки / А. Глухов. - М. : Либерея, 1992. - 160 с.
 32. 71.1 Г85 Грімстед, К. П. Доля українських культурних цінностей під час другої світової війни: винищення архівів бібліотек, музеїв / К. П. Грімстед, Г. Боряк. - Л. : ВЦ "Фенікс", 1992. - 119 с.
 33. 78.34 Д74 Дригайло, В. Г. Основы научной организации труда в библиотеке : Учеб.-метод. пособие. Вып. 20 / В. Г. Дригайло. - М. : Либерея, 2005. - 424 с.
 34. 78.34 Д76 Дрыгайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : научно-практическое пособие / В. Г. Дрыгайло ; Дрыгайло В.Г. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. - 624 с.
 35. 78.3 З-17 Зайцев, В. Н. Библиотечная сфера в период преобразований: 1985-2005 гг. Факты, события, люди: размышления руководителя / В. Н. Зайцев. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 200 с.
 36. 78.3 З-41 Збаровская, Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 224 с.
 37. 78.3 З-55 Земсков, А. И. Электронные библиотеки : Учеб. / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. - М. : Либерея, 2003. - 352 с.
 38. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учеб пособие / Е. Ю. Качанова ; Е.Ю. Качанова; ХГИИК; науч. ред. А.Н. Ванеев. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 336с.
 39. 78.3 К64 Кононенко, Ю. И лишь неизменна книга : К 80-летию создания Библиотеки украинской литературы в Москве / Ю. Кононенко, Е. Белошицкая, В. Слюсарчук. - М. : ИЦ "БУМ", 2002. - 63 с.
 40. 78.3 М69 Михальчук, В. Українська бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі. Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998) / В. Михальчук. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 1999. - 656 с.
 41. 78.3 М69 Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : Практич. пособие / И. Б. Михнова. - М. : Либерея, 2000. - 128 с.
 42. 78 О-83 Отле, П. Библиотека, библиография, документация : Избр.тр. пионера информатики / П. Отле. - М. : Фаир-пресс: Пашков дом, 2004. - 350 с.
 43. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - К. : Ліра-К, 2014. - 386 с.
 44. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 45. 87.3(0) С13 Саврей, В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли / В. Я. Саврей. - М. : КомКнига, 2006. - 1008 с.
 46. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 47. 78.3 С81 Столяров, Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. - М. : Изд-во ФАИР, 2007. - 688 с.
 48. 78.34 С89 Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование : Сб. статей и докладов / Э. Р. Сукиасян. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 448 с.
 49. 78.34 С90 Суслова, И. М. Проектная деятельность библиотек : Научно-практич. пособие / И. М. Суслова, З. И. Злотникова. - М. : Фаир-пресс, 2005. - 176 с.
 50. 78.3 Ф94 Фунтикова, С. П. Православные библиотеки: прошлое и настоящее : Учеб. пособие. Вып.23 / С. П. Фунтикова. - М. : Профиздат, 2002. - 144 с.
 51. 86.37 Я72 Яременко, М. Київське чернецтво ХVIII ст. / М. Яременко ; [ Яременко М. ]. - К. : КМ Академія, 2007. - 304 с.
 52. 78.3 Я77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко ; [Ярошенко Т. О.]. - К. : Знання, 2010. - 215 с.

Знання дають людині волю й велич
(тематична виставка до Дня знань)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 О-75 Основы философии науки: Учеб. пособие/ Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 608 с.
 2. 74 А92 Атанов Г.О. Знання як засіб навчання: навч. посіб./ Атанов Г.О.- К.: Кондор, 2008. - 236 с.
 3. 60.56 Б20 Балабанова, Н. В. Суспільство знань та інновацій: шлях для майбутнього України / Н. В. Балабанова. - К. : Арістей, 2005. - 104 с.
 4. 76.0 Г65 Гоне Ж. Освіта і засоби масової інформації/ Пер. з фр. Марченко М.; Пер.Марченко М.- К.: КІС, 2002. - 100 с.
 5. 60.56 Г70 Городняк І.В. Соціологія освіти: навч. посіб./ [Городняк І. В.].- Л: Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 6. 74.58 Г86 Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності: Практич. посіб.- К.: НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 7. 74 Д50 Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб.- К.: Академвидав, 2004. - 352 с.
 8. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2005. - 304 с.
 9. 88.4 Д93 Дьяченко М.И. Психология высшей школы: Учеб. пособ./ М.И.Дьяченко, Л.А.Кондыбович.- Мн.: ТЕСЕЙ, 2003. - 352 с.
 10. 74 К48 Клепко С.Ф.Інтегративна освіта і поліформізм знання.- К., Полтава, Х.: ПОІПОПП, 1998. - 360 с
 11. 87 К96 Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій-К.: Знання Українм,2004.-248с.
 12. 32.81 Л64 Литвин В.В. Інтелектуальні системи: підруч./ В.В.Литвин, В.В.Пасічник, Ю.В.Яцишин.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 406 сацій.- К.: Знання України, 2004. - 248 с.
 13. 74 М18 Малафіїк І.В. Дидактика: навч. посіб./ [ Малафіїк І. В.].- К.: Кондор, 2009. - 398 с.
 14. 88.4-4 М19 Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб./ [ Малхазов О. Р. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 15. 74 М26 Маригодов В.К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности: Учеб. пособие/ В.К.Маригодов, С.Е.Моторная.- К.: Профессионал, 2005. - 192 с.
 16. 65.290-21 М33 Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційнии аспекти: монографія/ Матвіїв М.Я.- Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 448 с.
 17. 74 Р18 Раймерз , М.-Г. Компетентний діялог: використання дослідженть для формування світової освітньої політики/ Ф.Раймерз, М.-.Ноел.- Львів: Літопис, 2004. - 219 с.
 18. 74 Ч-15 Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб./ [Чайка В. М.].- К.: Академвидав, 2011. - 240 с.
 19. 87 Ш67 Шкода В.В. Философия in Action.- Х.: Консум, 2004. - 432 с.
 20. 74.58 Ж91 Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні.- К.: Ін Юре, 2003. - 416 с.
 21. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! ; [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 22. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. ; [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 23. 74 У74 Усатенко, Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. Українознавчий вимірТ. П. Усатенко. - К. : Наукова думка, 2003. - 285 с.
 24. 74.2 П55 Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. : Наук. метод.посібн.О. І. Пометун ; Пометун О.І., Пирженко Л.В. - К. : АСК, 2006. - 192 с.
 25. 74.58 Я86 Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання : Метод. рекомендаціїВ. А. Ясулайтіс. - К. : МАУП, 2005. - 72 с.
 26. 74.58 Ф79 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посіб. ; [Під заг ред. С, І. Якименко]. - К. : Слово, 2011. - 464 с.
 27. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографіяВ. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 28. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. ; [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 29. 74 Т47 Тімар, Т. Б. Як домогтися досконалості в освітіТ. Б. Тімар, Д. Л. Кірп. - Л. : Літопис, 2004. - 176 с.
 30. 74.58 Б93 Бутенко, Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача : Навч. посіб.Н. Ю. Бутенко. - К. : КНЕУ, 2007. - 336 с.
 31. 74.2 Ч-44 Чепіль, М. М. Педагогічні технології : навч. посіб.М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - К. : Академвидав, 2012. - 224 с.
 32. 74.2 С21 Сафіулін, В. І. Впровадження інформаційних та інноваційних технологій в практику діяльності навчального закладуВ. І. Сафіулін, В. Ф. Паламарчук. - К. : Освіта України, 2009. - 228 с.
 33. 74 П78 Проблеми формування систем кваліфікацій та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: національний та європейський виміри: збірник наукових статей за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції 18-21 листопада 2008 року ; [Ред. Полюжин М. М.]. - Ужгород : Ліра, ЗакДу, 2009. - 488 с.
 34. 74 П24 Педагогічна майстерність ; Ред. Зязюн І.А. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища шк., 2004. - 422 с.
 35. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб.Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с.
 36. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. ; Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 37. 74 Д72 Драйден, Г. Революція в навчанні = The learning revolutionГ. Драйден, Д. Вос. - Л. : Літопис, 2005. - 542 с.
 38. 74 В67 Волкова, Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : Навч. посіб.Н. П. Волкова. - К. : Академія, 2006. - 256 с.
 39. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб.І. М. Дичківська. - К. : Академвидав, 2004. - 352 с.
 40. 74 Б77 Бойц, Р. Поради викладачам початківцям : Практичю посіб.Р. Бойц. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.
 41. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб.Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 42. 74.58 Т65 Трайнев, В. А. Дистационное обучение и его развитие ( Обобщение методологии и практики использования)В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. - М. : Изд.-торговая корп. "Дашков и К", 2007. - 294 с.
 43. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб.Г. В. Товканець ; [Товканець Г. В.]. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.
 44. 74.58 Е45 Економічна освіта в Україні ХХІ століття: стан та перспективи : Зб. досліджень. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 114 с.
 45. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографіяІ. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 46. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія ; [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 47. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підруч.С. С. Вітвицька ; [Вітвицька С. С.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.
 48. 74.58 Г61 Головатый, Н. Ф. Учись учиться : Учеб.-метод. разработкаН. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 2000. - 76 с.
 49. 74.58 К93 Курко, М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : монографіяМ. Н. Курко ; [Курко М. Н.]. - Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ, 2010. - 376 с.
 50. 74.58 К49 Клименюк, М. М. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах : монографіяМ. М. Клименюк, І. С. Кочарян. - К. : Освіта України, 2011. - 192 с.
 51. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. ; Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 52. 74 Б81 Бондар, В. І. ДидактикаВ. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с.
 53. 74.03 М42 Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посіб.Л. А. Медвідь. - К. : Вікар, 2003. - 335 с.
 54. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в УкраїніІ. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 1032 с.
 55. 74 П24 Педагогіка в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. ; Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К. : Знання, 2006. - 252 с.
 56. 74 М74 Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : Навч.посібн.Н. Є. Мойсеюк. - 5-те вид., доп. і пер. - К., 2007. - 656 с.
 57. 74 Р35 Рейс, Ф. Секрети успішного навчання : Практичні поради для студентівФ. Рейс. - Л. : Свічадо, 2006. - 256 с., Л. Л. Хоружа. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.

Серпень 2014

Антикризове управління як передумова розвитку сучасного підприємства

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(10) А72 Антикризисное управление : Учеб. пособие для технических вузов / Ред. Минаева Э. С., Панагушина В. П. - М. : Приор, 1998. - 432 с.
 2. 65.290-2(10) А72 Антикризисное управление : учебинк / Под ред. проф. Э.М. Короткова. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Инфра-М, 2008. - 620 с. - (Высшее образование).
 3. 65.290-2(10) А72 Антикризисное управление: Общие основы и особенности России / Под ред. И.К. Ларионова. - Учеб. пособие. - М. : Дашков И Ко, 2001. - 248 с.
 4. 65.290-2(10) А72 Антикризисный менеджмент / Под ред. проф. Грязновой А.Г. - М. : ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1999. - 368 с.
 5. 65.290-2(10) А72 Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; за заг. ред. З.Є. Шершньової. - К. : КНЕУ, 2007. - 680 с.
 6. 65.290-2(10) А72 Антикризове фінансове управління підприємством : Навч. посіб. / Салига С.Я., Ляшенко Є.І., Дацій Н.В. та ін. - К. : ЦУЛ, 2005. - 208 с.
 7. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 8. 65.290-2(10) О-60 Операционный антикризисный менеджмент / [ Шатраков А. Ю., Комков Н. И., Лутфуллин М. А. и другие ]. - М. : Экономика, 2008. - 382 с.
 9. 65.290-2(10) Б68 Бланк, И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И. А. Бланк. - К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. - 672 с.
 10. 65.290-2(10) В19 Василенко, В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / В. О. Василенко ; Василенко В.О. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 504 с.
 11. 65.290-2(10) В55 Вишневская, О. В. Антикризисное управление предприятием / О. В. Вишневская ; Вишневская О. В. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 313 с.
 12. 65.290-2 Г65 Гончаров, М. И. Консалтинг в антикризисном управлении (теория и практика) / М. И. Гончаров, Г. А. Лемзяков. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЗАО "Изд-во" Экономика", 2006. - 245 с.
 13. 65.290-2(10) Г65 Гончарук, А. Ю. Антикризисное управление и трансформация производственных систем: методология и практика / А. Ю. Гончарук. - М. : ЗАО "Издательство"Экономика", 2006. - 287 с.
 14. 65.290-2(10) Д69 Дорошук, Г. А. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 332 с.
 15. 65.290-2(10) З-38 Захаров, В. Я. Антикризисное управление. Теория и практика : Учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Я. Захаров, А. О. Блинов, Д. В. Хавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 287 с.
 16. 65.290-2(10) З-91 Зуб, А. Т. Антикризисное управление : Учеб. пособ. / А. Т. Зуб. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 319 с.
 17. 65.290-2(10) І-23 Іванюта, С. М. Антикризове управління : Навч. посіб. / С. М. Іванюта. - К. : ЦУЛ, 2007. - 288 с.
 18. 65.290-2(10) К84 Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление : учеб. пособ. / Н. Ю. Круглова ; Круглова Н. Ю. - М. : Кнорус, 2009. - 512 с.
 19. 65.290-2(10) М25 Маренков, Н. Л. Антикризисное управление / Н. Л. Маренков, В. В. Касьянов. - 2-е изд. - М.; Ростов н/Д : НИБ: Феникс, 2005. - 508 с.
 20. 65.290-2(10) О-65 Орехов, В. И. Антикризисное управление : учеб. пособ. / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Н. П. Гапоненко. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 544 с.
 21. 65.290-2(10) П60 Портна, О. В. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / О. В. Портна, Н. Ю. Єршова, І. А. Юр'єва. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 283 с. - (Вища освіта в Україні).
 22. 65.290-2(10) Р60 Родионова, Н. В. Антикризисный менеджмент : Учеб. пособие / Н. В. Родионова. - М. : Юнити, 2001. - 223 с.
 23. 65.290-2(10) С17 Самоукина, Н. Антикризисное управление компанией / Н. Самоукина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 192 с.
 24. 65.290-2(10) Т35 Терещенко, О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : Монографія / О. О. Терещенко ; 2-ге вид., стереотипне. - К. : КНЕУ, 2006. - 268 с.
 25. 65.290-2(10) Т98 Тюріна, Н. М. Антикризове управління : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабовська. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 26. 65.290-2(10) Ч-49 Чернявский, А. Д. Антикризисное управление : Учеб. пособие / А. Д. Чернявский. - К. : МАУП, 2000. - 208 с.
 27. 65.290-2(10) Ш87 Штангрет, А. М. Антикризове управління підприємством : Навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. - К. : Знання, 2007. - 335 с.
 28. 92 Ю49 Юн, Г. Б. Словарь по антикризисному управлению / Г. Б. Юн, Г. К. Таль, В. В. Григорьев. - М. : Дело, 2003. - 448 с.
 29. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 30. 65.290-2(10) С42 Скібіцький, О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький ; Скібіцький О.М. - К. : ЦУЛ, 2009. - 568 с.
 31. 88.5 У48 Улмер, Р. Эффективная кризисная коммуникация. От кризиса к возможности = Effective crisis communication. Moving from crisis to opportunity / Р. Улмер, Т.. Сиджер М. Селлнау. - Х. : Гуманитарный Центр, 2011. - 268 с.
 32. 65.290-2(10) Б68 Бланк, И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И. А. Бланк. - К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. - 672 с.
 33. 65.290-2(10) К84 Крутик, А. Б. Антикризисный менеджмент. Превентивные методы управления / А. Б. Крутик, А. И. Муравьев. - С.Пб. : Питер, 2001. - 432 с.
 34. 65.290-2(1) О-56 Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с.
 35. 65.290-2(10) К26 Карпунь, І. Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія / І. Н. Карпунь ; Карпунь І. Н. - Львів : Магнолія-2006, 2008. - 440 с.
 36. 65.290-2(10) О-60 Операционный антикризисный менеджмент / [ Шатраков А. Ю., Комков Н. И., Лутфуллин М. А. и другие ]. - М. : Экономика, 2008. - 382 с.
 37. 65.290-2(10) Х52 Хіт, Р. Кризовий менеджмент для керівників = Crisis management for managers and executives / Р. Хіт. - К. : Всеувито; Наукова думка, 2002. - 566 с.

Ринкове ціноутворення в контексті реформування економіки

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262(2) О-75 Основи ціноутворення : Навч. посіб. / Верхоглядова Н. І., Ільіна С. Б., Іваннікова Н. А. та ін. - К. : Кондор, 2007. - 252 с.
 2. 65.262(2) О-75 Основи ціноутворення : підруч. / [Ред. Олійник Д. І., Кириченко О. А., Денисенко М. П.]. - К. : Професіонал, 2009. - 384 с.
 3. 65.262(2) Ц75 Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. / [ Літвінов Ю. І., Останкова Л. А., Літвінова Т. М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
 4. 65.262(2) К60 Колесников, О. В. Ціноутворення : навч. посіб. / О. В. Колесников ; Колесников О.В. - 3-е вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 144 с.
 5. 65.262(2) Л64 Литвиненко, Я. В. Сучасна політика ціноутворення : Навч. посіб. / Я. В. Литвиненко. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2004. - 240 с.
 6. 65.262(2) М13 Мазур, О. Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. / О. Є. Мазур ; [Мазур О. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 480 с.
 7. 65.268 У93 Ушакова, Н. Г. Міжнародне ціноутворення : Навч. посіб. / Н. Г. Ушакова, Н. Л. Савицька. - К. : Професіонал, 2004. - 218 с.
 8. 65.262(2) Ч75 Чорна, Л. О. Ціни і ціноутворення в ринковій економіці / Л. О. Чорна. - Навч. посібник. - Вінниця : Вінниця, 1999. - 164 с.
 9. 65.262(2) Ш66 Шкварчук, Л. О. Ціни і ціноутворення : Навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. - 2-ге вид., виправл. - К. : Кондор, 2004. - 214 с.
 10. 65.262(2) Ш66 Шкварчук, Л. О. Ціноутворення : підручник / Л. О. Шкварчук ; Шкварчук Л.О. - К. : Кондор, 2008. - 460 с.
 11. 65.262(2) Ц75 Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. / [ Літвінов Ю. І., Останкова Л. А., Літвінова Т. М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
 12. 65.262(2)Б20 Балабанова, Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : Професіонал, 2004. - 156 с.
 13. 65.262(2) Г37 Герасименко, В. В. Ценовая политика фирмы / В. В. Герасименко. - М. : Финстатинформ, 1995. - 192 с.
 14. 65.290-21 Д51 Длігач, А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : Навч. посіб. / А. О. Длігач. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 15. 65.262(2) Е79 Ерухимович, И. Л. Ценообразование : Учебно-метод. пособие / И. Л. Ерухимович. - 3-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 108 с.
 16. 65.262(2) К67 Корнієв, В. Л. Цінова політика підприємства : Монографія / В. Л. Корнієв. - К. : КНЕУ, 2001. - 257 с.
 17. 65.262(2)У84 Уткин, Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. / Э. А. Уткин. - М. : Тандем, 1998. - 224 с.
 18. 65.262(2) Ф53 Філіна, Г. І. Управління витратами та цінами : навч. посіб. / Г. І. Філіна ; Філіна Г.І. - К. : Персонал, 2008. - 240 с.
 19. 65.262(2) К67 Корнієв, В. Л. Цінова політика підприємства : Монографія / В. Л. Корнієв. - К. : КНЕУ, 2001. - 257 с.
 20. 65.262(2) М13 Мазур, О. Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. / О. Є. Мазур ; [Мазур О. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 480 с.
 21. 65.262(2) Т19 Тарасевич, В. М. Ценовая политика предприятия / В. М. Тарасевич. - СПб : Питер, 2001. - 272 с.
 22. 65.262 К16 Как увидеть деньги на экране монитора / Ред. Сафин В.И. - С.Пб. : Питер, 2004. - 220 с.
 23. 67.402+65.261 П44 Податок на прибуток підприємств. Кн. 1 / [ За заг. ред. С. В. Буряка ]. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 312 с.
 24. 65.40 У67 Управление закупками и поставками : учебник / [М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн и др.]; пер. с англ. по ред. Ю.А. Щербинина. - 13-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 751 с.
 25. 65.262(2) Ц38 Цены и ценообразование : учеб. / [Ред. Есипов В. Е.]. - 3-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Питер, 2001. - 464 с.
 26. 65.262(2) Ц75 Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. / [ Літвінов Ю. І., Останкова Л. А., Літвінова Т. М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
 27. 65.29 А94 Афонин, А. С. Вхождение в бизнес и ценообразование : Практ. руководство / А. С. Афонин. - К. : МАУП, 1997. - 108 с.
 28. 65.262(2) Б17 Баздникин, А. С. Цены и ценообразование : учебное пособие / А. С. Баздникин ; Баздникин А.С. - М. : Юрайт-Издат, 2008. - 332 с.
 29. 65.262(2) Б91 Бугулов, В. М. Ценообразование в условиях рынка : Учеб. пособие / В. М. Бугулов. - К. : МАУП, 1996. - 52 с.
 30. 65.262(2) Д69 Дорожкин, В. Р. Ценообразование и управление стоимостью в строительстве / В. Р. Дорожкин. - Воронеж : Изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2003. - 328 с.
 31. 65.262(2) Е83 Есипов, В. Е. Ценообразование на финансовом рынке / В. Е. Есипов. - СПб : Питер, 2000. - 176 с.
 32. 65.262(2) Ж52 Желтякова, И. А. Цены и ценообразование. Тесты и задачи : Учеб. пособ. / И. А. Желтякова, Г.А. Пузыня Н.Ю. Маховикова. - С.Пб. : Питер, 1999. - 208 с.
 33. 65.262(2) Л61 Липсиц, И. В. Коммерческое ценообразование: Учебник / И. В. Липсиц. - М. : БЕК, 1999. - 368 с.
 34. 65.262(2) Н95 Нэгл, Т. Т. Стратегия и тактика ценообразования / Т. Т. Нэгл. - 3-е изд. - СПб : Питер, 2004. - 572 с.
 35. 65.262(2) П36 Пінішко, В. С. Ціно- і тарифоутворення : навч. посіб. / В. С. Пінішко ; Пінішко В. С. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 303 с.
 36. 65.262(2) С47 Слепнева, Т. А. Цены и ценообразование : Учебн. пособие / Т. А. Слепнева, Е. В. Яркин. - М. : Инфра-М, 2001. - 240 с.
 37. 65.262(2)Ч-84 Чудаков, А. Д. Цены и ценообразование : Учебник для вузов / А. Д. Чудаков. - М. : РДЛ, 2003. - 376 с.
 38. 65.262(2) Ш95 Шуляк, П. Н. Ценообразование / П. Н. Шуляк ; [Шуляк П. Н.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2000. - 192 с.
 39. 65.262(2) К63 Кому светят японские свечи / Под ред. Сафина В. И. - С.Пб. : Питер, 2005. - 224 с.
 40. 65.262(2) У67 Управління витратами : навч. посіб. / [ Грещак М. Г., Гордієнко В. М., Коцюба О. С. та ін. ]. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с.

До Дня Незалежності України

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.0 К26 Карпенко В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988-1998 рр.- К.: Нора-Друк, 2003. - 350 с.
 2. 60.5 У45 Україна шукає свою ідентичність: Зб.статей. Вип.1.- К.: ВФБ "Поступ", 2004. - 132 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 4. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 5. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 6. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 7. 63.3(4 Укр) У45 Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи : Кол. моногр. / За заг. ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого; Авт. передм. Л.М. Кравчук. - К. : МАУП, 2000. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 9. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Будівничий самостійної України / В. І. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук, 2006. - 64с.
 10. 63.3(4 Укр) С89 Сугоняко, О. Україна: повернення до себе / О. Сугоняко ; Сугоняко О. - К. : Юніверс, 2000. - 136 с.
 11. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 12. 63.3(4 Укр) І-90 Історія державності України : Експеримент. підруч. / Ред. Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. - Х. : Одіссей, 2004. - 608 с.
 13. 63.3(4 Укр) М91 Мусієнко, Г. Україна для українців. Хто за і проти? / Г. Мусієнко. - К.; Біла Церква : МАУП, 2003. - 432 с.
 14. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.)). Ч. 2 / В. Винниченко ; [Вінниченко В.]. - К.- Відень : Вид-во політичної літератури, 1920. - 328 с.
 15. 63.3(4 Укр) А47 Алексєєв, Ю. М. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985-1999 рр.): Навч. посібн. / Ю. М. Алексєєв, С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко. - К. : ЕксОб, 2000. - 296 с.
 16. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.) : Монографія / О. Д. Бойко. - Ніжин : Аспект-Полігра
 17. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. К. Заповіт борцям за визволення / В. К. Винниченко. - К. : Вид. т-во "Криниця", 1991. - 128 с. ф, 2006. - 224 с.
 18. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів/ [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес].- Київ-Чернівці: Книги- ХХІ, 2008. - 1100 с.
 19. 63.3(4 Укр) Н38 Не відступлюся!: До 100-річчя Оксани Яківни Мешко/ Упоряд. Овсієнко В.В., Сергієнко О. Ф.- Х.: Права людини, 2005. - 344 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г56 Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність/ Гнатюк О.- К.: Критика, 2005. - 528 с.
 21. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха О. Україна нашого життя.- Д.: Смолоскип, 2006. - 271 с.
 22. 63.3(4 Укр) І-23 Іванченко Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності: Навч. посібн.- 2-ге вид. , переробл. і допов.- К.: МАУП, 2007. - 624 с.
 23. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання, 2006. - 735 с.
 24. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 14. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.)/ Литвин В.М.- К.: Альтернативи, 2000. - 360 с.
 25. 63.3(4 Укр) В26 Вегеш М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення: навч. посіб./ М.Вегеш, М.Токар, М.Басараб.- Ужгород: Карпати, 2008. - 256 с.
 26. 63.3(4 Укр) К17 Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій.- К.: Генеза, 2004. - 496 с.
 27. 63.3(4 Укр) Л84 Лукацький Є. Україна: від незалежності до свободи = Ukraine: from Independence to Freedom: Фотоальбом/ Текст Яневський Д.- Х.: Фоліо, 2005. - 95 с.
 28. 63.3(0) О-77 Островський І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді/ І.Островський, Т.Шамайда.- К.: ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 29. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії / Ред. Курас І.Ф.; Солдатенко В.Ф., Верстюк В.Ф. - К. : Генеза, 2003. - 488 с.
 30. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 31. 66.1 М22 Маманчук, О. І. Актуальні проблеми політичної історії України : Монографія / О. І. Маманчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 309 с.
 32. 66.1 С31 Сенченко, М. І. Український консерватизм: Світогляд. Ідеологія. Націоналізм / М. І. Сенченко. - К. : МАУП, 2006. - 96 с.
 33. 66.1 З-78 Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991-2003)/ Ред. Віднянський С.В.- К.: Генеза, 2004. - 616 с.
 34. 66.1 К88 Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: Підруч./ А.І.Кудряченко, Г.І.Калінічева, А.А.Костиря.- К.: МАУП, 2006. - 696 с.
 35. 66.2 Щ61 Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобальному світі ХХІ століття.- К.: Дух і літера, 2003. - 573 с.
 36. 66.3 Ш37 Шевченко, Р. В. Українська національна ідея / Р. В. Шевченко. - Полтава : ПП Шевченко, 2005. - 28 с.
 37. 66.3 Щ92 Щокін, Г. З вірою у перемогу українства / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 40 с.
 38. 66.3Б15 Бадзьо Ю. Український вибір.- К.: Смолоскип, 2004. - 56 с.
 39. 66.5 Б43 Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія: Науково- метод. вид.- К.: ВО Батьківщина, 2001. - 300 с.
 40. 66.5 Д50 Діяк І.В. Національна трагедія і боротьба за незалежність. Маніфест українця/ [Діяк І. В.].- К., 2007. - 352 с.
 41. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 42. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 43. 67.3(4Укр) Ф96 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 44. 87.6 У45 Український соціум/ Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін.- К.: Знання України, 2005. - 792 с.

Культура нації - душа народу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85 И86 Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения = Arte cultura in Italia dal Rinascimento all"illuminisimo / [Ред. Никифорова Е. Л.]. - М. : Наука, 1997. - 265 с.
 2. 60.5 К90 Культура - суспільство - особистість : Курс лекцій / Ред. Скокова Л. - К. : Ін- т соціології НАН України, 2006. - 396 с.
 3. 71.1 К90 Культура Древнего Египта / Пер. с англ. Ларченко В.Н. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 4. 71.1 К90 Культура и нравственность в Исламе. - 6-е изд. - К. : Аль-Иршад, 2006. - 52 с.
 5. 71.1 К90 Культура і побут населення України / Наулко В.І.,Артюх Л.Ф.,Горленко В.Ф. та ін. - 2-е вид. доп. і перероб. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : іл.
 6. 74.200 К90 Культура мира. - Мн. : Беларусская наука, 2001. - 199 с.
 7. 71.1 К90 Культура України : Зб. наук. праць. Вип. 9. : Мистецтвознавство / Ред. О.Г. Стахевич. - Х. : ХДАК, 2002. - 306 с.
 8. 87.6 Л93 Людина і культура в умовах глобалізації : Зб. наук. ст. - К. : Вид. Парапан, 2003. - 400 с.
 9. 92 Н30 Народная культура Беларусі : Энцыклапедычны даведнік / Ред. Цітова В.С. - Мн. : Беларуская Энцыклапедыя, 2002. - 432 с.
 10. 88.4-10 П86 Психология и культура / Под. ред. Д.Мацумото. - С.Пб. : Питер, 2003. - 718 с.
 11. 85.1 С24 Світова художня культура. Від первісного суспільства до початку середньовіччя : Навч. посіб. / Щолокова О.П., Шип С.В., Шевнюк О.Л., Семашко О.М. - К. : Вища шк., 2004. - 175 с.
 12. 63.3(4 Укр) У45 Україна на переходному етапі: Політика. Економіка. Культура = Ukraine in transition: Politics.Economy. Culture / [Ред. Степанкова Т., Дуткевич П., Гхош М.]. - К. : Академія, 1997. - 280 с.
 13. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 14. 85.1 Х98 Художественная культура и эстетическое развитие личности / [Мазепа В. И., Азархин А. В., Михалев В. П. и др.]. - К. : Наук. думка, 1989. - 296 c.
 15. 85.1 Х98 Художественная культура: понятие и термины / [Сост. Дорогова Л. Н.]. - М. : Знание, 1978. - 208 с.
 16. 85.1 Х98 Художня культура світу: арабо-мусульманський культурний регіон.Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон.... : Навч. посібн. / Авт. Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко. - К. : Вища шк., 2003. - 191 с.
 17. 85.1 Х98 Художня культура світу: європейський культурний регіон : навч. посібн. / [Миропольська Н. Є., Бєлкіна Е. В., Масол Л. М. та ін.]. - К. : Вища школа, 2001. - 192 с.
 18. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 19. 71.1 Б74 Боголюбова, Е. В. Культура и общество / Е. В. Боголюбова ; Боголюбова Е. В. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1978. - 232 с. - (Вопросы истории и теории).
 20. 71 Г85 Гриценко, В. Людина і культура / В. Гриценко. - Навч. посіб. - К. : Лтбідь, 2000. - 368 с.
 21. 71 Г93 Губерський, Л. Культура. Ідеологія. Особистість : Методолого-світогляд. аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. - 2-ге вид. - К. : Зання України, 2005. - 580 с.
 22. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський, М. Нація. Культура. Література: національно- культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М. Жулинський ; [Жулинський М. Г.]. - К. : Наук. думка, 2010. - 560с.
 23. 66.0 І-98 Іщук, В. Україна: проблема престижності та ідентичності (масова свідомість і культура як суб'єкти формування громадської та національної свідомості) / В. Іщук. - К. : Смолоскип, 2000. - 92 с.
 24. 67.0 К72 Костенко, О. М. Культура і закон - у протидії злу : монографія / О. М. Костенко ; Костенко О.М. - К. : Атіка, 2008. - 352 с.
 25. 87.6 Л63 Лісовий, В. С. Культура - ідеологія - політика / В. С. Лісовий. - К : ім. Олени Теліги, 1997. - 357с.
 26. 20.1 М22 Мамедов, Н. М. Культура, экология, образование / Н. М. Мамедов. - М. : РЭРИА, 1996. - 35 с.
 27. 83.3 М23 Манн, Ю. В. Мировая художественная культура. ХІХ век. Литература / Ю. В. Манн, О. В. Стукалова, Е. П. Олесина. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с. - CD.
 28. 87.7 М26 Марков, Б. В. Культура повседневности : Учеб. пособие / Б. В. Марков. - С.Пб. : Питер, 2008. - 352 с.
 29. 37.279 М99 Мяловицький, А. В. Культура побуту - сила нації: Книга корисних порад : Довідк. вид. / А. В. Мяловицький, Г. А. Оганян. - К. : Україна, 2001. - 352 с.
 30. 66.5 С46 Скуратовский, В. А. Культура межнационального общения: проблемы регулирования и саморегулирования / В. А. Скуратовский. - К. :Вища шк., 1991. - 255 с.
 31. 71 І-92 Італійці та італійська культура в Україні.- К.: ТОВ Д.В.К., 2004. - 160 с.
 32. 63.3(0)2Д73Древние цивилизации Евразии. История и культура : Материалы Международ. науч. конф. - М. : Восточная литература, 2001. - 464 с.
 33. 88.4-2 Л72 Лозова, О. М. Психосемантика етнічної свідомості / О. М. Лозова. - К. : Освіта України, 2007. - 402 с.
 34. 92 С30 Семёнова, М. Мы - славяне! : популярная энциклопедия / М. Семёнова ; [Семёнова М.]. - С.Пб. : ИД "Азбука-классика", 2006. - 560 с.
 35. 71.1 І-90 Історія української культури : Навч. посіб. / [Ред. Павлова О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 352 с.
 36. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевченко, В. В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. В. Шевченко ; Шевченко В.В. - К. : Світ Знань, 2008. - 572 с.
 37. 87.3(4 Укр) Д85 Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку : У 3-х кн. Кн. 3 : Освіта і наука як базова основа розвитку духовного життя суспільства / [Ред. Михальченко М., Скотний В.]. - К., Дрогобич : Інформаційно-редакційни відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. - 174 с.
 38. 86.3 Л93 Людство і віра : Навч.-метод. посіб. Т.1 / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 576 с.
 39. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 40. 71.1 В55 Візантія і Київська Русь : каталог виставки / [Вст. ст. Тоцька І. Ф., Івакін Г. Ю.]. - К., 1997. - 56 с.
 41. 87.3(4 Укр) Д13 Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти / Упор. Вдовина О., Завгородній Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 398 с.
 42. 71.1 І-90 Історія української культури : Навч. посіб. / [Ред. Палова О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 352 с.
 43. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 44. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 45. 63.3(4 Укр) З-16 Заєць, І. Витоки духовної культури українського народу / І. Заєць. - К. : Аратта, 2006. - 328 с.
 46. 63.3(4 Укр) К73 Котляр, М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава / М. Ф. Котляр. - К. : Україна, 1996. - 240 с.
 47. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.4. Ч.1 : Від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.) / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 224 с.
 48. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.

Липень 2014

Стратегічне управління як метод забезпечення сталого розвитку

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 78.3 П88 Публічні бібліотеки: стратегічне планування : Дайджест. - К., 2004. - 51 с.
 2. 65.290-2(7) С83 Стратегічне управління : навч. посіб. / [Дикань В. Л., Зубенко В. О., Маковоз О. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 272 с.
 3. 65.290-2(7) Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. - К. : Знання, 2011. - 236 с.
 4. 65.290-2(7) Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : Навчальн. посібник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. - К. : Професіонал, 2006. - 448 с.
 5. 65.23 Б87 Брайсон, Д. М. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій / Д. М. Брайсон ; Пер. з англ. Кам'янець А. - Львів : Літопис, 2004. - 352 с.
 6. 65.290-2(7) В19 Василенко, В. О. Стратегічне управління : Навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2004. - 400 с.
 7. 65.290-2(7) Г37 Герасимчук, В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В. Г. Герасимчук. - Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2000. - 360 с.
 8. 65.290-2(7) Д51 Длігач, А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач ; [Длігач А. О.]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 9. 65.290-2(7) Д58 Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 440 с.
 10. 65.290-2(7) С83 Стратегічне управління : Навч. посіб. / М. Х. Корецький, А. Дєгтяр, О [et al.]. - К. : ЦУЛ, 2007. - 240 с.
 11. 65.262(1) О-66 Орловська, Ю. В. Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток / Ю. В. Орловська. - К. : Знання України, 2006. - 336 с.
 12. 65.290-2(7) П30 Петрова, І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. - К. : КНЕУ, 2013. - 466 с.
 13. 65.290-2(7) П59 Порохня, В. М. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.
 14. 65.290-2(7) С47 Слабковський, Ю. М. Стратегічне управліня в умовах глобалізації світових ринків / Ю. М. Слабковський. - К. : НАУ, 2005. - 470 с.
 15. 65.290-2(7) Ч-46 Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 334 с.
 16. 65.290-2(7) Ш-50 Шершньова, З. Є. Стратегічне управління : підруч. / З. Є. Шершньова ; Шершньова З.Є. - К. : КНЕУ, 2004. - 699 с.
 17. 65.053 С83 Стратегічний аналіз : навч. посіб. / [Давидов Г. М., Малахова В. М., Магопець О. А. та ін.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2014. - 389 с.
 18. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічний маркетинг : підруч. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 612 с.
 19. 65.290-2(7) Б88 Бровкова, О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова ; [Бровкова О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.
 20. 65.290-2(7) В67 Волков, В. В. Стратегічний будівельно-архітектурний менеджмент / В. В. Волков, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К., 2007. - 36 с.
 21. 65.290-2(7) В67 Волков, В. В. Стратегічний виборно-проривний менеджмент / В. В. Волков, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : МП Леся, 2007. - 140 с.
 22. 65.053 Г68 Гордієнко, П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна ; Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2008. - 478 с.
 23. 65.290-2(7) Д44 Діброва, А. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / А. Д. Діброва ; [Діброва А. Д.]. - К. : КІІМ Наша справа, 2000. - 156 с.
 24. 65.290-2(7) Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. посібник / Г. А. Дмитренко. - К. : ІЗМН, 1996. - 140 с.
 25. 65.290-2(7) І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підручник / І. А. Ігнатьєва ; Ігнатьєва І.А. - К. : Каравела, 2008. - 480 с.
 26. 65.290-2(7) К41 Кіндрацька, Г. І. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька ; [Кіндрацька Г. І.]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 27. 65.262 К59 Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку : Навч. посіб. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. - Суми : Університетська книга, 2003. - 734 с.
 28. 65.290-2(7) К67 Корнійчук, В. П. Стратегічний паливно-енергетичний менеджмент / В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2004. - 52 с.
 29. 65.290-2(7) М29 Мартиненко, М. М. Стратегічний менеджмент : Підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. - К. : Каравела, 2006. - 320 с.
 30. 65.290-2(7) М58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент : навч.посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 376 с.
 31. 65.290-2(7) Н50 Нємцов, В. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / В. Д. Нємцов, Є. ДовганьЛ ; голова ред.ради Шпак В.І., рецензенти: ГоліковВ.І., Яловий Г.К. - К. : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2004. - 560 с.
 32. 65.290-2(7) О-75 Осовська, Г. В. Стратегічний менеджмент: теорія і практика : Навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. Л. Фіщук, І. В. Жалінська. - К. : Кондор, 2003. - 196 с.
 33. 65.290-21 П22 Пащук, О. В. Маркетинг послуг: Стратегічний підхід : Навч. посіб. / О. В. Пащук. - К. : Професіонал, 2005. - 560 с.
 34. 65.290-2(7) П44 Подольчак, Н. Ю. Стратегічний менеджмент : Навч.-метод посіб. / Н. Ю. Подольчак. - Л. : Львівська політехніка, 2006. - 224 с.
 35. 65.053 П65 Почепцов, Г. Г. Стратегічний аналіз : Стратегический анализ для политики, бизнеса и военного дела / Г. Г. Почепцов. - К. : Изд-во "Дзвін", 2004. - 333 с.
 36. 65.053 Р33 Редченко, К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : Навч. посіб. / К. І. Редченко ; [Редченко К. І.]. - 2-ге вид., доп. - Львів : Новий світ-2000, 2010. - 272 с.
 37. 65.053 С41 Сич, Є. М. Стратегічний аналіз : Навч.-метод. посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. - К. : Каравела, 2010. - 304 с.
 38. 65.290-2(7) С42 Скібіцький, О. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / О. М. Скібіцький. - К. : ЦНЛ, 2006. - 312 с.
 39. 65.290-2(7) С47 Сладкевич, В. П. Стратегічний менеджмент організацій : підруч. для студ. / В. П. Сладкевич ; Сладкевич В. П. - К. : Персонал, 2008. - 496 с.
 40. 65.290-2(7) С89 Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 240 с.
 41. 65.290-2(7) Т21 Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент: практикум : навч. посіб. / Н. Тарнавська, О. Напора. - Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 287 с.
 42. 65.053 Ч-49 Чернелевський, Л. М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний : підруч. / Л. М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 640 с.
 43. 65.052(1) Ш37 Шевчук, В. Р. Стратегічний управлінський облік : навч. посіб. / В. Р. Шевчук ; Шевчук В. Р. - К. : Алерта, 2009. - 176 с.
 44. 65.290-2 В92 Вы или Вас. Стратегии, с которыми побеждают. Т.2 / Сост. Мальцева А. - К. : Максимум, 2004. - 317 с.
 45. 65.290-2 К18 Каммингс, С. Реконструкция стратегии = Recreating Strategy / С. Каммингс ; [Каммингс С.]. - Х. : Гуманитарный Центр, 2010. - 560 с.
 46. 65.290-2(7)С25Свэйм, Р. Стратегии управления бизнесом Питера Друкера = Growth Strategies and Marketing Insights from the Works of Peter Drucker / Р. Свэйм ; [Свэйм Р.]. - С.Пб. : Питер, 2011. - 416 с.
 47. 65.290-2(7)Т-56Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник / А. А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - Пер с англ. - М. : Банки и биржи, Юнити, 1998. - 576 с.
 48. 65.290-2(7)Т65Траут, Дж. Траут о стратегии = Trout on strategy / Дж. Траут. - С.Пб. : Питер, 2004. - 192 с.
 49. 65.290-2(7)Ш55Шигаев, А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия : учеб. пособ. / А. И. Шигаев ; Шигаев А. И. - М : Юнити-Дана, 2008. - 351 с.
 50. 65.290-21Д62 Дойль, П. Маркетинг менеджмент и стратегии / П. Дойль, Ф. Штерн. - 4-е изд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 544с.

Фінанси України: сучасні виклики і проблеми розвитку

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261+67.402 Д36 Державний фінансовий контроль. Теоретичні положення і нормативно-правові акти : навч. посіб. / [ Бодюк А. В., Ковальчук М. К., Богдан А. В. та ін. ]. - К. : Кондор, 2009. - 552 с.
 2. 65.261 Г97 Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - К. : ЦУЛ, 2009. - 424 с.
 3. 65.261 І20 Іванова, І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку : монографія / І. Іванова ; [ Іванова І. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 168 с. - (Монограф).
 4. 65.261 С81 Стовбчатий, А. М. Фінансовий контроль : навч. посіб. / А. М. Стовбчатий ; Стовбчатий А. М. - К. : Університет "Україна", 2007. - 420 с.
 5. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін; за ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 6. 65.261 Ф59 Фінанси : підруч. / [ Ред. Юрій С. І., Федосов В. М. ]. - К. : Знання, 2008. - 611 с.
 7. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Бечко П. К., Тулуш Л. Д.,Бечко П. М. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 345 с.
 8. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Ред. Меглаперідзе А. С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 420 с.
 9. 65.261 Ф59 Фінанси для фінансистів : підруч. / [За заг. ред. Т. А. Говорушко]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 612 с.
 10. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств / Ред. А.М. Поддєрьогін. - Підручник 7-ме вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 552 с.
 11. 65.261 Ф59 Фінанси регіону : навч. посіб. / [ Коваленко М. А., Мацієвич Т. О., Полевик Г. М. та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 312 с.
 12. 65.261 Ф59 Фінанси україни: інституційні перетворення та напрями розвитку / [ За ред. Чугунова І. Я. ]. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с.
 13. 65.261 Ф59 Фінанси: курс для фінансистів : навч. посіб. / [Ред. Оспіщев В. І.]. - К. : Знання, 2008. - 567 с.
 14. 65.261 А35 Азаренкова, Г. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-тє вид. ,випр. і доп. - К. : Знання-Прес, 2009. - 299 с.
 15. 65.261 Б48 Бердар, М. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. М. Бердар ; [ Бердар М. М. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 352 с.
 16. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. Г. Біла ; [ Біла О. Г.]. - Л. : Магнолія 2006, 2009. - 383 с.
 17. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 390 с.
 18. 65.261 Б68 Благун, І. Г. Фінанси : Навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 314 с.
 19. 65.261 В25 Вдовенко, Л. О. Фінанси : навч. посіб. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра. - К. : ЦУЛ, 2010. - 152 с.
 20. 65.261 В29 Венгер, В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер ; Венгер В. В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 432 с.
 21. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : Алерта, 2011. - 328 с.
 22. 65.261 І-31 Іжевський, П. Г. Фінанси : навч. посіб. / П. Г. Іжевський, О. В. Кошонько. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 373 с. - (Вища освіта в Україні).
 23. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси розвинутих країн : навч. посіб. / М. І. Карлін ; [Карлін М.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 484 с.
 24. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 25. 92 К26 Карпінський, Б. А. Фінанси: термінологічний словник : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. - К. : Професіонал, 2008. - 608 с.
 26. 65.261 К46 Кізима, Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т. О. Кізима ; [Кізима Т. О.]. - К. : Знання, 2010. - 431 с.
 27. 65.261 К56 Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : Навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - К. : ЦУЛ, 2013. - 578 с.
 28. 65.261 К56 Ковальчук, С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Л. : Новий світ-2000, 2011. - 568 с.
 29. 65.261 К79 Кремень, О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 30. 65.261 К88 Кудряшов, В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов ; [Кудряшов В.П.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 352 с.
 31. 65.261 Л93 Любенко, Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. М. Любенко ; Любенко Н. М,. - К. : ЦУЛ, 2009. - 264 с.
 32. 65.261 Н53 Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. О. Непочатенко ; [Непочатенко О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.
 33. 65.261 Н53 Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств : підруч. / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 504 с.
 34. 65.261 Н63 Ніколаєва, О. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе. - К. : ЦУЛ, 2013. - 354 с.
 35. 65.261 О-58 Онисько, С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 367 с.
 36. 65.261 П29 Петленко, Ю. В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. - К. : Кондор, 2009. - 282 с.
 37. 65.261 Р69 Романенко, О. Р. Фінанси : Підруч. / О. Р. Романенко. - 4 - те вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 312 с.
 38. 65.261 С47 Слав'юк, Р. А. Фінанси підприємств : підруч. / Р. А. Слав'юк ; [ Слав'юк Р. А.]. - К. : УБС НБУ: Знання, 2010. - 550 с.
 39. 65.261 С81 Стойко, О. Я. Фінанси : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема. - К. : Алерта, 2014. - 432 с.
 40. 65.261 С89 Сунцова, О. О. Місцеві фінанси : Навч. посіб. / О. О. Сунцова ; [Сунцова О. О.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 488 с.
 41. 65.261 Х76 Хомутенко, В. П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 474 с.
 42. 65.261 Ч-46 Череп, О. Г. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. Г. Череп, О. Ю. Столяр. - К. : Кондор, 2014. - 468 с.
 43. 65.261 Я77 Ярошевич, Н. Б. Фінанси підприємств : Навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. - К. : Знання, 2012. - 341 с.
 44. 65.261 Я77 Ярошевич, Н. Б. Фінанси підприємств. Практикум : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич ; [Ярошевич Н. Б.]. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 305 с.
 45. 65.051Ф59 Фінансова статистика : Навч. посіб. / [Лугінин О. Е., Фомішина В. М., Надточій І. І. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 359 с.
 46. 65.261К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 47. 65.052 К72 Костюченко, В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика:навч-практич. посібник / В. М. Костюченко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 528 с.
 48. 65.290-2+65.261 З-13 Заворотній, Р. І. Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи : монографія / Р. І. Заворотній. - К. : КНЕУ, 2012. - 295 с.
 49. 92 Ф68 Фінансова енциклопедія / [ред. Орлюк О. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 472 с.
 50. 65.261 К32 Квасницька, Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 631 с.

Архітектурні перлини України

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.11 А87 Архітектурна спадщина України. Вип.3. Ч.1 : Питання історіографії та джерелознавтва української архітектури / [Ред. Тимофієнко В.]. - К. : Українознавство, 1996. - 271 c.
 2. 85.11 А87 Архітектурна спадщина України. вип. 4 : Проблеми стильового розвитку архітектури України / [Ред. Тимофієнко В.]. - К. : Українознавство, 1997. - 208 с.
 3. 85.11 А87 Архітектурна спадщина України. Вип.2 : Національні особливості архітектури народу України / [Ред. Тимофієнко В.]. - К., 1995. - 276 c.
 4. 85.11 А87 Архітектурна спадщина України. Вип.3. Ч.2 : Питання історіографії та джерелознавтва української архітектури / [Ред. Тимофієнко В.]. - К. : Українознавство, 1996. - 272 c.
 5. 85.11 Б90 Будівельно- архітектурний комплекс столиці / Ред. Закревський В. - К. : Тов. " Логос Україна", 2007. - 192 с.
 6. 30.18+85.11 Д44 Дизайн архитектурной среды : учеб. / [Минервин Г. Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.]. - М. : Архитектура, 2004. - 504 с.
 7. 85.11 З-11 З історії української реставрації / [Ред. Тимофієнко В.]. - К. : Українознвство, 1996. - 276 с.
 8. 85.11 З-78 Зодчество. 3(22) / [Ред. Яралов Ю.]. - М. : Стройиздат, 1989. - 271 с.
 9. 85.11(4 Укр) І-90 Історія української архітектури / Ю.С.Асєєв, В.В.Вечерський, О.М.Годованюк та ін.; За ред. В.І.Тимофієнка. - К. : Техніка, 2003. - 472 с.
 10. 85.11+63.3 (4Укр) К90 Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища : Науково-інформаційний збірник / (Ред. Барандич С.П). - К. : АртЕк, 2003. - 136 с.
 11. 85.11 М15 Макетирование : учебн. пособие / [Ред. Топчий И. В.]. - М., 2005. - 94с.
 12. 85.11 М89 Музей под открытым небом : альбом / [Авт.- сот. Пугаченкова Г. А.]. - Т. : Изд-во лит. искусства, 1981. - 304 с.
 13. 85.11 О-29 Объемно-пространственная композиция : учеб. / [Степанов А. В., Мальгин В. И., Иванова Г. И. и др.]. - 3-е изд., стереотип. - М. : Архитектура-С, 2007. - 256 с.
 14. 85.11 П15 Пам'ятки архітектури Києва у творчості Юрія Химича = Masterpieces of Kyiv architecture the artwork of Yuru Khymych : вибрані твори / [Ред. Вечерський В.]. - К. : Головкиївархітектура, 2003. - 292 с.
 15. 85.113(4Укр)+85.1С42 Скарби нашої пам`яті : Фотоальбом / Фото Крячка С.С.; Упоряд.: Сікорський М.І., Тинна Л.І. - К. : Мистецтво, 1993. - 192 с.
  85.1 У45 Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 7. - К. : Нац. академія образотворч. мистецтва і архітектури, 2000. - 341 с.
 16. 85.11(4Укр)+86.37 Ц44 Церква Богородиці Десятинна в Києві / [Упор. Павлова В., Панченко М.]. - К. : АртЕк, 1996 с. - 224 с.
 17. 85.11+30.18 А47 Алексеев, Ю. В. История архитектуры, градостроительства и дизайна : курс лекций / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, В. В. Бондарь. - М. : АСВ, 2004. - 448 с.
 18. 85.11 А90 Асєєв, Ю. С. Шедеври світової архітектури / Ю. С. Асєєв. - К. : Радянська школа, 1982. - 87 с.
 19. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво XVII-XVIIIст. Мистецтво XIX-XX ст. : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 338 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 20. 85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Нариси з історії архітектури : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 172 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 21. 85.11 Б26 Бартенев, И. А. Очерки истории архитектурных стилей / И. А. Бартенев, В. Н. Батажкова. - М. : Изобразительное искусство, 1983. - 384 с.
 22. 85.11 Б40 Безсонов, С. В. Архитектура Западной Украины = Архітектура Західної України / С. В. Безсонов. - М. : Изд-во Академии архитектуры СССР, 1946. - 95 с.
 23. 85.11 Б76 Божко, Ю. Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования : учеб. / Ю. Г. Божко ; [Божко Ю. Г.]. - К. : Выща школа, 1991. - 245 с.
 24. 85.11+30.18 Б76 Божко, Ю. Г. Красота пользы и польза красоты (cистемная эстетика архитектуры и дизайна) / Ю. Г. Божко ; [Божко Ю. Г.]. - Х., 2002. - 313 с.
 25. 85.1 В39 Вечерський, В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України / В. Вечерський. - К. : НДІТІАМ, 2002. - 592 с.
 26. 85.113(4Укр) В39 Вечерський, В. Українські дерев'яні храми / В. Вечерський. - К. : Наш час, 2007. - 271 с.
 27. 85.11 В53 Висоцький, С. О. Золоті ворота в Києві / С. О. Висоцький. - Пер. з рос. - К. : Техніка, 2000. - 160 с.
 28. 85.11(4Укр) В52 Віроцький, В.Д. та ін. Монастирі та храми землі сіверської / В.Д. та ін. Віроцький. - К. : Техніка, 1999. - 232 с.
 29. 85.11(4 Укр) В75 Воронцова, Е. Киевские пещеры / Е. Воронцова. - К. : Амадей, 2005. - 192 с.
 30. 85.11 В88 Вуек, Я. Мифы и утопия арихитектуры ХХ века / Я. Вуек ; Вуек Я.; под ред. В.Л. Глазычева. - М. : Стройиздат, 1990. - 286 с.
 31. 85.11 Г12 Габричевский, А. Г. Теория и история архитектуры. Т. 2 / А. Г. Габричевский. - Избранные сочинения. - Киев, 1993. - 302 с.
 32. 85.11 Г90 Грубе, Г. Путеводитель по архитектурным формам / Г. -. Грубе, А. Кучмар. - 2-е изд., репритное. - М. : Стройиздат, 2003. - 216 с.
 33. 85.11 Г97 Гутнов, А. Э. Мир архитектуры (лицо города) / А. Э. Гутнов, В. Л. Глазычев. - М. : Молодая гвардия, 1990. - 350 с.
 34. 85.11(4 Укр) Д26 Дегтярьов, М. Г. Андріївська церква / М. Г. Дегтярьов ; М.Г. Дегтярьов, В.І. Корнєєва. - К. : Техніка, 1999. - 121 с.
 35. 85.11(4Укр) Д31 Демчук, Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України / Р. Демчук. - К. : КМ Академія, 2008. - 164 с.
 36. 85.11(4Укр) Д44 Диба, Ю. Українські храми-ротонди Х - першої половини XIV століть : Навч. посіб. / Ю. Диба. - Л. : Львівська політехніка, 2005. - 108 с.
 37. 85.11 Ж74 Житкова, Н. Ю. Архітектурна типологія промислових будівель. Теорія архітектури і архітектурного проектування : конспект лекцій / Н. Ю. Житкова. - К. : КНУБА, 2002. - 100 с.
 38. 85.11 Ж85 Жук, І. Львів Левинського: місто і будівничий : альбом / І. Жук. - К. : Грані-Т, 2010. - 184 с.
 39. 85.11 И24 Ивашко, Ю. Модерн Европы и Киева / Ю. Ивашко ; [Ивашко Ю.]. - К., 2004. - 96 с.
 40. 85.11 И42 Иконников, А. В. Художественный язык архитектуры / А. В. Иконников ; [Иконников А. В.]. - М. : Искусство, 1985. - 175 с.
 41. 85.11 К43 Киркевич, В. Г. Володимирський собор у Києві / В. Г. Киркевич ; [Киркевич В.Г]. - К. : Техніка, 2004. - 208 с.
 42. 85.11(4Укр) К43 Киркевич, В. Г. Церква Покрови Пресвятої Богородиці / В. Г. Киркевич. - К. : Техніка, 1999. - 144 с.
 43. 85.11(4 Укр) К61 Колосок, Б. В. Православні святині Луцька / Б. В. Колосок. - К. : Техніка, 2003. - 296 с.
 44. 85.11 К68 Король, В. Ю. Втрачене, але не забуте : З історії пам'яток церковної архітектури Київщини / В. Ю. Король. - К. : Академія, 2006. - 96 с.
 45. 85.118(4Укр) К88 Кудрявцев, Л. О. Град над Борисфеном: Ілюстрована історія вулиць і майданів Києва : наук.-попул. вид. / Л. О. Кудрявцев ; Кудрявцев Л.О. - К. : Вища шк., 2007. - 295 с.
 46. 85.15+85.11 К88 Кудряшев, К. В. Архитектурная графика : учебн. пособие / К. В. Кудряшев ; [Кудряшев К. В.]. - М. : Архитектура-С, 2006. - 312 с.
 47. 85.11 Л17 Лазарев, А. Г. История архитектуры и градостроительства России, Украины, Беларуссии VI - XX вв. : Краткий консп. курс / А. Г. Лазарев, А. А. Лазарев. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с.
 48. 85.11+85.128 Л38 Легенький, Ю. Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера ) / Ю. Г. Легенький ; [Легенький Ю. Г.]. - К. : КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 49. 85.11(4 Укр) Л38 Лябах, М. Україна. 100 перлин архітектури Середньовіччя / М. Лябах, Т. Доценко. - К. : Київський дім, 2001. - 120 с.
 50. 85.113(4Укр) Л97 Лябах, М. І. Тисяча мелодій застиглої музики. (Архітектура України у XVI-XXI сторіччях) / М. І. Лябах. - К. : Київський дім, 2006. - 360 с.
 51. 85.11 М69 Михайленко, В. Е. Природа - геометрия - архитектура / В. Е. Михайленко, А. В. Кащенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Будівельник, 1988. - 176 с.
 52. 85.113 Укр Н56 Нестуля, О. Доля церковної старовини в Україні 1917-1941 рр. Ч.1 : 1917р. - середина 20-х років / О. Нестуля. - К., 1995. - 280 с.
 53. 85.11 Н62 Никитенко, Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Историческая проблематика : Монография / Н. Н. Никитенко. - К. : Слово, 2004. - 416 с.
 54. 85.11 Н62 Нікітенко, Н. М. Собор Святої Софії в Києві / Н. М. Нікітенко. - К. : Техніка, 2000. - 232 с.
 55. 85.11 О-66 Орленко, М. Михайлівський Золотоверхий монастир : Методичні засади і хронологія відтворення / М. Орленко. - К. : Гопак, 2002. - 160 с.
 56. 85.11(4 Укр) П82 Проскуряков, В. Архітектура українського театру. Простір і дія : Монографія / В. Проскуряков. - Л. : Львівська політехніка, 2004. - 584 с.
 57. 85.11(4Укр) С41 Сіткарьова, О. В. Архітектура Києво-Печерької лаври кінця XVIII-XX століття / О. В. Сіткарьова ; [Сіткарьова О. В.]. - К. : Головкиївархітектура; НДІТІАМ, 2001. - 338 с.
 58. 85.11 Т19 Таранушенко, С. А. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України / С. А. Таранушенко. - К. : Будівельник, 1976. - 336 с.
 59. 85.11(4 Укр) Т52 Толочко, Л. І. Подільські храми Києва / Л. І. Толочко, М. Г. Дегтярьов. - К. : Техніка, 2003. - 176 с.
 60. 85.11 Х99 Хэмбидж, Д. Динамическая симметрия в архитектуре. Вып.3 / Д. Хэмбидж. - М. : Всесоюзная Академия Архитектуры, 1936. - 201 с.
 61. 85.11 Ч-44 Чепелик, В. В. Український архітектурний модерн / В. В. Чепелик ; [Чепелик В. В.]. - К. : КНУБА, 2000. - 378 с.
 62. 85.118 Ш67 Шкодовський, Ю. М. Урбаністика : підруч. / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський. - Х. : БУРУН і К, 2013. - 248 с.
 63. 85.11 Ш95 Шуази, О. История архитектуры = Histoire de l'architecture : В 2-х т. Т.1 / О. Шуази ; [Шуази О.]. - 3-е изд. - М. : В. Шевчук, 2002. - 592 с.

Енергія інтелекту
( тематична виставка )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.2 П69 Практический интеллект / Авт. Стернберг Р. Дж, Форсайт Дж.Б., Хедланд Дж. и др. - С.Пб. : Питер, 2002. - 272 с.
 2. 88.8 П86 Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини / [Упор. Максименко С.,Кондратенко Л., Главник О.]. - К. : Мікрос-СВС, 2003. - 112 с.
 3. 65.290-2(4) У67 Управління інноваціями / Сухоруков А.І., Данілов О.Д., Недашковський М.М., Сухорукова О.А. - К. : Комп'ютер прес, 2003. - 206 с.
 4. 88 А36 Айзенк, М. Психология для начинающих = Simply psychology / М. Айзенк ; 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 5. 88.3 А47 Алексеев, А. А. Поймите меня правильно или книга о том, как найти свой стиль мышления, эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми / А. А. Алексеев, Л. А. Громова. - С.Пб. : Экономическая школа, 1993. - 352 с.
 6. 88.6 А65 Андреев, О. А. Учимся быть внимательными : Третья степень обучения: программа "Ультра-рапид" / О. А. Андреев. - Мн. : Университетское, 2001. - 205 с.
 7. 73 А67 Анисимов, А. В. Компютерная лингвистика для всех. Мифы. Алгоритмы. Язык / А. В. Анисимов. - К. : Наукова думка, 1991. - 208 с.
 8. 87.7 А18 Авдеев, В. Расология / В. Авдеев. - М. : Белые альвы, 2005. - 528 с.
 9. 65.290-2 А72 Антонов, В. М. Інтелектуально-математичний менеджмент:Кіберакмеологічна концепція : Монографія / В. М. Антонов. - К. : КНТ, 2007. - 528 с.
 10. 67.404.3 Б17 Базилевич, В. Д. Інтелектуальна власність : підруч. / В. Д. Базилевич ; Базилевич В. Д. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 431 с.
 11. 88.2 Б43 Беликова, Т. Лицо и личность / Т. Беликова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 244 с. - (Сам себе психолог).
 12. 32.973 Б81 Бондаренко, М. Ф. Основи теорії багатозначних структур і кодування в системах штучного інтелекту : Монографія / М. Ф. Бондаренко, З. Д. Коноплянко, Г. Г. Четвериков. - Х. : Факор-Друк, 2003. - 336 с.
 13. 65.29 Б98 Брукинг, Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг ; Пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. - СПб : Питер, 2001. - 288 с.
 14. 88.2 Б91 Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учебн. / Л. Ф. Бурлачук ; Бурлачук Л.Ф. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2008. - 384 с.
 15. 32.81 В19 Васильев, В. И. Искусственный интеллект: проблема обучения опознаванию образов / В. И. Васильев, А. И. Шевченко. - Донецк : ДонГИИИ, 1997. - 223 с.
 16. 66.3 В61 Вовканич, С. Інформація, інтелект, нація / С. Вовканич. - Львів : Євро Світ, 1999. - 416 с.
 17. 74 Г20 Гарднер, Г. Множинні інтелекти. Теорія у практиці = Multiple intelligences. The theory in practice. / Г. Гарднер. - К. : Мегатайп, 2004. - 288 с.
 18. 88.37 Г29 Гейвин, Х. Когнитивная психология = The essence of cognitive psychology / Х. Гейвин. - С.Пб. : Питер, 2003. - 272 с.
 19. 88 Г39 Герриг, Р. Психология и жизнь = Psychology and Life / Р. Герриг, Ф. Зимбардо. - 16-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 955 с.
 20. 88.4 Г72 Госковец, И. Прикладная психология в повседневной жизни = Psychologie-up to date / И. Госковец. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 124 с.
 21. 88+74 Г87 Громкова, М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности : учебн. пособие / М. Т. Громкова ; [Громкова М. Т.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с.
 22. 88.4-2 Г93 Губко, О. Психологія українського народу. В 4-х кн. : Наук. дослід. Кн.1 : Психологічний склад праукраїнської народності / О. Губко. - К. : Задруга, 2003. - 400 с.
 23. 74 Д72 Драйден, Г. Революція в навчанні = The learning revolution / Г. Драйден, Д. Вос. - Л. : Літопис, 2005. - 542 с.
 24. 32.81 З-17 Зайченко, Ю. П. Основи проектування інтелектуальних систем : Навч. посіб. / Ю. П. Зайченко. - К. : Слово, 2004. - 352 с.
 25. 88.3 И46 Ильин, Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Просвещение, 2005. - 412 с.
 26. 60.5 И75 Йоас, Х. Креативность действия / Х. Йоас. - С.Пб. : Алетейя, 2005. - 320 с.
 27. 88 К27 Картер, Ф. Тесты оценки личности, склонностей и ителлекта / Ф. Картер. - С.Пб. : Питер, 2005. - 207 с.
 28. 87 К96 Кушерець, В. І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій / В. І. Кушерець. - К. : Знання України, 2004. - 248 с.
 29. 88.3 Л27 Латыпов, Н. Основы интеллектуального тренинга. Минута на размышление / Н. Латыпов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 336 с.
 30. 65.290-2 Л84 Лукичева, Л. И. Управление интеллектуальным капиталом : учеб.пособ. / Л. И. Лукичева ; Лукичева Л. И. - М. : Омега-Л, 2009. - 551 с.
 31. 88.2 М17 Максименко, С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі : В 2-х т. Т.2 : Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект / С. Д. Максименко. - К. : Форум, 2002. - 335 с.
 32. 88.37 М18 Малахова, И. А. Развитие личности. Способность к творчеству, одаренность, талант : В 2 ч. Ч.1. / И. А. Малахова. - Мн. : Бел. навука, 2002. - 158 с.
 33. 88.6 М59 Микалко, М. Тренинг интеллекта / М. Микалко. - СПб : Питер, 2000. - 192 с.
 34. 88.4-9 М80 Мороз, О. Час інтелекту: сукупний український розум : Монографія / О. Мороз, Ю. Саєнко. - Львів : Панорама, 2002. - 96 с.
 35. 88.3 Н62 Никифоров, А. С. Этюды о разуме / А. С. Никифоров ; [Никифоров А.С.]. - М. : Советская Россия, 1981. - 208 с.
 36. 32.81 Н66 Нильсон, Н. Искусственный интеллект. Методы поиска решений / Н. Нильсон ; Под ред. С.В. Фомина. - М. : Мир, 1973. - 270 с.
 37. 32.81 Н64 Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту : навч.посіб. / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 279 с.
 38. 88.4-7 П18 Парслоу, Э. Коучинг в обучении: практические методы и техники = Coaching and mentoring / Э. Парслоу, М. Рэй. - С.Пб. : Питер, 2003. - 204 с.
 39. 88.3 П32 Пиаже, Ж. Психология интелекта / Ж. Пиаже. - С.Пб. : Питер, 2004. - 192 с.
 40. 28.706 П57 Помогайбо, В. М. Анатомія та еволюція нервової системи : Навч. посіб. / В. М. Помогайбо, О. І. Березан. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с.
 41. 88.37+60.5 Р28 Раштон, Филипп Дж. Раса, эволюция и поведения. Взгляд с позиции жизненного цикла = Race, evolution, and behavior. Alife history perspective / Филипп Дж. Раштон. - М. : Профит Стайл, 2011. - 416 с.
 42. 88.3 Р60 Родионов, А. Интеллект-тренинг для всех возрастов. Тренировка памяти, скорочтение, изучение иностранных языков, математические способности / А. Родионов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 176 с.
 43. 65.290-2 С44 Скотт, Д. Г. Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе = Mind power.Picture your way to success in business / Д. Г. Скотт. - К. : Внешторгиздат, 1991. - 199 с.
 44. 88.37 С60 Солсо, Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. - 6-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 589 с.
 45. 88.4-8 С79 Стейн, С. Дж. Преимущества EQ. Эмоциональный интелект и ваши успехи = The EQ Edge. Emotional intelligence and your success / С. Дж. Стейн, Г. И. Бук. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 384 с.
 46. 88.5 У64 Уорд, Л. Психические факторы цивилизации / Л. Уорд. - С.Пб. : Питер, 2001. - 352 с.
 47. 87.3(0) Ф68 Фишер, К. Артур Шопенгауэр / К. Фишер ; Ред. А.Б.Рукавишников. - С.Пб. : Лань, 1999. - 608 с.
 48. 88.2 Ф95 Фурман, А. В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання / А. В. Фурман. - К. : Освіта, 1993. - 224 с.
 49. 88.3 Х73 Холодная, М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М. А. Холодная. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2002. - 271 с.
 50. 51 Ч-44 Чепига, М. П. Стимуляція здоров'я та інтелекту / М. П. Чепига, С. М. Чепига. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 347 с.
 51. 32.81 Я57 Ямпольський, Л. С. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні : підруч. / Л. С. Ямпольський, Б. П. Ткач, О. І. Лісовиченко. - К. : Персонал, 2011. - 544 с.
 52. 88.4 Я67 Яньшин, П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П. В. Яньшин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 336 с.

Червень 2014

Ефективний менеджмент: формула успіху в умовах конкурентного ринку

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2 С41 Ситник Й.С. Менеджмент організацій: навч. посіб./ Ситник Й. С.- Львів-К.: Тріада плюс - Алерта, 2008. - 456 с.
 2. 65.290-2 М50 Менеджмент организации: современные технологии/ Ред. Кузнецов Н.Г., Солдатова И.Ю.- Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 480 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент организаций: Учеб. пособ./ Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И.та ін.- К.: КНТ, 2006. - 688 с.
 4. 65.290-2 М50 Менеджмент організацій: Підручн./ Ред. Федулова Л.І.- К.: Либідь, 2004. - 448 с.
 5. 65.290-2 С47 Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організації: Навч. посіб./ В.П.Сладкевич, А.Д.Чернявський.- К.: МАУП, 2007. - 488 с.
 6. 65.290-2 Ш74 Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: навч. посіб./ [ Шморгун Л. Г. ].- К.: Знання, 2010. - 452 с.
 7. 65.290-2 Б15 Баєва О.В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.].- К.: Персонал, 2009. - 336 с.
 8. 65.290-2 В 49 Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб./ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.- 3-тє вид., виправлене.- К.: Кондор, 2004. - 598 с.
 9. 65.290-2 О-75 Осовська Г.В. Менеджмент організацій: підруч./ Г.В.Осовська, О.А.Осовський.- К.: Кондор, 2009. - 680 с.
 10. 65.290-2 Х65 Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: навч. посіб./ [Хміль Ф. І.].- Л.: Магнолія 2006, 2012. - 333 с.
 11. 65.290-2 М25 Мардас А.Н. Организационный менеджмент/ А.Н.Мардас, О.А.Мардас.- С.Пб.: Питер, 2003. - 336 с.
 12. 65.290-2 С47 Слиньков В.Н. Сбалансированная система показателей в менеджменте организации: теория и практика.- К.: КНТ, 2007. - 292 с.
 13. 65.290-2 Н50 Нємцов В.Д. Менеджмент організацій/ В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань, Г.Ф.Сініок.- Навч. посібник.- К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2000. - 392 с.
 14. 65.290-2 Ц87 Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб./ [Цуруль О. А.].- К.: КНЕУ, 2002. - 142 с.
 15. 65.290-2 М50 Менеджмент організації: Навчально- методичний комплекс/ Укл. Монастирський Г.Л.- Т.: Економічна думка, 2005. - 120 с.
 16. 65.290-2 С51 Смолкин А.М. Менеджмент: основы организации.- Учебник.- М.: Инфра-М, 1999. - 248 с.
 17. 65.290-2 М19 Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение: Учеб.-практ. пособие/ Пер. с англ. Т.Цеханович и др.- Мн.: Новое знание, 2003. - 1039 с.
 18. 65.290-2+74.58 В42 Вієвська, М. Г. Менеджмент вищої економічної освіти : навч.-метод. посіб. / М. Г. Вієвська, Л. І. Красовська, Н. Л. Шкіря. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 346 с.
 19. 65.290-2+65.290-21 К17 Калетнік, Г. М. Менеджмент та маркетинг : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 580 с.
 20. 65.290-2 К88 Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : пдруч. / Н. Є. Кудла ; [Кудла Н.Є.]. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 21. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент: 1001 тест : збірник тестових завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун. - Л. : Львівська політехніка, 2012. - 284 с.
 22. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
 23. 65.290-2 М26 Маркіна, І. А. Менеджмент організацій : навч. посіб. / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко. - К. : ЦУЛ, 2013. - 248 с.
 24. 65.290-2 М79 Моргулець, О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О. Б. Моргулець ; [Моргулець О. Б.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 384 с.
 25. 65.290-2 Р85 Рульєв, В. А. Менеджмент : Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
 26. 65.290-2 Х66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : Навч. посіб. / В. В. Хмурова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 286 с.
 27. 65.290-2 Ш67 Школа, І. М. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 464 с.
 28. 65.290-2 В81 Время для компании. Корпоративный тайм-менеджмент / [Под ред. Н. Ханановой]. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2011. - 160 с.
 29. 65.290-2 Р32 Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / [Ред. Воронкова В.Г.]. - К. : Професіонал, ЦУЛ, 2010. - 351с.
 30. 65.290-2 А87 Архангельский, Г. А. Корпоративный тайм - менеджмент: Энциклопедия решений / Г. А. Архангельский ; Архангельский Г. А. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес-Букс, 2009. - 211 с.
 31. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Баєва ; [Баєва О. В.]. - К. : Персонал, 2009. - 336 с.
 32. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
 33. 65.290-2 Г41 Герчикова, И. Н. Менеджмент = Management : Учебник / И. Н. Герчикова ; Герчикова И. Н. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 511 с. - (Золотой фонд российских учебников).
 34. 65.290-2 Г52 Гладкий, О. В. Менеджмент регіонального розвитку : навч. посіб. / О. В. Гладкий. - К. : Академвидав, 2013. - 248 с.
 35. 65.290-2 Г94 Гуменник, В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - К. : Знання, 2012. - 503 с.
 36. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 37. 65.290-2 Д81 Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
 38. 65.290-2 К56 Коваленко, Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський. - К. : Слово, 2011. - 416 с.
 39. 65.290-2 К79 Кредісов, А. І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А. І. Кредісов ; [Кредісов А. І.]. - К. : Знання України, 2009. - 515 с.
 40. 65.290-2 Л37 Левицька, Е. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. / Е. В. Левицька ; [Левицька Е.В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 176 с.
 41. 65.290-2 С22 Сахно, Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. - К. : ЦУЛ, 2010. - 328 с.
 42. 65.290-2 С24 Свидрук, І. І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І. Свидрук ; [Свидрук І. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.
 43. 65.290-2 С42 Скібіцька, Л. І. Тайм-менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька ; [Скібіцька Л. І.]. - К. : Кондор, 2009. - 528 с.
 44. 65.290-2 С42 Скібіцький, О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. - К. : Кондор, 2011. - 912 с.
 45. 65.290-2(10) С42 Скібіцький, О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький ; Скібіцький О.М. - К. : ЦУЛ, 2009. - 568 с.
 46. 65.290-2 Х76 Хомяков, В. І. Менеджмент підприємств / В. І. Хомяков ; Хомяков В. І. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 434 с.
 47. 65.290-2 Ш46 Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами : учеб. пособ. / П. В. Шеметов, Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. - 3-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2009. - 407 с. - (Высшая школа менеджмента).
 48. 65.290-2 Ш47 Шендеровський, К. С. Тактичний менеджмент соціальної служби : посіб. для керівників соціальних служб / К. С. Шендеровський ; [Шендеровський К. С.]. - К., 2011. - 222 с.
 49. 65.290-2 Э98 Эшуорт, Г. Менеджмент. основанный на ценности ( Value - based management ). Как обеспечить ценность для акционеров = Value - based management. Delivering superior shareholder value / Г. Эшуорт, П. Джеймс ; пер.с англ. - М. : Инфра-М, 2009. - 190 с.

Інноваційна діяльність - фактор економічного розвитку країни

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.272 И67 Інновації у соціальних службах : Навч.- метод. посіб. / Семигіна Т. В., Покладова В.В., Грига І. М. - К. : Пульсари, 2002. - 168 с.
 2. 65.01 А72 Антонюк, Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : Монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2003. - 394 с.
 3. 65.261 Е32 Едвардес, У. Ключові фінансові інструменти: Орієнтування та інновації у світі деривативів = Key financial instruments / У. Едвардес ; пер.Семків Р.А. - К. : Всеувито; Наукова думка, 2003. - 255 с.
 4. 65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Банківські інновації : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева ; [ Єгоричева С. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 5. 72 П22 Пашута, М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : Навч. посіб. / М. Т. Пашута, О. М. Шкільнюк. - К. : ЦНЛ, 2005. - 118 с.
 6. 65.40 Ч-96 Чухрай, Н. Інновації та логістика товарів : монографія / Н. Чухрай, Р. Патора. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2001. - 264 с.
 7. 65.01 І-99 Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів : Монографія / Онишко С. В., Єгоров С. О., Черненко Ю. М. та ін. - К. : "МП Леся", 2006. - 196 с.
 8. 65.01 І-66 Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Гаєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. - К. : Знання України, 2004. - 338 с.
 9. 60.6я2 Н34 Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2004 : Стат. зб. / Відповід. за вип. Калачова І.В. - К. : Держкомстат України, 2005. - 360 с.
 10. 65.42 Д14 Дайновський, Ю. А. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / Ю. А. Дайновський ; [Дайновський Ю. А.]. - Львів : Новий Світ, 2010. - 244 с.
 11. 65.42 І-44 Ілляшенко, С. М. Товарна інноваційна політика : підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. - Суми,К. : Університетська книга, 2007. - 281 с.
 12. 65.42 К21 Кардаш, В. Я. Товарна інноваційна політика : Підручн. / В. Я. Кардаш, І. Я. Павленко, О. К. Шафалюк. - К. : КНЕУ, 2006. - 266 с.
 13. 65.290-2(4) М59 Микитюк, П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К. : ЦУЛ, 2009. - 392 с.
 14. 65.42 С89 Сумець, О. М. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 368 с.
 15. 65.01 Т82 Тульпа, І. А. Інноваційна стратегія : Навч. посіб. / І. А. Тульпа, О. М. Сумець. - Х. : Студцентр, 2005. - 208 с.
 16. 65.01 Ф34 Федулова, Л. І. Інноваційна економіка : Підруч. / Л. І. Федулова. - К. : Либідь, 2006. - 480 с.
 17. 65.42 Ч-96 Чухрай, Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручн. / Н. Чухрай, Р. Патора. - К. : Кондор, 2010. - 398 с.
 18. 65.42 Щ61 Щербань, В. М. Товарна інноваційна політика : Навч. посіб. / В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко. - К. : Кондор, 2006. - 400 с.
 19. 65.290-2(4) І-57 Інноваційний менеджмент : Навчально-методичний комплекс / Уклад. Монастирський Г.Л. - Т. : Економічна думка, 2005. - 104 с.
 20. 65.01 І-66 Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Федулова Л.І., Александрова В.П., Бажал Ю.М. та ін.; Ред. Федулова Л.І. - К. : Основа, 2005. - 552 с.
 21. 65.290-2 Б93 Бутко, М. П. Регіональне управління: інноваційний підхід : Навч поіб. / М. П. Бутко. - К. : Знання України, 2006. - 560 с.
 22. 65.290-2(4) В19 Василенко, В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько ; За ред. В.О. Василенко. - 3-є вид., вип. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 440 с.
 23. 65.290-2(4) В58 Власенко, О. С. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / О. С. Власенко ; [Власенко О. С.]. - К. : Знання, 2011. - 439 с.
 24. 65.32 В68 Володін, С. А. Інноваційний розвиток аграрної науки : Монографія / С. А. Володін. - К. : МАУП, 2006. - 389 с.
 25. 65.290-2(4) Д81 Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 256 с.
 26. 65.290-2(4) З-38 Захарченко, В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 27. 65.290-2(4) М59 Микитюк, П. П. Інноваційний менеджмент : Навч. посіб. / П. П. Микитюк. - К. : ЦНЛ, 2007. - 400 с.
 28. 65.290-2(4) М69 Михайлова, Л. І. Інноваційний менеджмент : Навч. посіб. / Л. І. Михайлова, С. Г. Турчина. - К. : ЦНЛ, 2007. - 248 с.
 29. 65.290-2(4)+65.262(1) С42 Скібіцький, О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький ; Скібіцький О. М. - К. : ЦНЛ, 2009. - 408 с.
 30. 65.290-2(4) С75 Стадник, В. В. Інноваційний менеджмент : Навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - К. : Академвидав, 2006. - 464 с.
 31. 65.290-2(4) С79 Степанов, О. П. Інноваційний бізнес: кредитно-модульна система : Навч. посіб. / О. П. Степанов, Н. П. Гончарова, Г. О. Андрощук. - К. : Книжкове вид-во НАУ, 2007. - 420 с.
 32. 65.290-2(4) Ш67 Школа, І. М. Інноваційний менеджмент : Навч. посіб. / І. М. Школа, І. В. Бутирська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 312 с.
 33. 65.01 Ш77 Шнипко, О. С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст : Монографія / О. С. Шнипко ; [Шнипко О. С.]. - К. : Генеза, 2009. - 248 с.
 34. 65.290-2(4)+65.29 Д76 Друкер, П. Бизнес и инновации = Innovation and entre-preneurship / П. Друкер ; пер.c англ. - М. : ООО И. Д. Вильямс, 2007. - 432 с.
 35. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова ; Ред. Минкина В.А. - С.Пб. : Профессия, 2003. - 318 с.
 36. 74.58 К66 Коржуев, А. В. Традиции и инновации в высшем профессиональном образовании / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Изд-во МГУ, 2003. - 300 с.
 37. 65.290-2 П27 Перман, С. Корпорация шпионов: Бизнес-инновации от израильских мастеров шпионажа / С. Перман ; пер.Пер. с англ. Шарпай С.В. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 224 с.
 38. 65.290-2(4) Р49 Ривкин, С. Мудрая идея. Трансформация ваших идей в успешные инновации = Idea wise. How to Transform your ideas into tommorow's innovations / С. Ривкин, Ф. Сейтель ; Пер. с англ. Жильцов С. - С.Пб. : Питер, 2002. - 240 с.
 39. 65.24 У84 Уткин, Э. А. Инновации в управлении человеческими ресурсами предприятия / Э. А. Уткин, К. Т. Сатабаев, Р. К. Сатабаева. - М. : Теис, 2002. - 304 с.
 40. 65.01 Ф56 Философова, Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : учеб. пособие / Т. Г. Философова, В. А. Быков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 295 с.
 41. 65.290-2(4) Э64 Эндрю, Д. П. Возврат на инновации: практическое руководство по управлению инновациями в бизнесе = Payback reaping the rewards of innovation / Д. П. Эндрю, Г. Л. Сиркин ; пер.с англ. Гуринович С. С. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 304 с.
 42. 74.58 И66 Инновационная политика высшего учебного заведения / Под ред. Федосовой Р. Н. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2006. - 178 с.
 43. 88.4 И66 Инновационная психотерапия / Под ред. Д.Джоунса. - СПб. : Питер, 2001. - 384 с.
 44. 65.01 О-53 Олабина, Г. П. Инновационная деятельность при переходе к рыночным отношениям / Г. П. Олабина, Г. В. Понежда, Э. М. Задорожный. - К. : УкрИНТЭИ, 1995. - 228 с.
 45. 65.290-2(4) И66 Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов / под ред. С.Д. Ильенковой. - Изд.. 3-е, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 335 с.
 46. 65.290-2(4) И66 Инновационный менеджмент / Под ред. Л.Н. Оголевой. - М. : Инфра-М, 2008. - 238 с. - (Высшее образование).
 47. 65.290-2(4) А94 Афонин, И. В. Инновационный менеджмент : Учебн. пособие / И. В. Афонин ; [Афонин И. В.]. - М. : Гардарики, 2007. - 224 с.
 48. 65.290-2(4) У44 Уколов, В. Ф. Инновационный менеджмент в государственной сфере и бизнесе : учебник / В. Ф. Уколов, В. А. Галайда, С. С. Мазин. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2009. - 400 с.
 49. 65.290-2(4) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебн. / Р. А. Фатхутдинов ; Фатхутдинов Р.А. - 5-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 448 с.
 50. 65.290-2(4) Х85 Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие / О. М. Хотяшева. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 384 с.

Конституція - стабільність держави
( до Дня Конституції України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А72 Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т.9. Юридична наука радянської доби./ Упоряд. Авер'янов О. М., Костенко В.П.- К.: Юридична книга, 2005. - 944с.
 2. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія): збірник актів законодавства/ [Уклад. Козадаєв В.].- Х.: Фактор, 2011. - 496 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д50 Діяльність державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової економіки: Монографія/ Салабай В.Ф., Довганик Н.М., Борисенко М.В., Чуб М.П.- К.: КНЕУ, 2005. - 284 с.
 4. 67.400 З-19 Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності/ під ред. Зайчук В.О.- К., 2005. - 162 с.
 5. 67.400 К65 Конституційне право України: підручн./ за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша.- Х.: Право, 2008. - 416 с.
 6. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т.: підручник. Т.1/ за ред. В.Ф. Погорілка.- К.: Юридична думка, 2006. - 544 с.
 7. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство станом на 04 березня 2014 р. - К. : Алерта, 2014. - 88 с.
 8. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 9. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція: матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ).- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 10. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія/ За заг. ред. Кудряченка А.І.- К.: НІСД, 2007. - 396 с.
 11. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко В.А. Історія України : модульний курс: навч. посіб./ Греченко В. А.- Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 384 с.
 13. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб.- К.: Істина, 2006. - 416 с.
 14. 67.400.7 К61 Колодій А.М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні: підруч./ А.М.Колодій, А.Ю.Олійник.- К.: Правова єдність, 2008. - 350 с.
 15. 67.400 К78 Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб.- Вид 6-те, випр., та доп.- К.: Атіка, 2007. - 592 с.
 16. 66.1 К88 Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: Підруч./ А.І.Кудряченко, Г.І.Калінічева, А.А.Костиря.- К.: МАУП, 2006. - 696 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин В. Вимір історією: Інтерв'ю. Виступи. Статті.- К.: Альтернативи, 2002. - 632 с.
 18. 67.400 М14 Майданник О.О. Конституційне право України: навч. посіб./ [Майданник О. О.].- К.: Алерта, 2011. - 380 с.
 19. 67.400.7 О-54 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія.- К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 20. 67.400 П43 Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підручн./ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко.- 3-тє вид., перероб. і доопр.- К.: КНТ, Ліра-К, 2011. - 532 с.
 21. 67.401 П75 Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку: монографія/ Прієшкіна О.В.- О.: Фенікс, 2008. - 280 с.
 22. 67.400 Р83 Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: навч. посіб./ Рудик П. А.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2009. - 220 с.
 23. 67.400 С49 Слюсаренко А.Г. Історія Української конституції/А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко.- К.: Знання, 1993. - 192 с.
 24. 67.400 Т31 Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: станом на 1 грудня 2010 року/ [Теліпко В. Е.].- К.: ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 25. 67.400 Ф84 Француз А.Й. Конституційно - правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України.: (Концепт. та нормат. аналіз).- К.: Логос, 2006. - 516 с.
 26. 67.400 Ф89 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручн.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 27. 67.3(4Укр) Ф96 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 28. 67.400 Ц61 Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2007. - 200 с.
 29. 67.400 Ш70 Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник/ Шляхтун П.П.- К.: "Освіта України", 2010. - 592 с.
 30. 67.400 В57 Влада в Україні: шляхи до ефективності/ [Ред. Святоцький О. Д.].- К.: Ін Юре, 2010. - 688 с.
 31. 66.0 Д31 Демократія: Антологія/ Упоряд. Проценко О.- К.: Смолоскип, 2005. - 1108 с.
 32. 67.400 К65 Конституційно-правові засади становлення української державності/ Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данильян О.Г.- Х.: Право, 2003. - 328 с.
 33. 63.3(4 Укр) М69 Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності.- К.: Укр. Видавн. спілка, 2002. - 399 с.
 34. 67.71 Н15 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція" (відповідно до вимог ЕСTS)/ [Уклад. Барабаш Ю. Г., Слінько Т. М., Кушніренко О. Г.].- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. - 35 с.
 35. 66.0 Н72 Нова влада: виклики модернізації.- К.: К.І.С., 2011. - 260 с.
 36. 67.0 О-75 Основи правознавства України: навч. посіб./ [ Ківалов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М. та ін. ].- 10-те вид., доп. та перероб.- Х.: Одіссей, 2011. - 400 с.
 37. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 38. 67.0 П68 Правознавство: навч. посіб./ [ Дрожжина С. В., Одінцова О. О., Кондратьєв В. О. та ін. ].- 2-ге вид., стереотип.- К.: Знання, 2010. - 350 с.
 39. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб./ [Ред. Орзіх М. П.].- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 40. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Як приймалась конституція України: Документальний нарис.- К.: Янко, 1996. - 126 с.
 41. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Бесіди про конституцію. Влада/ В.П.Гетьман, Ю.В.Килимник.- К.: Бліц-інформ, 1997. - 36 с.
 42. 67.401 М48 Мельник А.Ф. Державне управління: підручник/ А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна.- К.: Знання, 2009. - 582 с.
 43. 66.1 М64 Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: Теоретико-методологічний аспект: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. - 260 с.
 44. 67.400 Н56 Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: Навч. посіб./ [Нестерович В. Ф.].- К.: Ліра-К, 2011. - 320 с.
 45. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори.- К.: МАУП, 2006. - 736 с.
 46. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий Ю. Мужі чину: Історичні парсуни.- К.:Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 424 с.
 47. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) : збірник актів законодавства / [Уклад. Козадаєв В.]. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.
 48. 67.400 К65 Конституційне право України : Навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 218 с.

Соціологія - наука про суспільство
(тематична виставка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.54 Г34 Гендер і державна політика : Пер. з англ. / Упоряд. Ренкін П. - К. : Основи, 2004. - 394 с.
 2. 60.5 К90 Культура - суспільство - особистість : Курс лекцій / Ред. Скокова Л. - К. : Ін- т соціології НАН України, 2006. - 396 с.
 3. 60.56 О-75 Особа і суспільство : підручник для 10 класу / [Р.А. Арцишевський, С.О. Бондарчук, В.І.Бортников та ін]. - ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 1997. - 352 с.
 4. 60.5 С24Світ, людина, суспільство : Хрестоматія / Упоряд. І.П. Арцишевська, Р.А. Арцишевський. - К.; Ірпінь : Перун, 1997. - 400 с.
 5. 60.5 С69 Социология: Наука об обществе : Учеб. пособ. / Под общ. ред. Андрущенко В.П., Горлача Н.И. - Харьков : Институт востоковедения и международных отношений, 1997. - 688 с.
 6. 60.5 У45 Українська душа. - К. : Фенікс, 1992. - 128 с.
 7. 65.272 А19 Аверин, А. В. Социальная политика и подготовка управленческих кадров : Учеб. пособие / А. В. Аверин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2007. - 280 с.
 8. 60.5 А73 Анурин, В. Ф. Динамическая социология / В. Ф. Анурин. - М. : Академический проэкт, 2003. - 560 с.
 9. 60.5 А84 Арон, Р. Етапи розвитку соціологічної думки = Les etapes de la pensee sociologique / Р. Арон. - К. : Юніверс, 2004. - 688 с.
 10. 60.56 Б20 Балабанова, Н. В. Суспільство знань та інновацій: шлях для майбутнього України / Н. В. Балабанова. - К. : Арістей, 2005. - 104 с.
 11. 60.56 В14 Вакуленко, С. М. Соціологія праці : навч-метод.. посіб. / С. М. Вакуленко ; Вакуленко С.М. - К. : Знання, 2008. - 262 с.
 12. 60.5 В21 Ватолина, Ю. Метод наблюдения в социологии (на основе опыта Вальтера Беньямина) / Ю. Ватолина. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. - 143 с.
 13. 60.5 В26 Вебер, М. Избранное. Образ общества. / М. Вебер. - М. : Юристъ, 1994. - 704 с.
 14. 65.02 Г31 Гелбрейт, Д. К. Суспільство блага. Пора гуманності = The good society / Д. К. Гелбрейт. - К. : Скарби, 2003. - 160 с.
 15. 67.51 Г47 Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений" / Я. Гилинский. - С.Пб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 520 с.
 16. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с.
 17. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 18. 60.56 Г70 Городняк, І. В. Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. Городняк ; [Городняк І. В.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 19. 60.56 Д18 Данилова, А. Н. Социология власти: теория и практика глобализма / А. Н. Данилова. - Мн. : Университетское, 2001. - 447 с.
 20. 60.5 Д25 Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования / И. Ф. Девятко ; Девятко И.Ф. - Изд. 4-е. - М. : КДУ, 2006. - 296 с.
 21. 60.5 Д55 Добреньков, В. И. Методы социологического исследования : учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 768 с.
 22. 60.5 Д79 Дубас, О. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті : Монографія / О. Дубас. - К. : Генеза, 2004. - 208 с.
 23. 60.5 Д97 Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм ; Дюркгейм Э.; пер. с фр., сост. А.Б. Гофмана. - М. : Канон+ РООИ"Реабилитация", 2006. - 352 с.
 24. 60.5 Е51 Еліас, Н. Процес цивілізації: Соцеогенетичні і психогенетичні дослідження. Т.І-ІІ / Н. Еліас ; Пер. з нім.О.Логвиненко. - К. : Альтернативи, 2003. - 672 с.
 25. 87.6 Е55 Елштайн, Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінки у соціальній і політичній думці / Д. Б. Елштайн ; Пер. з англ. О.Мокровольский. - К. : Альтернативи, 2002. - 344 с.
 26. 60.56 І-23 Івасюк, Ю. Б. Економічна соціологія. Конспект лекцій : навч. посіб. / Ю. Б. Івасюк ; [Івасюк Ю. Б.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 116 с.
 27. 60.5 К56 Коваліско, Н. В. Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства : навч.посіб. / Н. В. Коваліско. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 312 с.
 28. 60.5 К59 Козер, Л. А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном контексте = Masters of Sociological Thought / Л. А. Козер ; Ред. Орлова И.Б. - М. : Норма, 2006. - 528 с.
 29. 60.56 К82 Крутінь, Г. І. Соціологія конфлікту : практикум / Г. І. Крутінь, Н. В. Чубур. - К. : КНЕУ, 2007. - 152 с.
 30. 60.5 К89 Кузьменко, Т. М. Соціологія : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко ; [Кузьменко Т. М.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 320 с.
 31. 60 К93 Курбатов, В. И. Обществознание : Учеб. пособие / В. И. Курбатов. - 4-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 576 с.
 32. 60.5 К95 Куценко, В. І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) = Sociaj sphere: reality and outlines of the future( quetions of theory and practice) : монографія / В. І. Куценко ; Куценко В. І. - Ніжин : ТОВ "Вид-во"Аспект-Поліграф", 2008. - 818 с.
 33. 60.5 Л 13 Лавренов, О. О. Людина і суспільство в схемах, таблицях, коментарях / О. О. Лавренов.
 34. 65.24 М19 Малиновська, О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування / О. А. Малиновська ; [Малиновська О. А.]. - К. : НІСД, 2011. - 40 с.
 35. 60.5 П20 Патрушев, В. И. Введение в теорию социальных технологий / В. И. Патрушев ; [Патрушев В. И.]. - М. : ИКАР, 1998. - 200 с.
 36. 60.5 П33 Пірен, М. І. Загальна соціологія : підруч. / М. І. Пірен. - К. : Персонал, 2014. - 478 с.
 37. 88.5 С59 Соколов, С. В. Социальная конфликтология : учебн. пособие / С. В. Соколов ; [Соколов С.В.]. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2001. - 327 с
 38. 65.24+60.54 С66 Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 602 с.
 39. 60.5 Т92 Тьоніс, Ф. Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології / Ф. Тьоніс ; Пер. з нім. Комарова Н., Погорілий О. - К. : Дух і літера, 2005. - 262 с.
 40. 60.5 Ч-45 Червінська, Т. Г. Соціологія : навч. посіб. / Т. Г. Червінська ; [Червінська Т.Г.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 248 с.
 41. 76.0 Ч-59 Чиж, І. Україна: шлях до інформаційного суспільства / І. Чиж. - К. : Либідь, 2004. - 287 с.
 42. 60.56 Ш24 Шаповал, М. Соціологія українського відродження / М. Шаповал. - К. : Україна, 1994. - 45 с.
 43. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 184 с.
 44. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України : Наук. видання / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 72 с.
 45. 60.56 Ю16 Юдина, Т. Н. Социология миграции : Учеб. пособие / Т. Н. Юдина. - М. : Академический проект, 2006. - 272 с.

Травень 2014

Економічний аналіз - основний чинник підвищення ефективності підприємницької діяльності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.053 А64 Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій : навч. посіб. / [Шпанковська Н. Г., Король Г. О., Ковальчук К. Ф. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с.
 2. 65.053 Е45 Економічний аналіз : навч. посіб. / [ Кожанова Є. П., Отенко І. П., Сєрікова Т. М. та ін. ]. - 3-тє вид., допрац. і доп. - Х. : Інжек, 2009. - 344 с.
 3. 65.053 О-64 Організація і методика економічного аналізу : Навч. посіб. / [Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.
 4. 65.053 О-64 Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) : Навч. посіб. / [Шкарабан С. І., Познахівський Є. Є., Попович П. Я. та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, "Економічна думка ", 2009. - 176 с.
 5. 65.053 А65 Андрєєва, Г. І. Економічний аналіз : навч.-метод. посіб. / Г. І. Андрєєва ; Андрєєва Г.І. - К. : Знання, 2008. - 263 с.
 6. 65.053 Б19 Баканов, М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет ; под ред. М.И.Баканова. - 5-е изд. перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 536 с. : с ил.
 7. 65.053 Б79 Болюх, М. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / М. А. Болюх, А. П. Заросило. - К. : КНЕУ, 2008. - 344 с.
 8. 65.053 В75 Воронко, О. С. Економічний аналіз : Навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 279 с.
 9. 65.053 Г13 Гадзевич, О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств : Навч. посіб. / О. І. Гадзевич. - К. : Кондор, 2007. - 180 с.
 10. 65.01+22.1 Г60 Голіков, А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів : навч. посіб. / А. П. Голіков ; Голіков А. П. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2009. - 222 с.
 11. 65.053 Г75 Грабовецький, Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький ; Грабовецький Б. Є. - К. : ЦУЛ, 2009. - 256 с.
 12. 65.053 Г85 Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : Навч. посіб. / Б. В. Гринів ; [Гринів Б. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
 13. 65.053Д65 Доля, В. Т. Экономический анализ : Учебн. пособие / В. Т. Доля. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Кондор, 2007. - 224 с.
 14. 65.053 І-23 Івахненко, В. М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / В. М. Івахненко ; [Івахненко В. М.]. - К. : Слово, 2010. - 352 с.
 15. 65.053 К17 Калина, А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень) : Учебно-метод. пособие / А. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 414 с.
 16. 65.053 К41 Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз : підруч. / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній ; за ред. проф.Загородній А. Г. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 487 с.
 17. 65.053 К56 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 424 с.
 18. 65.053 К92 Купалова, Г. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Г. І. Купалова ; Купалова Г.І. - К. : Знання, 2008. - 639 с.
 19. 65.053 М73 Мних, Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підруч. / Є. В. Мних ; Мних Є. В. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 514 с.
 20. 65.053 М73 Мних, Є. В. Економічний аналіз : підруч. / Є. В. Мних ; [Мних Є. В.]. - К. : Знання, 2011. - 630 с.
 21. 65.01 О-65 Орехов, А. М. Методы экономических исследований : учеб. пособие / А. М. Орехов ; Орехов А.М. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 392 с.
 22. 65.053 П58 Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підруч. / П. Я. Попович ; Попович П.Я. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 630 с.
 23. 22.1 П75 Приймак, В. І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посіб. / В. І. Приймак ; Приймак В.І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 296 с.
 24. 65.053 П80 Прокопенко, І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін ; Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. - К. : ЦУЛ, 2008. - 430 с.
 25. 65.053 С13 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г. В. Савицкая. - 5-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 536 с.
 26. 65.053 Т19 Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко ; Тарасенко Н. В. - 4-те вид., стереотип. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 344 с.
 27. 65.053 Т19 Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз: Практикум : Навч. посіб. / Н. В. Тарасенко ; [Тарасенко Н. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 280 с.
 28. 65.053 Т67 Тринька, Л. Я. Економічний аналіз : Навч. - метод. посіб. / Л. Я. Тринька, (Іванчук) О. В. Липчанська. - К. : Алерта, 2013. - 568 с.
 29. 65.053 Ч-49 Чернелевський, Л. М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний : підруч. / Л. М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 640 с.
 30. 65.053 Е45 Економічний аналіз : Навч. посібн. / Авт. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І.; Ред. М.Г. Чумаченко. - К. : КНЕУ, 2001. - 542 с.
 31. 65.053 Е45 Економічний аналіз : навч. посіб. / [ Кожанова Є. П., Отенко І. П., Сєрікова Т. М. та ін. ]. - 3-тє вид., допрац. і доп. - Х. : Інжек, 2009.
 32. 65.053 Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. / [Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С. та ін.]. - вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 400 с.
 33. 65.053 Е45 Економічний аналіз : Навч. посіб. / Ред. Бутинець Ф.Ф. - Житомир : Рута, 2003. - 680 с.
 34. 65.052 О-64 Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі : Навч. посіб. / Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с.
 35. 65.053 Л61 Липсиц, И. В. Экономический анализ реальных инвестиций / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономитсъ, 2004. - 347 с.
 36. 65.053 Л93 Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебн. пособие / Н. П. Любушин ; Н.П. Любушин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 423 с.
 37. 65.053 М48 Мельник, В. М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико методологічний курс : навч. посіб. / В. М. Мельник ; Мельник В.М. - К. : Кондор, 2008. - 128 с.
 38. 65.053 М55 Мец, В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посібник / В. О. Мец. - К. : Вища шк., 2003. - 278 с.
 39. 65.053 М87 Мошенський, С. З. Економічний аналіз : підручн. / С. З. Мошенський, О. В. Олійник ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Вид. 2-ге, доповн. і виправл. - Житомир : Рута, 2007. - 704с.
 40. 65.053 С54 Соболева, Е. А. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы / Е. А. Соболева, И. И. Соболев. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 126 с.
 41. 65.053 Т19 Тарасенко, Н. Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства / Н. Б. Тарасенко. - 2-ге вид., стер. - К. : Алерта, 2003. - 485 с.
 42. 65.053 Ц18 Царенко, О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : Навч. посібн. / О. М. Царенко. - 2-ге вид., перероб. - Суми : Університетська книга, 2006. - 240 с.
 43. 65.053 Ц58 Циглик, І. І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства : Навч. посіб. / І. І. Циглик, С. О. Кропельницька. - К. : ЦНЛ, 2004. - 213 с.
 44. 65.053 Ч-34 Чебан, Т. М. Теорія економічного аналізу : Навч. посіб. / Т. М. Чебан, Т. А. Калінська, І. О. Дмитрієнко ; Ред. Труш В.Є. - К. : ЦУЛ, 2003. - 214 с.
 45. 65.053 Ч-46 Череп, А. В. Економічний аналіз : Навч. посіб. / А. В. Череп. - К. : Кондор, 2005. - 160 с.
 46. 65.053 Ч-49 Чернелевський, Л. М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний : підруч. / Л. М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 640 с.
 47. 65.053 Ч-49 Черниш, С. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / С. С. Черниш ; [ Черниш С. С. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 48. 65.053 Ч-58 Чигринська, О. С. Теорія економічного аналізу : Навч. посіб. / О. С. Чигринська, Т. М. Власюк. - К. : ЦНЛ, 2006. - 232 с.
 49. 65.053 Ч-85 Чуев, И. Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. - М. : Дашков и К, 2006. - 368 с.
 50. 65.053 Ш95 Шубіна, С. В. Економічний аналіз : Практикум / С. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. - К. : Знання, 2007. - 230 с.

Роль діловодства у системі управління організацією

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(5) Д29 Делопроизводство. Инструкции. Типовые положения : Сборник нормативных документов (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1.01.2003 г.). - Х. : Конус, 2003. - 160 с.
 2. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 3. 65.290-2(5) О63 Организация работы с документами / Под ред. В.А. Кудряева. - Учебник;2-е изд., пепераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2001. - 592 с.
 4. 65.290-2(5) О-64 Організація діловодства та навчальна практика : Навч. посіб. / Ред. Чорненький Я. Я., Когута В. М. - К. : Алерта, 2006. - 600 с.
 5. 65.290-2(5) П68 Правила ведення нотаріального діловодства : зі змін. та доп. станом на 15 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 122 с.
 6. 65.290-2(5) А65 Андреева, В. И. Делопроизводство / В. И. Андреева. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : 000 "Управление персоналом", 2005. - 200 с.
 7. 65.290-2(5) А90 Асеев, Г. Г. Электронный документооборот : Учеб. / Г. Г. Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с.
 8. 65.290-2(5) Б70 Блощинська, В. А. Сучасне діловодство : навч. посіб. / В. А. Блощинська ; Блощинська В.А. - К. : ЦНЛ, 2005. - 320 с.
 9. 65.290-2(5) В18 Варенко, В. М. Референтна справа : навч. посіб. / В. М. Варенко ; Варенко В. М. - К. : Кондор, 2008. - 212 с.
 10. 65.290-2(5) В19 Васильев, Д. В. Делопроизводство на компьютере / Д. В. Васильев. - М. : Приор, 1996. - 224 с.
 11. 81.2 Укр Г55 Глущик, С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібн. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - 6-те вид., перероб. і доп. - К. : Арій, 2009. - 512 с.
 12. 65.290-2(5) Д30 Демин, Ю. М. Делопроизводство: подготовка служебных документов / Ю. М. Демин. - С.Пб. : Питер, 2003. - 220 с.
 13. 65.290-2(5) Д44 Діденко, А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко ; Діденко А. Н. - 5-те вид.,. - К. : Либідь, 2009. - 384 с.
 14. 65.290-2(5) З-17 Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : Учебно-методическое пособие. вып. 3 / Т. А. Зайцева. - М. : Либерея, 2004. - 128 с. - (Библиотекарь и время).
 15. 65.290-2(5) З-91 Зубенко, Л. Г. Ділові папери в менеджменті : Навч. посіб. / Л. Г. Зубенко, В. Д. Нємцов, М. О. Чупріна. - К. : ЕксОб, 2003. - 272 с.
 16. 65.290-2(5) І-20 Іванов, Т. В. Муніципальне діловодство : Навч. посіб. / Т. В. Іванов, Л. П. Піддубна. - К. : Либідь, 2004. - 312 с.
 17. 65.290-2(5) К43 Кирсанова, М. В. Современное делопроизводство / М. В. Кирсанова. - Учеб. пособие. - М. : Инфра-М, 2000. - 288 с.
 18. 65.290-2(5) К43 Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления : Учеб. пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 4-е изд. - М. : Инфра-М, НГАЭиУ, 2001. - 296 с.
 19. 65.290-2(5) К63 Комова, М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; [Комова М.В.]. - 4-те вид. - Львів-К. : Тріада плюс, "Алерта", 2011. - 220 с.
 20. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Документація праводілової сфери : Навч. посіб. / А. В. Корж. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. - 232 с.
 21. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Юридичне документоведення / А. В. Корж. - К. : Ін-т держави і права, 2001. - 168 с.
 22. 65.290-2(5) К78 Крамер, С. Офис-менеджмент / С. Крамер. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с.
 23. 65.290-2(5) К78 Красницька, А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування : Посіб. / А. В. Красницька. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Парламентське видавництво, 2006. - 528 с.
 24. 65.290-2(5) К82 Кузнецов, И. Н. Деловая переписка : учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов ; Кузнецова И.Н. - М. : Дашков и К, 2007. - 404 с.
 25. 65.290-2(5) К89 Кузнецов, И. Н. Делопроизводство / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2006. - 520 с.
 26. 65.290-2(5) Л74 Ломачинська, І. М. Спеціальне діловодство : Навч. посіб. для дист. навч. Ч. 2 / І. М. Ломачинська, С. А. Лоскутова ; За наук. ред. Горбаченко Т.Г.В 2-х ч. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 445 с.
 27. 65.290-2(5) М15 Макарова, Н. Компьютерное делопроизводство : Учебн. курс / Н. Макарова, Г. Николайчук, Ю. Титова. - С.Пб. : Питер, 2002. - 416 с.
 28. 65.290-2(5) М17 Макух, Я. Д. Кадрове діловодство : Навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - К. : Знання, 2006. - 143 с.
 29. 65.290-2(5) М33 Матвієнко, О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : ЦУЛ, 2008. - 112 с.
 30. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне діловодство : навч. посіб. навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - вид. 4-те, випр. і доп. - К. : Ліра-К, 2014. - 624 с.
 31. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства / Є. К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. та доповн. - К. : КНТ, 2008. - 288 с.
 32. 65.290-2(5) П43 Погиба, Л. Г. Складання ділових паперів : Практикум: Навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибінченко, М. Л. Баган. - 2-ге вид., стер. - К. : Либідь, 2004. - 240 с.
 33. 32.973 С13 Сагиян, С. Делопроизводство на компьютере : Популярный самоучитель / С. Сагиян. - С.Пб. : Питер, 2005. - 256 с.
 34. 65.290-2(5) С42 Скібіцька, Л. І. Діловодство : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 35. 65.290-2(5) С47 Слиньков, В. Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса : Практич. рекомендации / В. Н. Слиньков. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : КНТ, 2005. - 1248 с.
 36. 65.290-2(5) С72 Спивак, В. А. Документирование управленческой деятельностью (Делопроизводство) / В. А. Спивак. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 37. 65.290-2(5) Т47 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки : Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 192 с.
 38. 38. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Документування в підприємницькій сфері ( зі зразками сучасних документів) : навч. посіб. / Ю. Палеха ; [ Палеха Ю. ]. - К. : Ліра-К, 2010. - 497 с.
 39. 39. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Кадрове діловодство : навч. посіб. / Ю. Палеха ; [ Палеха Ю. ]. - 5-те вид., доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 476 с.
 40. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : навч. посіб. у 2-х ч. Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.
 41. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; Палеха Ю. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 458 с.
 42. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - 2-ге вид. доп. і перероб. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.
 43. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - К. : Ліра-К, 2014. - 386 с.
 44. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документування в дипломатичній діяльності : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, В. В. Пристайко. - К. : Ліра-К, 2012. - 284 с.
 45. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Історія діловодства (документознавчий аспект) : Навч. посіб. / Ю. Палеха, Н. Леміш. - К. : Ліра-К, 2011. - 328 с.
 46. 65.290-2 У67 Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посіб. / [Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін.]. - К. : Професіонал, ЦУЛ, 2010. - 184 с.
 47. 65.290-2(5) Б-68 Бландел, Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Принципы и практика в эпоху информации / Р. Бландел. - СПб : Питер, 2000. - 384 с.
 48. 65.290-2(5) Л92 Лэйхифф, Д. М. Бизнес-коммуникации: стратегии и навыки = Business communication: strategies and skills / Дж. М. Лэйхифф, Дж. М. Пенроуз ; пер.c англ. - С.Пб. : Питер, 2001. - 688 с.
 49. 65.290-2(5) О-75 Осовська, Г. В. Комунікації в менеджменті : курс лекцій / Г. В. Осовська ; Осовська Г.В. - К. : Кондор, 2008. - 218 с.
 50. 65.290-2(5) П48 Покровская, Е. А. Бизнес-коммуникации : учеб. пособ. / Е. А. Покровская, И. Б. Лобанов. - Ростов н/Д : ,Наука-Пресс, 2009. - 286 с.

Встеляйте квітами дороги,- бійцям, що мир несли в наш край
(тематична виставка до Дня Перемоги)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0)6 В85 Вторая мировая война: в 3-х книгах. Кн. 3. Движение сопротивления в Европе/ [Ред. Болтин Е. А., Богатырь З. А., Жилин П. А. и др.].- М.: Наука, 1966. - 341 с.
 2. 63.3(0)6 И90 История Второй Мировой войны 1939-1945. В 12-и т. Т.5. Провал агрессивных планов фашистского блока/ ред. А.А. Войнов.- М.: Мин-ва обороны СССР, 1975. - 512 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття: Навч. посіб./ Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін.- К.: Знання, 2004. - 582 с.
 4. 63.3(0)6 Л73 Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття: (Історико- філософський аспект) Монографія/ Гуржій О.І., Мосов С.П., Макаров В. Д. та ін.- К.: Знання України, 2006. - 356 с.
 5. 63.3(0) М64 Мировые войны ХХ века. В 4-х кн.: Ист. очерк. Кн.3. Вторая мировая война/ Ред. Кульков Е.Н.- М.: Наука, 2002. - 597 с.
 6. 63.3(4 Укр) М80 Моряки- черноморцы в обороне главной базы флота 1941- 1942/ Сост. Ванеев Г. И., Калугин П.М.- К.: Логос, 2000.
 7. 63.3(4 Укр) У45 Украинкая ССР в Великой Отечественной войне Советского союза 1941-1945 гг.: В 3-х т. Т.1. Советская Украина в период отражения вереломного нападения фашистской Германии на СССР и подготоаки условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.).- К., 1975. - 544 с.
 8. 63.3(4 Укр) У45 Україна-Європа: хронологія розвитку: У 5 т. Т. 5. 1800-2010 рр.- К.: КРІОН, 2011. - 928 с.
 9. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 12. Україна в Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.)/ Коваль М.В.- К.: Альтернативи, 1999. - 336 с.
 10. 63.3(0)6 Ш70 Шляхами перемоги (1941-1945): Методичні поради.- К.: "Книга пам'яті України, 2003. - 22 с.
 11. 63.3(4 Укр) А64 Ананійчук В.Б. Визволення західних областей України від німецько-фашистських окупантів.- К.: Вид-во київськ. ун-ту, 1969. - 184 с.
 12. 63.3(0) Б40 Безымянский Л.А. Германские генералы - с Гитлером и без него.- Изд. 2- е, пер. и доп.- М.: Мысль, 1964. - 533 с.
 13. 84(4 Укр)В19 Васильєв О. Була війна: Фронтові спогади, оповідання, есе, щоденникові записи.- К.: Сільські вісті, 2005. - 220 с.
 14. 84(4 Укр) М82 Москаленко А. Дніпро у вогні: Повісті,оповідання.- К.: Варта, 1995. - 256с.
 15. 63.3(0) В67 Волков Ф.Д. За кулисами второй мировой войны/ Волков Ф. Д.- М.: Мысль, 1985. - 304 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г61 Головко М.Л. Суспільно - політичні організації та рухи України в період другої світової війни 1935-1945 рр.: Монографія.- К.: Олан, 2004. - 704 с.
 17. 63.3(0) Г78 Граф Ю. Великая ложь ХХ века: Миф о геноциде евреев в период ІІ Мировой войны.- К.: МАУП, 2005. - 320 с.
 18. 66.4 І-19 Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (1918 - 1945 роки): навч. посіб./ [Іваницька О. П.].- К.: Слово, 2011. - 632 с.
 19. 63.3(0)6 К50 Клоков В. Борьба народов славянских стран против фашистских поработителей (1939-1945 гг.)/ Клоков В.- К.: Изд-во АН УССР, 1961. - 430 с.
 20. 63.3(4 Укр) К71 Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні = L'allemagne national-socialiste et L'Ukraine/ Ред. Романів О.; Пер.Пер. з фр. Осадчук Р.- Париж-Нью- Йорк- Львів, 1993. - 660 с.
 21. 63.3(4 Укр) К95 Кучер В.І. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945): Посіб./ В.І.Кучер, П.М.Чернега.- К.: Генеза, 2004. - 272 с.
 22. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження.- К.: Атіка, 2007. - 368 с.
 23. 63.3(4 Укр) М29 Марунчак М.Г. Українські політичні в'язні в нацистських концентраційних таборах = Ukrainian political prisoners in nazy concentranion camps.- Вінніпег, Канада, 1996. - 364 с.
 24. 68+66.4 М82 Мосов С. Война или мир - выбор за человечеством: монография/ Мосов С.- К.: "Румб", 2007. - 300 с.
 25. 63.3(0)6 О-66 Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV-XXIстоліття): Навч. посіб./ [Орлова Т. В.].- К.: Вікар, 2008. - 552 с.
 26. 63.3(4 Укр) О-66 Орлянський В.С. Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941 - 1943 рр. ): монографія/ В.С.Орлянський, О.С.Тедеєв.- К.: ЦУЛ, 2010. - 332 с.
 27. 63.3(4 Укр) С21 Сафонова Є.В. У боях за Батьківщину: Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні.- Вид. 2-ге, уточнене.- К.: "Бібліотека українця", 2005. - 80 с.
 28. 63.3(4 Укр) С29 Селешко М. У кігтях гестапо/ Селешко М.- К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. - 224 с.
 29. 63.3(2Рос) С59 Соколов Б.В. Сталин. Власть и кровь.- М.: Аст-Пресс Книга, 2004. - 398 с.
 30. 63.3(0)6 Ф76 Фомин В.Т. Фашистская Германия во второй мировой войне: Сетябрь 1939 г. - июнь 1941 г.- М.: Наука, 1978. - 326 с.
 31. 66.0 Х85 Хофмайстер Х. Воля к войне, или бессилие политики: Философско-политический трактат/ Пер.Пер. с нем. Коваль О. О.- С.Пб.: ИЦ "Гуманитарная Академия", 2006. - 288 с.
 32. 63.3(2 Рос) Г39 Герои социалистического труда 1941-1945.- М.: Профиздат, 2001. - 280 с.
 33. 92 П15 Пам`ятаємо ветеранів Великої Вітчизняної: довідник/ [авт.-упоряд. О.С. Гордецький].- К.: НАВСУ, 2001. - 244 с.-
 34. 92 Д58 Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) = Handbuch der lager, Gefangnisse und Ghettos auf dem besetzten Territorium der Ukraine (1941-1944).- К., 2000. - 304 с.
 35. 63.3(4 Укр) М48 Мемориал над Днепром: путеводитель по мемориал. комплексу "Укр. гос. музей истории Великой Отечест. войны 1941-1945 гг.".- К.: Мистецтво, 1985. - 191 с.
 36. 63.3(4 Укр) М80 Моряки- черноморцы в обороне главной базы флота 1941- 1942/ Сост. Ванеев Г.
 37. 63.3(0)6 Н67 Ни давности, ни забвения... По материалам Нюрнбергского процесса.- М.: Юрид. лит., 1985. - 400 с. И., Калугин П.М.- К.: Логос, 2000
 38. 63.3(4 Укр) С73 Спогади ветеранів-фронтовиків.- К.: Бібліотека українця, 2001. - 224 с.
 39. 63.3(4Укр) А77 Аптекарь Р.М. "Огонь памяти": Сборник исторических очерков о героях "Молодой гвардии"/ Р.М.Аптекарь, М.Д.Аптекарь, А.Г.Никитенко.- Луганск: ВНУ им. Даля, 2003. - 256 с.
 40. 63.3(0)6 В35 Верт Н. Історія Радянської держави.1900-1991: Навч. посіб. Пер. з фр.- Рівне: Вертекс, 2001. - 480 с.
 41. 85.3 Г14 Гайдабурда В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. Долі митців.- К.: Факт, 2004. - 320 с.
 42. 63.3(0)6 Д13 Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов: очерки/ Давидзон Я.Б.; [ лит. запись И.И. Заседы].- 3-е изд., доп.- К.: Вэсэлка, 1990. - 197 с.
 43. 63.3(0)6 К26 Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира: литературная мозаика. Кн.1/ Карпов В.В.- М.: Воениздат, 1992. - 462 с
 44. 63.3(4 Укр) К35 Кентій А. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1945)/ А.Кентій, В.Лозицький.- К.: Генеза, 2005. - 408 с.
 45. 63.3(0)6 К50 Клоков В. Борьба народов славянских стран против фашистских поработителей (1939-1945 гг.)/ Клоков В.- К.: Изд-во АН УССР, 1961. - 430 с.
 46. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин В. Ілюстрована історія України/ В.Литвин, В.Смолій, М.Шпаковатий.- К.: Альтернативи, 2001. - 352 с
 47. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко А. Груз памяти: Трилогия. Кн. 1. Воспоминяния.- К.: Деловая Украина, 1997. - 400 с.
 48. 63.3(4 Укр) П32 Пігідо-Правобережний Ф. Велика вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця.- К.: Смолоскип, 2002. - 288 с.
 49. 63.3(4 Укр) С42 Скибицкий А. События войны в детском сознании.- К.: Экмо, 2005. - 114 с.
 50. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько П. Навічно в пам'яті народній: З історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни.- К.: Молодь, 1995. - 160 с.
 51. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно...: З історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.- К.: Молодь, 2001. - 225 с.
 52. 63.3(4 Укр) Т86 Тур Т. Правда про Бабин Яр: Докум. дослідж.- К.: МАУП, 2006. - 24 с.
 53. 63.3(4Укр) Ф32 Феденко С. Розлука: Спогади з Другої світової війни.- К.: Смолоскип, 1996. - 536 с.
 54. 3.3(2 Рос) Ш89 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1.- М.: Вениздат, 1981. - 480 с.
 55. 92 Т91 Тут був Євбаз, а потім Площа Перемоги: Історико-інформаційний фотоальбом/ Упоряд. Малаков Д.- К.: Амадей, 2004. - 144 с.
 56. 92 К87 Кто есть кто во второй мировой войне: Словарь/ Под ред. Д. Кигана.- М.: Дограф, 2000. - 222 с.

Мати - Берегиня роду
(тематична виставка до Дня Матері )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) К53 Книга про матір: Українські поети ХІХ-ХХІ століть: Антологія/ Упоряд. Чуйко В.Л.- К.: Криниця, 2003.
 2. 92 П69 Практическая энциклопедия молодой православной мамы: первый год жизни вашего ребенка: советы врача и священника/ Лавренова Г.В., Лавренов Ю.В., Новиков А.Н., Филимонов С.- С.Пб.: Сатисъ, 2005. - 417 с.
 3. 88.4 Д57 Добряков И.В. Перинатальная психология/ [Добряков И. В.].- С.Пб.: Питер, 2011. - 272 с.
 4. 88.4 Л44 Лемайте К. Женщина: дом и карьера.- М.: Рипол Классик, 2001. - 384 с.
 5. 86.37 С28 Сейла Д. Ви - жінка...Божа жінка/ Пер.пер з англ. Божко О.- Черкаси: Смірна, 2003. - 142 с.
 6. 74.1 Г60 Голець М.І. Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2005. - 159 с.
 7. 88.4 Л74 Ломакина Н.В. Психология Личного Счастья (для самостоятельной работы по решению личных проблем и обретению личного счастья).- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 252 с.
 8. 87.8 К82 Крістева Ю. Полілог/ Пер. з фр. П.Таращука.- К.: Юніверс, 2004. - 480 с.
 9. 67.400.7 П78 Проблеми розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні трансформаційного періоду.- К.: Столиця, 1998. - 176 с.
 10. 67 Ю70 Юридичний порадник( у запитаннях та відповідях ): наук.-практ. посіб.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 192 с.
 11. 67.400.7 Б18 Баймуратов , Нсур Мохаммад Абдель Карім Мусса Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций и международное право/ М.А.Баймуратов, Н.М.А.К.М.Аль.- Одеса: Юридична думка, 2003. - 224 с.
 12. 88.4 П86 Психология и психоанализ беременности: Учеб. пособие по психологии материнства. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы/ Ред. Райгородский Д. Я.- Самара: БАХРАХ-М, 2003. - 784 с.
 13. 88.4 Т41 Тимофієва М.П. Психологія здоров'я: навч. посіб/ М.П.Тимофієва, О.В.Двіжона.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 14. 88.4-5 П86 Психотерапия женщин = Psyhoterapy with Women Feminist Perspectives/ Ред. Лоуренс М., Магуир М.; Пер.Пер.Копытин А.- СПб: Питер, 2003. - 208 с.
 15. 88.5 П14 Палуди М. Женская психология. Поведение. Развитие. Общение. Сексуальность/ Мишель Палуди.- Межд. изд. 3-е.- С.Пб.: прайм- ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с.
 16. 88.4 Р21 Рамси Н. Психология внешности = The psychology of appearance/ Н.Рамси, Д.Харкорт; [ Под ред. Федорова А. П. ]; Пер.c англ.- С.Пб.: Питер, 2009. - 256 с.
 17. 88.4-5 П86 Психотерапия семейных отношений: Учеб. пособие.- Самара: БАХРАХ-М, 2004. - 704 с.
 18. 88.4-5 Э34 Эйдемиллер Э.Г. Семейная психотерапия: хрестоматия/ Э.Г.Эйдемиллер, Н.В.Александрова, В.Юстицкис.- Спб: Речь, 2007. - 400 с.
 19. 88.53 Е91 Ефимова Н.С. Психология взаимопонимания: Психологич. практикум.- С.Пб.: Питер, 2004. - 176 с.
 20. 88.5 М67 Митрофанова А. Личная жизнь как совместный проект. Тест на совместимость.- С.Пб.: Питер, 2003. - 288 с.
 21. 88.5 В22 Вахитов Н. Подходим ли мы друг другу ? Тесты на совместимость.- С.Пб.: Питер, 2003. - 128 с.
 22. 88.4 Ф88 Фриман Д. Техники семейной психотерапии.- СПб: Ритер, 2001. - 384 с.
 23. 53.59 Д53 Дмитриевская Л. Обманывая возраст. Практика омоложения: Эксклюзивные методики аромакосметологии и терапии.- С.Пб.: Питер, 2006. - 288 с.
 24. 53.59 К33 Кедрова М. Ароматы красоты и здоровья. Секреты Клеопатры.- С.Пб.: Питер, 2007. - 128 с.
 25. 53.59 Д74 Дрибноход Ю. 1000 рецептов красоты и здоровья. Природные источники.- С.Пб.: Питер, 2003. - 416 с
 26. 53.59 Ч-57 Чжичжун Б. 5 стихий здоровья. 25 золотых китайских упражнений.- С.Пб.: Питер, 2006. - 128 с.
 27. 53.59 Т65 Травинка В. Тропинка к здоровью.- С.Пб.: Питер, 2007. - 224 с.
 28. 53.59 Л38 Левшинов А.А. Исцеляющая ночь. Лекарство от неудач и болезней.- С.Пб.: Питер, 2002. - 192 с.
 29. 53.59 К95 Кутузов А. 100 способов стать здоровым/ А.Кутузов, Н.Стогова.- С.Пб.: Питер, 2007. - 320 с

Квітень 2014

Чорнобиль - наш біль довічний!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники : Фотоальбом / Упоряд. і текст Устименка В. Є. - К. : Мистецтво, 2001. - 192 с.
 5. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 6. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 7. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 8. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 9. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 10. 20.1 Т91 Тут сіли лелеки = Огляд будівництва для компактного переселення за чорнобильською будівельною програмою. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1997. - 227 с.
 11. 20.1 Ф28 Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони / Гащак С.П., Заліський О.О., Бунтова О.Г., Вишневський Д.О., Котляров О.М. - Славутич : Чорнобиль, 2002. - 76 с.
 12. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 13. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 14. 84(4 Укр) Ч-49 Чернобыль. Дни испытаний : Книга свидетельств. Стихи, очерки, рассказы, отрывки из романов и повестей, интервью / Сост. Шкода В. Г. - К. : Рад. пысьмэннык, 1988. - 509 с.
 15. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 16. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 17. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 18. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 19. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 20. 20.1 Г93 Гудов, В. А. 731 спецбатальон = Special battalion / В. А. Гудов ; Гудов В. А. - 2-е изд., перерб. и доп. - К. : ИПЦ "Киевский университет", 2009. - 167 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 23. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 35. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 36. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 37. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 38. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 39. 84(4 Укр) Щ61 Щербак, Ю. М. Чорнобиль : Документальна повість / Ю. М. Щербак. - К. : Дніпро, 1989. - 223 с.
 40. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 41. 88.4 С45 Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи: Монографія.- К.: Слово, 2004. - 440 с.
 42. 20.1 О75 Основи лісової радіоекології/ Гол.ред. Калетник М.М.- Підручник.- Київ: Держкомліспгосп України, 1999. - 251 с.

Інтернет - інструмент розвитку інформаційних систем

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 И74 Информационные технологии управления : учеб. пособие / под ред. проф. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 439 с.
 2. 32.973 Т21Тарнавський, Ю. А. Internet-технології : Конспект лекцій / Ю. А. Тарнавський. - К. : МАУП, 2004. - 120 с.
 3. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Симоненко Ю. Г., Бондар В. П. та ін. ]. - К. : Каравела, 2008. - 616 с.
 4. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 5. 65.052 І99 Інформаційні системи і технології в обліку : підручн. / Бутинець Ф.Ф.,Давидюк Т. В., Євдокимов В. В.та [ін.]. - Вид.3-тє., перероб. і доповн. - Житомир : Рута, 2007. - 468 с.
 6. 32.81 І-74 Інформаційні технології в біології та медицині: Курс лекцій : навч. посіб. / [В.І. Гриценко, А.Б. Котова, М.І. Вовк та ін ]. - К. : Наук. думка, 2007. - 384 с.
 7. 32.81 І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / [Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 8. 32.973 К63 Комп'ютерні інформаційні технології: освітні і наукові аспекти : матеріали наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих учених / [Ред. кол. Ващук Ф. Г., Василенко Ю. А., Білак Ю. Ю. та ін.]. - Ужгород : ЗакДУ, 2011. - 172 с.
 9. 32.81 П78 Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2007. - 562 с.
 10. 32.81 А28 Адамик, Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері : навч. посіб. / Б. П. Адамик, І. С. Литвин, В. О. Ткачук. - К. : Знання, 2008. - 351 с.
 11. 32.81 А64 Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 12. 32.81 Б27 Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій : Навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 390 с.
 13. 32.81 Б46 Бенько, М. М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / М. М. Бенько ; [Бенько М. М.]. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 362 с.
 14. 32.973 Б48 Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань : навч. посіб. Кн. 1 : Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 456 с.
 15. 32.81 Б67 Білик, В. М. Інформаційні технології та системи : Навч. посіб. / В. М. Білик, В. С. Костирко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 232 с.
 16. 32.81 Б90 Буйницька, О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / О. П. Буйницька ; [Буйницька О. П.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 17. 32.973 Г75 Грайворонський, М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем : підруч. / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 608 с.
 18. 32.81 Г80 Грєхов, А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грєхов ; Грехов А.М. - К. : Кондор, 2008. - 302 с.
 19. 32.81+74 Г95 Гуревич, Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : навч. посіб. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. - К. : Освіта України, 2006. - 390 с.
 20. 32.81 Г97 Гушко, С. В. Управлінські інформаційні системи : навч. посіб / С. В. Гушко, А. В. Шайкан. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 320 с.
 21. 32.81 З-38 Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие / И. Г. Захарова ; Захарова И.Г. - Изд. 3-е, стер. - М. : Академия, 2007. - 192 с.
 22. 32.973 З-38 Зацеркляний, М. М. Основи комп'ютерних технологій для економістів : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. Струков. - К. : Професіонал, 2007. - 672 с.
 23. 32.973 З-68 Злобін, Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій : Підруч. для студентів економічних спеціальностей / Г. Г. Злобін. - К. : Каравела, 2007. - 240 с.
 24. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев ; [Исаев Г. Н.]. - 3-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 462 с.
 25. 32.973я2 К90 Кульгин, М. Технология корпоративных сетей. Энциклопедия / М.Кульгин. - СПб : Питер, 2000. - 704 с.
 26. 32.81 І-22 Івахненков, С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. / С. В. Івахненков ; Івахненков С. В. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 343 с.
 27. 32.81 К56 Ковальчук, Т. Т. Сучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний контекст) / Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко. - К. : Знання, 2011. - 255 с.
 28. 32.973 К59 Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - К. : Знання, 2011. - 463 с.
 29. 32.811 Н63 Николайчук, Я. М. Теорія джерел інформації : монографія / Я. М. Николайчук ; [Николайчук Я. М.]. - вид. 2-ге випр. - Тернопіль : Терно-граф, 2010. - 536 с.
 30. 32.81 Н72 Новак, В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К. : Кондор, 2006. - 462 с.
 31. 32.81 О-52 Оксанич, А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.
 32. 32.81 О-66 Орленко, Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. С. Орленко ; Орленко Н.С. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с.
 33. 32.81 П36 Пішеніна, Т. І. Інформаційне забезпечення управління та реферування : Навч. посіб. / Т. І. Пішеніна, О. Ф. Шаповал ; Ред. Бутник-Сіверського О. Б. - К. : Вид-во "Університет"Україна", 2006. - 278 с.
 34. 74 П49 Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 368 с.
 35. 32.973 П58 Попов, В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Мультимедиа : Учеб. пособие / В. Б. Попов ; Попов В. Б. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 336 с.
 36. 67.404.3 С38 Синеокий, О. В. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий и ИТ-инноваций : учеб. пособие / О. В. Синеокий ; [Синеокий О. В.]. - Х. : Право, 2011. - 592 с.
 37. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 38. 65.290-2 С65 Сорока, П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока ; за наук. ред. О.Д. Гудзинського. - К. : Ун-т "Україна", 2008. - 535 с.
 39. 65.290-2+ 32.81 У13 Уайт, Т. Чего хочет бизнес от ІТ: стратегия эффективного сотрудничества руководителей бизнеса и ІТ- директоров = What business really wants from IT. A collaborative guide for business directors and CIOs / Т. Уайт ; Уайт Т. ; пер.с англ. Поплавская А. Н. - Мн. : Гревцов-Паблишер, 2007. - 256 с.
 40. 32.81 Я47 Яковлєв, Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій : Навч. посіб. / Ю. П. Яковлєв ; Яковлєв Ю. П. - К. : Кондор, 2008. - 400 с.
 41. 32.973 Інтернет для третього сектору : підручник для НУО. - К. : Інтерньюз Україна, 2003. - 171 с.
 42. 32.973 Г54 Глинський, Я. М. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації : навч. посіб. Самоучит. / Я. М. Глинський, В. А. Ряжська. - 4-те доповн. вид. - Л.:"СПД Глинський", 2007. - 224 с.
 43. 32.973+65.290-21 Л64 Литовченко, І. Л. Інтернет-маркетинг : навч. посіб. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. - К. : ЦУЛ, 2008. - 184 с.
 44. 32.81Костяев, Р. Бизнес в интернете: финансы, маркетинг, планирование / Р. Костяев. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2002. - 656 с.
 45. 65.42 Б20Балабанов, И. Т. Электронная коммерция / И. Т. Балабанов. - СПб : Питер, 2001. - 336 с.
 46. 32.81Г80 Грєхов, А. М.Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грєхов ; Грехов А.М. - К. : Кондор, 2008. - 302 с.
 47. 65.290-21Є41 Єжова, Л. Ф. Інформаційний маркетинг : Навч. посіб. / Л. Ф. Єжова. - К. : КНЕУ, 2002. - 560 с.
 48. 65.262 М71Міщенко, В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг : Практич. посіб. / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, Г. В. Юрчук. - К. : Знання, 2003. - 278 с.
 49. 32.973я2 Д33 Денисов, А. Microsoft Internet Explorer 5 / А. Денисов. - Справочник. - СПб : Питер, 2000. - 448 с.

МАУП - країна знань
( тематична виставка до 25 річниці створення МАУП )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 2. 74 В41 Віват Академія! / Г.В.Щокін, М.Ф.Головатий, Д.І.Ткач та ін.; За заг. ред. М.Ф.Головатого, Г.В.Щокіна. - К. : МАУП, 2004. - 216 с.
 3. 74 В60 Внесок МАУП і МКА у зміцнення українсько-арабських відносин = Contribution of IRAPM and IPA To strengthening Ukrainian-Arab relations : Зб. ст. і доп. / Упоряд. Слісаренко І.Ю., Сподаренко Н.І. - К. : МАУП, 2004. - 168 с.
 4. 72 Н34 Науковий потенціал України: київський літопис ХХІ століття : Всеукраїнський збірник / [Ред. Стройкова Л.]. - К. : Стройкова Людмила Іванівна, 2009. - 264 с.
 5. 63.3(4 Укр) П83 Протистояння: Хроніка Помаранчової революції у свідченнях і документах МАУП / Авт.-уклад. Бондар Ю.В. - К. : МАУП, 2005. - 120 с.
 6. 81.2 Рос Р89 Русский язык: познакомимся с Украиной : Учебн. пособие для студентов-иностранцев подгот. фак. / Горбань Г.М., Евсеева И.П., Парра Е.В. и др. - К. : МАУП, 2006. - 60 с.
 7. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Благовістіть оновлення світу: духовні бесіди зі студентською молоддю на православні свята / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2012. - 88 с.
 8. 86.37 М29 Мартышин, Д. Церковь и мир: беседы на церковные требы / Д. Мартышин. - К. : Духовно-просвятительский центр им. Святых Апостолов, 2013. - 56 с.
 9. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 10. 74 З-46 Здобувачу наукового ступеня : Метод. рекомендації / Упоряд. Сьомін С.В. - К. : МАУП, 2002. - 184 с.
 11. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 12. 74.58 М54 Методичні рекомендації щодо забезпечення навчального процесу : Зб. док. / Міжрегіон.Акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2006. - 116 с.
 13. 74 М54 Методичні матеріали до науково-практичної конференції "Болонський процес: перспективи та розвиток в контексті приєднання України до Європейського простору вищої освіти". - К., 2004. - 62 с.
 14. 74.58 Я30 Ягоднікова, В. В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. / В. В. Ягоднікова ; [Ягоднікова В. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 70 с.
 15. 74.58 Я86 Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання : Метод. рекомендації / В. А. Ясулайтіс. - К. : МАУП, 2005. - 72 с.
 16. 74.58 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот ; [Туркот Т. І.]. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
 17. 74.5 Я47 Яковенко, Е. Г. Введение в специальность экономиста : Учеб. пособие / Е. Г. Яковенко, Н. Е. Христолюбова. - М. : Юнити-Дана, 2002. - 302 с.
 18. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 19. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. / [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 20. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 21. 74.200 С91 Сухушин, М. П. Військово-патріотичне виховання молоді : підруч. / М. П. Сухушин, В. О. Палагеша. - К. : Слово, 2009. - 488 с.
 22. 74.58 М24 Мануйлов, Є. М. Формування особистості майбутнього фахівця права : вибрані праці: статті, матеріали конференцій, "круглих столів" (2006-2011) / Є. М. Мануйлов ; [Мануйлов Є. М.]. - Х. : Право, 2011. - 216 с.
 23. 74.58 П75 Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Анрущенко В., Корольов Б., Астахова В. та ін. - Х. : Вид-во НУА, 2005. - 320 с.
 24. 74.58 Ш37 Шевчук, С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. - К. : Професіонал, 2009. - 232 с.
 25. 66.5 Щ92 Щокін, Г. Захист нації і держави: доленосні проблеми / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 66 с.
 26. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Кому потрібен розкол України? / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 50 с.
 27. 66.5 Щ92 Щокін, Г. Націоналізм як державна ідеологія: Відверта розмова / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 52 с.
 28. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Згуртуватися, щоб перемогти / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 64 с.

" Із слова починається людина"
( до Всесвітнього дня книги та авторського права)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.1 И90 История книги. Теоретические и методологические основы : сб. науч. трудов / [Ред. кол. Абдуллин Р. Г., Немировский Е. Л., Подмазова Т. А. и др.]. - М., 1977. - 87 с.
 2. 76.1 К53 Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соловецкого монастыря / [Отв. ред. С. А. Семячко]. - С.Пб. : Дмитрий Буланин, 2004. - 493 с.
 3. 85 А47 Алексеева, В. В. Что такое искусство?. Вып. 2 : Монументальное искусство. Плакат. Гравюра. Книга / В. В. Алексеева ; [Алексеева В. В.]. - М. : Советский художник, 1979. - 335 с.
 4. 76.81 К57 Кодак, Н. Бытие книги: Заметки о прошлом и настоящем книжного дела / Н. Кодак. - К. : Либідь, 1991. - 176.
 5. 85.15 Л14 Лагутенко, О. А. Українська книжкова обкладинка першої третини ХХ століття. Стилістичні особливості художньої мови / О. А. Лагутенко ; [Лагутенко О. А.]. - К. : Політехніка, 2005. - 124 с.
 6. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - К. : Ліра-К, 2014. - 386 с.
 7. 76.1 С81 Столярова, Л. В. Книга в Древней Руси ( XI-XVI вв. ) / Л. В. Столярова, С. М. Каштанов. - М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. - 448 с
 8. 76.1 Т35 Теремко, В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / В. Теремко. - К. : Академвидав, 2012. - 328 с.
 9. 91 Д76 Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923 : Нац. парламент. б-ка України. Вип. 3 : 1911-1916. - К. : Вд-во Харитоненка, 2003. - 262 с.
 10. 76.1 И18 Иван Федоров - первопечатник. - М.-Л. : Академии наук СССР, 1935. - 292 с.
 11. 76.1 И 90 История книги / Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова. - М. : Светотон, 2001. - 400 с.
 12. 79.1 М89 Музеи книги и книжного дела = Museums of book & Bookmaking : указатель музеев мира / [Сост. Кондакова Т. И., Мамедова Э. К., Сокольская К. П.]. - М., 1986. - 275 с.
 13. 63.3(2 Рос) П49 Пол въка для книги 1866-1916 : Литературно-художественный сборникъ посвященный пятидесятилътію издательской дъятельности И.Д.Сытина. - М., 1916. - 610 с.
 14. 76.1 Р85 Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип.2. - К. : Українознавство, 1994. - 262 с.
 15. 92 У45 Україна - любов моя : фотокнига / авт. вступна ст. Коротич В. - К. : Спалах, 2005. - 239 с.
 16. 87 Ч-39 Человек читающий. Писатели ХХ в. о роли книги в жизни человека и общества = Homo legens / [Сост. Бэлза С. И.]. - 2-е изд. с изм. и доп. - М. : Прогресс, 1990. - 720 с.
 17. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела / Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 634с.
 18. 87.3 Б71 Блюменберг, Г. Світ як книга = Die Lesbarkeit der Welt / Г. Блюменберг. - К. : Лібра, 2005. - 544 с.
 19. 78.3 Г47 Гиляревский Р.С.Развитие принципов книгоописания: краткий очерк / Р. С. Гиляревский ; Гиляревский Р. С. - 2-е изд, доп. - С.Пб. : Профессия, 2008. - 240 с.
 20. 78.3 Г55 Глухов, А. Судьбы древних библиотек : Науч.-худож. очерки / А. Глухов. - М. : Либерея, 1992. - 160 с.
 21. 78.3 Г81 Гречихин, А. А. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация : Учеб.-метод. пособие / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древс. - М. : Логос, 2000. - 255 с.
 22. 65.42 Г91 Гродон, Грэм. Книжный бизнес: Практика книгоиздания и книжной торговли = As I Was Saying: Essays on the International Book Business / Г. Гродон ; пер. с англ. - М. : Рос. Консульт, 1999. - 288 с.
 23. 76.1 З-30 Запаско, Я. П. Орнаментальне оформлення української рукописної книги / Я. П. Запаско ; [Запаско Я. П.]. - К. : АН УРСР, 1960. - 181 с.
 24. 76.1 З-30 Запаско, Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: українська рукописна книга : монографія / Я. П. Запаско. - Л. : Світ, 1995. - 480 с.
 25. 83 З-91 Зубрицька,М. Homo Legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. - Львів : Літопис, 2004. - 352 с.
 26. 76.1 І-85 Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич ; [Ісаєвич Я.]. - Л. : Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 27. 76.1 К57 Кодак, Н. Бытие книги: Заметки о прошлом и настоящем книжного дела / Н. Кодак. - К. : Либідь, 1991. - 176 с.
 28. 78.3 К64 Кононенко, Ю. И лишь неизменна книга : К 80-летию создания Библиотеки украинской литературы в Москве / Ю. Кононенко, Е. Белошицкая, В. Слюсарчук. - М. : ИЦ "БУМ", 2002. - 63 с.
 29. 76.1 К95 Куфаев, М. Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения / М. Н. Куфаев. - М. : Наука, 2004. - 188 с.
 30. 85.15 Л14 Лагутенко, О. А. Українська книжкова обкладинка першої третини ХХ століття. Стилістичні особливості художньої мови / О. А. Лагутенко ; [Лагутенко О. А.]. - К. : Політехніка, 2005. - 124 с.
 31. 76.1 Л98 Ляхоцький, В. Тільки книжка принесе волю українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. Ляхоцький. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2000. - 664 с.
 32. 76.1 Н61 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб / М. А. Низовий ; Низовий М.А. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
 33. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 34. 88.4 Р82 Рубакин, Н. Библиологическая психология / Н. Рубакин. - М. : Академический проект, Трикста, 2006. - 800 с.
 35. 76.1 С12 Сава, В. Основи техніки творення книги / В. Сава. - Львів : Каменяр, 2000. - 136 с.
 36. 63.3 С28 Сеймур-Смит, М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней : Пер. с англ. / М. Сеймур-Смит. - М. : Рипол классик, 2004. - 592 с.
 37. 37.8 С79 Стефанов, С. Книга-реализация духа и властелин души / С. Стефанов. - М. : Репроцентр М, 2003. - 32 с.
 38. 37.8 С79 Стефанов, С. Способы печатания, применяемые в полиграфии / С. Стефанов. - М. : Репроцентр М, 2002. - 33 с.
 39. 76.1 Ф91 Фролов, В. В. Книговедение. Естественнонаучная и техническая книга : Учебн. / В. В. Фролов. - М. : Моск. гос. ун-т печати, 2003. - 240 с.
 40. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с.
 41. 60.56 С69 Соціологія культури : Навч. посібник / Семашко О.М., Піча В.М., Погорілий О.І. та ін. - К.; Львів : Каравела; Новий світ-2000, 2002. - 334 с.

 

Березень 2014

Комерційна діяльність: теорія торгових стратегій

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.42 К53 Книга директора магазина / Ред. Сысоева С. В. - 2-е изд., улучш. и доп. - С.Пб. : Питер, 2006. - 368 с.
 2. 65.42 К63 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право = Commercial diplomacy: trade policy and law : Навч. посіб. / Доусон Л. Р., Мальський М., ВанДузер Е. та ін. ; пер.з англ.Зарума-Панських О. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Астролябія, 2006. - 704 с.
 3. 65.42 К63 Комерційна діяльність : Навч. посіб. / Криковцева Н. О., Казакова О. Б., Саркісян Л. Г. та ін. - К. : ЦУЛ, 2007. - 296 с.
 4. 65.42 К63 Комерційна діяльність : підручник / за заг. ред. проф. В.В. Апопія. - Вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Знання, 2008. - 558 с.
 5. 65.42 К63 Комерційне товарознавство : навч. посіб. / [Павлова В. А., Рижкова Г. А., Гончар Л. А та ін.]. - К. : Кондор, 2012. - 286 с.
 6. 65.42 Л87 Лучшие продажи. Технологии для быстрого внедрения / [Под ред. Н. Черепухиной]. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2009. - 192 с.
 7. 65.42 О-64 Організація торгівлі : Підручник / Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 616 с.
 8. 65.42 О-64 Організація торгівлі : підруч. / [Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін.]; за ред. В.В. Апонія. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 632 с.
 9. 65.42 П69 Практика продаж: Справочное пособие по всем ситуациям в сбыте. Примеры и упражнения. Вопросы для определения профессионального уровня / Авт.-сост. Добротворский И.Л. - М., 2006. - 748 с.
 10. сотрудничество с дистрибьютерами и розницей / [Ред. Петренко Г.]. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2011. - 192 с.
 11. 65.42 А35 Азимов, С. Продажи, переговоры / С. Азимов ; [Азимов С.]. - С.Пб. : Питер, 2012. - 320 с.
 12. 65.42 А72 Антонюк, Я. М. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндровський. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 332 с.
 13. 65.42 Б19 Бакшт, К. Боевые команды продаж / К. Бакшт. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240с.
 14. 65.42 Б19 Бакшт, К. А. Построение отдела продаж - с "нуля" до максимальных результатов / К. А. Бакшт. - С.Пб. : Питер, 2007. - 192 с.
 15. 65.42 Б19 Бакшт, К. А. Усиление продаж / К. А. Бакшт ; [Бакшт К. А.]. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 16. 65.42 Б25 Баркан, Д. И. Управление продажами / Д. И. Баркан. - Ростов н/Д : Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. - 908 с.
 17. 65.42 В49 Виноградська, А. М. Комерційна діяльність торгового підприємства : навч. посіб. / А. М. Виноградська ; Виноградська А. М. - К. : Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 278 с.
 18. 65.42 Г51 Гитомер, Д. Маленькая красная книга о продажах. 12,5 великих принципов торговли = Little red book of selling. 12,5 principles of sales greatness.How to make sales forever / Дж. Гитомер ; пер.пер с англ. - С.Пб. : Питер, 2007. - 224 с.
 19. 65.42 Д36 Деревицкий, А. Коммерческая разведка. Курс агентуры для тех, кто продает и управляет продажами / А. Деревицкий. - С.Пб. : Питер, 2005. - 208 с.
 20. 65.42 Д42 Джонс, Р. Оздоровление розничной торговли : Как установить успешные стратегические взаимоотношения / Р. Джонс, Д. Мерфи. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 288 с.
 21. 65.42 Є74 Єрмошенко, М. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій : Навч. посіб. / М. М. Єрмошенко. - 2-ге вид. - К. : НАУ, 2006. - 348 с.
 22. 65.42 З-13 Завадский, М. Мастерство продажи / М. Завадский ; Завадский М. - С.Пб. : Питер, 2008. - 236 с.
 23. 65.42 З-81 Золтнерс, А. Стратегия продаж = Sales Force Desing for Strategic Advantage : Организация продуктивной работы торгового персонала / А. Золтнерс, П. Синха, Л. Салли. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 512 с.
 24. 65.42 И56 Имшинецкая, И. Как продавать дорогие и очень дорогие товары. Технологии создания искусственного дефицита / И. Имшинецкая. - С.Пб. : Питер, 2006. - 112 с.
 25. 65.42 И56 Имшинецкая, И. Программа сотрудничества с клиентом или как привлечь новых и удержать постоянных клиентов / И. Имшинецкая ; [Имшинецкая И.]. - М. : Рип-холдинг, 2005. - 128 с.
 26. 65.42 К64 Кондрашов, В. М. Управление продажами : учеб. пособие / В. М. Кондрашов ; Кондрашов В.М.; по ред. В.Я. Грофинкеля. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 319 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 27. 65.42 К89 Кузнецов, И. Н. Управление продажами : учеб.- практ. пособие / И. Н. Кузнецов ; авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - М. : "Дашков и К", 2008. - 492 с.
 28. 65.42 Л18 Лайхер, Л. Техники продаж / Л. Лайхер ; [Лайхер Р.] ; пер.с нем.Базарнова С. В. - М. : Омега- Л, 2006. - 144 с.
 29. 65.42 Л38 Левченко, М. О. Організація і технологія торговельної діяльності : курс лекцій / М. О. Левченко ; [Левченко М. О.]. - К. : МАУП, 2010. - 223 с.
 30. 65.42 М37 Мачнев, Е. В. Развлекупки. Креатив в розничной торговле / Е. В. Мачнев. - С.Пб. : Питер, 2005. - 208 с.
 31. 65.42 Н15 Наволоцкая, Я. Е. Чашка кофе за миллион или искусство продаж / Я. Е. Наволоцкая. - С.Пб. : Питер, 2005. - 192 с.
 32. 65.42 О-74 Осипова, Л. В. Коммерческая деятельность на промышленном предприятии : Учебник / Л. В. Осипова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 255 с.
 33. 65.42 П16 Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность : учеб. / Ф. Г. Панкратов ; Панкратов Ф. Г. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : ИТК Дашков и К, 2009. - 500 с.
 34. 65.42 П18 Парамонова, Т. Н. Мерчандайзинг : учеб. пособ. / Т. Н. Парамонова ; [ Парамонова Т. Н. ]. - 4-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2009. - 144 с.
 35. 65.42 П38 Плескач, В. Л. Електронна комерція : Підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затоцька. - К. : Знання, 2007. - 535 с.
 36. 65.42 Р95 Рысев, Н. Активные продажи / Н. Рысев. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 416 с.
 37. 65.42 С20 Саркисян, Б. Эффективный тренинг продаж / Б. Саркисян. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240 с.
 38. 65.42 С20 Саркісян, Л. Г. Технологія торгівельних процесів : Навч. посіб. / Л. Г. Саркісян, О. Б. Казакова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 296 с.
 39. 65.42 С34 Сидоров, Д. В. Розничные сети. Секреты эффективности и типичные ошибки при работе с ними / Д. В. Сидоров. - М. : Вершина, 2007. - 229 c.
 40. 65.42 С38 Синяева, И. М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения : Учебник / И. М. Синяева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 368 с.
 41. 65.42 С50 Смирнова, В. Секреты мотивации продавцов / В. Смирнова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 272 с.
 42. 65.42 С95 Сысоева, С. В. Тренинг продажи и обслуживания покупателей в розничном магазине / С. В. Сысоева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 144 с.
 43. 65.42 Т35 Терехин, К. Книга коммерческого директора: способы увеличения объёма продаж / К. Терехин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240 с.
 44. 65.42 Х78 Хопкинс, Т. Классическое руководство по продажам = Guide to greatness in sales / Т. Хопкинс ; [ Хопкинс Т.] ; пер.с англ. К. Ткаченко. - М. : Изд-во ФАИР, 2007. - 384 с.
 45. 65.42 Ц93 Цыбульский, К. Управление отделом продаж. Прогноз, организация, мотивация, контроль / Кшиштоф Цыбульский ; Цыбульский Кшиштоф ; пер.Артеменко А. Г. - Х. : Гуманитарный центр, 2009. - 380 с.
 46. 65.42 Ч-90 Чумарин, И. Предотвращение потерь в розничной торговле. Проверенные способы / И. Чумарин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 192 с.
 47. 65.42 Ш23 Шапиро, Д. Моделирование цепи поставок / Д. Шапиро ; пер.Лукинский В.С. - С.Пб. : Питер, 2006. - 720 с.
 48. 65.42 Ш29 Шатт, Д. Г. Управление товарным потоком: руководство по оптимизации логистических цепочек = Directing the flow of product. А guide to improving supply chain planning / Дж. Г. Шатт ; Шатт Дж. Г. ; пер.с англ. Кривошеин С. В. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 49. 65.42 Ш73 Шмигин, И. Философия потребления = Потребитель, производство и маркетинг / И. Шмигин ; Шмигин И. ; пер.Свинченко О. В,. - Х. : Гуманитарній центр, 2009. - 304 с.
 50. 65.42 Ш83 Шпитонков, С. В. Эффективное управление продажами FMCG. Проверено опытом / С. В. Шпитонков. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 51. 65.42 Щ61 Щербань, В. М. Створення товару: маркетингове , конструкторське та технологічне забезпечення : Навч. посіб. / В. М. Щербань, К. М. Таньков, І. С. Задорожний. - К. : Професіонал, 2007. - 288 с.

Аудит: новації та перспективи розвитку

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.053 А64 Аналіз та аудит фінансової звітності підприємств: із використанням комп'ютерних технологій ( на прикладі програми Audit-Expert ) : Навч. посібник / Крисюк В. І., Шпильовий В. А., Безкревна А. В. та ін. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 268 с.
 2. 65.053 А 93 Аудит : підручник / [Ред. Давидов Г. М., Кужельний М. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2009. - 495 с.
 3. 65.053 А 93 Аудит ( Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / [Ред. Немченко В. В., Редько О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 540 с.
 4. 65.053 А93 Аудит в Україні / Ред. Ковальський В. С. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 320 с.
 5. 65.053 А93 Аудит. Методика документування / Ред. Пилипенко І.І. - К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. - 457 с.
 6. 65.053 А93 Аудит: Застосування міжнародних стандартів в аудиторскій практиці України : Навч. посіб. - К. : Статус, 2005. - 172 с.
 7. 65.053 А93 Аудит: теорія і практика : Навч. посіб. / Загородній А.Г. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 456 с.
 8. 65.290-2 Е45 Екологічний менеджмент і аудит : Навч. посіб. / Літвак С. М. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2006. - 200 с.
 9. 65.262 К65 Контроль: інспектування, аудит, бнківський нагляд : Монографія / Стельмах В. С.. Єпіфанов А. О., Сало І. В. та ін. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 432 с.
 10. 65.052 О-17 Облік і аудит : Навч.- метод. посіб. / [Уклад. Смоляр Л. Г., Овчарик Р. Ю., Кам'янська О. В. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 618 с.
 11. 65.052 О-17 Облік і аудит у банках : Навчальний посібник / Коренєва О.Г.,Слав'янська Н.Г.,Євченко Н.Г.,Карпенко О.В.;За ред.Коренєвої О.Г.,Слав'янської Н.Г. - С. : Університетська книга, 2007. - 493с.
 12. 65.052 О-17 Облік, аналіз та аудит : Навч. посіб. / [Білик М. С., Загородній А. Г., Кіндрацька Г. І та ін.]. - К. : Кондор, 2008. - 618 с.
 13. 65.052 О-17 Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посіб. / [Маслак О. О., Жежуха В. Й., Дорошкевич К. О. та ін.]. - К. : Каравела, 2011. - 280 с.
 14. 74.58+65.052 Т36 Тестові завдання для проведення незалежного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.030509 " Облік і аудит" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації : навч. посіб. / [За заг. ред. М. Ф. Огійчука, В. Я. Плаксієнка, Є. В. Калюги]. - К. : Алерта, 2013. - 448 с.
 15. 65.261 Ф59 Фінанси, облік і аудит. - К. : КНЕУ, 2004. - 272 с.
 16. 65.053 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинговий аудит системи збуту : Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, А. В. Балабаниць. - К. : Професіонал, 2004. - 224 с.
 17. 65.053 Б81 Бондар, М. І. Аудит в АПК : Навч. посіб. / М. І. Бондар. - К. : КНЕУ, 2003. - 188 с.
 18. 65.053 Б81 Бондаренко, Н. О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності : Навч. посіб. / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. - К. : ЦНЛ, 2004. - 300 с.
 19. 65.053 Б94 Бутинець, Ф. Ф. Аудит : Підруч. / Ф. Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 512 с.
 20. 65.053 В21 Ватуля, І. Д. Аудит.Практикум : Навчальний посібник / І. Д. Ватуля, Н. А. Канцедал, О. Г. Пономаренко. - К. : ЦУЛ, 2007. - 304с.
 21. 65.052 В65 Войнаренко, М. П. Податковий облік і аудит : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. - К. : ВЦ "Академія", 2009. - 376 с.
 22. 65.052 Г18 Гаманкова, О. О. Облік і аудит у страхових організаціях : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. О. Гаманкова. - К. : КНЕУ, 2004. - 183 с.
 23. 65.053 Г65 Гончарук, Я. А. Аудит : Навч. посіб. / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 443 с.
 24. 65.053 Д13 Давидов, Г. М. Аудит : Підручн. / Г. М. Давидов. - К. : Знання, 2004. - 511 с.
 25. 65.053 Д39 Дєєва, Н. М. Аудит : Навч.- метод. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. - К. : ЦНЛ, 2007. - 184 с.
 26. 65.053 Д45 Дікань, Л. В. Державний аудит : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. - К. : Знання, 2011. - 503 с.
 27. 65.053 Д53 Дмитренко, І. М. Аудит (за міжнародними стандартами) : Навч. посіб. / І. М. Дмитренко. - К. : Кондор, 2013. - 398 с.
 28. 65.053 Д69 Дорош, Н. І. Аудит: теорія та практика / Н. І. Дорош. - К. : Знання, 2006. - 495 с.
 29. 65.053 І-19 Іваніна, О. О. Аудит туристичної діяльності : Навч. посіб. / О. О. Іваніна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 256 с.
 30. 32.81 І-23 Івахненков, С. В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології / С. В. Івахненков. - К. : Знення, 2005. - 286 с.
 31. 65.053 К56 Коваль, И. Г. Аудит / И. Г. Коваль. - М. : МФЮА, 2004. - 110 с.
 32. 65.053 К56 Коваль, М. І. Аудит. Організація і методика аудиту : опорний курс лекцій / М. І. Коваль, О. В. Михайленко. - К. : Персонал, 2014. - 222 с.
 33. 65.053 К84 Крупченко, Е. А. Аудит : Учеб. / Е. А. Крупченко, О. И. Замыцкова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 320 с.
 34. 65.052 Л46 Лень, В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. / В. С. Лень ; Лень В. С. - К. : ЦУЛ, 2009. - 408 с.
 35. 65.052 Л46 Лень, В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай. - К. : ЦНЛ, 2009. - 256 с.
 36. 65.052 Л68 Лобозинська, С. М. Облік і аудит у банку : Навч. посіб. / С. М. Лобозинська ; За ред. проф. Реверчук С.К,. - К. : Знання, 2007. - 630 с.
 37. 65.053 Л72 Лозовицький, С. П. Аудит : навч. посіб. / С. П. Лозовицький ; [Лозовицький С. П.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 466 с.
 38. 65.052 М19 Малишкін, О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : Навч.- практ. посіб. / О. І. Малишкін. - К. : ЦУЛ, 2013. - 376 с.
 39. 65.052 М31 Маслак, О. О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. - К. : Каравела, 2011. - 400 с.
 40. 65.052 М48 Мельник, Т. Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / Т. Г. Мельник ; [ Мельник Т. Г.]. - К. : Кондор, 2009. - 412 с.
 41. 65.053 О-36 Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - Учебник. - К. : Алерта, 2010. - 584 с.
 42. 65.053 П16 Пантелєєв, В. П. Аудит : навч. посіб. / В. П. Пантелєєв ; Пантелєєв В.П. - К. : Професіонал, 2008. - 400 с.
 43. 65.053 П30 Петрик, А. О. Аудит у зарубіжних країнах : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. О. Петрик, М. Т. Фенченко. - К. : КНЕУ, 2005. - 168 с.
 44. 65.053 П93 Пшенична, А. Ж. Аудит : навч. посіб. / А. Ж. Пшенична ; Пшенична А.Ж. - К. : ЦУЛ, 2008. - 320 с.
 45. 65.053 Р98 Рядська, В. В. Аудит : Практикум / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. - К. : ЦУЛ, 2009. - 464 с.
 46. 65.053 С13 Савченко, В. Я. Аудит : Навч. посіб. / В. Я. Савченко. - К. : КНЕУ, 2005. - 322 с.
 47. 65.053 С91 Суха, О. Р. Аудит : навч. посіб. / О. Р. Суха ; [Суха О. Р.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 284 с.
 48. 65.053 У74 Усач, Б. Ф. Аудит : Навч. посіб. / Б. Ф. Усач. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 231 с.
 49. 65.053 У74 Усач, Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами / Б. Ф. Усач. - К. : Знання, 2005. - 247 с.
 50. 65.053 У84 Утенкова, К. О. Аудит : навч. посіб. / К. О. Утенкова ; [Утенкова К. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 408 с.
 51. 65.053 Ч-49 Чернелевський, Л. М. Аудит: теорія і практика : Навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. - К. : Хай-Тек-Прес, 2008. - 560 с.
 52. 65.053 Ш49 Шеремет, А. Д. Аудит : Учеб. / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., доп. и перераб. - М. : Инфра-М, 2006. - 448 с.
 53. 65.053 Ш66 Шкіря, Н. Л. Аудит : навч. посіб. / Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 224 с.

Україна : курс євроінтеграції
( тематична виставка )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [Малик Я.Й., Береза О. І., Киричук О. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 422 с.
 2. 66.3+66.4 П78 Про внутрішнє та зовнішнє становище України : щорічне Послання Перезидента України до Верховної ради України. - К. : НІСД, 2012. - 253 с.
 3. 66.5 Г80 Гречанінов, В. Проблеми забезпечення національної безпеки = Problems of National Security Ensuring / В. Гречанінов ; V. Grechaninov // Україна - НАТО. - 2005. - №2. - С.48 - 58.
 4. 68 Р14 Радецький, В. Євратлантичні підвалини військової освіти = Euro - Atlantic foundations of Military Education / В. Радецький ; V. Radetskiy // Україна - НАТО. - 2005. - №5. - С. 20 - 27.
 5. 67.401 Д36 Державне управління в умовах європейської та євроантлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія. (Моніторинг наукових досліджень і розробок;) : навч. посіб. - Ужгород : Ліра, 2007. - 343 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 2).
 6. 66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [Малик Я.Й., Береза О. І., Киричук О. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 422 с.
 7. 67.4 З-19 Законодавство України: проблеми та перспективи : Збірник матеріалів XIV Всеукр. наук.- практ. конф. / [Редкол.Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 335 с.
 8. 66.4я2 І-71 Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів та понять : навч. посіб. / [укладачі: Артьомов І.В., Вітер Д.В., Загайнова Л.І.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 220 с. - (Серія " Євроінтеграція: український вимір". Вип.4).
 9. 66.4 Н83 Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроантлантичну інтегріцію : навч. посіб.-хрестоматія: У 2 частинах. Ч.I / [уклад. і коментар: І.В. Артьомов, Д.В. Вітер, Л.І. Загайнова та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 452 с. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; Вип. 5).
 10. 66.4 П50 Політика європейської інтеграції : Навч. посіб. / Ред. Воронкова В. Г. - К. : Професіонал, 2007. - 512 с.
 11. 67.7 Т33 Теорія управління в органах внутрішніх справ : Навч. посіб. / Ред. Ліпкан В. А. - К. : КНТ, 2007. - 884 с.
 12. 66.4 А86 Артьомов, І. В. Європейська та євроатлантична інтеграція: український вимір : навч. метод. посіб. і робоча програма навч. дисципліни / І. В. Артьомов ; [Артьомов І. В.]. - Ужгород : Ліра, 2008. - 136 с.
 13. 66.4 А86 Артьомов, І. В. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз : навч. посіб. / І. В. Артьомов ; Артьомов І.В. - Ужгород : Ліра, 2007. - 384 с. - (Серія " Євроінтеграція: український вимір". Вип.7).
 14. 66.4 А86 Артьомов, І. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : монографія / І. В. Артьомов ; [Артьомов І. В.]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 520 с. - (Серія " Євроінтеграція: український вимір". Вип. 13).
 15. 66.4 А86 Артьомов, І. В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : навч. посіб.; у 2-х кн. Кн.1 : Україна-Європейський Союз / І. В. Артьомов ; Артьомов І.В. - Ужгород : Ліра, 2008. - 476 с. - (Серія " Євроінтеграція: український вимір". Вип.11).
 16. 66.4 А86 Артьомов, І. В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : навч. посіб.; у 2-х кн. Кн.2 : Україна-НАТО / І. В. Артьомов ; Артьомов І.В. - Ужгород : Ліра, 2008. - 370 с. - (Серія " Євроінтеграція: український вимір". Вип.11).
 17. 66.4 Г15 Галик, В. Україна в Європі і світі : Навч. посіб. / В. Галик. - К. : Знання, 2013. - 364 с.
 18. 67.401 Л47 Леонова, А. О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції : Навч.-метод. посіб. / А. О. Леонова, В. П. Давидова, О. О. Новачук. - К. : ДПА України, 2007. - 390 с.
 19. 66.4 О-91 Офіцинський, Р. А. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Соціальний аспект : навч. посіб. / Р. А. Офіцинський ; Офіцинський Р.А. - Ужгород : Ліра, 2007. - 320 с. - (Серія " Євроінтеграція: український вимір". Вип.6)
 20. 65.5 С12 Савельєв, Є. В. Українсько-польські економічні відносини у контексті стратегічного партнерства : Монографія / Є. В. Савельєв, В. В. Мельник, С. І. Чеботар. - Т. : Економічна думка, 2003. - 344 с.
 21. 65.5+65.29 Ш67 Школа, І. М. Розвиток підприємництва в контексті євроінтеграційних прпоцесів : навч. посіб. / І. М. Школа, О. В. Бабінська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 272 с.
 22. 67.412.4 Г20 Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Кравчук І.В., Парапан М.В. - К. : Слово, 2004. - 320 с.
 23. 65.5+66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [За ред. С. В, Федонюка, В. Й. Лажніка]. - 2-ге вид., перероб. й доп. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 760 с.
 24. 65.5 М50 Менеджмент європейської економічної інтеграції : підруч. / [За ред. С. М. Писаренко]. - К. : Знання, 2012. - 373 с.
 25. 66.4 Н12 На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів / За ред. С. Максименка, І. Студеннікова. - К. : Логос, 2000. - 224 с.
 26. 66.0 Н72 Нова влада: виклики модернізації. - К. : К.І.С., 2011. - 260 с.
 27. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу : навч. посіб. / [За ред. В. М. Бесчастного]. - К. : Знання, 2011. - 366 с.
 28. 66.4 П76 Пріоритетні питання Плану дій Україна - ЄС : Матеріали міжнар. науково-практич. конф. - К. : Енергія, 2006. - 100 с.
 29. 76.0 Р68 Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції. - Європейська Комісія, 2001. - 88 с.
 30. 66.4 У45 Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 7 / ред. Денисенко А. - К., 2006. - 720 с.
 31. 65.5+66.4 Г71 Горюнова, Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. - К. : Академвидав, 2013. - 224 с.
 32. 66.4 Д14 Дайнен, Д. Дедалі міцніший союз: Курс Європейської інтеграції = Ever closer union. An Introduktion European Integration / Д. Дайнен. - К. : К.І.С., 2006. - 696 с.
 33. 66.3 Д53 Дмитренко, М. А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України : Монографія / М. А. Дмитренко. - К. : Знання України, 2006. - 348 с.
 34. 67.412.3 К56 Ковальова, О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України : Монографія / О. О. Ковальова. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. - 338 с.
 35. 65.5 К65 Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; [ Ред. Губерський Л. В. ]. - К. : Знання, 2009. - 751 с.
 36. 66.4 К65 Копійка, В. В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна / В. В. Копійка. - К. : Юридична думка, 2005. - 448 с.
 37. 66.4 К65 Копійка, В. В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стратегія розвитку / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко, М. А. Миронова. - К. : Знання, 2010. - 94 с.
 38. 65.5 К66 Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М. В. Кордон ; Кордон М.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 172 с.
 39. 67.407.2 Л72 Лозо, В. И. Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза. (Концепция, программное обеспечения, систематизация и комментарии действующего законодательства ЕС) / В. И. Лозо ; Лозо В.И. - Х. : Право, 2008. - 368 с.
 40. 65.5 М91 Мусис, Н. Усе про спільні політики Європейського союзу = Guide to eu policies / Н. Мусис. - К. : К.І.С., 2005. - 466 с.
 41. 66.2 П32 Піляєв, І. С. Політична трансформація у сучасному світі: погляд з України : навч. посіб. / І. С. Піляєв ; [Піляєв І. С.]. - К. : Персонал, 2011. - 112 с.
 42. 66.4 П32 Піляєв, І. С. Рада Європи в сучасному Євроінтеграційному процесі : монографія / І. С. Піляєв ; Піляєв І. С. - К. : Юридична книга, 2003. - 436 с.
 43. 65.01 П46 Поживанов, М. Повернення на континент європейської цивілізації / М. Поживанов. - К. : Альтерпрес, 2006. - 352 с.
 44. 67.412.3 П61 Посельський, В. Конституційний устрій Європейського Союзу : Навч. посіб. / В. Посельський. - К. : Таксон, 2005. - 280 с.
 45. 65.5 Є24 Євроекономічна іінтеграція України : навч. посіб. / [Михайлова Л. І., Волченко Н. В., Зінчук Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 46. 74.58 Є 24 Європейська юридична освіта і наука : Збірник матеріалів VII Міжнар. наук.- практич. конфер. 12-14 жовтня 2012 р. / Редкол. Бошицький Ю. Л., Ващук Ф. Г., Чернецька О. В. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 300 с.
 47. 74.58 І 73 Інтеграція в Європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / [За заг. ред. Ф. Г. Ващука]. - Ужгород : ЗакДУ, 2011. - 560 с.
 48. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу: особлива частина : навч. посіб. ( з урахув. положень Лісабонського Договору) / [Ред. Аракелян М. Р., Вишняков О. К.]. - К. : Істина, 2010. - 528 с.
 49. 65.5 У45 Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : Навч. посіб. / Авт. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Гальчинський А.С. та ін. - К. : Либідь, 2002. - 470 с.
 50. 66.4+87.3 Ф56 Філософія інтеграції : монографія / [За заг. ред. В. Д. Бондаренка, Ф. Г. Ващука]. - Ужгород : ЗакДУ, 2011. - 544 с.
 51. 65.5 Б14 Багрова, І. В. Міжнародна економічна діяльність України : Навч. посібник / І. В. Багрова, О. О. Гетьман, В. Є. Власюк. - К. : ЦУЛ, 2004. - 384 с.
 52. 66.4 Б91 Буряк, П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності : Навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 336 с.
 53. 66.4 Г15 Галик, В. Україна в Європі і світі : Навч. посіб. / В. Галик. - К. : Знання, 2013. - 364 с.
 54. 74 К48 Клепко, С. Ф. Інтегративна освіта і поліформізм знання / С. Ф. Клепко. - К., Полтава, Х. : ПОІПОПП, 1998. - 360 с.
 55. 65.5 Л84 Лук'яненко, Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності : Навч. посіб. / Д. Г. Лук'яненко. - К. : КНЕУ, 2005. - 204 с.
 56. 65.5 Р15 Радзієвська, С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України / С. О. Радзієвська. - К. : Знання України, 2012. - 344 с.
 57. 66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика і безпека України. Людина. Суспільство. Держава. Міжнародні структури : Монографія / Л. Д. Чекаленко. - К. : НІПБМ, 2004. - 352 с.

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,тебе своїм сучасником звемо...
(до 200 річниці від дня народження
Т.Г. Шевченка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар/ ШевченкоТ.-Донецьк:ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 480 с.
 2. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.1. Поезія 1837-1847/ Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 3. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.2. Поезія 1847-1861/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 4. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.3. Драматичні твори. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 592 с.
 5. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.4. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 600 с.
 6. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 496 с.
 7. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.6. Листи. Дарчі та власні написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 623 с.
 8. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Мар'яна-черниця: Факсимільне видання рукопису.- К.: Наукова думка, 1997. - 48 с.
 9. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко/ [Ушкалов Л. В.].- Х.: Фоліо, 2009. - 122 с.- (Знамениті українці).
 10. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.- 2-ге вид.- К.: Обереги, 2004. - 480 с.
 11. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко , І.(Митрополит Ілларіон) Тарас Шевченко/ Упоряд. М.С.Тимошик.- К.: Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 12. 84(4 Укр) І-99 Іваненко О.Д. Твори в п'яти томах. Т. 5. Тарасові шляхи: Роман IV-V ч./ [Іваненко О.].- К.: Веселка, 1985. - 397 с.
 13. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар.- Рівне: Волинські обереги, 2004. - 640 с.
 14. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І.М. Тарас Шевченко. Життя і творчість/ Дзюба І.М.- К.: КМ Академія, 2008. - 720 с.
 15. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І. З криниці літ: У 3-х т. Т.2. Шевченко і світ; Естетика і культурологія; Знайомство з десятою Музою; "Бо то не просто мова, звуки..."; Тернисті дороги порозуміння.- К.: Обереги: Гелікон, 2006. - 848 с.
 16. 83.3(4 Укр) В65 Вічний як народ = Сторінки до біографії Т.Г. Шевченка/ Авт.-упор. О.І. Руденко, Н.Б. Петренко.- Навч. посібник.- К.: Либідь, 1998. - 272 с.
 17. 83.3(4 Укр) Л98 Ляхова Ж.Т. За рядками листів Тараса Шевченка.- К.: Дніпро, 1984. - 136 с.
 18. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма.- К.: КМ Академія, 2004. - 181 с.
 19. 83.3(4Укр) Л86 Луценко І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків)/ І.Луценко, І.Братусь.- К.: Либідь, 2002. - 192 с.
 20. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи.- К.: Україна, 2004. - 207 с.
 21. 83.3(4Укр) Щ64 Щербина В. Євангеліє українців, або Крилаті вислови "Кобзаря".- К.: Вид-во О.Теліги, 2001. - 496 с.
 22. 83.3(4 Укр) М74 Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка.- К.: Наукова думка, 1993. - 148 с.
 23. 83.3(4 Укр) С60 Соловей Е. Українська філософська лірика.- Навч. посібн. з спецкурсу.- К.: Юніверс, 1999. - 368 с.
 24. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Заявити про себе культурою.- К.: Генеза, 2001. - 680 с.
 25. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко В. Тарас Шевченко в Москві/ [Мельниченко В.].- К.: Либідь, 2009. - 740 с.
 26. 83.3(4 Укр) В11 В сім'ї вольній новій: Шевченківський збірник. Вип. 3/ Упоряд. Дмитренко О.М., Костенко В.К.- К.: Радянський письменник, 1986. - 335 с.
 27. 83.3 Укр Н19 Назаренко М.Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали).- К.: Сварог, 2006. - 688 с.
 28. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар: [Вибр. поетичні твори]/ Шорубалка Л.С.- К.: МАУП, 2005. - 472 с.
 29. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно- культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури/ [Жулинський М. Г.].- К.: Наук. думка, 2010. - 560с.
 30. 83.3(4 Укр) Д72 Драч І.Ф. Гора/ Докум. драма-колаж.- К.: Укр. письменник, 1997. - 118 с.
 31. 84.5 Ш37 Шевченко , Тарас Давидові псалми.- Автографи Тараса Шевченко, давньослав'янські переклади, українсь.- К.: Дім, Сад, Город, 2000. - 84 с.
 32. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2002. - 268 с.
 33. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко: монографія/ Іванишин П.В.- К.: Академвидав, 2008. - 392 с.
 34. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький В. Слово про Кобзаря: Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки.- Суми: Собор, 2002. - 208 с.
 35. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович П. Шевченкознавчі студії.- Черкаси: Брама, 2002. - 220 с.
 36. 83.3(4 Укр) Ф35 Федченко П.М. Тарас Шевченко і сучасність: Методичні рекомендації на допомогу лекторам і активістам Товариства книголюбів.- К.: Т-во книголюбів, 1984. - 52 с.
 37. 83.3(4Укр) Ш37 Т.Г. Шевченко і слов'янські народи.- К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1964. - 108 с.
 38. 83.3(4 Укр) К55 Кобзарева пісня: Поезія Тараса Шевченка і музика.- К.: Юні таланти, 1994. - 76 с.
 39. 85.1 Р42 Реріх і Шевченко. Каталог виставки 2000-2001 років: Статті та матеріали круглого столу.- К.: Оранта, 2004. - 112 с.

Лютий 2014

Статистика : концептуально-методологічний розвиток

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.6 С78 Статистика підприємств : навч. посіб. / [Матковський С. О., Гринькевич О. С., Сорочак О. З. та ін.]. - К. : Алерта, 2013. - 560 с.
 2. 60.6 Г69 Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий ; [Горкавий В. К.]. - вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Алерта, 2012. - 608 с.
 3. 60.6 П68 Правова статистика : Збірник задач / Вакарчук С,Б,, Жир С.І., Маргаритіна О.Б., Навроцька Н.Г.; За ред. Навроцької Н.Г. - К. : Знання, 2007. - 479 с.
 4. 60.6 П68 Правова статистика : навч. посіб. / [Пихтін М. П., Поліщук Г. С., Шерман М. С. та ін.]. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 272 с.
 5. 60.6 С78 Статистика : навч.-метод. посіб. / [Ред. Єріна А. М., Моторина Р. М.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 448 с.
 6. 60.6 С78 Статистика : Навч. посіб. / [Матковський С. О., Гальків Л. І., Гринькевич О. С. та ін.]. - 2-ге вид., доп. і випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 429 с.
 7. 60.6 С78 Статистика : учеб. / [Под ред. И. И. Елисеевой]. - С.Пб. : Статистика, 2010. - 368 с. - CD.
 8. 60.6 С78 Статистика ринку праці:міжнародні стандарти та національний досвід : Навч. посіб. / За ред. Власенко Н.С., Григорович Н.В., Рубльової Н.В. - К. : Тов. " Август Трейд", 2006. - 246 с. : іл. - с. 315-320.
 9. 60.6 С78 Статистика: збірник задач / [Кустовська О. В., Матійчук Л. П., Чорний В. С. та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 88 с.
 10. 60.6 С78 Статистика: структурно-логічні схеми та задачі : навч. посіб. / [Ред. Єріна А. М.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 304 с.
 11. 60.6 Т33 Теория статистики : учеб. / [Р.А. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникрва Н.А., Шувалов Е.Б.под ред. Р.А. Шмойловой]. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 656 с.
 12. 60.6 Т33 Теорія статистики : навч. посібник / [ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук та ін ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 320 с.
 13. 60.6 Т33 Теорія статистики : навч. посіб. / [ Макаренко М. В., Гойхман І. М., Гладчук О. О. та ін. ]. - К. : Кондор, 2010. - 236 с.
 14. 60.6 Б42 Бек, В. Л. Практикум з теорії статистики / В. Л. Бек, Г. В. Капленко. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 320 с.
 15. 60.6 В19 Васєчко, О. О. Методологічні основи статистики підприємств : монографія / О. О. Васєчко ; Васєчко О. О. - К. : НТК стат. дослідж., 2005. - 296 с.
 16. 60.6 В55 Вишневецька, Л. І. Митна статистика : навч. посіб. / Л. І. Вишневецька ; Вишневецька Л. І. - К. : Професіонал, 2008. - 352 с.
 17. 60.6 Г52 Гладун, О. М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика : монографія / О. М. Гладун ; [Гладун О. М.]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 348 с.
 18. 60.6 Г61 Головач, А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладана статистика : Навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К. : КНЕУ, 2005. - 333 с.
 19. 60.6 Е71 Ерина, А. М. Теория статистики : Практикум / А. М. Ерина, З. О. Пальян. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 267 с.
 20. 60.6 Е91 Ефимов, М. Р. Практикум по социальной статистике / М. Р. Ефимов, С. Г. Бычкова. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 448 с.
 21. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Теорія статистики : Навч. посіб. / В. Б. Захожай ; Захожай В. Б., Федорченко В. С. - К. : МАУП, 2006. - 264 с.
 22. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика : Підруч. / В. Б. Захожай, І. І. Попов. - К. : МАУП, 2006. - 536 с.
 23. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика якості : Підруч. / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. - К. : МАУП, 2005. - 576 с. - Гриф.
 24. 60.6 К17 Калачова, І. В. Правова статистика : Навч. посіб. / І. В. Калачова, Г. Г. Трофімова. - К. : КНЕУ, 2005. - 300 с.
 25. 60.6 К56 Ковтун, Н. В. Теорія статистики : Підруч. / Н. В. Ковтун. - К. : Знання, 2012. - 399 с.
 26. 60.6 К78 Крамченко, Л. І. Статистика ринку товарів і послуг : навч. посіб. / Л. І. Крамченко ; [Крамченко Л. І.]. - 2-ге вид., випр. та доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 296 с.
 27. 60.6 К90 Кулинич, О. І. Теорія статистики : підруч. / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. - 5-те вид., перероб, і доп. - К. : Знання, 2010. - 239 с.
 28. 60.6 М13 Мазуренко, В. П. Статистика : навч.- метод. посіб. / В. П. Мазуренко ; [Мазуренко В. П.]. - К. : Київський університет, 2006. - 315 с.
 29. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Статистика : підруч. / А. Т. Мармоза ; Мармоза А. Т. - К. : КНТ Ельга-Н, 2009. - 896 с.
 30. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Правова статистика : Навч. посіб. / А. Т. Мармоза. - К. : Кондор, 2006. - 536 с.
 31. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Практикум із статистики : Навч. посіб. / А. Т. Мармоза. - К. : Кондор, 2005. - 512 с.
 32. 60.6 М31 Маслій, В. В. Статистика : навч. посіб. / В. В. Маслій ; Маслій В.В. - Тернопіль : Капт-бланш, 2007. - 270 с.
 33. 60.6 М34 Матковський, С. О. Теорія статистики : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. Р. Марець. - 2-ге вид.. стереотип. - К. : Знання, 2010. - 534 с.
 34. 60.6 Н15 Навроцька, Н. Г. Правова статистика : навч. посіб. / Н. Г. Навроцька ; Навроцька Н.Г. - К. : Знання, 2007. - 280 с.
 35. 60.6 О-62 Опря, А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. / А. Т. Опря ; [Опря А. Т.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 36. 60.6 П14 Пальян, З. О. Демографічна статистика : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / З. О. Пальян ; Пальян З. О. - К. : КНЕУ, 2006. - 132 с.
 37. 60.6 П58 Попов, І. І. Теорія статистики. Практикум : навч. посіб. / І. І. Попов ; [Попов І. І.]. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 290 с.
 38. 60.6 П77 Притула, М. М. Практикум із теорії статистики : Навч. посіб / М. М. Притула, О. Є. Онишко. - Л. : Компакт-ЛВ, 2006. - 224 с.
 39. 60.6 Р59 Рогожнікова, Н. В. Теорія статистики : Навч. посіб. / Н. В. Рогожнікова. - К. : Атіка, 2005. - 128 с.
 40. 60.6 С79 Стегней, М. І. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. - К. : Кондор, 2011. - 306 с.
 41. 60.6 С79 Стеценко, С. Г. Демографічна статистика : Підруч. / С. Г. Стеценко. - К. : Вища шк., 2005. - 415 с.
 42. 60.6 Т12 Таганов, Д. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях / Д. Таганов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 192 с.
 43. 60.6 Т19 Тарасенко, І. О. Статистика : Навч. посіб. / І. О. Тарасенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 344 с.
 44. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 45. 60.6 Т48 Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики : підруч. / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 442 с.
 46. 60.6 Т67 Тринько, Р. І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навч. посіб. / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник. - К. : Знання, 2011. - 397 с.
 47. 60.6 У52 Уманець, Т. В. Загальна теорія статистики : навч. посіб. / Т. В. Уманець ; Уманець Т. В. - К. : Знання, 2006. - 239 с.
 48. 60.6 Ч-37 Чекотовський, Е. В. Історія статистичної науки : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський ; [Чекотовський Е. В.]. - К. : Знання, 2011. - 495 с
 49. 60.6 Ш74 Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова ; Под ред. Шмойловой Р.А. - 2-е изд., пер.и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 416 с.
 50. 60.6 Ш87 Штангрет, А. М. Статистика : Навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. - К. : ЦНЛ, 2005. - 232 с.

Економічна теорія як основа компетенції сучасного економіста

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01+65.012.2 Е45 Економічна теорія. Макроекономіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 2. 65.01+65.5 Е45 Економічна теорія. Міжнародна економіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 143 с.
 3. 65.01+65.012.1 Е45 Економічна теорія. Мікроекономіка : Підруч. / [Ред.Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 134 с.
 4. 65.01 Е45 Економічна теорія. Національна економіка : Підруч. / [Ред.Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 270 с.
 5. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [За ред. В. М. Тарасевича ]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія. Практикум : навч. посіб. / [Базилюк А. В., Дерій Ж. В., Концева В. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012.
 7. 65.01 Д43 Дзюбик, С. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С. Дзюбик, О. Ривак. - К. : Знання, 2006. - 481 с.
 8. 65.01 Б72 Бобров, В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : Підруч. / В. Я. Бобров. - К. : Вища шк., 2003. - 719 с.
 9. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ Ред. В.Д. Базилевич ]. - 8-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2012. - 702 с. - (Класичний університетський підручник).
 10. 65.01 Б61 Білецька, Л. В. Економічна теорія ( Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка ) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 688 с.
 11. 65.01 Б17 Базилевич, В. Д. Ринкова економка: основні поняття і категорії : Навч. посібн. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - К. : Знання, 2006. - 263 с.
 12. 65.01 Х76 Хомяков, В. І. Економіка сучасної України : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2009. - 426 с.
 13. 65.01 Б12 Баб'як, М. Н. Економічна теорія : Навч. посіб. / М. Н. Баб'як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 208 с.
 14. 65.01 М13 Мазур, О. Є. Основи економіки. Теорія і практикум : Навч. посібн. / О. Є. Мазур. - К. : Лібра, 2008. - 288 с.
 15. 65.01 Г60 Голіков, А. П. Економіка України : навч. посіб. / А. П. Голіков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба. - К. : Знання, 2009. - 286 с.
 16. 65.01 М15 Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика = Economics: principles, problems, and policies : Учебник / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - 16-е изд. - К. : ИНФРА-М, 2007. - 940 с.
 17. 65.01 С37 Симкина, Л. Г. Экономическая теория : Учеб. пособие / Л. Г. Симкина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 448 с. - ((Учебное пособие)).
 18. 65.01 С81 Столяров, В. И. Экономика : учебник / В. И. Столяров ; Столяров В. И. - М. : Академия, 2008. - 512 с.
 19. 65.01 С48 Сломан, Дж. Экономикс / Дж. Сломан, М. Сатклифф. - 5-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 832 с.
 20. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [Ред. Семененко В. М., Коваленко Д. І.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 21. 65.01 Е45 Економічна теорія: політична економія : підручник / за заг. ред.С.І. Юрія. - К. : Кондор, 2009. - 604 с.
 22. 65.01 К72 Костюк, В. С. Економічна теорія : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. - К. : ЦНЛ, 2009. - 282 с.
 23. 65.01 П31 Петруня, Ю. Е. Основы экономической теории : учеб. пособ. / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Знання, 2011. - 359 с.
 24. 65.01 Б93 Бутук, А. И. Экономическая теория : Учеб. пособ. / А. И. Бутук. - К. : Вікар, 2000. - 644 с.
 25. 65.01 Н84 Носова, С. С. Экономическая теория : Учеб. / С. С. Носова ; Носова С. С. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2008. - 800 с.
 26. 65.01 М74 Моделювання економічної динаміки : Навч. посіб. / Лавінський Г.В., Пшенишнюк О.С., Устенко С.В., Шарапов О.Д. - К. : Атіка, 2006. - 276 с.
 27. 65.01 Б86 Бочан, І. О. Глобальна економіка : Підруч. / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. - К. : Знання, 2007. - 403 с.
 28. 65.01 Е45 Економіка розвитку : Підруч. / Царенко О.М., Бей Н.О., Д'яконова І.І. та ін. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 590 с.
 29. 65.01 П54 Полякова, О. Ю.Моделирование системных характеристик экономики = Modelling of system characteristics of economy : Учеб. пособие / О. Ю. Полякова, А. В. Милов. - 2-е изд., стереотип. - Х. : ИД "ИНЖЕК", 2006. - 296 с.
 30. 65.01 Я45 Якість економічного зростання / Вінод Т., Далайламі М., Дарешвар А., Кауфман Д., Кішор Н., Лопес Р., Ван Я. - К. : Основи, 2002. - 350 с.
 31. 65.01 С60 Солтис, В. В.. Лелюк Ю. М. Політична економія (модульний варіант) : Навч. посіб. / В. В.. Лелюк Ю. М. Солтис, В. Ф. Іванюта ; Ред. Аранчій І. В. - К. : Зовнішня торгівля, Ельга, 2007. - 432 с.
 32. 65.01 М48 Мельник, Л. Ю. Економічна теорія- політекономічний контекст : Навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. - К. : Кондор, 2008. - 524 с.
 33. 65.01 Х69 Ходжаян, А. О. Політична економія : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплини / А. О. Ходжаян ; Ходжаян А. О. - К. : Кондор, 2009. - 304 с.
 34. 65.01 П50 Політична економія : підручник / за наук. ред. В.Г.Федоренка; [Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М. та ін. ]. - К. : Алерта, 2008. - 487 с.
 35. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 36. 65.01 К95 Кучеренко, В. Р. Основи економічної кон'юнктури : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов. - К. : ЦНЛ, 2004. - 224 с.
 37. 65.01 В53 Віскузі, В. Кіп та ін. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : Пер. з англ. / В. Кіп та ін. Віскузі ; В.Кіп Віскузі, Джон М.Вернон, Джозеф Е.Гарингтон (мол.). - К. : Основи, 2004. - 1047 с.
 38. 65.01 Ч-96 Чухно, А. А. Сучасні економічні теорії : Підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко ; За ред. Чухна А.А. - К. : Знання, 2007. - 878 с.
 39. 65.01 Ш33 Швайка, Л. А. Державне регулювання економіки : підручник / Л. А. Швайка ; Швайка Л.А. - К. : Знання, 2008. - 462 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 40. 65.01 Ф34 Федулова, Л. І. Інноваційна економіка : Підруч. / Л. І. Федулова. - К. : Либідь, 2006. - 480 с.
 41. 65.01 С91 Сучасні проблеми розвитку економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Пробл. інтеграції економіки України в ЄС і вступ до СОТ", м. Київ, МАУП, 20 трав. 2006 р., "Концепт. засади формування стратегії соц.-екон. розвитку України", м. Київ, МАУП, 25 жовт. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. : іл.
 42. 65.01 К90 Кульчицький, Б. Сучасні економічні системи : Навч. посіб. / Б. Кульчицький. - Львів : Афіша, 2004. - 279 с.
 43. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 44. 65.01 Б90 Бугорский, В. Н. Сетевая экономика : учеб. пособие / В. Н. Бугорский ; Бугорский В.Н. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 256 с.
 45. 65.01 І-20 Іванова, Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова ; [Іванова Н. Ю.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 266 с.
 46. 65.01 Р64 Розанова, Н. М. Экономическая теория фирмы : Учебник / Н. М. Розанова ; Розанова Н. М. - М. : ЗАО Изд-во"Экономика", 2009. - 447 с.
 47. 65.01 Б83 Бортіс, Г. Інституції, поведінка та економічна теорія. Внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Г. Бортіс ; [Бортіс Г.; пер. з англ. Т. Бардадим]. - К. : КМ Академія, 2007. - 560 с.
 48. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 222 с.
 49. 65.01 П54 Поляков, В. А. Универсальная экономическая теория: Организационный механизм управления / В. А. Поляков. - М. : Изд-во Нац. академии управления, межсистемного прогнозирования и кардинальной пс, 2004. - 192 с.
 50. 65.01 Х15 Хазлит, Генри. Экономика за один урок / Г. Хазлит ; Хазлит Генри. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. - 256 с. : ил.

Січень 2014

Організаційна поведінка і командна діяльність

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.24 А83 Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг ; Армстронг М. ; пер.под ред. С.К. Мордовина. - 8-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 832 с.
 2. 65.290-2 А87 Архангельский, Г. А. Организация времени: От личной эффективности к развитию фирмы / Г. А. Архангельский. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 3. 65.290-2(6) В58 Власова, А. М. Організаційна поведінка : Навч. посібник / А. М. Власова, Л. М. Савчук, В. Б. Савінова. - К. : КНЕУ, 1998. - 96 с.
 4. 65.290-2(6) Г46 Гибсон, Д. Л. Организации: поведение, структура, процессы / Дж.Л. Гибсон, Д. М. Иванцевич, Д. Х. Донелли. - Пер. с англ.; 8-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 662 с.
 5. 65.290-2 Г69 Горин, С. В. Деловая репутация организации / С. В. Горин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 256 с.
 6. 65.290-2(6) Г79 Грей, К. Организации. Теории. конфликты и менеджеры / К. Грей. - Пер. с англ. - Х. : Гуманитарный центр, 2008. - 196 с.
 7. 65.290-2(6) Д99 Дяченко, Т. О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства : посіб. / Т. О. Дяченко, Л. І. Скібіцька. - К. : Освіта України, 2011. - 248 с.
 8. 65.290-2(6) Е77 Еропкин, А. М. Организационное поведение : конспект лекций / А. М. Еропкин ; [Еропкин А. М.]. - М. : Приор; ИВАКО Аналитик, 1998. - 96 с.
 9. 65.290-2 Є27 Євтушевський, В. А. Корпоративне управління : Підруч. / В. А. Євтушевський. - К. : Знання, 2006. - 406 с.
 10. 65.290-2(6) К27 Карташова, Л. В. Организационное поведение / Л. В. Карташова, Т. В. Никонова, Т. О. Соломанидина. - Учебник. - М. : Инфра-М, 2000. - 220 с.
 11. 65.290-2(6) К27 Карташова, Л. В. Поведение в организации : Учебник / Л. В. Карташова, Т. В. Никонова, Т. О. Соломанидина. - М. : Инфра-М, 1999.
 12. 65.290-2(6) К59 Козлов, В. В. Корпоративная культура : учеб.-практич пособ. / В. В. Козлов ; Козлов В. В. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 304 с.
 13. 65.290-2(5) К68 Корпоративна культура : Навч. посіб. / Ред. Хаєт Г.Л. - К. : ЦУЛ, 2003. - 403 с.
 14. 65.290-2(6) К68 Корпоративна культура : Навч. посіб. / [Захарчин Г. М., Люб омудрова Н. П., Винничук Р. О. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 342 с.
 15. 65.290-2(6) К78 Красовский, Ю. Д. Организационное поведение : учебник / Ю. Д. Красовский ; Красовский Ю.Д. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 527 с.
 16. 65.290-2(6) Л96 Лютенс, Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс. - Пер. с англ. 7-го изд. - М. : Инфра-М, 1999. - 692 с.
 17. 65.290-2 М19 Маллинз, Л. Менеджмент и организационное поведение : Учеб.-практ. пособие / Л. Маллинз ; Пер. с англ. Т.Цеханович и др. - Мн. : Новое знание, 2003. - 1039 с.
 18. 65.290-2 М60 Мильнер, Б. З. Теория организации : учеб. / Б. З. Мильнер. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2009. - 864 с.
 19. 65.290-2(6) М75 Молл, Е. Г. Менеджмент. Организационное поведение : учеб. пособ. / Е. Г. Молл ; [ Молл Е. Г. ]. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 160 с.
 20. 88.4-8 М80 Морозова, Г. Б. Практическое сопровождение организации и персонала / Г. Б. Морозова. - С.Пб. : Речь, 2006. - 400 с.
 21. 88.4-4 М92 Мучински, П. Психология. Профессия. Карьера / П. Мучински. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 539 с.
 22. 88.53 Н32 Настольная книга карьериста. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 448 с.
 23. 65.290-2(6) Н65 Никуленко, Т. Г. Организационное поведение / Т. Г. Никуленко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 407 с.
 24. 65.290-2(6) Н72 Новак, В. О. Організаційна поведінка : Підруч. / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, О. В. Ільєнко. - К. : Кондор, 2013. - 498 с.
 25. 65.290-2(6) Н-93 Ньюстром, Д. В. Организационное поведение / Дж. В. Ньюстром, К. Дэвис ; Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб : Питер, 2000. - 448 с.
 26. 65.290-2(6) О-52 Оксинойд, К. Э. Организационное поведение : учебник / К. Э. Оксинойд ; [Оксинойд К. Э.]. - М. : Кнорус, 2009. - 480 с.
 27. 65.290-2(6) О-64 Организационное поведение / Под ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О.Н. - С.Пб. : Питер, 2004. - 432 с.
 28. 65.290-2(6) О-64 Организационное поведение. Хрестоматия : учеб. пособ. / [ Сост. Райгородский Д. Я. ]. - Самара : Бахрам-М, 2006. - 752 с.
 29. 65.290-2(6) О64 Організаційна поведінка / Гелрігел Д.,Слокум-молодший Дж.В., Вудмен Р.В., Бренінг Н.С. - Пер. з англ. - К. : Основи, 2001. - 726 с.
 30. 65.290-2 П32 Пино, Р. Корпоративное айкидо / Р. Пино ; Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - С.Пб. : Питер, 2001. - 224 с.
 31. 65.290-2(2) П84 Прохорова, М. В. Персонал, приносящий прибыль. Технологии рационального управления персоналом / М. В. Прохорова, Ю. И. Кондратьева. - М. : Эксмо, 2009. - 624 с.
 32. 65.290-2(6) Р34 Резник, С. Д. Организационное поведение : учеб. / С. Д. Резник ; [Резник С. Д.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2009. - 430 с.
 33. 65.290-2 Р83 Рудинская, Е. В. Корпоративный менеджмент / Е. В. Рудинская, С. А. Яромич. - К. : КНТ, Эльга-Н, 2008. - 416 с.
 34. 65.290-2(6) С12 Савельєва, В. С. Організаційна поведінка : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 35. 65.290-2 С56 Современный менеджмент: теория и практика / Комаров А.Г., Кудашев А.Р., Брандукова А.А., Муфтиев Г.Г. - С.Пб. : Питер, 2004. - 432 с.
 36. 65.290-2(2) С72 Спивак, В. А. Организационное поведение и управление персоналом / В. А. Спивак. - СПб : Питер, 2001. - 416 с.
 37. 65.290-2(5) С72 Спивак, В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. - СПб : Питер, 2001. - 352 с.
 38. 87.7 Т41 Тимошенко, Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет : Навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. - К. : Знання, 2006. - 391 С.
 39. 65.290-2(6) Т56 Томсон, Кевин М. Рецепты корпоративной культуры. Как изменить привычное поведение = The company culture cookbook. How to change the way do thing around here / Кевин М. Томсон. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 272 с.
 40. 65.290-2 Ф79 Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці : Навч. посіб. / Ред. Круш П. В. - К. : ЦНЛ, 2007. - 264 с.
 41. 65.290-2(2) Х88 HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле / Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 42. 65.290-2(6) Ш26 Шаронова, Н. В. Организационное поведение : учеб. пособие / Н. В. Шаронова ; [Шаронова Н. В.]. - Х., 2001. - 208 с.
 43. 65.290-2(6) Ш39 Шейн, Э. Х. Организационная культура и лидерство. Построение, эволюция, совершенствование / Э. Х. Шейн ; пер.Жильцов С., Чех А. - С.Пб. : Питер, 2002. - 336 с. - (Теория и практика менеджмента).
 44. 65.290-2(6) Ш49 Шермерорн, Д. Организационное поведение = Organizational behavior / Дж. Шермерорн, Дж. Хант, Р. Осборн ; пер.Малкова И. - 8-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 637 с.
 45. 65.290-2 Ш74 Шморгун, Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун ; [ Шморгун Л. Г. ]. - К. : Знання, 2010. - 452 с.
 46. 65.290-2(6) Э45 Элвессон, М. Организационная культура : Пер. с англ. / М. Элвессон. - Х : Гуманитарный Центр, 2005. - 460 с.

Місце соціально-трудових відносин в теорії економіки праці

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.24 Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / Мерзляк А.В., Михайлов Є.П., Корецький М.Х., Михайлова Г.О. - К. : ЦНЛ, 2005. - 240 с.
 2. 65.24 Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини : Навч. посібн. / Ковальова В.М. - К. : ЦНЛ, 2006. - 256 с.
 3. 65.24 Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [Акулов М. Г., Драбаніч А. В.. Євась Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с.
 4. 65.24 Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини : Зб. завдань і вправ: Навч. посібн. / Дарченко Н.Д., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Мікрюков О.М. - К. : ЦНЛ, 2007. - 252 с.
 5. 65.24 Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [ Качан Є. П., Дяків О. П., Надвиничний С. А. та ін. ]. - К. : Знання, 2008. - 407 с.
 6. 65.24 Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / [ Колот А. М., Грішнова О. А., Герасименко О. О. та ін. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 711 с.
 7. 65.24 Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / [Ред. Назарова Г. В.]. - К. : Знання, 2012. - 573 с.
 8. 65.24 А39 Акіліна, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - К. : Алерта, 2010. - 734 с.
 9. 65.24 А39 Акіліна, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2012. - 820 с.
 10. 65.24 Б91 Буряк, П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. - К. : ЦНЛ, 2004. - 440 с.
 11. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О. А. Грішнова. - К. : Знання, 2004. - 535 с.
 12. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О. А. Грішнова. - К. : Знання, 2006. - 559 с.
 13. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / О. А. Грішнова ; Грішнова О. А. - 4-те вид., оновлене. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
 14. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова ; [Грішнова О. А.]. - 5-те вид., оновл. - К. : Знання, 2011. - 390 с.
 15. 65.24 Є83 Єсінова, Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / Н. І. Єсінова. - К. : Кондор, 2004. - 432 с.
 16. 65.24 Є83 Єсінова, Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / Н. І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с.
 17. 65.24 З-13 Завіновська, Г. Т. Економіка праці : Навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. - К. : КНЕУ, 2000. - 200 с.
 18. 65.24 З-13 Завіновська, Г. Т. Економіка праці : Навч. посібн. / Г. Т. Завіновська. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с.
 19. 65.24 З-13 Завіновська, Г. Т. Економіка праці : Навч. посібн. / Г. Т. Завіновська. - 2-ге вид. без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 300 с.
 20. 65.24 І-44 Іляш, О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. - К. : Знання, 2010. - 476 с. - CD.
 21. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 22. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Калина. - К. : МАУП, 2004. - 272 с. : іл.
 23. 65.24 К26 Карпіщенко, О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 264 с.
 24. 65.24 Л84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / В. М. Лукашевич. - Львів : Новий світ, 2004. - 248 с.
 25. 65.24 Л84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич ; [Лукашевич В. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Л. : Новий світ-2000, 2012. - 424 с. - CD.
 26. 65.24 М36 Махсма, М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / М. Б. Махсма. - К. : Атіка, 2005. - 304 с.
 27. 65.24 М36 Махсма, М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / М. Б. Махсма. - 2-ге вид. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 188 с.
 28. 65.24 П22 Пащенко, І. Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / І. Н. Пащенко. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 260 с.
 29. 65.24 Т41 Тимош, І. М. Економіка праці : Навч. посібн. / І. М. Тимош ; [Тимош І. М.]. - Т. : Астон, 2001. - 347 с.
 30. 65.24 Ч-45 Червінська, Л. П. Економіка праці : Навч. посібн. / Л. П. Червінська ; [Червінська Л. П.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 288 с.
 31. 65.24 В67 Волкова, О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Волкова ; Волкова О. В. - К. : ЦУЛ, 2007. - 624 с.
 32. 65.24 К17 Калина, А. В. Ринок праці (національний та міжнародний аспекти) : навч. посіб. / А. В. Калина ; [Калина А. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 216 с.
 33. 65.24 К17 Калина, А. В. Ринок праці : навч. посіб. / А. В. Калина, А. А. Котвицький. - К. : Т- во "Знання" України, 2010. - 207 с.
 34. 65.24 Л63 Лисенко, Л. І. Ринок праці. Техніка пошуку роботи : Навч. посіб. / Л. І. Лисенко, Б. В. Максимов. - К. : Професіонал, 2004. - 320 с.
 35. 65.24 Л55 Лібанова, Е. М. Ринок праці : Навч. посіб. / Е. М. Лібанова. - К. : ЦУЛ, 2003. - 224 с.
 36. 65.24 Л55 Лібанова, Е. М. Ринок праці та соціальний захист : Навч. посіб. із соц. політики / Е. М. Лібанова, О. Палій. - К. : Основи, 2004. - 491 с.
 37. 65.24 П31 Петюх, В. М. Ринок праці / В. М. Петюх. - К. : КНЕУ, 2000. - 128 с.
 38. 65.24 П31 Петюх, В. М. Ринок праці : навч. посіб. / В. М. Петюх ; [Петюх В. М.]. - К. : КНЕУ, 1999. - 288 с.
 39. 65.24 П31 Петюх, В. М. Ринок праці та зайнятість / В. М. Петюх. - К. : МАУП, 1997. - 120 с.
 40. 65.24 Ч-49 Чернявська, О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 522 с.

Творчість - гармонія душі
( тематична виставка )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85 А64 Анализ и интерпретация произведения искусства : Учеб. пособие / Яковлева Н.А., Мозговая Е.Б., Чаговец Т.П. и др. - М. : Высшая шк., 2005. - 551 с.
 2. 92 В27 Величайшие творения человечества : Энциклопедия. - Мн. : АСТ, 2001. - 688 с.
 3. 30.18 В42 Визуальная культура - визуальное мышление в дизайне / [Колейчук В. Ф., Лаврентьев А. Н., Рачевва И. В. и др.]. - М. : ВНИИТЭ, 1990. - 204 с.
 4. 85.12 В42 Від ремесла до творчості : Збірник / [Упор. Легенький Ю. Г.]. - К. : Час, 1990. - 152 с.
 5. 85.1 Н12 На межі ІІ-ІІІ тисячолить: художники Києва. Із древа життя українського образотворчого мистецтва / [Упор. Андрієвська В.]. - К. : Криниця, 2009. - 524 с.
 6. 76.01 О-75 Основы творческой деятельности журналиста : Учеб. / [Ред.- сост. Корконосенко С. Г.]. - С.Пб. : СПбИВЭСЭП, 2000. - 272 с.
 7. 85.1 М14 Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара / Упор. Поклад Н. - К. : МАУП, 2007. - 708 с.
 8. 85 Р32 Регрес і регенерація в народному мистецтві = Regress and regeneration in folk art : колективне дослідження за матеріалами Третіх Гончарівських читань. - К. : Музей Івана Гончара; Родовід, 1998. - 328 с
 9. 92 Х22 Харченко, Т. Н. 100 знаменитых людей Украины / Т. Н. Харченко, О. Ю. Очкурова, И. А. Рудычева. - Х. : Фолио, 2004. - 511 с.
 10. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 3-4 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2004. - 246 с.
 11. 74.200 Т38 Технічна творчість учнів : підруч. / [Амелькін В. І., Зайончик В. М., Сидоренко В. К, та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 458 с.
 12. 71 Ф42 Феномен української культури: методологічні засади осмислення / Ред. Шинкарук В., Бистрицький Є. - К. : Фенікс, 1996. - 478 с.
 13. 88.4 Ч-39 Человек в измерениях ХХ века : в 15-ти т. Т. 5 : Прогресс человечества в двадцатом столетии. - М., 2004. - 330 с.
 14. 85.12 А72 Антонович, Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. - Л. : Світ, 1993. - 272 с.
 15. 88.37 Б15 Бадрак, В. В. Стратегии гениальных мужчин / В. В. Бадрак. - Х. : Фолио, 2010. - 511 с.
 16. 87 Б81 Бондаренко, Л. В. Я - мир (механизмы и этапы формирования личности) / Л. В. Бондаренко ; Бондаренко Л. В. - К. : Вища школа, 1990. - 132 с.
 17. 76.006.5 В15 Валладарес, Дж.А. Ремесло копирайтинга / Дж.А. Валладарес ; Пер. с англ. Жильцов С. - С.Пб. : Питер, 2005. - 272 с.
 18. 88.8 В48 Винникотт, д. Игра и реальность = Winnikott D. W. Playing and reality / д. Винникотт. - М. : Ин-т Общегум. исслед., 2002. - 288 с.
 19. 85.12 Г19 Ганжа, П. О. Таємниці українського рукомесла / П. О. Ганжа ; [Ганжа П.О.]. - К. : Мистецтво, 1996. - 192 с.
 20. 85.13 Г20 Гарибова, Т. Л. Волшебный мир народной скульптури / Т. Л. Гарибова ; [Гарибова Т.Л.]. - Воронеж : Черноземное, 1977. - 80 с.
 21. 76.01 Г74 Гоян, В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. - К. : Київський університет, 2011. - 319 с.
 22. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 23. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 24. 87.8 Г87 Громов, Е. С. Природа художественного творчества : книга для учителя / Е. С. Громов ; [Громов Е. С.]. - М : Просвещение, 1986. - 239 с.
 25. 71 Г93 Губерський, Л. Культура. Ідеологія. Особистість : Методолого-світогляд. аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. - 2-ге вид. - К. : Зання України, 2005. - 580 с.
 26. 88.6 Д46 Дилтс, Р. НЛП: управление креативностью = Skills for the future / Р. Дилтс ; Пер. с англ. Анистратенко А. - СПб : Питер, 2003. - 416 с.
 27. 76.01 З-46 Здоровега, В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / В. Й. Здоровега ; [Здоровега В. Й.]. - 3-тє вид. - Львів : ПАІС, 2008. - 276с.
 28. 87.8 К12 Кабалевський, Д. Б. Прекрасне пробуджує добре : cтатті, доповіді, виступи / Д. Б. Кабалевський. - К. : Музична Україна, 1978. - 288 с.
 29. 88.4-10 К17 Калошина, И. П. Психология творческой деятельности : [учеб. пособие для вузов ] / И. П. Калошина ; Калошина И.П. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 559 с.
 30. 60.56 К26 Карпова, Ю. А. Введение в социологию инноватики : Учеб. пособие / Ю. А. Карпова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 192 с.
 31. 72 К33 Кедров, Б. О творчестве в науке и технике. / Б. Кедров. - М. : Молодая гвардия, 1987. - 192 с.
 32. 88.3 К42 Кипнис, М. Тренинг креативности / М. Кипнис. - 2-е изд. стер. - М. : Ось-89, 2006. - 128 с.
 33. 88.8 К44 Киселева, М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М. В. Киселева ; Киселева М.В. - С.Пб. : Речь, 2002. - 160 с.
 34. 88.4-10 К49 Клименко, В. В. Психологія творчості : Навч. посіб. / В. В. Клименко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 480 с.
 35. 85 К82 Кривцун, О. А. Искусство и мир человека: (Искусство в формировании духовного мира человека) / О. А. Кривцун. - М. : Знание, 1986. - 112 с.
 36. 85.1 К90 Куленко, М. Композиції в образотворчому мистецтві : навч. посіб. / М. Куленко. - К. : КНУБА, 2001. - 80 с.
 37. 83.3(4 Укр)я2 К91 Кунов, В. К. Життєва мудрість у творах І. Багряного : Енциклопед. словник / В. К. Кунов. - К. : КВІЦ, 2006. - 388 с.
 38. 85 Л15 Ладур, М. Ф. Искусство для миллионов. Заметки художника / М. Ф. Ладур ; [Ладур М. Ф.]. - М. : Советский художник, 1983. - 122 с.
 39. 88.3 Л27 Латыпов, Н. Основы интеллектуального тренинга. Минута на размышление / Н. Латыпов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 336 с.
 40. 83.3(4 Укр) Л38 Левченко, Г. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Левченко. - К. : Академвидав, 2013. - 332 с. - (Монограф).
 41. 88.3 Л68 Лобанов, А. П. Психология интелекта и когнитивных стилей / А. П. Лобанов ; Лобанов А. П. - Минск : Агенство Владимира Гревцова, 2008. - 296 с.
 42. 74.204 Л68 Лобода, С. М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей : монографія / С. М. Лобода. - Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - 504 с.
 43. 88.4-10 М17 Максимова С. В. Творчество: Созидание или деструкция? / С. В. Максимова. - М. : Академ. проект, 2006. - 224 с.
 44. 88.37 М18 Малахова, И. А. Развитие личности. Способность к творчеству, одаренность, талант : В 2 ч. Ч.1. / И. А. Малахова. - Мн. : Бел. навука, 2002. - 158 с.
 45. 88.3 М31 Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; Маслоу А. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 352 с.
 46. 74 М26 Маригодов, В. К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности : Учеб. пособие / В. К. Маригодов, С. Е. Моторная. - К. : Профессионал, 2005. - 192 с.
 47. 83 М28 Марочко, В. І. Зачарований Десною: Історичний портрет Олександра Довженка / В. І. Марочко. - К. : КМ Академія, 2006. - 285 с.
 48. 88 М31 Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. - Пер. с англ. - М. : Смысл, 1999. - 425 с.
 49. 85.3 М48 Мельниченко, В. Майстер / В. Мельниченко. - К. : Либідь, 2005. - 392 с.
 50. 72 М57 Мигаль, В. Д. Теорія і методи наукової творчості = Theory and methods of scientific word : Навч. посіб. / В. Д. Мигаль. - Х. : ІНЖЕК, 2007. - 424 с.
 51. 85.13 М74 Моздир, М. Володимир Лупійчук - співець українського козацтва / М. Моздир ; [Моздир М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН України, 2005. - 142 с.
 52. 88.4-10 Н41 Негус, К. Креативность. Коммуникация и культурные ценности = Creativity. Communication and cultural value / К. Негус, М. Пикеринг. - Х. : Гуманитарный Центр, 2011. - 300 с.
 53. 88.3 Н49 Нельке, М. Техники креативности = Kreativitatstechniken / М. Нельке. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2007. - 144 с.
 54. 88.4-5 Н48 Некрасова, Ю. Б. Лечение творчеством / Ю. Б. Некрасова ; Ред. Карпова Н. Л. - М. : Смысл, 2006. - 223 с.
 55. 88.4-10 Н63 Николаенко, Н. Н. Психология творчества : Учеб. пособие / Н. Н. Николаенко ; Николаенко Н. Н. - С.Пб. : Речь, 2007. - 277 с.
 56. 87.6 Н73 Новіков, Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму : Монографія / Б. В. Новіков. - К. : Вид. Парапан, 2005. - 332 с.
 57. 85.1 О-35 Овчаренко, О. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : Навч.- метод. посіб. ІІ курс / О. Овчаренко, Є. Антонович. - К. : Ін-т реклами, 2006. - 156 с.
 58. 85.15 П27 Перепадя, В. В. Рисунок. Проблеми творчості в навчальному процесі / В. В. Перепадя ; [Перепадя В. В.]. - Л. : Палітра друку, 2003. - 288 с.
 59. 88.4-4 П41 Побірченко, Н. А. Людина і праця : Навч. посіб. для 10-го кл. / Н. А. Побірченко, О. П. Сергєєнкова, І. В. Підтілок. - К. : Наш час, 2006. - 180 с.
 60. 85.1 П73 Претте, М. К. Творчество и выражение: курс художественного воспитания : альбом. Ч.1 / М. К. Претте, А. Капальдо. - М. : Советский художник, 1981. - 113 с.
 61. 88.4-10 П84 Пронина, Е. Е. Психология журналистского творчества / Е. Е. Пронина. - 2-е изд. - М. : Моск. ун-та, 2003. - 320 с.
 62. 85.14 Р53 Рипська, Н. П. Титанізм творчості / Н. П. Рипська. - К. : Знання, 1977. - 31 с.
 63. 88.3 Р60 Родионов, А. Интеллект-тренинг для всех возрастов. Тренировка памяти, скорочтение, изучение иностранных языков, математические способности / А. Родионов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 176 с.
 64. 30.18 Р64 Розенсон, И. А. Основы теории дизайна : Учеб. / И. А. Розенсон. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер Пресс, 2013. - 256 с.
 65. 76.01 Р64 Розкошний, А. П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. / А. П. Розкошний. - К. : ЦНЛ, 2005. - 112 с.
 66. 88.4-10 Р70 Роменець, В. А. Психологія творчості / В. А. Роменець. - Навч. посібн.; 2-ге вид., доп. - К. : Либідь, 2001. - 288 с.
 67. 88 С13 Савчин, М. Духовна парадигма психології : Монографія / М. Савчин. - К. : Академвидав, 2013. - 252 с.
 68. 65.290-2 С24 Свидрук, І. І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І. Свидрук ; [Свидрук І. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.
 69. 63.5 С60 Соломченко, О. Г. Народні таланти Прикарпаття : книга-альбом / О. Г. Соломченко ; [Соломченко О. Г.]. - К. : Мистецтво, 1969. - 158 с.
 70. 88.37 С60 Солсо, Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. - 6-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 589 с.
 71. 83.3(4Укр) С88 Стус, Д. Василь Стус: життя як творчість / Д. Стус. - 2-ге вид., випр. - К. : Факт, 2005. - 368 с.
 72. 87.8 Т19 Татаркевич, В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естет. переживання / В. Татаркевич. - К. : Юніверс, 2001. - 368 с.
 73. 85.31 Т35 Терещенко, А. К. Анатолій Солов'яненко. Творчий шлях / А. К. Терещенко ; [Терещенко А. К.]. - К. : Либідь, 2009. - 352 с.
 74. 74.26+85.12 Т45 Титаренко, В. П. Методика викладання декоративно-прикладної творчості / В. П. Титаренко. - Полтава, 2004. - 249 с.
 75. 88.5 У64 Уорд, Л. Психические факторы цивилизации / Л. Уорд. - С.Пб. : Питер, 2001. - 352 с.
 76. 85 Ч-46 Черепанова, С. О. Проблеми людини в українському мистецтві : навч. посіб. / С. О. Черепанова ; [Черепанова С. О.]. - Л. : Світ, 2001. - 296 с.
 77. 88.4-1 Ш33 Швальбе, Б. Личность. Карьера. Успех. Психология бизнеса = Personlichkeit karriere geschatserfolg / Б. Швальбе, Х. Швальбе. - 4-е просмотр. и доп. изд. - М. : Прогресс, 1993. - 240 с.
 78. 71.1 Ш49 Шер, Я. А. Происхождение знакового поведения / Я. А. Шер, Л. Б. Вишняцкий, Н. С. Бледнова. - М. : Научній мир, 2004. - 280 с.
 79. 83.3(4 Укр) Ш64 Шитова, Л. Я воскрес, щоб із Вами жити. Філософія життя і творчості Василя Симоненка / Л. Шитова. - К. : Вид-во Чабаненко Ю.А., 2006. - 112 с.
 80. 76.006.5 Ш95 Шубина, И. Б. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: Творческая мастерская рекламиста / И. Б. Шубина. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 320 с.

День соборності України
(тематична виставка до 95 річниці від дня злуки УНР та ЗУНР в єдину Українську державу)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с.
 2. 86.37 Б86 Бочков, П.(свящ.). Выбор веры: церковь или идеология. Классификация церковных расколов постсоветского периода : монография / П. (. Бочков, Д. (. Мартышин. - К. : Персонал, 2011. - 264 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 4. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 5. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 6. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 7. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 8. 66.3 Ш37 Шевченко, Р. В. Українська національна ідея / Р. В. Шевченко. - Полтава : ПП Шевченко, 2006. - 24 с.
 9. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 10. 66.1 Я60 Яневський, Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Д. Яневський. - К. : Дух і літера, 2003. - 767 с.
 11. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії / Ред. Курас І.Ф.; Солдатенко В.Ф., Верстюк В.Ф. - К. : Генеза, 2003. - 488 с.
 12. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 13. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 11 : Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) / Кульчицький С.В. - К. : Альтернативи, 1999. - 336 с.
 14. 66.1 М22 Маманчук, О. І. Актуальні проблеми політичної історії України : Монографія / О. І. Маманчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 309 с.
 15. 66.3 Щ92 Щокін, Г. З вірою у перемогу українства / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 40 с.
 16. 66.1 С31 Сенченко, М. І. Український консерватизм: Світогляд. Ідеологія. Націоналізм / М. І. Сенченко. - К. : МАУП, 2006. - 96 с.
 17. 63.3(4 Укр) Ю71 Юрій, М. Ф. Історія України : навч. посібн. / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2008. - 250 с.
 18. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 19. 67.401+66.0 Ц27 Цвєтков, В. В. Державне управління і політика : монографія / В. В. Цвєтков, В. М. Селіванов, О. В. Скрипнюк. - К. : "Абрис", 2006. - 312 с.
 20. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 21. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 22. 63.3(4 Укр) У45 Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи : Кол. моногр. / За заг. ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого; Авт. передм. Л.М. Кравчук. - К. : МАУП, 2000. - 384 с.
 23. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 24. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 25. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Будівничий самостійної України / В. І. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук, 2006. - 64с.
 26. 63.3(4 Укр) С89 Сугоняко, О. Україна: повернення до себе / О. Сугоняко ; Сугоняко О. - К. : Юніверс, 2000. - 136 с.
 27. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 28. 63.3(4 Укр) І-90 Історія державності України : Експеримент. підруч. / Ред. Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. - Х. : Одіссей, 2004. - 608 с.
 29. 63.3(4 Укр) М91 Мусієнко, Г. Україна для українців. Хто за і проти? / Г. Мусієнко. - К.; Біла Церква : МАУП, 2003. - 432 с.
 30. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.)). Ч. 2 / В. Винниченко ; [Вінниченко В.]. - К.- Відень : Вид-во політичної літератури, 1920. - 328 с.
 31. 63.3(4 Укр) А47 Алексєєв, Ю. М. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985-1999 рр.): Навч. посібн. / Ю. М. Алексєєв, С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко. - К. : ЕксОб, 2000. - 296 с.
 32. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.) : Монографія / О. Д. Бойко. - Ніжин : Аспект-Полігра
 33. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. К. Заповіт борцям за визволення / В. К. Винниченко. - К. : Вид. т-во "Криниця", 1991. - 128 с. ф, 2006. - 224 с.


Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: