Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Періодичні видання

Фахові періодичні видання відкритого доступу за профілем Академії


  022 Дизайн

Art and Design

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Вісник КНУКіМ. Серія мистецтвознавство

Культура і мистецтво у сучасному світі

Культура і сучасність

Культурологічна думка

Мистецтвознавчі записки

  035 Філологія

Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Studia linguistica

Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика

Вісник Запорізького національного університету (Фізико-математичні науки. Біологічні науки. Філологічні науки. Педагогічні науки. Економічні науки. Фізичне виховання та спорт. Юридичні науки)

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»

Іноземна філологія

Китаєзнавчі дослідження

Літературознавчі студії

Мова: класичне - модерне - постмодерне

Мовознавтсво

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)

Сучасні дослідження з іноземної філології

Філологічний часопис

  051 Економіка

European Journal of Management Issues

Customs Scientific Journal

Journal of European Economy

Актуальні проблеми економіки

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Вісник Запорізького національного університету (Фізико-математичні науки. Біологічні науки. Філологічні науки. Педагогічні науки. Економічні науки. Фізичне виховання та спорт. Юридичні науки)

Вісник економічної науки України

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

Вісник Національного транспортного університету

Вісник Тернопільського національного економічного університету

Вісник ХНУ. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Держава та регіони: Економіка та підприємництво

Економіка і прогнозування

Економіка та держава

Економіка та суспільство

Економіка. Фінанси. Право

Економічний вісник Донбасу

Зовнішня торгівля: Економіка, Фінанси, Право

Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки»

Наука та наукознавство

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Наукові перспективи

Облік і фінанси

Світ фінансів

Соціальна економіка

Соціально-економічні проблеми і держава

Український соціум

  053 Психологія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія»

Вісник ХНУ. Серія «Психологія»

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Психологія»

Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»

Психологічне консультування і психотерапія

Психологічний часопис

Психологія і суспільство

Психологія та соціальна робота

Теорія і практика управління соціальними системами

  061 Журналістика

Актуальні питання масової комунікації

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія "Філологія. Журналістика"

Наукові записки Інституту Журналістики

Образ

Обрії друкарства

Поліграфія і видавнича справа

Синопсис: текст, контекст, медіа

Технологія і техніка друкарства

  071 Облік і оподаткування

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal

Modern Economics

Вісник Криворізького національного університету

Держава та регіони: Економіка та підприємництво

Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту

Облік і фінанси

Регіональна економіка

Статистика України

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бізнес-етика та лідерство

Вісник Криворізького національного університету

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки

Економіка і прогнозування

Економіка та суспільство

Економіка України

Економічна теорія та право

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації

Наукові записки НаУКМА (до 2017 р.)

Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка

Фінанси України

  073 Менеджмент

Economics, Entrepreneurship, Management

Вісник Криворізького національного університету

Вісник Сумського національного аграрного університету (Економіка і менеджмент)

Вісник ХНУ. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Економіка і управління»

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління»

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики

Менеджмент (Management)

Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент

Наукові записки НаУКМА (до 2017 р.)

  075 Маркетинг

Вісник Криворізького національного університету

Вісник Херсонського національного технічного університету

Економічний вісник Донбасу

Економічні науки. Серія: "Регіональна економіка"

Маркетинг і менеджмент інновацій

Маркетинг і цифрові технології

Науковий вісник Одеського національного економічного університету

Наукові записки НаУКМА (до 2017 р.)

Соціально-економічні виклики

Університетські наукові записки

  081 Право

Актуальні проблеми правознавства

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки

Вісник кримінального судочинства

Вісник Національної Академії правових наук України

Держава і право

Держава та регіони: Право

Державне будівництво та місцеве самоврядування

Європейські перспективи

Знання європейського права

Зовнішня торгівля: Економіка, Фінанси, Право

Наука і правоохорона

Наше право

Підприємництво, господарство і право

Право і безпека

Теорія і практика інтелектуальної власності

Теорія і практика правознавства

Український часопис конституційного права

Форум права

Часопис Київського університету права

Юридична психологія

Юридичний журнал «Право України»

Юридичний науковий електронний журнал

  121 Інженерія програмного забезпечення

Computational Problems of Electrical Engineering

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій

Вісник Вінницького Політехнічного Інституту

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки

Вісник Криворізького національного університету

Вісник Національного авіаційного університету

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки»

Інформатика та математичні методи в моделюванні

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія

Наука та інновації

Наукові вісті КПІ

Наукові записки НАУКМА. Комп’ютерні науки (з 2018 р.)

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»

Проблеми програмування

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Реєстрація, зберігання і обробка даних

  122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Вісник Вінницького Політехнічного Інституту

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

Вісник Криворізького національного університету

Вісник сучасних інформаційних технологій

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія

Інформаційно-телекомунікаційні науки

Кібербезпека: освіта, наука, техніка

Кібернетика та системний аналіз

Проблеми програмування

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Реєстрація, зберігання і обробка даних

Системні дослідження та інформаційні технології

Телекомунікаційні та інформаційні технології

Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки

  125 Кібербезпека

Social development & Security

Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології

Інформатика та математичні методи в моделюванні

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія

Інформаційні технології та суспільство

АСУ та прилади автоматики

Безпека інформації

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Вісник Національного авіаційного університету

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі

Вісник Тернопільського національного технічного університету

Вісник Університету «Україна» (інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

Вісник сучасних інформаційних технологій

Досягнення у кіберфізичних системах

Електронне моделювання

Електротехнічні та комп’ютерні системи

Захист інформації

Комп’ютерні системи та мережі

Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура»

Кібербезпека: освіта, наука, техніка

Кібернетика та системний аналіз

Міжнародний науковий журнал "Підводні технології: промислова та цивільна інженерія"

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики»

Наука та інновації

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Наукові праці Вінницького національного технічного університету

Наукоємні технології

Праці Одеського політехнічного університету

Прикладні аспекти інформаційних технологій

Проблеми програмування

Радіоелектронні і комп’ютерні системи

Радіотехніка

Системи обробки інформації

Системи озброєння і військова техніка

Системні технології

Телекомунікаційні та інформаційні технології

Український журнал інформаційних технологій

Управління розвитком складних систем

Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки

  221 Стоматологія

Art of medicine

Inter Collegas

Regulatory Mechanisms in Biosystems

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії

Архів клінічної медицини

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вісник морфології

Вісник проблем біології і медицини

Вісник стоматології

Галицький лікарський вісник

Експериментальна і клінічна медицина

Запорізький медичний журнал

Клінічна стоматологія

Львівський клінічний вісник

Медицина сьогодні і завтра

Медична наука України

Наукове сходження: Медичні науки / ScienceRise: Medical science

Патологія

Проблеми екології та медицини

Сучасна стоматологія

Східноукраїнський медичний журнал

Український журнал медицини, біології та спорту

Український науково-медичний молодіжний журнал

Український стоматологічний альманах

  223 Медсестринство

Inter Collegas

Вісник медичних і біологічних досліджень

Україна. Здоров’я нації

  225 Медична психологія

Inter Collegas

Експериментальна і клінічна медицина

Клінічна інформатика і Телемедицина

Медицина сьогодні і завтра

Медична наука України

Медична психологія

Наукове сходження: Медичні науки / ScienceRise: Medical science

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Світ медицини та біології

Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

Український науково-медичний молодіжний журнал

  226 Фармація, промислова фармація

Innovative Biosystems & Bioengineering

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Вісник фармації

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

Запорізький медичний журнал

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

Клінічна фармація

Львівський медичний часопис

Медична наука України

Медична та клінічна хімія

Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень

Наукове сходження: Фармацевтичні науки

Соціальна фармація в охороні здоров’я

Український біофармацевтичний журнал

Український журнал медицини, біології та спорту

Український науково-медичний молодіжний журнал

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

Фармакологія та лікарська токсикологія

Фармацевтичний журнал

Фармацевтичний часопис

  242 Туризм

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal

European Journal of Management Issues

Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки)

Вісник соціально-економічних досліджень

Вісник Херсонського національного технічного університету

Географія та туризм

Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка

Економічні науки. Серія: Регіональна економіка

Інфраструктура ринку

Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки»

Науковий вісник Одеського національного економічного університету

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія

Причорноморські економічні студії

Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки

  256 Національна безпека

Social development & Security

Регіональна економіка

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України

  262 Правоохоронна діяльність

Customs Scientific ournal

Актуальні проблеми держави і права

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Право»

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Юридичні науки»

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки»

Наукове сходження: Юридичні науки

Право і безпека

Соціально-правові студії

Форум права

Юридичний журнал «Право України»

Юридичний науковий електронний журнал

  281 Публічне управління та адміністрування

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal

Customs Scientific Journal

Modern Economics

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка

Актуальні проблеми державного управління

Аспекти публічного управління

Вісник Криворізького національного університету

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Державне управління»

Державне будівництво

Державне управління та місцеве самоврядування

Економіка та держава

Економіка, управління та адміністрування

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління

Інвестиції: практика та досвід

Інноваційний маркетинг

Історія народного господарства та економічної думки України

Публічне адміністрування та національна безпека

Публічне урядування

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія

Геополітика України: історія і сучасність

Історико-політичні проблеми сучасного світу

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні та політичні дослідження

Філософія та політологія в контексті сучасної культури

  Інші періодичні видання

Experimental Оncology

Безпека інформації

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму

Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Міжнародні відносини

Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»

Вісник Національної Академії Наук України

Вісник Національної Академії прокуратури України

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Вісник Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України

Держава та регіони: Гуманітарні науки

Держава та регіони: Державне управління

Економіка. Менеджмент. Бізнес

Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво

Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Здоров'я України

Зовнішні справи

Інженерія програмного забезпечення

Інновації в стоматології

Іноземні мови

Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Комп’ютерні засоби, мережі та системи

Маркетинг в Україні

Медична освіта

Медичні перспективи

Міжнародний медичний журнал

Місцеве самоврядування

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика

Наука та будівництво

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина

Наукові праці (серія: Комп’ютерні технології)

Неперервна професійна освіта: теорія і практика

Онкологія

Оплата праці

Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації

Педагогічна думка

Персонал-Плюс

Правничий часопис Донецького Університету

Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток

Публічне адміністрування: теорія та практика

Ринок цінних паперів України

Слово і час

Слово просвіти

Современные строительные конструкции из металла и древесины

Соціальна педагогіка: теорія та практика

Соціальні комунікації: теорія і практика

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

Стратегічна панорама

Судова апеляція

Сучасна освіта

Сучасний захист інформації

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві

Українознавство

Українська мова

Український психоаналітичний журнал

Урядовий кур'єр

Фармацевт Практик

Фізіологічний журнал

Філософська думка

Фінанси, облік, банки

Фінанси, облік і аудит

Юридична газета

Юридична наука

 

  Періодичні видання, які є в наявності в читальному залі бібліотеки

 1. CHIP NEWS Украина
 2. Cybernetics and computer engeneering
 3. International journal of medicine and medical research
 4. Journal of European Economy
 5. Przeglad prawno-ekonomiczny
 6. Scientia Fructuosa / Вісник Київського національного торговельно-економічного університету
 7. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Science in the U.S.
 8. The Ukrainian journal of business law
 9. Total Escape
 10. Travel
 11. Академічна студія
 12. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики
 13. Актуальні Проблеми Економіки
 14. Англійська мова та література
 15. Аспекти публічного управління
 16. Банківська справа
 17. Банковский менеджмент
 18. Безпека життєдіяльності
 19. Безпека інформації
 20. Березіль
 21. Бібліотечна планета
 22. Бібліотечний вісник
 23. Бухгалтерський облік і аудит
 24. Бюлетень Міністерства юстиції України
 25. Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество
 26. Визвольний шлях
 27. Вища освіта України
 28. Вища школа
 29. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 30. Вісник господарського судочинства
 31. Вісник економіки
 32. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
 33. Вісник Книжкової палати
 34. Вісник кримінального судочинства
 35. Вісник Національного банку України
 36. Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України
 37. Вісник Національної академії правових наук України
 38. Вісник Національної академії прокуратури України
 39. Вісник стоматології
 40. Вісник Тернопільського економічного університету
 41. Віче
 42. Все про охорону праці
 43. Голос України
 44. Грані
 45. Демографія та соціальна економіка
 46. Демократична Україна
 47. Держава та регіони: Державне управління
 48. Держава та регіони: Економіка та підприємництво
 49. Дніпро
 50. Доповіді Національної академії наук України
 51. Економіка і прогнозування
 52. Економіка і регіон
 53. Економіка та держава
 54. Економіка України
 55. Економіка. Менеджмент. Бізнес
 56. Економіка. Фінанси. Право
 57. Економіст
 58. Економічний часопис
 59. Електронне моделювання
 60. Журнал європейської економіки
 61. Журнал заступника головного лікаря
 62. Запорізький медичний журнал
 63. Захист інформації
 64. Здобутки клінічної і експериментальної медицини
 65. Зовнішні справи
 66. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
 67. Інвестиції: практика та досвід
 68. Іноземні мови
 69. Інфекційні хвороби
 70. Історичний журнал
 71. Кибернетика и системный анализ
 72. Київ
 73. Клінічна онкологія
 74. Клінічна стоматологія
 75. Ландшафт і архітектура
 76. Лікарська справа
 77. Людина і праця
 78. Маркетинг в Україні
 79. Маркетинг и реклама
 80. Маркетинговые исследования в Украине
 81. Медична газета "Здоров'я України"
 82. Медична психологія
 83. Медичні перспективи
 84. Медсестринство
 85. Менеджер по персоналу
 86. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология
 87. Мистецтво та освіта
 88. Митна справа
 89. Міжнародний медичний журнал
 90. Міжнародний туризм
 91. Мовознавство
 92. Молода нація
 93. Музеї України
 94. Наука і оборона
 95. Наука продаж: от технологии к искусству
 96. Наука та метрика
 97. Наука та наукознавство
 98. Науковий вісник Національної Академії статистики, обліку та аудиту
 99. Науковий вісник: державне управління
 100. Науковий світ
 101. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку
 102. Научний работник
 103. Новий колегіум
 104. Новини стоматології
 105. Новости медицины и фармации
 106. Освіта і управління
 107. Освітологія
 108. Охорона праці
 109. Пам'ятки України : історія та культура
 110. Педагогіка і психологія
 111. Педагогіка толерантності
 112. Персонал-Плюс
 113. Персонал
 114. Підприємництво, господарство і право
 115. Політичний менеджмент
 116. Право та інновації
 117. Право України
 118. Практична психологія та соціальна робота
 119. Проблеми всесвітньої історії
 120. Проблеми науки
 121. Проблеми програмування
 122. Проблемы управления и информатики
 123. Промислове будівництво та інженерні споруди
 124. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология
 125. Психология и соционика межличностных отношений
 126. Психология и я
 127. Психологічне здоров'я
 128. Психологія і суспільство
 129. Радіотехніка
 130. Регіональна економіка
 131. Реєстрація, зберігання і обробка даних
 132. Ринок праці та зайнятість
 133. Самоосвіта
 134. Світ фінансів
 135. Світогляд
 136. Системні дослідження та інформаційні технології
 137. Слово просвіти
 138. Соционика, ментология и психология личности
 139. Соціальна педагогіка: теорія та практика
 140. Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді
 141. Соціальна психологія
 142. Соціальний захист
 143. Соціальний захист сьогодні
 144. Соціологія : теорія, методи, маркетинг
 145. Стандартизація, сертифікація, якість
 146. Статистика України
 147. Страхова справа
 148. Сучасна освіта
 149. Сучасна стоматологія
 150. Сучасний захист інформації
 151. Телекомунікаційні та інформаційні технології
 152. Теорія і практика інтелектуальної власності
 153. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія
 154. Товари і ринки
 155. Трипільська цивілізація
 156. Україна : аспекти праці
 157. Українознавство
 158. Українська культура
 159. Українська мова
 160. Український історичний журнал
 161. Український медичний часопис
 162. Український педагогічний журнал
 163. Український туризм
 164. Управління закладом охорони здоров'я
 165. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації
 166. Урядовий кур'єр
 167. Фармакологія та лікарська токсикологія. Pharmakology and drug toxicology
 168. Фармацевт практик
 169. Фармацевтическая отрасль
 170. Фармацевтичний журнал
 171. Фармацевтичний часопис
 172. Финансовые услуги
 173. Філософія освіти
 174. Філософська думка
 175. Фінанси України
 176. Часопис Київського університету права
 177. Юридична наука
 178. Юридична Україна
 179. Юридичний журнал

 

 

 

 

 

 

 

Пошук по сайту: